تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 605
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331460

نقش مسئولیت اجتماعی در تصمیم گیری خرید مشتریان در بازار اشباع شده


نقش مسئولیت اجتماعی در تصمیم گیری خرید مشتریان  در بازار اشباع شده

چکیده

از تکنیک های موثر در عصر حاضر و در بازارهای در حال اشباع باتوجه به اهداف بازاریابی ارزش محور، توسعه مفهوم مسئولیت­ اجتماعی شرکت در کالبد محصولات و خدمات می ­باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مسئولیت ­اجتماعی شرکت بر نحوه­ی تصمیم ­گیری مصرف­ کنندگان در بازار درحال اشباع شرکت­ های موادغذایی می­ باشد. اين پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش، توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری، مصرف کنندگان محصولات موادغذایی اعم از محصولات لبنی، گوشتی و انجمادی در استان گیلان می­باشد. حجم نمونه برابر با 199 نفر می باشد. جهت گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه استاندارد و روش­های کتابخانه ­ای و میدانی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ­ها از آزمون­های سنجش نرمال بودن داده­ ها و تحلیل عاملی تأئیدی و مدل معادلات ساختاری، در نرم افزارهای LISRELو SPSSاستفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که مسئولیت ­اجتماعی شرکت در بازاهای در حال اشباع موادغذایی، هم به طور مستقیم و هم با میانجی­گری عامل ترفیع بر تصمیم­ گیری مصرف­ کننده تاثیرگذار است.

واژه‌هاي كليدي: مسئولیت ­اجتماعی شرکت، تصمیم­ گیری مصرف ­کنندگان، بازار اشباع شده

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان

صفحه

چکیده فارسی

ی

چکیده انگلیسی

ک

فصل اول: کلیات تحقیق

1

1-1 مقدمه

2

1-2 بیان مسئله

2

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق

4

1-4 اهداف تحقیق

5

1-5 فرضیه­های تحقیق

5

1-6 قلمرو تحقیق

5

1-7 تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش

6

1-8 تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش

6

1-9 خلاصه فصل

8

فصل دوم: مطالعات نظری و پیشینه پژوهش

9

نمودار مبانی نظری فصل دوم

10

2-1 مقدمه

11

2-2 بازاریابی

11

2-2-1 تعاریف بازاریابی

11

2-2-1-2 سیر تکامل گرایش بازاریابی

12

2-2-1-3 تغییر نسل بازاریابی

13

2-3 بازار اشباع شده

15

2-3-1 بازاریابی در بازاهای فرا رشد یافته

17

2-4 مسئولیت­ اجتماعی شرکت

19

2-4-1 تعاریف مسئولیت ­اجتماعی شرکت

21

2-5 مصرف ­كننده به عنوان اساس مدیریت بازاریابی

22

2-2-4-1 رفتار خرید مصرف ­کننده

23

2-5-2 فرایندهای تصمیم­ گیری مصرف ­کننده

24

2-5-3 دیدگاه­ های جایگزین در مورد تصمیم ­گیری مصرف­ كننده

24

2-5-3-1 دیدگاه تصمیم­ گیری

25

2-5-3-2 دیدگاه تجربی

25

2-5-3-3 دیدگاه تاثیر رفتاری

26

2-5-4 فرايند تصميم­ گيري خريد مصرف ­كننده

26

2-5-5 عوامل موثر در فرایند تصمیم­ گیری

29

2-6 عوامل آمیخته بازاریابی

30

2-6-1 اهمیت فعالیت­های ترفیعی

30

2-6-2 آمیخته ترفیع و تشویق

30

2-6-3 مصادیق کاربردی مولفه­ های آمیخته ترفیع

32

2-7 پیشینه پژوهش

34

2-7-1 پیشینه داخلی

34

2-7-2 پیشینه خارجی

35

2-8 تشریح مدل پیشنهادی تحقیق

39

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

40

3-1 مقدمه

41

3-2 روش تحقیق

41

3-3 جامعه آماری تحقیق

42

3-4 نمونه آماری

43

3-4-1 نتایج آزمون بارتلت جهت کفایت نمونه

43

3-5 روش­های گردآوری اطلاعات

44

3-5-1 پرسشنامه پژوهش

45

3-6 متغیرهای پژوهش

45

3-7 بررسی روایی و پایایی ابزار سنجش

48

3-7-1 رواییپرسشنامه

48

3-7-2 پایایی پرسشنامه

49

3-8 روش­های تجزیه و تحلیل آماری

50

3-8-1 تحلیل همبستگی پیرسون

51

3-8-2 تحلیل رگرسیون

51

3-8-3 آزمون‌های موجود در رگرسیون سلسله مراتبی

52

3-8-4 تحلیل مدل معادلات ساختاری

53

3-9 خلاصه فصل

54

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ های پژوهش

55

4-1 مقدمه

56

4-2 آمار توصیفی

56

4-3 بررسی نرمال بودن متغیرها

57

4-4 آمار استنباطی

57

4-4-1 آزمون فرضیه­ های پژوهش

58

4-4-1-1 همبستگی پیرسون

58

4-4-2 برآورد و آزمون مدل­های اندازه­ گیری

59

4-4-2-1 سنجش مدل اندازه­ گیری مسئولیت­ اجتماعی شرکت

59

4-4-2-2 سنجش مدل اندازه­ گیری ترفیع

62

4-4-2-3 سنجش مدل اندازه­ گیری تصمیم­ گیری خرید مصرف­کننده

64

4-4-3 برآورد و آزمون مدل ساختاری پژوهش(مدل کامل)

67

4-4-3-1 نتایج حاصل از تحلیل مسیر و روابط علی میان متغیرهای اصلی پژوهش

68

4-5 خلاصه فصل

69

فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادها

70

5-1 مقدمه

71

5-2 بحث در یافته­ ها

71

5-3 پیشنهادهای کاربردی تحقیق

73

5-4 پیشنهادهای تحقیق برای پژوهش­های آتی

74

5-5 محدودیت­های تحقیق

74

5-6 خلاصه فصل پنجم

74

منابع و مآخذ

76

منابع و مآخذ فارسی

77

منابع و مآخذ انگلیسی

78

پیوست

82

پیوست1- خروجی نرم ­افزار SPSS

83

پیوست2- خروجی نرم­ افزار LISREL

86

پیوست3- پرسشنامه پژوهش

89

پیوست4- دستاورد پژوهش

94

 

فهرست جداول

 

عنوان

صفحه

جدول2-1 مقایس ه­ای از بازاریابی 1 و 2و 3

15

جدول 2-2 تعاریف مسئولیت ­اجتماعی

21

جدول 2-3 ابعاد مسئولیت ­اجتماعی

22

جدول 2-4 اجزای ترفیع و تشویق

32

جدول 2-5 خلاصه نتايج به دست آمده از پژوهش­هاي مورد مطالعه

37

جدول 3-1 نتایج آزمون KMO و کرویت بارتلت برای پرسشنامه

44

جدول 3-2 متغیرهای مربوط به تحقیق

47

جدول 3-3 نحوه توزیع سؤالات پرسشنامه

48

جدول 3-4 مفاهیم فرمول جهت محاسبه مقدار ضریب آلفای کرونباخ

49

جدول 3-5 ضرایب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه به تفکیک سازه ­ها

50

جدول 4-1 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق

57

جدول 4-2 نتایج آزمون‌های سنجش نرمال بودن داده ­ها

57

جدول 4-3 نتایج آزمون همبستگی

58

جدول 4-4 شاخص­های برازندگی مدل اندازه ­گیری متغیر مسئولیت­ اجتماعی شرکت

60

جدول 4-5 شاخص­های برازندگی مدل اندازه ­گیری متغیر ترفیع

63

جدول 4-6 شاخص­های برازندگی مدل اندازه ­گیری متغیر تصمیم خرید

65

جدول4-7 شاخص­هاي نيكويي برازش مدل

69

 

فهرست اشکال

 

عنوان

صفحه

شکل 1-1 مدل مفهومی تحقیق

4

شکل 2-1 مدل رفتار خريد مصرف­ كننده

23

شکل 2-2 فرايند تصميم­ گيري خريد مصرف­ كننده

26

شکل2-3 عوامل موثر در فرایند تصمیم­ گیری خرید

29

شکل 2-4 تشریح مدل پیشنهادی تحقیق

39

شکل4-1 مدل اندازه ­گیری مسئولیت ­اجتماعی شرکت در حالت تخمین غیراستاندارد

60

شکل4-2 مدل اندازه ­گیری مسئولیت ­اجتماعی در حالت تخمین استاندارد

61

شکل4-3 مدل اندازه ­گیری مسئولیت ­اجتماعی در حالت معناداری

62

شکل 4-4 مدل اندازه­ گیری ترفیع در حالت تخمین غیراستاندارد

63

شکل 4-5 مدل اندازه­ گیری ترفیع در حالت تخمین استاندارد

63

شکل 4-6 مدل اندازه­ گیری ترفیع در حالت معناداری

64

شکل 4-7 مدل اندازه­ گیری تصمیم خرید در حالت تخمین غیراستاندارد

65

شکل 4-8 مدل اندازه­ گیری تصمیم خرید در حالت تخمین استاندارد

66

شکل 4-9 مدل اندازه گیری تصمیم خرید در حالت معناداری

67

شکل 4-10 اندازه­ گيري مدل با استفاده از تحليل ­عاملي­ تاييدي در حالت ضرايب معنادار

68


مبلغ واقعی 20,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 144

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.