تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 548
  • بازدید دیروز : 793
  • بازدید کل : 506397

ارائه الگوی انواع استراتژی های ارزیابی عملكرد برای سازمان های نظارتی جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه: سازمان بازرسی کل کشور


ارائه الگوی انواع استراتژی های ارزیابی عملكرد برای سازمان های نظارتی جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه: سازمان بازرسی کل کشور

چکیده

مطالعات انجام شده در مورد استراتژی ­های مربوط به ارزیابی عملکرد، نشان میدهد که الگوی جامع ارزیابی عملکرد برای سازمان­ های نظارتی در ایران وجود ندارد. هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی انواع استراتژی­ های ارزیابی عملكرد برای سازمان­ه ای نظارتی جمهوری اسلامی ایران است.در این تحقیق از روش تحقیق تلفیقی استفاده شد. بنابراین از روش تئوری مبنایی در مرحله کیفی و پس از آن برای تایید یافته ها از روش معادلات ساختاری بهره گرفته شد. در مرحله کیفی پژوهش با توجه به گونه های استراتژی ارزیابی عملکرد سازمانی به دست آمده(انسان محور، فرآیند محور، نتیجه محور و بستر محور) در قسمت استراتژی ها(کد گذاری محوری)، چندین گزاره نظری در این زمینه ارائه شد. پس از فرضیه سازی بر اساس تئوری ارائه شده، نوبت به آزمون فرضیات مورد نظر در جامعه مورد بررسی بود. ابتدا به منظور تاييد و نهايي سازي مدل مفهومي تحقيق حاصل از روش تئوری بنیادی قبل از اجراي آن به صورت پيمايش به تحليل عاملي تايیدي مدل هاي اندازه گيري پرداخته و سپس به منظور بررسي روابط ميان متغيرها از آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده‌گردید. در فاز كيفي مهمترين يافته ارائه الگويي جامع براي تعیین استراتژی های ارزیابی عملکرد می باشد كه از دل داده هاي استخراج شده از مصاحبه هاي عميق بدست آمد. اين الگو، گونه های مختلف استراتژی ارزیابی عملکرد در سازمان های نظارتی را تشريح مي نمايد. در فاز كمي، با توجه به آزمون فرض های انجام شده، تمامی مدلهای اندازه گیری استراتژی ارزیابی عملکرد مناسب تشخیص داده شدند. همچنین ضرايب همبستگي بين تمامی استراتژی های ارزیابی عملکرد اعم از استراتژی ارزیابی عملکرد انسان محور، فرایند محور، نتیجه محور و بستر محور و عملکرد سازمانی در سطح اطمینان 99 درصد معنادار به دست آمده اند.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 2

1-2بیان مساله. 2

1-3 دامنه پژوهش... 4

1-4 اهمیت و ضرورت پژوهش در این دامنه‌ها4

1-5 اهميت و ضرورت پژوهش در دامنة موضوعي.. 4

1-6 اهداف تحقيق.. 9

1-7 فرضیه‌ها یا سؤالات اصلی تحقیق.. 9

1-8 روش‌شناسی:10

1-8-1 روش تحقيق تلفيقي.. 10

1-9 روش جمع آوری اطلاعات.. 11

1-10 جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه:12

1-11روش تجزیه و تحلیل داده ها12

1-12 تعریف واژه‌‌ها و اصطلاحات تخصصی.. 14

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق

بخش اول: ارزیابی عملکرد

2-1ارزیابی عملکرد. 20

2-2تعریف مفاهیم. 20

2-3ارتباط مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد. 23

2-4جایگاه فرایند ارزیابی عملکرد در حیطه وظایف مدیریت عملکرد. 24

2-5تاریخچه ارزیابی عملکرد. 26

2-5-1تاریخچه ارزیابی عملکرد در جهان.. 26

2-5-2تاریخچه ارزیابی عملکرد در ایران.. 28

2-6سیستم ارزیابی عملکرد و محیط آن. 29

2-7رویکردهای ارزیابی عملکرد. 31

2-7-1سیستم های ارزیابی عملکرد سنتی... 31

2-7-2سیستم های اندازه گیری عملکرد نوین... 32

2-7-3مقایسه دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد. 33

2-8اندازهگیری عملکرد. 34

2-9شاخصهای عملکرد. 34

2-10مزایای اندازه گیری عملکرد. 37

2-11آیا ما به اندازه گیری نیاز داریم؟38

2-12اساس سیستم های اندازه گیری عملکرد چیست؟38

بخش دوم: سیستمهای ارزیابی عملکرد

2-2 مقدمه. 40

2-2-1اجزای سیستم 40

2-2-2شاخصهای عملکرد مجزا41

2-2-2-1شاخصهای عملکرد در ارتباط با کیفیت.... 41

2-2-2-2شاخصهای عملکرد در ارتباط با زمان.. 41

2-2-2-3شاخص های عملکرد در ارتباط با هزینه. 42

2-2-2-4شاخص های عملکرد در ارتباط با انعطاف پذیری... 43

2-2-3سیستم ارزیابی عملکرد به عنوان یک موجودیت.. 45

2-2-4سیستم اندازه گیری عملکرد AMBITE.. 47

2-2-5فرآیند الگوسازی.. 50

2-2-6سیستم اندازه گیری عملکرد ECOGRAI51

2-2-7سیستم اندازه گیری عملکرد ENAPS. 52

2-2-8منشور عملکرد 53

2-2-8-1سهامداران 55

2-2-9سیستم اندازهگیری عملکرد پرسش نامه عملکرد 57

بخش سوم: مدیریت عملکرد

2-3 مقدمه. 58

2-3-1 اساس مدیریت عملکرد. 58

2-3-2پیشینه علمی مدیریت عملکرد. 59

2-3-3رویکردهای نوین در مدیریت عملکرد سازمان. 59

2-3-3-1چارچوب مدیریت عملکرد HPMF59

2-3-3-2سیستم ارزیابی عملکرد سازمانی (OPAS). 61

2-3-3-4رویکرد مدیریت عملکرد ORISE.. 63

بخش چهارم: معرفی مدل­های ارزیابی عملکرد

2-4-1مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت 64

2-4-1-1 مفاهیم اساسی برتری... 64

2-4-1-2چارچوب مدل 65

2-4-1-3ساختار مدل 66

2-4-2مدل ارزیابی متوازن (BSC). 67

2-4-2-1نیاز به مدل 67

2-4-2-2توسعه مدل 67

2-4-2-3وجوه مدل BSC 69

2-4-3مدل کاهش استراتژیک هزینهها و بهبود عملکرد (SCR&PI).. 69

2-4-3-1نیاز به مدل 69

2-4-3-2کاهش استراتژیک هزینه ها چیست؟. 70

2-4-3-3مدل مفهومی کاهش استراتژیک هزینه ها و بهبود عملکرد. 72

2-4-4مدل شناخت برتری سازمانی.. 75

2-4-4-1تعاریف مدل 76

2-4-4-2موارد کاربرد مدل CED... 76

2-4-4-3مدل شناخت 77

بخش پنجم: شناخت و بهبود عملکرد در بخش دولتی

2-5-1 درک بهره وری و عملکرد در بخش دولتی... 80

2-5-2بهبود عملکرد به عنوان مفهومی جامع و فراگیر. 81

2-5-3تمرکز بیشتر بر عوامل نا ملموس: بهبود بهره وری از طریق افراد. 85

بخش ششم: پیشینه نظری تحقیق

2-6پیشینه نظری تحقیق:109

2-6-1 ارائه مدلی برای ارزیابی وضعیت عملکرد ستاد تعزیرات گندم، آرد و نان در استانهای کشور109

2-6-2طراحی نظام ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور109

2-6-3بررسی وضعیت پرداخت حقوق و مزایا و طراحی نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان سازمان برنامه و بودجه. 110

2-6-4بررسی رابطه بین نسبت توبین و معیار سود هر سهم (EPS) و ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. 110

2-6-5طراحی و تعیین الگوی ارزیابی عملکرد مدیران عامل (شرکتهای تابع سازمان صنایع و معادن بنیاد جانبازان و مستضعفان)111

2-6-6ارزیابی عملکرد حوزه معاونت آموزشی دانشگاه تربیت مدرس... 112

2-6-7طراحي مدل رياضي ارزيابي عملكرد مدير در سازمانهاي توليدي - رويكرد تلحيل پوششی داده‌ها DEA.112

2-6-8ارائه روشي براي ارزيابي عملكردي معماري سازمان با استفاده از روش كارت امتيازي متوازن. 113

2-6-9ارزيابي عملكرد زنجيره تامين با رويكرد FMADM (موردكاوي: شركتهاي عمل‌آوري آبزيان دريايي در استان بوشهر)114

2-6-10ارايه مدلي براي بررسي تأثير بلوغ فناوري اطلاعات بر عملكرد سازمان با در نظر گرفتن بلوغ رابطه اي... 115

2-6-12بررسي عملكرد سازمان حفاظت محيط زيست بعد از انقلاب اسلامي وبرنامه ريزي جهت برنامه هاي آتي... 116

2-6-13 بررسي روابط متقابل ميان اجزاي سرمايه‌هاي فكري (سرمايه انساني، سرمايه ساختاري، سرمايه مشتري). 117

2-6-14ارزيابي عملكرد سازماني با استفاده از رويكردBSC و ارائه راهكارهاي بهبود عملكرد(مطالعه موردي شركت سوشيانت). 118

بخش هفتم: چالش هماهنگی

2-7 مقدمه. 121

2-7-1مفهوم هماهنگی 121

2-7-2انواع مدل های هماهنگی.. 123

2-7-2-1مدل‌ عقلايي 123

2-7-2-2مدل‌ طبيعي 125

2-7-2-3مدل‌ تركيبي 127

2-7-2-3-1 نظريه چشم‌انداز1. 127

2-7-2-4تركيب نقاط مرجع استراتژيك در مدل تعاملي رقابتي.. 135

2-7-3مباني فلسفی نظریه ی نقاط مرجع استراتژیک... 137

2-7-4مباني منطقی نظریه ی نقاط مرجع استراتژيك... 138

2-7-5جمع‌بندی سه دیدگاه در ماتریس نقاط مرجع استراتژيك... 143

2-7-6مقایسه دسته‌بندی هال، اسکات و مورگان.. 144

بخش هشتم: گونه‌هاي استراتژی ارزيابي عملکرد سازمان

2-8 مقدمه. 148

2-8-1الگوهاي ارزيابي عملكرد. 148

2-8-1-1الگوي ارزيابي ارزش‎هاي رقابتي(رابينز)148

2-8-1-2الگوي ارزيابي بالدريچ. 149

2-8-1-3الگوي ارزيابي متوازن(کاپلان- نورتون)150

2-8-1-3الگوهاي ارزيابي عملکرد سايمونز. 153

بخش نهم: معرفی جامعه آماری

2-9 معرفی جامعه آماری... 157

2-9-1 انواع دستگاههاي نظارتي قواي سه‌گانه درجمهوري اسلامي ايران.. 157

2-9-1-1 ارگانهاي نظارتي وابسته به قوه مقننه:157

2-9-1-1-1‌ديوان محاسبات کشور:157

2-9-1-1-2 ‌کميسيون اصل 90 قانون اساسي:158

2-9-1-2 ارگانهاي نظارتي وابسته به قوه مجريه:160

2-9-1-2-1 وزارت اطلاعات:161

2-9-1-2-2 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي:161

2-9-1-2-3 وزارت امور اقتصادي و دارايي:162

2-9-1-3 ارگانهاي نظارتي وابسته به قوه قضاييه:163

2-9-1-3-1 سازمان بازرسي کل کشور:163

2-9-1-3-2 ديوان عدالت اداري:164

‌ 2-9-1-3-3ديوانعالي کشور:165

2-9-1-3-4 قضات محاکم:166

2-9-1-4تاریخچه سازمان بازرسی کل.. 167

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1مقدمه. 172

3-2نوع تحقیق 172

3-3استراتژی پژوهش در فاز اول(کیفی). 173

3-4مراحل روش‌شناسي نظريه‌ي بنيادي... 174

3-4-1طرح تحقیق 175

3-4-2جمع‌آوري و مرتب کردن داده ها176

3-4-3مرحله‌ي تجزيه و تحليل داده‌ها176

3-4-4ارائه نظریه و مقایسه با ادبیات... 179

3-5نمونه تحقیق(حجم و روش نمونه گیری). 180

3-6روایي تحقيق (كيفي). 181

3-7روش اجرای پژوهش در فاز دوم(کمّی: پیمایش). 182

3-8سوالات و فرضیات... 183

3-8-1فرضیات تحقیق 183

3-9جامعه و نمونه آماری(فاز کمی). 183

3-10روش جمع آوری اطلاعات(فاز کمّی). 184

3-10-1روايي(اعتبار) ابزارسنجش... 187

3-10-2پايايي ابزار سنجش... 188

3-11قلمرو تحقیق 189

3-11-1قلمرو مکاني تحقيق :189

3-11-2قلمرو زماني: 189

3-11-3قلمرو موضوعي تحقيق :189

3-12روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در فاز کمی... 189

3-12-1ضريب همبستگي 190

3-12-2تجزيه و تحليل واريانس فريدمن... 190

3-12-3مدل معادلات ساختاري... 190

3-12-4ضرورت مدل معادلات ساختاري در پژوهش حاضر. 191

3-12-5مراحل مدل معادلات ساختاري... 191

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه فصل... 198

4-1-1مقدمه 200

4-1-2نمونه تحقيق 200

4-1-3مراحل تجزيه و تحليل اطلاعات... 200

4-1-3-1گام اول: كدگذاري باز. 201

4-1-3-2. گام دوم: كدگذاري محوري... 213

4-1-3-2-1مقوله محوري 213

4-1-3-2-2شرايط علّي 214

4-1-3-2-3زمينه يا بستر حاكم.. 215

4-1-3-2-4شرايط مداخله‌گر 215

4-1-3-2-5استراتژیها، كنش / كنش متقابل... 216

4-1-3-2-6پيامدها و نتايج 217

4-1-3-3گام سوم: مرحله كدگذاري انتخابي (نظريه‌پردازي). 218

4-1-3-4مقايسه تئوري ارائه شده با ادبيات موضوع.. 219

4-1-3-4-1شرايط علّي: رویکرد ارزیابی... 221

4-1-3-4-2مقوله محوري: ارزیابی عملکرد. 224

4-1-3-4-2-1 شاخصهای عملکرد در ارتباط با کیفیت.... 225

4-1-3-4-2 -2 شاخصهای عملکرد در ارتباط با زمان.. 225

4-1-3-4-2-3شاخص های عملکرد در ارتباط با هزینه. 226

4-1-3-4-2-4 شاخص های عملکرد در ارتباط با انعطاف پذیری... 227

4-1-3-4-3زمينه (بستر حاكم): بستر ارزیابی... 228

4-1-3-4-4شرايط مداخله‌گر: عوامل سازمانی... 229

4-1-3-4-5استراتژیها: استراتژی(الگو) های ارزیابی... 229

4-1-3-4-6پيامدها: کارآیی و اثربخشی... 235

4-1-4جمع‌بندي و ارائه الگو. 236

4-2-1مقدمه 240

4-2-2آمار توصيفي 241

4-2-2-1 جنسیت.. 241

4-2-2-2 سطح تحصيلات.. 242

4-2-2-3 سابقه کار243

4-2-3مدلسازي معادلات ساختاري(تحليل عاملي تاييدي). 244

4-2-3-1مدل اندازه گيري استراتژی ارزیابی عملکرد انسان محور با استفاده از تحليل عاملي تاييدي... 244

4-2مدل اندازه گيري استراتژی ارزیابی عملکرد فرآیند محور با استفاده از تحليل عاملي تاييدي... 246

4-2-3-3-مدل اندازه گيري استراتژی ارزیابی عملکرد نتیجه محور با استفاده از تحليل عاملي تاييدي... 248

4-3-2-4مدل اندازه گيري استراتژی ارزیابی عملکرد بستر محور با استفاده از تحليل عاملي تاييدي... 249

4-2-3-5مدل اندازه گيري عملکرد سازمانی با استفاده از تحليل عاملي تاييدي... 250

4-2-4آزمون فرضيه هاي تحقيق... 252

4-2-5آزمون تحليل واريانس فريدمن... 255

4-2-5-1آزمون فرضيه:255

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق

5-1مقدمه:258

5-2مروری بر طرح پژوهش..... 258

5-3تجزیه و تحلیل اطلاعات... 259

5-3-1تجزیه و تحلیل اطلاعات در فاز کیفی... 259

5-3-2تجزیه و تحلیل اطلاعات در فاز کمّی... 262

5-3-2-1آزمون فرضيه هاي تحقيق... 263

5-4ارتباط استراتژی های ارزیابی عملکرد با عملکرد کل سازمان و سایر نقش های منابع انسانی... 264

5-5ارتباط استراتژی های ارزیابی عملکرد کارکنان با استراتژی های بالادستی بر اساس نگرش ترکیبی... 268

5-5-1نگرش نظري به رابطه بين استراتژي‌ارزیابی عملکرد منابع انساني و عملكرد سازمان.. 268

5-5-2نگرش تجربي به رابطه بين استراتژي‌ ارزیابی عملکرد منابع انساني و عملكرد سازمان.. 269

5-5-3هماهنگي دروني و بيروني زيرسيستم ارزيابي عملكرد. 269

5-5-4رابطة بين استراتژي ارزیابی عملکرد و استراتژي سازمان.. 269

5-5-5تناسب استراتژی های ارزیابی عملکرد با فرهنگ سازمان.. 270

5-5-6راهبردهاي ارزیابی عملکردسازمان.. 271

5-5-6-1روش مبتنی بر فرآیندهای درونی... 271

5-5-6-2روش مبتنی بر رقابت.... 271

5-5-6-3روش مبتنی بر تامین منابع.. 271

5-5-6-4روش مبتنی بر تامین هدف (روش مبتنی بر تامین رضایت ذی نفعان). 271

5-6سازگاري الگوی پیشنهادی پژوهش با مباني فلسفي تئوري‌هاي مديريت.... 273

5-7يافته هاي اين تحقيق... 274

5-8محدویت های تحقیق... 275

5-9پيشنهادات تحقيق حاضر. 275

5-10نتیجه گیری 276

5-11چالشهای پیاده سازی الگوی پیشنهادی... 276

5-12بحثهای آینده در باب ارزیابی عملکرد در بخش دولتی... 279

منابع و مأخذ. 281

 

فهرست جدوال

جدول1-1: تعیین نوع تحقیق حاضر. 11

جدول شماره1-2 : جامعه آماری در دو فاز کیفی و کمی... 12

جدول2-1: تفاوت دیدگاه های سنتی و نوین از دید اسپف... 33

جدول2-2. اطلاعاتی که می بایست در مورد شاخص های عملکرد ذخیره شود.36

جدول2-3: اطلاعاتی که می بایست درباره داده های ارزیابی عملکرد ذخیره شود.37

جدول 2-4. شاخص های زمان ارائه شده توسط آزون و همکاران او. 42

جدول 2-5. خصوصیات انواع الگوسازی... 50

جدول 2-6 مقايسه ارزيابي عملكرد مديريت مدار و شهروندمدار. 101

جدول2-7:اصول رفتار انتخاباستراتژيک.... 128

جدول 2-8-ديدگاه‌هاي نظري: ابعاد و منابع انتخاب شده. 133

جدول 2-9مقايسه ويژگي‌هاي سه مدل هماهنگي استراتژيك.... 136

جدول 2-10 جامعه شناسی تغییرات تدریجی و بنیادی(بارل و مورگان،1383). 137

جدول 2-12 : چهار پارادایم برای تحلیل نظریه های اجتماعی و مکاتب انسانی(بارل و مورگان، 1384 ). 139

جدول 2-12 خلاصه ويژگي‌هاي نظام‌هاي ارزيابي تشخيصي... 154

جدول13-2تمايز ميان متغيرهاي كليدي عملكرد و عدم قطعيت‌هاي راهبردي... 155

جدول2-14خلاصه ويژگي‌هاي نظام‌هاي ارزيابي تعاملي... 156

جدول 3-1. فرايند ساختن نظريه بنیادی... 175

جدول 3-2. تناظر معيارهاي ارزیابی پژوهش كمّي و پژوهش کیفی... 181

جدول شماره 3-3: متغيرها و تعداد كلي سؤالات هر كدام. 186

جدول شماره 3-4: پايايي مقياس استراتژی های ارزیابی عملکرد. 189

جدول شماره 3-5 پايايي مقياس عملکرد سازمانی... 189

جدول 4-1. ویژگی های جمعیت شناختی نمونه انتخابی... 200

جدول 4-2 . تحليل نكات كليدي مصاحبه با مورد A... 201

جدول 4-3 . تحليل نكات كليدي مصاحبه با موردB... 202

جدول 4-4 . تحليل نكات كليدي مصاحبه با موردC... 203

جدول 4-5 . تحليل نكات كليدي مصاحبه با موردD... 203

جدول 4-6 . تحليل نكات كليدي مصاحبه با موردE... 204

جدول 4-7 . تحليل نكات كليدي مصاحبه با موردF.. 204

جدول 4-8 . تحليل نكات كليدي مصاحبه با موردG... 205

جدول 4-9 . تحليل نكات كليدي مصاحبه با موردH.... 206

جدول 4-10 . تحليل نكات كليدي مصاحبه با موردI. 206

جدول 4-11. تحليل نكات كليدي مصاحبه با موردJ. 207

جدول 4-12. تحليل نكات كليدي مصاحبه با موردK... 208

جدول 4-13. تحليل نكات كليدي مصاحبه با موردL... 208

جدول 4-14. تحليل نكات كليدي مصاحبه با موردK... 209

جدول 4-15. تحليل نكات كليدي مصاحبه با موردK... 209

جدول 4-16. تحليل نكات كليدي مصاحبه با موردO... 210

جدول 4-17. تحليل نكات كليدي مصاحبه با موردP.. 210

جدول 4-18. مفاهيم و كدهاي باز زيرمجموعه هر مفهوم. 211

جدول 4-19. مقایسه تئوری ارائه شده با ادبیات موضوع.. 220

جدول 4-20. تفاوت دیدگاه های سنتی و نوین از دید اسپف... 223

جدول 4-21. شاخص های زمان ارائه شده توسط آزون و همکاران.. 226

جدول 4-22: مدل تحلیلی تحقیق... 237

جدول 4-23: فرایند دستیابی به مفهوم کیفیت.... 238

جدول شماره 4-24 توزيع فراوني مربوط به جنسیت.... 241

جدول شماره 4-25 توزيع فراواني مربوط به سطح تحصيلات... 242

جدول شماره 4-26 توزيع فراواني مربوط به سابقه کار. 243

جدولشماره 4- 27. ضرايب همبستگي اسپيرمن ميان متغير هاي تحقيق... 253

جدول 4-28. نتايج اجراي مدل ساختاري ميان متغيرهاي مدل مفهومي تحقيق... 255

جدول شماره 4-29: ميانگين رتبه ها در آزمون فريدمن به منظور بررسي استراتژی های ارزیابی عملکرد موثر بر عملکرد سازمانی... 256

جدول شماره 4-30: معني داري آزمون فريدمن... 256

جدول5-1:هماهنگی استراتژی های ارزیابی عملکرد کارکنان با استراتژی های بالادستی... 272

 

فهرست اشکال

شکل 2-1. عناصر عملکرد.. 24

شکل 2-2. چرخه مدیریت عملکرد.. 25

شکل2-3 دو مدل چرخه عملکرد.. 26

شکل 2-4: چرخه بازخور پایه.. 39

شکل 2-5. چارچوبی برای طراحی سیستم ارزیابی عملکرد.. 40

شکل 2-6. مدلسازی AMBITE برای یک سازمان تولیدی... 48

شکل 2-7 :چارچوب ارزیابی عملکرد AMBITE.. 49

شکل 2-8. چارچوب منشور عملکرد. 54

شکل 2-9: ارتباط دیدگاه ها56

شکل 2-10. چارچوب مدیریت عملکرد در یک سازمان HPMF.. 61

شکل2-11. نظام ارزیابی عملکرد سازمانی (OPAS). 62

شکل 2-13. طرح شماتیک مدل EFQM.... 66

شکل 2-14. ساختار مدل EFQM.... 67

شکل 2-15. چارچوب مدل کارت امتیازی متوازن... 69

شکل2-16. حوزه های تحت پوش رویکرد کاهش استراتژیک هزینه ها. 71

شکل 2-17. مدل کاهش استراتژیک هزینه ها و بهبود عملکرد.. 72

شکل2-18. کاهش هزینه ها. 73

شکل 2-19. مدیریت زنجیره تأمین... 74

شکل 2-20:ساختار سازمانی... 74

شکل 2-21. ممیزی مدیریت و عملیات.... 75

شکل2-22: مدل شناخت برتری سازمان... 77

شکل 2-23.بهبود بهره وری بخش دولتی (هالذر و کالاهان 1998.. 83

شکل2-24. بهبود بهره وری و عملکرد: دیدگاه مدیریت بهره ور(هولتزر،2004). 89

شکل شماره 4-1 نمودار فراوني مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان... 241

شکل شماره 4-2 نمودار فراوني مربوط به سطح تحصيلات پاسخ دهندگان... 242

شکل شمار4-3 نمودار فراوني مربوط به سابقه کار پاسخ دهندگان... 244

شکل شماره 4-4 يادآوري مدل مفهومي تحقيق... 252

شکل 5-1: ساز و کار ارتباط گونه های استراتژی ارزیابی عملکرد با عملکرد کل سازمان و نقشهای منابع انسانی... 264

 

فهرست نمودارها

نمودار 1-1 ‌دامنه‌های گوناگون مورد مطالعه در پژوهش..... 4

نمودار 1-2: فرایند اجرای تحقیق(کرسول و پلانو کلارک،2007؛111). 10

مودار 1-3. مراحل اجرای تحقیق... 13

نمودار2-1: سطوح هماهنگي... 123

نمودار2-2 :الگوي عقلايي تدوين استراتژي سازمان.. 124

نمودار2-3: طيف تفکر در موضوعات مديريت (عقلايي تا طبيعي). 126

نمودار2-4:چارچوب مدل‌هاي طبيعي... 126

نمودار2-5:تعاملهاي رقابتي: ديدگاه تركيبي از نظريه چشم‌انداز. 129

نمودار2-6: الگوهای نظريه هاي غالب و سرآمدان نظريه پردازان در چهار دوره زماني براساس دیدگاه اسکات(اسکات،1380 : 144). 138

نمودار2-7:الگوي اثربخشي و مجموعه اي از ارزش ها از ديدگاه ريچارد اچ. هال.. 140

نمودار 2-8ترسيم نقاط مرجع استراتژيك.... 145

نمودار 2-9. تطبيق سه طيف ديدگاه عقلايي/‌طبيعي؛ نگرش عيني‌گرا/ ذهني‌گرا؛ و توجه به داخل/‌خارج‌؛ 145

نمودار 2-10.تطبيق سه طيف نوع سيستم بسته/ باز؛ تغييرات تدريجي/ بنيادي؛ و ميزان كنترل شديد/ كم؛147

نمودار 2-11 الگوی ارزيابی ارزش‎هاي رقابتي (رابينز). 149

نمودار 2-12 الگوی استنتاجي ارزيابی بالدريچ.. 150

نمودار 2-13 الگوي ارزيابي متوازن كاپلان و نورتون.. 150

نمودار2-14 نظام ارزيابي تعاملي... 155

نمودار 3-1. مراحل روش تلفیقی اکتشافی منبع: کرسول و پلانوکلارک، 2007: 111.. 173

نمودار3-2 ارتباط مراحل جمع‌آوري، مرتب كردن و تحليل داده‌ها در نظريه بنیادی: ذکایی(1381 : 62). 178

نمودار 4-1 . الگوي پاراديم در كدگذاري محوري منبع: كرسول، 2005: 401.. 213

نمودار 4-2. مقوله محوري و مفاهيم مرتبط با آن.. 214

نمودار 4-3. شرایط علّی... 214

نمودار 4-4. زمينه يا بستر حاكم.. 215

نمودار 4-5 شرايط مداخله‌گر. 216

نمودار 4-6. استراتژیها216

نمودار 4-7. پیامدها217

نمودار 4-8 الگوی پارادایم در کدگذاری محوری... 217

نمودار 4-9 گونه شناسی استراتژی های ارزیابی عملکرد سازمانی... 218

نمودار 4-10 الگوی ارزيابی ارزش‎هاي رقابتي (رابينز). 230

نمودار4 -11 الگوی استنتاجي ارزيابی بالدريچ.. 231

نمودار 4-12 مدل مفهومی تحقیق... 236

نمودار 4-13 مدل اندازه گیری استراتژی ارزیابی عملکرد انسان محور در حالت استاندارد. 245

نمودار 4-14مدل اندازه گیری استراتژی ارزیابی عملکرد انسان محور در حالت معناداري... 246

نمودار 4-15.مدل اندازه گیری استراتژی ارزیابی عملکرد فرآیند محور در حالت استاندارد. 247

نمودار 4-16. مدل اندازه گیری استراتژی ارزیابی عملکرد فرآیند محور در حالت معناداري... 247

نمودار 4-17. مدل اندازه گیری استراتژی ارزیابی عملکرد فرآیند محور در حالت استاندارد. 248

نمودار 4-18. مدل اندازه گیری استراتژی ارزیابی عملکرد نتیجه محور در حالت معناداري... 249

نمودار 4-19. مدل اندازه گیری استراتژی ارزیابی عملکرد بستر محور در حالت استاندارد. 250

نمودار 4-20 مدل اندازه گیری استراتژی ارزیابی عملکرد بستر محور در حالت معناداري... 250

نمودار 4-21 مدل اندازه گیری استراتژی ارزیابی عملکرد بستر محور در حالت استاندارد. 251

نمودار 4-22. مدل اندازه گیری عملکرد سازمانی در حالت معناداري... 252

نمودار4-23 خروجي آزمون رابطه علي ميانمتغيرهاي تحقيق با استفاده از نرم افزار ليزرل در حالت استاندارد. 254

نمودار 4-24 خروجي آزمون رابطه علي ميان متغيرهاي تحقيق با استفاده از نرم افزار ليزرل در حالت معني داري... 254

نمودار 5-1. فرآیند تجزیه و تحلیل اطلاعات در فاز کیفی... 260

نمودار 5-2. الگوی برآمده از تئوری بنیادی... 260

نمودار5-3 گونه شناسی استراتژی های ارزیابی عملکرد.261

نمودار5-4: سازگاري الگوی پیشنهادی پژوهش با مباني فلسفي تئوري‌هاي مديريت.... 274


مبلغ واقعی 19,700 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 18,715 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 2409

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.