تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 484
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331339

بررسي تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا


بررسي تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا

چکیده

بی شک آموزش مؤثر و نافذ یکی از ابزارهای مهم در توانمندسازی کارکنان برای رسیدن به اهداف سازمانی است. از مهمترین عوامل توانمندسازی کارکنان می توان به دانش، مهارت و نگرش آنان اشاره کرد. در این پژوهش به طور تخصصی به بررسی این سؤال پرداخته شده که تأثیر آموزش شبیه ساز پروازی بر دانش، نگرش و مهارت کارکنان پروازی به چه میزان می باشد؟ لذا در این مطالعه، جامعه آماری کلیه خلبانانی هستند که دوره آموزش شبیه ساز پروازی را طی کرده اند. پرسشنامه محقق ساخته پژوهش با مشاوره خلبانان و صاحب نظران، حول موضوع تخصصی مذکور تدوین و روایی و پایایی آن بررسی شد. با روش پیمایش میدانی تعداد 58 پرسشنامه جمع آوری گردید و تجزیه و تحلیل آنها به روش تحليل رگرسیون خطی، و همبستگی پیرسون با استفاده از نرم‌افزار SPSS، ويرايش 18 انجام شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که آموزش شبیه ساز تأثیر مثبت و معناداری بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هوا ناجا دارد. تحلیل ضرایب رگرسیون مؤید آن است که آموزش به ترتیب بیشترین تأثیر را بر ارتقای مهارت، نگرش و دانش پروازی خلبانان داشته است. لذا استفاده از آموزش شبیه ساز پروازی به عنوان یکی از مؤلفه های استاندارد آموزش در صنعت هوانوردی ضروری است و می تواند منجر به ارتقای سطح مهارت، دانش و نگرش کارکنان پروازی و در نتیجه پیشگیری از بروز سوانح و رویدادهای هوایی و خسارت های جانی و مالی گردد.

كليد واژه‌گان: آموزش، شبیه ساز پروازی، توانمندسازی کارکنان، دانش پروازی، نگرش پروازی، مهارت پروازی

 

فهرست مطالب

غنوان صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1) مقدمه. 2

1-2) بیان مسئله. 3

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

1-4) اهداف تحقیق.. 6

1-5) سؤالهای تحقیق.. 7

1-6) فرضیه ها و مدل پژوهش... `7

1-7) قلمرو زماني، قلمرو مکاني و موضوع تحقيق.. 9

1-8) تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها9

1-8-1) شبیه ساز پروازی.. 9

1-8-2) آموزش شبیه ساز پروازی.. 10

1-8-3)توانمندسازی کارکنان. 10

1-8-3-1) دانش پروازی.. 11

1-8-3-2) مهارت پروازی.. 12

1-8-3-3) نگرش پروازی.. 12

1-9) خلاصه. 14

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه. 16

2-2) سازمان، عامل انسانی و آموزش... 17

2-2-1)اهمیت و ارزش عامل انسانی در سازمان. 17

2-2-2) آموزش کارکنان. 19

2-2-3) اهميت آموزش... 20

2-2-4) روش­های آموزش... 22

2-2-5) عوامل مؤثر بر آموزش كاركنان. 24

2-2-6) شبیه ساز پروازی.. 26

2-2-6-1) تاريخچه. 26

2-2-6-2) آشنایی با شبيه ساز پرواز. 26

2-2-6-3) انواع شبیه سازها و تعاریف آن. 29

2-2-6-4) ویژگی­های شبيه‌ساز پرواز. 35

2-2-6-5) فناوري شبیه ساز و كاربردهاي آن در صنعت هوايي.. 37

2-2-6-6) اصول آموزش توسط شبيه ساز. 43

2-2-7) هواپیمایی ناجا45

2-3) ارزشیابی آموزشی.. 48

2-3-1) مفهوم ارزشیابی آموزشی.. 49

2-3-2) اهداف ارزشیابی آموزشی.. 50

2-3-3) رویکردهای ارزشیابی آموزشی.. 51

2-4) اثربخشی آموزشی.. 56

2-4-1) تعریف اثربخشی.. 57

2-4-2) مفهوم اثربخشی آموزشی.. 58

2-4-3) معیارهای سنجش اثربخشی آموزشی.. 60

2-5) توانمندسازی کارکنان. 61

2-5-1) مفهوم و تعاریف توانمند سازی.. 62

2-5-2) اهميت و ضرورت توانمندسازي.. 63

2-5-3) رویکردهای توانمندسازي.. 65

2-6) پیشینه تحقیق.. 86

2-6-1) توانمندسازی و آموزش... 86

2-6-2) تحقیقات داخلی.. 89

2-6-2-1) حوزه عمومي.. 89

2-6-2-2) حوزه تخصصي.. 92

2-6-3) تحقیقات خارجی.. 93

2-7) الگوی تحلیلی و مفهومی.. 94

2-8) خلاصه. 96

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1) مقدمه. 98

3-2) نوع و روش تحقیق.. 98

3-2-1) ابزار و روش گردآوری داده ها100

3-2-2) روش آماری تجزيه و تحليل داده‌ها100

3-3)جامعه و نمونه آماري.. 101

3-4) روايي و پايايي پرسشنامه. 103

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه. 105

4-2) مشخصه‌هايعمومي پاسخ دهندگان. 105

4-2-1) درجه سازمانی.. 106

4-2-2) میزان تحصیلات.. 106

4-2-3) سن پاسخ دهندگان. 107

4-3) تحلیل های تک متغیره107

4-3-1) آموزش شبیه ساز پروازی.. 107

4-3-2)دانش پروازی.. 108

4-3-3) مهارت پروازی.. 109

4-3-4) نگرش پروازی.. 110

-3-5) میانگین آماره‌های توصیفی برای متغیرهای پژوهش... 110

4-4) تحليل‌هايدومتغيره1114

4-5) تحليل‌هاي چند متغيره112

4-6) آزمون فرضيه‌ها114

4-7) خلاصه. 116

فصل پنجم : نتيجه‌گيري و پيشنهادها

5-1) مقدمه. 119

5-2) مروري بر چارچوب کلي تحقيق.. 119

5-3) يافته‌هاي پژوهش... 120

5-4) فرضیه های پژوهش... 123

5-5) بحث و نتيجه‌گيري.. 125

5-6) پيشنهادهاي تحقيق.. 127

5-6-1) پيشنهادهاي اجرایی.. 127

5-6-2) پیشنهادهای پژوهشی.. 128

5-7) محدودیت‌های تحقیق.. 129

منابع و پیوست ها130

 

فهرست جداول و اشکال

شکل 1-1مدل پژوهش......................................................................................................................8

شکل 1-1مدل کرک پاتریک............................................................................................................10

جدول1- 1 تعریف عملیاتی متغیرها در گویه های مورد سنجش.....................................................13

شكل2-1 مدل کرک پاتریک............................................................................................................55

شكل 2-2مفهوم اثربخشی آموزشی..................................................................................................59

جدول 2- 1عوامل مؤثر بر توانمندسازي كاركنان را از نظر پيتر.......................................................71

جدول2-2خلاصه مدل هاي توانمند سازي بر اساس رويكردهاي توانمندسازي.............................85

شکل 2-3 الگوی مفهومی پژوهش..................................................................................................95

شکل3- 2روش تحقیق....................................................................................................................103

جدول 4- 1جدول فراواني درجه سازمانی......................................................................................106

جدول 4- 2 جدول فراواني ميزان تحصيلات..................................................................................106

جدول 4- 3جدول فراواني سن پاسخ­ دهندگان...............................................................................107

جدول 4-4آمار‌هاي توصيفي متغير آموزش شبیه ساز پروازی.........................................................108

جدول 4-5آمارهاي توصيفي متغير دانش پروازی...........................................................................109

جدول 4-6آمارهاي توصيفي متغير مهارت پروازی.........................................................................109

جدول 4-7آمار‌هاي توصيفي متغير نگرش پروازی.........................................................................110

جدول 4-8 نمره میانگین تأثیر آموزش شبیه ساز بر دانش، مهارت و نگرش پروازی....................111

جدول 4-9نتايج آزمون همبستگي متغيرهاي پژوهش....................................................................112

جدول 4-10 نتايج حاصل از رگرسيون..........................................................................................113

شکل 4-1تخمین رگرسیون خطی مدل پژوهش............................................................................114

جدول4-11نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ­ها........................................................................117


مبلغ واقعی 24,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 22,800 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 331

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.