تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 151
  • بازدید دیروز : 67
  • بازدید کل : 307704

بررسی کیفیت خدمات دوسویه بین تولیدکننده و تأمین¬کننده در شرکت روغن نباتی نرگس ....


بررسی کیفیت خدمات دوسویه بین تولیدکننده و تأمین¬کننده در شرکت روغن نباتی نرگس ....

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی کیفیت خدمات دو سویه بین تولیدکننده و تأمین­ کنندگان در شرکت­ روغن نباتی نرگس .... است. از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیتی پیمایشی- تحلیلی است. برای دستیابی به هدف پژوهش، شرکت روغن نباتی نرگس .... و تأمین­ کنندگان آن برای جامعه­ آماری انتخاب شدند. نمونه آماری در این پژوهش، شامل: 10 مورد از تأمین ­کنندگان شرکت روغن نباتی و 60 نفر از مدیران (30 نفر از مدیران و کارشناسان خرید شرکت روغن نباتی نرگس .... و 30 نفر از مدیران و کارشناسان فروش تأمین­ کنندگان) می ­باشند. برای جمع ­آوری اطلاعات از ابزار پرسش­نامه استفاده شده است. پس از شناسایی متغیرهای اولیه شکاف­ های کیفیت خدمات با استفاده از آزمون t تک نمونه­ای، متغیرهای مهم، انتخاب شدند و سپس به آزمودن فرضیه­ های پژوهش، در مدل شکاف مستقیم و معکوس پرداخته شد. نتایج نشان داد در مدل شکاف مستقیم، شکاف میان عملکرد مورد انتظار تولیدکننده و عملکرد دریافتی آن، شکاف میان عملکرد مورد انتظار تولیدکننده و استنباط مدیران تأمین­کننده از انتظارات تولیدکننده و شکاف میان عملکرد واقعی تأمین­کننده و عملکرد دریافتی تولیدکننده معنادار و در مدل شکاف معکوس تنها شکاف میان عملکرد مورد انتظار تأمین­ کننده و عملکرد دریافتی آن معنادار شدند. پس از اولویت­ بندی متغیرها درون شکاف­ ها با استفاده از روش­ آنتروپی شانون به تعیین روابط میان شکاف ­ها با استفاده از معادلات تفسیری- ساختاری پرداخته شده است.

کلمات کلیدی: کیفیت خدمات، زنجیره تأمین، معادلات ساختاری تفسیری، تولیدکننده، تأمین­ کننده

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول. 1

کلیات.. 2

1-1- مقدمه. 2

1-2- مسئله تحقیق.. 3

1-3- اهمیت تحقیق.. 5

1-4- اهداف تحقیق.. 6

1-5- سؤال­های تحقیق.. 7

1-6- محدودیت­های تحقیق.. 7

1-7-کلمات کلیدی تحقیق.. 8

فصل دوم. 9

ادبیات و پیشینه پژوهش... 10

2-1- مقدمه. 10

2-2- کیفیت خدمات.. 10

2-2-1- تعریف کیفیت.. 10

2-2-2- تعریف خدمت.. 13

2-2-3- کیفیت خدمات.. 16

2-2-4- مدل شکاف کیفیت خدمات.. 17

2-2-5- شکاف­های کیفیت خدمات.. 19

2-2-6- مدل­های سنجش کیفیت خدمات.. 22

2-2-6-1- مدل سروپروف.. 22

2-2-6-2- روش تجزیه و تحلیل اهمیت- عملکرد. 23

2-2-6-3- مدل ادراکات- انتظارات- اهمیت.. 23

2-2-6-4- مدل سروکوال. 24

2-3- زنجیره تأمین.. 25

2-3-1- تعریف زنجیره تأمین.. 26

2-3-2- مدیریت زنجیره تأمین.. 28

2-3-2-1- تاریخچه پیدایش مدیریت زنجیره تأمین.. 28

2-3-2-2- مفهوم مدیریت زنجیره تأمین.. 29

2-3-2-3- مؤلفه­ های مدیریت زنجیره تأمین.. 30

2-3-2-4- عناصر مدیریت زنجیره تأمین.. 33

2-3- کیفیت خدمات در زنجیره تأمین.. 35

2-4- پیشینه تجربی.. 36

2-4-1- پیشینه تجربی کیفیت خدمات در زنجیره تأمین خارج از ایران. 36

2-4-2- پیشینه تجربی کیفیت خدمات در زنجیره تأمین در ایران. 40

2-5- متغیرهای اولیه کیفیت خدمات در زنجیره تأمین.. 44

فصل سوم. 47

روش تحقیق.. 48

3-1- مقدمه. 48

3-2- روش تحقیق.. 48

3-3- مدل نظری تحقیق.. 49

3-3-1- مدل تحقيق.. 50

3-4- فرضیه­ های تحقیق.. 52

3-5- جامعه آماری.. 53

3-6- روش گردآوری اطلاعات.. 54

3-7- ابزار گردآوری اطلاعات.. 54

3-7-1- پرسش­نامه و اجرای آن. 55

3-7-2- روایی.. 56

3-7-3- پایایی.. 58

3-8- ابزار تجزیه و تحلیل. 60

3-8-1- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف.. 61

3-8-2- آزمون t تک نمونه ­ای.. 61

3-8-3- آزمون مقایسات زوجی.. 62

3-8-4- آزمون ویلکاکسون. 63

3-8-5- تکنیک آنتروپی شانون. 65

3-8-6- مدل­سازی تفسیری- ساختاری(ISM)66

3-8-6-1- تعیین متغیرهای مورد استفاده در مدل. 66

3-8-6-2- به دست آوردن ماتریس ساختاری روابط درونی متغیرها(SSIM)67

3-8-6-3- به دست­آوردن ماتریس دستیابی.. 67

3-8-6-4- سازگارکردن ماتریس دستیابی.. 68

3-8-6-5- تعیین سطح و اولویت متغیرها69

فصل چهارم. 70

تجزیه و تحلیل داده ­ها71

4-1- مقدمه. 71

4-2- نهایی­سازی شاخص­ها برای شکاف مستقیم و معکوس.. 71

4-3- آزمون نرمال­بودن متغیرها75

4-4- آزمون فرضیه­های پژوهش... 77

4-4-1- آزمون فرضیه­ ها و یافته­ های مدل شکاف مستقیمF (حالت پارامتریک)78

4-4-2- آزمون فرضیه­ ها و یافته ­های مدل شکاف مستقیمF (حالت ناپارامتریک)95

4-4-3- آزمون فرضیه­ ها و یافته ­های مدل شکاف معکوس R (حالت پارامتریک)96

4-4-4- آزمون فرضیه­ ها و یافته­ های مدل شکاف معکوس R (حالت ناپارامتریک)110

4-5- اولویت­بندی متغیرها در شکاف­ها با استفاده از روش آنتروپی شانون. 111

4-5-1- اولویت­بندی متغیرها در مدل شکاف مستقیم. 111

4-5-2- اولویت­بندی متغیرها در مدل شکاف معکوس.. 115

4-6- مدل شکاف ترکیبی.. 118

فصل پنجم. 126

بحث و نتیجه­گیری و ارائه پیشنهاد. 127

5-1- مقدمه. 127

5-2- یافته ­های پژوهش... 127

5-3- پیشنهادهای کاربردی با توجه به یافته ­های پژوهش... 130

5-4- پیشنهادهایی برای پژوهش­های آینده131

منابع. 132

منابع فارسی:133

منابع غیر فارسی:137

پیوست.. 141

پیوست شماره 1- پرسش­نامه تعیین اولویت متغیرها142

پیوست شماره 2- پرسش­نامه شکاف­های کیفیت خدمات تولیدکننده147

پیوست شماره 3- پرسش­نامه شکاف­های کیفیت خدمات تأمین­کنندگان. 151

 

فهرست جدول­ها

عنوان صفحه

جدول2-1- تفاوت کالاها و خدمات.. 15

جدول 2-2- مشخصات کلی مدل سروکوال. 25

جدول2-3- عناصر کلیدی زنجیره تأمین.. 34

جدول 2-4- مقايسه رويكرد سنتي كيفيت خدمات وكيفيت خدمات در زنجيره تأمين.. 36

جدول 2-5- متغیرهای اولیه كيفيت خدمات در ادبيات تحقيق و ارتباط آن با زنجيره تأمين.. 44

جدول 3-1- روش و طرح نمونه­برداري.. 54

جدول 3-2- روایی متغیرهای شکاف مستقیم. 57

جدول3-3- روایی متغیرهای شکاف معکوس.. 58

جدول 3-4- متغیرهای شکاف مستقیم. 59

جدول3-5- متغیرهای شکاف معکوس.. 60

جدول 4-1- نتایج آزمون t تک- نمونه ­ای برای انتخاب متغیرهای شکاف مستقیم. 72

جدول 4-2- نتایج آزمون t تک- نمونه ا­ی برای انتخاب متغیرهای شکاف معکوس.. 74

جدول 4-3- نتایج آزمون نرمال­بودن متغیرها در مدل شکاف مستقیم. 76

جدول 4-4- نتایج آزمون نرمال­بودن متغیرها در مدل شکاف معکوس.. 77

جدول 4-5- نتایج اندازه­ گیری متغیرهای فرضیه­ های مدل شکاف مستقیم،79

جدول 4-6- نتایج آزمون t زوجی برای شکاف مستقیم 1-1. 83

جدول 4-7- میزان میانگین شکاف 1-1 و سطح معناداری.. 84

جدول 4-8- نتایج آزمون t زوجی برای شکاف مستقیم 1-2. 85

جدول 4-9- میزان میانگین شکاف 1-2 و سطح معناداری.. 86

جدول 4-10- نتایج آزمون t زوجی برای شکاف مستقیم 1-3. 87

جدول 4-11- میزان میانگین شکاف 1-3 و سطح معناداری.. 88

جدول 4-12- نتایج آزمون t زوجی برای شکاف مستقیم 1-4. 89

جدول 4-13- میزان میانگین شکاف 1-4 و سطح معناداری.. 90

جدول 4-14- نتایج آزمون t زوجی برای شکاف مستقیم 1-5. 91

جدول 4-15- میزان میانگین شکاف 1-5 و سطح معناداری.. 92

جدول 4-16- نتایج آزمون t زوجی برای شکاف مستقیم 1-6. 93

جدول 4-17- میزان میانگین شکاف 1-6 و سطح معناداری.. 94

جدول 4-18- نتایج میزان معناداری متغیرها در مدل شکاف مستقیم با استفاده از آزمون t زوجی.. 94

جدول 4-19- نتایج میزان معناداری متغیرها در مدل شکاف مستقیم با استفاده از آزمون ویلکاکسون. 95

جدول 4-20- نتایج اندازه­گیری متغیرهای فرضیه­های مدل شکاف معکوس.. 97

جدول 4-21- نتایج آزمون t زوجی برای شکاف معکوس 2-1. 100

جدول 4-22- میزان میانگین شکاف 2-1 و سطح معناداری.. 101

جدول 4-23- نتایج آزمون t زوجی برای شکاف معکوس 2-2. 102

جدول 4-24- میزان میانگین شکاف 2-2 و سطح معناداری.. 102

جدول 4-25- نتایج آزمون t زوجی برای شکاف معکوس 2-3. 104

جدول 4-26- میزان میانگین شکاف 2-3 و سطح معناداری.. 104

جدول 4-27- نتایج آزمون t زوجی برای شکاف معکوس 2-4. 105

جدول 4-28- میزان میانگین شکاف 2-4 و سطح معناداری.. 106

جدول 4-29- نتایج آزمون t زوجی برای شکاف معکوس 2-5. 107

جدول 4-30- میزان میانگین شکاف 2-5 و سطح معناداری.. 108

جدول 4-31- نتایج آزمون t زوجی برای شکاف معکوس 2-6. 109

جدول 4-32- میزان میانگین شکاف 2-6 و سطح معناداری.. 109

جدول 4-33- نتایج میزان معناداری متغیرها در مدل شکاف معکوس با استفاده از آزمون t زوجی.. 110

جدول 4-34- نتایج میزان معناداری متغیرها در مدل شکاف معکوس با استفاده از آزمون ویلکاکسون. 111

جدول 4-35- میانگین متغیرها و وزن آنها در مدل شکاف مستقیم. 112

جدول 4-36- اولویت­ بندی متغیرها در هر یک از شکاف­های مدل مستقیم. 113

جدول 4-37- نتایج حاصل از شکاف­های مستقیم وزن­دار114

جدول 4-38- اولویت­ بندی متغیرهای وزن­دار در هر یک از شکاف­های مدل مستقیم. 115

جدول 4-39- میانگین متغیرها و وزن آنها در مدل شکاف معکوس.. 116

جدول 4-40- اولویت­ بندی متغیرها در هر یک از شکاف­های مدل معکوس.. 116

جدول 4-41- نتایج حاصل از شکاف­های معکوس وزن­دار117

جدول 4-42- اولویت­بندی متغیرهای وزن­دار در هر یک از شکاف­های مدل معکوس.. 118

جدول4-43- ماتريس خودتعاملي ساختاري شکاف­های کیفیت خدمات.. 119

جدول 4-44- ماتریس دستیابی اولیه. 120

جدول 4-45- ماتریس دستیابی نهایی پس از سازگاری.. 120

جدول 4-46- سطح اول متغیرها121

جدول 4-47- سطح دوم متغیرها121

جدول 4-48- سطح سوم متغیرها122

جدول 4-49- سطح چهارم متغیرها122

جدول 4-50- سطح پنجم متغیرها122

جدول 4-51- سطح ششم متغیرها123

جدول 4-52- سطح هفتم متغیرها123

 

فهرست شکل­ها

شکل 1-1- نتایج کیفیت پایین خدمات در زنجیره تأمین.. 4

شکل 2-2- مدل تحلیل شکاف یا مدل پاراسورامان. 20

شکل2-3- مفهوم زنجیره تأمین.. 28

شكل3-1- شكاف مستقيم و معكوس.. 50

شكل3-2- مدل مفهومي شکاف مستقیم. 51

شکل3-3- مدل مفهومي شکاف معکوس.. 52

شکل 4-1- مقایسه بین متغیرها در شکاف­های مدل مستقیم. 80

شکل 4-2- مقایسه بین متغیرها در شکاف­های مدل معکوس.. 98

شکل 4-3- مدل ترکیبی زنجیره تأمین.. 124


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 506

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.