تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 558
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331413

تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی با تاکید بر پویایی های رقابتی (مورد مطالعه: شعب بانک های دولتی استان .... )


تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی با تاکید بر پویایی های رقابتی  (مورد مطالعه: شعب بانک های دولتی استان .... )

چکیده پژوهش

صنعت بانکداري، از جمله صنایع مهم و مطرح دنياست، امروزه بانك ها دركشورهاي پيشرفته به عنوان راه گشا، مشاور حرفه اي، متخصص در افزایش منابع مالي شركت ها و جمع آوري و تبادل اطلاعات لازم براي مشتریان خود عمل مي كنند. در بانکداری نوین مولفه های متعددی وجود دارند که بر روند تجهیز منابع پولی بانک ها و موسسات مالی تاثیر میگذارند.شناسایی و تعیین میزان تاثیر و نوع ارتباط این مولفه ها با موفقیت بانک ها در تجهیز منابع پولی،مقوله ای مهم می باشد، این امر سبب شده است تا فضاي رقابتي تنگاتنگي ميان آن ها برقرار شود. . موفقيت یا عدم موفقيت بانك را به دور از عملکرد مدیران نمي توان تصور نمود . بانکي ميتواند موفق باشد كه از مدیران شایسته، ابزارهاي متنوع و امکانات و پتانسيل موجود خود در راستاي پيروزي مجموعه بهره مند شود. عواملي كه منجر به توفيق بانك مي شوند، استفاده از فن آوری اطلاعات، بازاریابي، مشتري مداري به معناي واقعي آن و پرهيز از یدك كشيدن این شعارهاست. بانك ها با بهره مندي از مدیران شایسته و منابع انساني تحصيل كرده، مي توانند ارتباط دایمي با مشتریان و بازار داشته باشند و با ایجاد تغييرات و تحولات، جامعه را زیر ذره بين قرار دهند.

کلمات کلیدی: تلاطم بازار، شدت رقابت، تمرکززدایی، مشتری مداری، رقیب محوری، گرایش به نوآوری و قابلیت های بازاریابی.

 

فهرست مطالب

عنوان  صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش.....................................................................................1

1-1.مقدمه.........................................................................................................................2

1-2.بيان مسأله.....................................................................................................................3

1-3.اهداف تحقیق................................................................................................................5

1-4.ضرورت و اهمیت تحقیق..............................................................................................6

1-5.فرضیه های تحقیق.........................................................................................................6

1-6.پیشینه ی تحقیق............................................................................................................8.

1-7.تعریف متغیرها....................................................................................... ...................12

1-8.قلمرو تحقیق.................................................................................................................14

1-9.روش شناسی تحقیق......................................................................................................14

1-10.روش گردآوری اطلاعات..............................................................................................14

1-11.جامعه آماری..................................................................................................................14

1-12.روش تجزیه و تحلیل آماری..........................................................................................14

فصل دوم:مرور منابع/ ادبیات تحقیق/ پیشینه ی تحقیق..............................................15

2-1.مقدمه.............................................................................................................................16

2-2.عملکرد موسسه..............................................................................................................17

2-2-1.عملکرد بانک ها..........................................................................................................18

2-2-2.ضرورت ارزیابی عملکرد.............................................................................................19

2-2-3.مدل های مختلف ارزیابی عملکرد...............................................................................21

........................................21ROCE،ROE،ROI2-2-3-1. و مشتقات آن(قبل از دهه 80)

2-2-3-2.مدل ارزش افزوده اقتصادی(1980)........................................................................22

2-2-3-3.مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت..............................................................................22

2-2-3-4.ماتریس عملکرد......................................................................................................22

2-2-3-5.هرم عملکرد............................................................................................................23

2-2-3-6.پرسشنامه اندازه گیری عملکرد(1990)....................................................................24

2-2-3-7.مدل نتایج و تعیین کننده ها(1991).........................................................................24

2-2-3-8.کارت امتیازدهی متوازن(1992)..............................................................................25

2-2-3-9.فرایند کسب و کار(1996).....................................................................................25

2-2-3-10.مدل تعالی سازمان(1998)....................................................................................26

2-2-3-11.تحلیل ذی نفعان(2001)......................................................................................27

2-2-3-12.چارچوب یکپارچه اندازه گیری عملکرد(2000).................................................28

2-2-3-13. DEA مدل تحلیل پوششی داده ها ...................................................................28

2-3.مفهوم قابلیت های بازاریابی............................................................................................29

2-3-1.مفهوم تلاطم بازار.......................................................................................................31

2-3-1-1.بازاریابی در شرایط متلاطم......................................................................................31

2-3-1-2.واکنش نادرست مدیر در مواجهه با تلاطم بازار......................................................34

2-3-2.مفهوم شدت رقابت.....................................................................................................35

2-3-2-1.شدت رقابت در صنعت بانکداری............................................................................36

2-3-3.مفهوم تمرکززدایی.......................................................................................................38

2-3-3-1.انواع تمرکززدایی....................................................................................................38

2-3-3-2.علت تمرکززدایی....................................................................................................39

2-3-3-3.تمرکززدایی در صنعت بانکداری............................................................................39

2-3-4.مشتری مداری.............................................................................................................39

2-3-4-1.ضرورت حرکت به سمت مشتری مداری................................................................40

2-3-4-2.مشتری مداری در موسسات مالی و بانک ها..............................................................42

2-3-4-3.تعاریف مشتری مداری...............................................................................................43

2-3-5.رقیب محوری..................................................................................................................44

2-3-5-1.تعاریف رقیب محوری................................................................................................45

2-3-6.گرایش به نوآوری............................................................................................................46

2-3-6-1.تعاریف گرایش به نوآوری..........................................................................................47

2-4.مفهوم پویایی های رقابتی....................................................................................................47

2-4-1.اهمیت پویایی رقابتی در صنعت بانکداری......................................................................48

2-5.نقش قابلیت های بازاریابی در عملکرد موسسه.....................................................................49

2-6.مروری بر تحقیقات و نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق........................................52

فصل سوم:روش اجرای تحقیق/ مواد و روش ها...........................................................55

3-1.مقدمه......................................................................................................................................56

3-2.روش تحقیق............................................................................................................................56

3-2-1.نوع تحقیق بر مبنای هدف..................................................................................................56

3-2-1-1.تحقیق بنیادی یا پایه ای................................................................................................56

3-2-1-2.تحقیق کاربردی............................................................................................................57

3-2-2.نوع تحقیق بر مبنای روش..................................................................................................57

3-3.جامعه آماری..........................................................................................................................57

3-3-1.نمونه آماری و روش نمونه گیری........................................................................................57

3-4.ابزارها و روش های جمع آوری داده.....................................................................................58

3-4-1.روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات...........................................................................59

3-4-1-1.روایی...........................................................................................................................60

3-4-1-2.پایایی...........................................................................................................................60

3-4-1-2-1.روش آلفای کرونباخ................................................................................................61

3-5.روش تجزیه و تحلیل داده.....................................................................................................62

3-6.نتیجه گیری...........................................................................................................................64

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق..............................................65

4-1.مقدمه.................................................................................................................................66

4-2.آمارتوصیفی.......................................................................................................................66

4-2-1.تحلیل جمعیت شناختی نمونه.........................................................................................66

4-2-1.توصیف متغیرهای جمعیت شناختی..................................................................................67

4-2-1-1.جنسیت........................................................................................................................67

4-2-1-2.سن..............................................................................................................................68

4-2-1-3.سطح تحصیلات...........................................................................................................69

4-2-1-4.سابقه خدمت...............................................................................................................70

4-2-2.توصیف متغیرهای اصلی تحقیق.......................................................................................71

4-2-2-1.تلاطم بازار.................................................................................................................71

4-2-2-2.تمرکززدایی................................................................................................................72

4-2-2-3.مشتری مداری............................................................................................................73

4-2-2-4.رقیب محوری............................................................................................................74

4-2-2-5.گرایش به نوآوری......................................................................................................75

4-2-2-6.شدت رقابت..............................................................................................................76

4-2-2-7.قابلیت های بازاریابی.................................................................................................77

4-2-2-8.عملکرد شعبه..............................................................................................................78

4-3.آزمون فرضیه های تحقیق....................................................................................................79

4-3-1.آزمون مدل تحقیق............................................................................................................79

4-3-2.شاخص های برازش مدل.................................................................................................82

4-4.بررسی فرضیه های تحقیق....................................................................................................83

فصل پنجم:بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات.................................................................87

5-1.مقدمه..................................................................................................................................88

5-2.نتیجه گیری..........................................................................................................................88

5-2-1.نتایج آمار توصیفی.........................................................................................................88

5-2-2.نتایج آمار استنباطی.......................................................................................................89

5-3.پیشنهادات تحقیق.............................................................................................................92

5-3-1.پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق.............................................................................92

5-3-2.پیشنهادات برای تحقیقات آتی.....................................................................................94

5-3-3.محدودیت های تحقیق..............................................................................................94

فهرست منابع........................................................................................................96

چکیده انگلیسی.................................................................................................................105

پرسش نامه تحقیق..............................................................................................................106

 

عنوان فهرست جداول 

جدول 4-1...........................................................................................................................67

جدول 4-2...........................................................................................................................68

جدول 4-3...........................................................................................................................69

جدول 4-4.........................................................................................................................70

جدول 4-5........................................................................................................................71

جدول 4-6........................................................................................................................72

جدول 4-7........................................................................................................................73

جدول 4-8.......................................................................................................................74

جدول 4-9........................................................................................................................75

جدول 4-10....................................................................................................................76

جدول 4-11...................................................................................................................77

جدول 4-12..................................................................................................................78

جدول 4-13..................................................................................................................82

جدول 4-14..................................................................................................................83

 

 

عنوان فهرست نمودارها/ اشکال 

شکل 1-1...............................................................................................................................7

شکل 2-1.............................................................................................................................23

شکل 2-2..............................................................................................................................24

شکل 2-3...........................................................................................................................27

شکل 2-4...........................................................................................................................41

شکل 2-5............................................................................................................................51

نمودار 4-1........................................................................................................................67

نمودار 4-2.........................................................................................................................68

نمودار 4-3........................................................................................................................69

نمودار 4-4.......................................................................................................................70

نمودار 4-5......................................................................................................................71

نمودار 4-6....................................................................................................................72

نمودار 4-7........................................................................................................................73

نمودار 4-8.......................................................................................................................74

نمودار 4-9.....................................................................................................................75

نمودار 4-10..................................................................................................................76

نمودار 4-11.................................................................................................................77

نمودار 4-12.................................................................................................................78

نمودار 4-13................................................................................................................79

نمودار 4-14...............................................................................................................80


مبلغ واقعی 20,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 171

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.