تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 147
  • بازدید دیروز : 515
  • بازدید کل : 363756

بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق منطقه ای فارس


بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق منطقه ای فارس

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین بهترین شیوه های مدیریت منابع انسانی(در قالب 7 شیوه پفر که عبارتند از : امنیت استخدامی، استخدام گزینشی، تیم های خودگردان، پرداخت مبتنی بر عملکرد ،آموزش گسترده ،کاهش در تفاوت مقام و موقعیت، تسهیم اطلاعات ) بر عملکرد سازمان صورت پذیرفته است.پژوهش در یکی از شرکت های تابعه برق منطقه ای فارس انجام شده است. برای اندازه گیری متغیر های پژوهش از پرشسنامه احمد و شرودر(2003) استفاده شده است. پرسشنامه بین 150 نفر از متخصصان و کارشناسان جامعه مورد مطالعه توزیع گردید، که 110 پرسشنامه به پژوهشگر عودت داده شد.تجزیه و تحلیل داده ها با AMOS 21 و SPSS 21 انجام پذیرفته است . نتایج بیانگر آن است که ابعاد شیوه های مدیریت منابع انسانی به جز امنیت استخدامی هیچگونه رابطه ای با عملکرد سازمانی ندارند.تجزیه و تحلیل مدل معادلات ساختاری از آن حکایت دارد که ابعاد شیوه های مدیریت منابع انسانی تا حدودی توانسته اند تغییرات حمایت ادارک شده سازمانی را پیش بینی نمایند اما حمایت ادراک شده سازمانی رابطه معنی داری با ابعاد عملکرد سازمانی نداشته است.

کلید واژه ها:

عملکرد سازمانی؛ بهترین شیوه های مدیریت منابع انسانی، حمایت ادراک شده سازمانی ،تعهد سازمانی

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

کلـیات.. 1

1.1. مقدمه:2

1.2. شرح و بيان مساله پژوهش:2

1.3. اهميت و ارزش تحقيق:3

1.4. اهداف تحقيق:4

1.5. قلمرو زمانی و مکانی پژوهش:5

1.6. کليد واژه ها:5

1.6.1. مدیریت منابع انسانی:5

1.6.2. شیوه های مدیریت منابع انسانی:5

1.6.3. عملکرد سازمانی :6

1.6.4. حمایت ادراک شده سازمانی:6

چـارچوب نظـری و مبـانـی تئـوریـک... 7

1.7. مـقدمـه:8

1.8. ادبیات تحقیق:8

1.8.1. انسان به عنوان یک منبع و سرمایه:8

1.8.2. بررسی مقایسه ای مسائل نظری ناشی از پژوهش:9

1.8.3. نگاه به سازمان از درون و برون:9

1.8.4. تئوری مبادلات اجتماعی:12

1.8.5. تئوری ویژگی های شغلی :13

1.8.6. نظریه الگوی پردازش داده های اجتماعی:14

1.8.7. دیدگاه منبع محور:15

1.8.8. ضرورت کمی سازی دستاورد های منابع انسانی:16

رویکردهای مختلف مطالعه شیوه های مدیریت منابع انسانی:16

سیستم کاری عملکرد بالا:18

1.8.9. ماهیت ارتباط مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی :20

1.9. پیشینه تحقیق:23

1.9.1. مقدمه:23

1.9.2. پیشینه تحقیقات مربوط به متغیر های مستقل و وابسته :23

الف) تحقیقات داخلی:23

ب)تحقیقات خارجی:27

1.9.3. پیشینه تحقیقات مربوط به متغیر تعدیل کننده:53

الف) تحقیقات داخلی:53

ب) تحقیقات خارجی:55

روش شـناسـی تحـقیـق. 58

1.10.مقدمه:59

1.11.نوع مطالعه:59

1.12.مدل تحقیق:60

1.12.1. متغیر های پژوهش:61

1.12.2. الف) متغیر های مستقل:61

1.12.3. ب) متغیرهای وابسته:66

بعد عملیاتی:69

بعد نا محسوس عملکرد(تعهدسازماني):69

1.12.4. ج) متغیر تعدیل کننده:70

حمایت ادراک شده سازمانی به عنوان متغیر تعدیل کننده:71

1.13.مدل عملیاتی پژوهش:72

1.13.1. فرضیه های مطروحه در مورد متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته:73

1.13.2. فرضیه مطروحه در باب متغیر های مستقل و متغیر تعدیل کننده:74

1.13.3. فرضیه مطروحه در باب متغیر تعدیل کننده و متغیر های وابسته:74

1.13.4. فرضیه های مطروحه در مورد توان تحت تاثیر قرا دادن رابطه بین متغیر مستقل و متغیر وابسته از طرف متغیر تعدیل کننده:74

1.14.ابزار گردآوري داده ها:74

1.14.1. الف) متغیرهای مستقل:74

1.14.2. ب)متغیرهای وابسته:78

الف) بعد عملیاتی:78

ب) معیارهای ارزیابی کارایی عملکرد:79

ج)تعهد سازمانی:80

1.14.3. ج) متغیر تعدیل کننده:81

1.15.جامعه آماری:82

1.16.روش و طرح نمونه برداري:82

1.17.حجم نمونه و روش محاسبه:82

1.18.روش تجزیه و تحلیل داده ها:83

1.18.1. چرایی استفاده از مدل معادلات ساختاری در پژوهش:84

تجـزیـه و تـحـلـیـل داده هـا86

مقدمه:87

1.19.الف ) نتایج توصیفی پژوهش:87

1.20.ب) نتایج تحلیلی پژوهش:88

الف : خود همبستگی باقیمانده ها:96

ب) رگرسیون غیر خطی:96

بـحـث و نـتیـجـه گـیـری.. 99

1.21.مـقـدمـه:100

1.21.1. الف) نقطـه آغازیـن و رونـد کلـی پژوهـش :100

2)جامعیت متغیر های وابسته:103

1.21.2. ب) نتایج ، دستاورد ها و پیشنهادات :103

پیشنهادات برای پژوهش های آتی:108

1.21.3. ج) محدودیت ها:108

1.22.Abstract:II

1.23.M.A Thesis in Industrial ManagementIII

 


 

فهرست جداول

صفحه

عنوان

40

جدول 1: خلاصه ای از عملکرد تحقیق بوسیلی و همکاران(2005: 25)

43

جدول 2: خلاصه ای از پژوهش های صورت گرفته در زمینه سیستم کاری عملکرد بالا

56

جدول 3- رویکرد بهترین روش ها به مدیریت استراتژیک منابع انسانی

64

جدول 4: خلاصه ای از ابعاد 7 شیوه مدیریت منابع انسانی

75

جدول 5: اندازه گیری متغیرهای مستقل

76

جدول6: اندازه گیری متغیرهای مستقل

77

جدول7: بعد عملیاتی عملکرد سازمانی

79

جدول 8: شرکت های مورد مقایسه

79

جدول 9: شاخص های اندازه گیری شده

80

جدول 10: اندازه گیری بعد نا محسوس متغیر های وابسته

87

جدول11: توزیع فراوانی مشخصات گروه نمونه

90

جدول12: شاخص­های برازش مدل مسیر مفروض

90

جدول13: ماتریس همبستگیمتغیرهای پژوهش

92

جدول 14: میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش

93

جدول15: ضرایب بتا و معنی داری مرتبط با فرضیات پژوهش

95

جدول16: رگرسیون به روش همزمان برای پیش بینی ابعاد عملکرد سازمانی برپایه شیوه های مدیریت منابع انسانی

96

جدول 17: رگرسیون به روش همزمان برای پیش بینی حمایت ادراک شده برپایه شیوه های مدیریت منابع انسانی


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 483

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.