تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 452
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331307

مطالعه تأثیر استراتژی گرایی و قابلیت های بازاریابی بر عملکرد شعب بانک های خصوصی در سطح شهر ....


مطالعه تأثیر استراتژی گرایی و قابلیت های بازاریابی بر عملکرد شعب بانک های خصوصی در سطح   شهر ....

چکیده

در دیدگاه مبتنی بر منابع این باور وجود دارد که منابع و قابلیت­های غیر­قابل تقلید، ارزشمند، کمیاب و به لحاظ اجتماعی پیچیده، مزیت رقابتی برتری را ایجاد می­ کنند. موفقیت یک سازمان وابسته به توسعه قابلیت­ها و ارتباطی است که برای شرکت منحصربه فرد است و در میان­ مدت تا بلندمدت حفظ می­ گردند. پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر ابعاد استراتژی­ گرایی شامل مشتری­ گرایی، رقیب­ گرایی، گرایش به داخل/ هزینه، نوآوری­ گرایی و دارایی­ های ناملموس بر قابلیت­های بازاریابی و رابطه آنها با عملکرد بوده است. همچنین تأثیر عوامل محیطی(آشفتگی بازار و شدت رقابت) و عدم تمرکز بر ابعاد استراتژی­ گرایی بانک­ها مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش، کاربردی می­ باشد و برحسب روش توصیفی از نوع همبستگی و پیمایشی می­ باشد. مدل ارائه شده در بانک­ های خصوصی شهر .... و با جامعه آماری متشکل از مدیران شعب این بانک­ها که در سطح شهر .... مشغول فعالیت می ­باشند با نمونه­ ای به حجم 112 نفر که به تصادف انتخاب گردیده­ اند، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. ابزار مورد استفاده جهت جمع­ آوری داده ­های لازم برای آزمون 9 فرضیه اصلی و 13 فرضیه فرعی پرسشنامه بوده است. روایی پرسشنامه مذکور توسط اساتید و خبرگان مورد تأیید قرار گرفته و ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 953/0 بوده است. داده­ های جمع­ آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در این پژوهش از همبستگی اسپیرمن و همبستگی تک متغیره جهت تجزیه و تحلیل داده ­ها استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می ­دهد که رابطه بین قابلیت­های بازاریابی و عملکرد مثبت و معنادار است همچنین رابطه مشتری­ گرایی، رقیب­ گرایی، گرایش به داخل/ هزینه، نوآوری­ گرایی، سرمایه انسانی، سرمایه رابطه ­ای، سرمایه سازمانی و سرمایه اطلاعاتی با قابلیت­های بازاریابی مثبت و معنادار است. اما نتایج آزمون مدل نشان می­ دهد که مدل پیشنهادی از برازش مناسبی برخوردار نیست به همین دلیل با استفاده از روش­های آماری مدل­هایی که از برازش مناسبی برخوردارند، استخراج گردیده ­اند. همچنین نتایج نشان می ­دهد که آشفتگی بازار، شدت رقابت و عدم تمرکز با ابعاد استراتژی­گرایی بانک ها در ارتباطند و در این میان تنها آشفتگی بازار بر گرایش به داخل/ هزینه اثر ندارد.

کلیدواژه ها: دیدگاه مبتنی بر منابع، استراتژی­ گرایی، دارایی­ های ناملموس، قابلیت­ های بازاریابی، عملکرد

 

فهرست مطالب

 

عنوان صفحه

چکیده ............................................................................................................................................................................. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1- 1 مقدمه ......................................................................................................................................................................... 3

1-2 بیان مسأله .................................................................................................................................................................... 3

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق .................................................................................................................................... 5

1-4 اهداف تحقیق ............................................................................................................................................................... 7

1-4-1 هدف اصلی ........................................................................................................................................................... 7

1-4-2 اهداف فرعی............................................................................................................................................................. 7

1-4-3 اهداف کاربردی ...................................................................................................................................................... 7

1-5 چهارچوب نظری ......................................................................................................................................................... 7

1-6 فرضیات تحقیق ............................................................................................................................................................ 9

1- 7 قلمرو تحقیق ............................................................................................................................................................... 10

1-7-1 قلمرو موضوعی ..................................................................................................................................................... 10

1-7-2 قلمرو زمانی .......................................................................................................................................................... 10

1-7-3 قلمرو مکانی ......................................................................................................................................................... 10

1-8 تعریف واژه ها و اصطلاحات(مفهومی و عملیاتی) ...................................................................................................... 10

1-8-1 مشتری گرایی ......................................................................................................................................................... 10

1-8-2 رقیب گرایی ......................................................................................................................................................... 11

1-8-3 گرایش به داخل/ هزینه .......................................................................................................................................... 11

1-8-4 نوآوری گرایی ...................................................................................................................................................... 11

1-8-5 آشفتگی بازار ..................................................................................................................................................... 11

1-8-6 شدت رقابت ...................................................................................................................................................... 12

1-8-7 عدم تمرکز ....................................................................................................................................................... 12

1-8-8 سرمایه انسانی ................................................................................................................................................... 12

1-8-9 سرمایه رابطه ای ............................................................................................................................................... 12

1-8-10 سرمایه سازمانی ............................................................................................................................................. 13

1-8-11 سرمایه اطلاعاتی ............................................................................................................................................ 13

1-8-12 قابلیت های بازاریابی .................................................................................................................................... 13

1-8-13 عملکرد ......................................................................................................................................................... 13

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه ........................................................................................................................................... ....................... 15

2-2 مبانی نظری ......................................................................................................................................................... 15

2-2-1 دیدگاه مبتنی بر منابع(RBV) ............................................................................................................................ 15

2-2-2 قابلیت های بازاریابی ............................................................................................................... ...................... 20

2-2-2-1 مقدمه ......................................................................................................................................................... 20

2-2-2-2 بیان مسأله ................................................................................................................................................. 22

2-2-2-3 پیشینه متغیر ................................................................................................................................................ 24

2-2-2-4 تحلیل و نتیجه گیری ................................................................................................................................... 28

2-2-3 مشتری گرایی .................................................................................................................................................. 29

2-2-3-1 مقدمه .......................................................................................................................................................... 29

2-2-3-2 بیان مسأله .................................................................................................................................................. 30

2-2-3-3 پیشینه متغیر ................................................................................................................................................... 32

2-2-3-4 تحلیل و نتیجه گیری ................................................................................................................................................ 35

2-2-4 رقیب گرایی.................................................................................................................................................................... 36

2-2-4-1 مقدمه......................................................................................................................................................................... 36

2-2-4-2 بیان مسأله.................................................................................................................................................................. 37

2-2-4-3 پیشینه متغیر.................................................................................................................................................................39

2-2-4-4 تحلیل و نتیجه گیری....................................................................................................................................................41

2-2-5 گرایش به داخل/هزینه ....................................................................................................................................................42

2-2-5-1 مقدمه .........................................................................................................................................................................42

2-2-5-2 بیان مسأله .................................................................................................................................................................43

2-2-5-3 پیشینه متغیر .......................................................................................................................................................43

2-2-6نوآوری گرایی ................................................................................................................................................................44

2-2-6-1 مقدمه..........................................................................................................................................................................44

2-2-6-2 بیان مسأله ..................................................................................................................................................................45

2-2-6-3 پیشینه متغیر.................................................................................................................................................................47

2-2-6-4 تحلیل و نتیجه گیری ...................................................................................................................................................51

2-2-7 سرمایه انسانی .................................................................................................................................................................51

2-2-7-1 مفدمه..........................................................................................................................................................................51

2-2-7-2 بیان مسأله....................................................................................................................................................................52

2-2-7-3 پیشینه متغیر.................................................................................................................................................................54

2-2-7-4 تحلیل و نتیجه گیری....................................................................................................................................................56

2-2-8 سرمایه رابطه ای............................................................................................................................................................. 56

2-2-8-1 مقدمه......................................................................................................................................................................... 56

2-2-8-2 بیان مسأله.................................................................................................................................................................. 57

2-2-8-3 پیشینه متغیر................................................................................................................................................................ 58

2-2-8-4 تحلیل و نتیجه گیری................................................................................................................................................... 60

2-2-9 سرمایه سازمانی.............................................................................................................................................................. 60

2-2-9-1 مقدمه......................................................................................................................................................................... 60

2-2-9-2 بیان مسأله.................................................................................................................................................................. 61

2-2-9-3 پیشینه متغیر................................................................................................................................................................ 62

2-2-10 سرمایه اطلاعاتی........................................................................................................................................................... 62

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه.................................................................................................................................................................................. 65

3-2 روش تحقیق....................................................................................................................................................................... 65

3-3 جامعه آماری....................................................................................................................................................................... 66

3-4 نمونه و تعیین حجم نمونه................................................................................................................................................... 66

3-5 ابزار گردآوری داده ها......................................................................................................................................................... 67

3-5-1 متون و مقالات علمی...................................................................................................................................................... 67

3-5-2 پرسشنامه........................................................................................................................................................................ 67

3-6 روایی و پایایی پرسشنامه.................................................................................................................................................... 68

3-6-1 روایی پرسشنامه.............................................................................................................................................................. 69

3-6-2 پایایی پرسشنامه.............................................................................................................................................................. 69

3-7 روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها................................................................................................................................... 70

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه.................................................................................................................................................................................. 73

4-2 توصیف متغیرها................................................................................................................................................................... 73

4-3 آزمون نرمال بودن متغیرها................................................................................................................................................... 74

4-4 بررسی فرضیات.................................................................................................................................................................. 75

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد های تحقیق

5-1مقدمه................................................................................................................................................................................. 133

5-2 نتایج تجزیه و تحلیل استنباطی.......................................................................................................................................... 133

5-3 پیشنهادهای تحقیق............................................................................................................................................................ 138

5-3-1 پیشنهادهای پژوهشی.................................................................................................................................................... 138

5-3-2 پیشنهادهای کاربردی.................................................................................................................................................... 139

5-4 محدودیت های تحقیق...................................................................................................................................................... 140

منابع و مأخذ............................................................................................................................................................................. 141

منابع و مأخذ فارسی................................................................................................................................................................. 142

منابع و مأخذ لاتین.................................................................................................................................................................... 145

پرسشنامه.................................................................................................................................................................................. 155

ضمائم...................................................................................................................................................................................... 158

 

فهرست جداول

جدول(2-1) پیشینه ارتباط متغیر قابلیت های بازاریابی و عملکرد............................................................................................................ 28

جدول(2-2) پیشینه ارتباط متغیر مشتری گرایی با قابلیت بازاریابی.......................................................................................................... 35

جدول (2-3) پیشینه ارتباط رقیب گرایی با قابلیت بازاریابی.................................................................................................................... 41

جدول (2-4) پیشینه ارتباط نوآوری گرایی با قابلیت بازاریابی................................................................................................................. 50

جدول(2-5) پیشینه ارتباط سرمایه انسانی با قابلیت بازاریابی................................................................................................................... 56

جدول(2-6)پیشینه ارتباط سرمایه رابطه ای با قابلیت بازاریابی................................................................................................................. 60

جدول(3-1) متغیرهای مورد مطالعه و منابع استخراج سؤالات................................................................................................................. 68

جدول(3-2) ضریب آلفای کرونباخ برای هریک از متغیرها.......................................................................................................................70

جدول(4-1) آمار توصیفی متغیرهای مورد بررسی در تحقیق................................................................................................................... 73

جدول(4-2) خلاصه نتایج آزمون K-S.................................................................................................................................................... 74

جدول(4-3)ضریب همبستگی فرضیه1......................................................................................................................................................77

جدول(4-4) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 1.................................................................................................................................... 78

جدول(4-5) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 1...................................................................................................................................... 78

جدول(4-6)ضریب تعیین فرضیه 1.......................................................................................................................................................... 78

جدول(4-7)ضریب همبستگی فرضیه2..................................................................................................................................................... 79

جدول(4-8) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 2.................................................................................................................................. 79

جدول(4-9) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 2...................................................................................................................................... 80

جدول(4-10)ضریب تعیین فرضیه 2........................................................................................................................................................ 80

جدول(4-11)ضریب همبستگی فرضیه1-2.............................................................................................................................................. 81

جدول(4-12) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 1-2............................................................................................................................. 81

جدول(4-13) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 1-2............................................................................................................................... 82

جدول(4-14)ضریب تعیین فرضیه 1-2.................................................................................................................................................... 82

جدول(4-15)ضریب همبستگی فرضیه2-2.............................................................................................................................................. 82

جدول(4-16) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 2-2............................................................................................................................. 83

جدول(4-17) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 2-2............................................................................................................................... 83

جدول(4-18)ضریب تعیین فرضیه2-2..................................................................................................................................................... 84

جدول(4-19)ضریب همبستگی فرضیه2-3.............................................................................................................................................. 84

جدول(4-20) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 2-3............................................................................................................................. 85

جدول(4-21) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 2-3............................................................................................................................... 85

جدول(4-22)ضریب تعیین فرضیه 2-3.................................................................................................................................................... 85

جدول(4-23)ضریب همبستگی فرضیه3................................................................................................................................................... 86

جدول(4-24) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 3.................................................................................................................................. 86

جدول(4-25) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 3.................................................................................................................................... 87

جدول(4-26)ضریب تعیین فرضیه 3........................................................................................................................................................ 87

جدول(4-27)ضریب همبستگی فرضیه3-1.............................................................................................................................................. 88

جدول(4-28) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 3-1............................................................................................................................. 88

جدول(4-29) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 3-1................................................................................................................................88

جدول(4-30)ضریب تعیین فرضیه 3-1.................................................................................................................................................... 89

جدول(4-31)ضریب همبستگی فرضیه3-2.............................................................................................................................................. 89

جدول(4-32) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 3-2............................................................................................................................. 90

جدول(4-33) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه3-2................................................................................................................................ 90

جدول(4-34)ضریب تعیین فرضیه 3-2.................................................................................................................................................... 90

جدول(4-35)ضریب همبستگی فرضیه3-3.............................................................................................................................................. 91

جدول(4-36) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 3-3............................................................................................................................. 91

جدول(4-37) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 3-3............................................................................................................................... 92

جدول(4-38)ضریب تعیین فرضیه3-3..................................................................................................................................................... 92

جدول(4-39)ضریب همبستگی فرضیه4................................................................................................................................................... 93

جدول(4-40) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 4.................................................................................................................................. 93

جدول(4-41) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 4.................................................................................................................................... 93

جدول(4-42)ضریب تعیین فرضیه 4........................................................................................................................................................ 94

جدول(4-43)ضریب همبستگی فرضیه4-1.............................................................................................................................................. 94

جدول(4-44)ضریب همبستگی فرضیه4-2.............................................................................................................................................. 95

جدول(4-45) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 4-2............................................................................................................................. 95

جدول(4-46) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 4-2............................................................................................................................... 96

جدول (4-47) ضریب تعیین فرضیه 4-2................................................................................................................................................. 96

جدول(4-48)ضریب همبستگی فرضیه4-3.............................................................................................................................................. 97

جدول(4-49) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 4-3............................................................................................................................. 97

جدول(4-50) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 4-3............................................................................................................................... 97

جدول(4-51)ضریب تعیین فرضیه 4-3.................................................................................................................................................... 98

جدول(4-52)ضریب همبستگی فرضیه5................................................................................................................................................... 98

جدول(4-53) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 5.................................................................................................................................. 99

جدول(4-54) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 5.................................................................................................................................... 99

جدول(4-55)ضریب تعیین فرضیه5.......................................................................................................................................................... 99

جدول(4-56)ضریب همبستگی فرضیه5-1............................................................................................................................................ 100

جدول(4-57) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 5-1........................................................................................................................... 100

جدول(4-58) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 5-1............................................................................................................................. 101

جدول(4-59)ضریب تعیین فرضیه 5-1................................................................................................................................................. 101

جدول(4-60)ضریب همبستگی فرضیه5-2............................................................................................................................................ 102

جدول(4-61) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 5-2........................................................................................................................... 102

جدول(4-62) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 5-2............................................................................................................................. 102

جدول(4-63)ضریب تعیین فرضیه5-2................................................................................................................................................... 103

جدول(4-64)ضریب همبستگی فرضیه5-3............................................................................................................................................ 103

جدول(4-65) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 5-3........................................................................................................................... 104

جدول(4-66) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 5-3............................................................................................................................. 104

جدول(4-67)ضریب تعیین فرضیه 5-3................................................................................................................................................. 105

جدول(4-68)ضریب همبستگی فرضیه5-4............................................................................................................................................ 105

جدول(4-69) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 5-4........................................................................................................................... 106

جدول(4-70) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 5-4............................................................................................................................. 106

جدول(4-71)ضریب تعیین فرضیه5-4................................................................................................................................................... 106

جدول(4-72)ضریب همبستگی فرضیه6................................................................................................................................................ 107

جدول(4-73) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 6................................................................................................................................ 107

جدول(4-74) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 6................................................................................................................................. 108

جدول(4-75)ضریب تعیین فرضیه6....................................................................................................................................................... 108

جدول(4-76)ضریب همبستگی فرضیه7................................................................................................................................................ 109

جدول(4-77) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 7................................................................................................................................ 109

جدول(4-78) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 7................................................................................................................................. 110

جدول(4-79)ضریب تعیین فرضیه7....................................................................................................................................................... 110

جدول(4-80)ضریب همبستگی فرضیه8................................................................................................................................................ 110

جدول(4-81) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 8................................................................................................................................ 111

جدول(4-82) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 8................................................................................................................................. 111

جدول(4-83)ضریب تعیین فرضیه8....................................................................................................................................................... 112

جدول(4-84)ضریب همبستگی فرضیه9................................................................................................................................................ 112

جدول(4-85) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 9................................................................................................................................ 113

جدول(4-86) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 9................................................................................................................................. 113

جدول(4-87)ضریب تعیین فرضیه9....................................................................................................................................................... 114

جدول(4-88)برآورد ضرایب رگرسیونی مدل 1..................................................................................................................................... 115

جدول(4-89) برآورد ضرایب رگرسیونی مدل 1.................................................................................................................................... 116

جدول(4-90) ضرایب برآورد شده مدل 1.............................................................................................................................................. 116

جدول(4-91)خروجی آموس مدل 1...................................................................................................................................................... 116

جدول(4-92)برآورد ضرایب رگرسیونی مدل 2..................................................................................................................................... 117

جدول(4-93) برآورد ضرایب رگرسیونی مدل 2.................................................................................................................................... 118

جدول(4-94) ضرایب برآورد شده مدل 2.............................................................................................................................................. 119

جدول(4-95) خروجی آموس مدل 2 ................................................................................................................................................... 119

جدول(4-96)برآورد ضرایب رگرسیونی مدل 3..................................................................................................................................... 120

جدول(4-97) برآورد ضرایب رگرسیونی مدل 3.................................................................................................................................... 121

جدول(4-98) ضرایب برآورد شده مدل 3.............................................................................................................................................. 122

جدول(4-99)خروجی آموس مدل 3...................................................................................................................................................... 122

جدول(4-100)برآورد ضرایب رگرسیونی مدل 4................................................................................................................................... 123

جدول(4-101) برآورد ضرایب رگرسیونی مدل 4.................................................................................................................................. 124

جدول(4-102) ضرایب برآورد شده مدل 4........................................................................................................................................... 125

جدول(4-103)خروجی آموس مدل 4.................................................................................................................................................... 125

جدول(4-104)برآورد ضرایب رگرسیونی مدل5.................................................................................................................................... 126

جدول(4-105) برآورد ضرایب رگرسیونی مدل 5.................................................................................................................................. 127

جدول(4-106)خروجی آموس مدل 5.................................................................................................................................................... 127

جدول(4-107)برآورد ضرایب رگرسیونی مدل 6................................................................................................................................... 128

جدول(4-108) برآورد ضرایب رگرسیونی مدل 6.................................................................................................................................. 129

جدول(4-109)خروجی آموس مدل 6.................................................................................................................................................... 129

جدول(4-110)برآورد ضرایب رگرسیونی مدل 7................................................................................................................................... 130

جدول(4-111) برآورد ضرایب همبستگی مدل 7................................................................................................................................... 131

جدول(4-112)خروجی آموس مدل 7.................................................................................................................................................... 131

 

فهرست نمودارها

نمودار(1-1) مدل مفهومی پژوهش............................................................................................................................................................. 8

نمودار(2-1 ) مدل فرضیه اصلی 1............................................................................................................................................................ 27

نمودار(2-2) مدل فرضیه اصلی 2............................................................................................................................................................ 34

نمودار(2-3) مدل فرضیه اصلی3............................................................................................................................................................... 40

نمودار(2-4) مدل فرضیه اصلی 4 ............................................................................................................................................................ 44

نمودار(2-5) مدل فرضیه اصلی 5............................................................................................................................................................. 50

نمودار(2-6) مدل فرضیه اصلی 6............................................................................................................................................................. 56

نمودار(2-7) مدل فرضیه اصلی 7............................................................................................................................................................. 59

نمودار(2-8) مدل فرضیه اصلی 8............................................................................................................................................................. 62

نمودار(2-9) مدل فرضیه اصلی 9............................................................................................................................................................. 63

نمودار(4-1) تحلیل مسیر مدل فرضیات فرعی2-1، 2-2، 2-3.............................................................................................................. 114

نمودار(4-2) تحلیل اکتشافی مدل شماره1.............................................................................................................................................. 115

نمودار(4-3) تحلیل مسیر مدل فرضیات فرعی 3-1، 3-2 و 3-3.......................................................................................................... 117

نمودار(4-4) تحلیل اکتشافی مدل شماره2.............................................................................................................................................. 118

نمودار(4-5) تحلیل مسیر مدل فرضیات فرعی 4-1، 4-2 و 4-3.......................................................................................................... 120

نمودار(4-6) تحلیل اکتشافی مدل شماره3.............................................................................................................................................. 121

نمودار(4-7) تحلیل مسیر مدل فرضیات فرعی 5-1، 5-2، 5-3 و 5-4................................................................................................. 123

نمودار(4-8) تحلیل اکتشافی مدل شماره4.............................................................................................................................................. 124

نمودار(4-9) تحلیل مسیر مدل شماره 5................................................................................................................................................. 126

نمودار(4-10) تحلیل مسیر مدل 6........................................................................................................................................................ 128

نمودار(4-11) تحلیل مسیر مدل7.......................................................................................................................................................... 130


مبلغ واقعی 20,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 181

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.