تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 129
  • بازدید دیروز : 67
  • بازدید کل : 307682

بررسی نقش سیستم گمرک الکترونیک بر توسعه‌ی صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادرکنندگان در استان ....


بررسی نقش سیستم گمرک الکترونیک بر توسعه‌ی صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادرکنندگان در استان ....

چکیده

گمرک به عنوان دروازه تجاری، از دیرباز نقش بسزایی در تجارت خارجی و به‌تبع آن، اقتصاد کشورها داشته است. بنابراین با توجه به مبحث کلیدی مزیت نسبی گسترش روزافزون تجارت، ایجاد زمینه‌های مناسب جهت گسترش تجارت جهانی، امری اجتناب‌ناپذیر است و این خود مستلزم وجود گمرکاتی مناسب با این حجم عظیم مبادلات کالا می‌باشد. اهمیت نقش گمرک تا حدی است که میزان سرعت و کارآیی آن به عنوان معیاری برای ارزیابی فعالیت‌های تجارت خارجی هر کشور و یا حتی اقتصاد کلان آن کشور در نظر گرفته می‌شود به همین دلیل اتوماسیون گمرکی جزء حیاتی هر گونه برنامه تسهیل تجارت می‌باشد.گمرک الکترونیکی در حقیقت از طریق کوتاه‌تر کردن مدت زمان لازم برای صادرات و واردات و کم کردن تعداد اسناد و هزینه‌های صادرات و واردات، سبب بهبود وضعیت تسهیل تجاری خواهد شد.

هدف این پژوهش بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر توسعه‌ی صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادرکنندگان در استان .... می‌باشد. پرسشنامه به کار گرفته شده در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بوده و دربردارنده‌ی 20 پرسش می‌باشد که به کمک آن و با کاربرد طیف 5 گزینه‌ای لیکرت، دانسته‌های نمونه‌ی آماری اندازه گیری شده است. روایی پرسشنامه توسط مراجعه به استاد راهنما و اساتید گروه و فن به بررسی سؤالات پرداخته شد و نظرات آنان اعمال گردید، پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ توسط نرم‌افزار spss21 عدد 913/0 حاصل شد که چون بزرگ‌تر از 75/0 است نشان دهنده این می‌باشد که پرسشنامه از پایایی لازم برخوردار است.

این پژوهش از دیدگاه هدف؛ کاربردی و بر اساس گردآوری داده‌های توصیفی؛ از نوع پیمایشی است. آزمون‌های استنباطی به کار گرفته شده، آزمون آماری دوجمله‌ای برای آزمون فرضیه‌ها، رگرسیون چندگانه و آزمون تحلیل واریانس ناپارمتری فریدمن، برای رتبه بندی مزایا و فرصت‌های گمرک الکترونیکی جهت توسعه صادرات کالاها و خدمات استفاده شده است.

کلیدواژه: گمرک،تجارت خارجی، گمرک الکترونیک، تسهیل تجاری، صادرات

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 4

1-2 بیان مسئله. 6

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8

1-4 فرضیه‌های تحقیق.. 9

1-5 اهداف تحقیق.. 9

1-6 سوألات تحقیق.. 9

1-7 نوع تحقیق.. 10

1-8 قلمرو تحقیق.. 10

1-9 استفاده‌کنندگان از تحقیق.. 10

1-10 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 11

1-11 چارچوب نظری تحقیق.. 12

1-12 مدل مفهومی تحقیق.. 14

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول: گمرك

2-1-1 مقدمه. 17

2-1-2 تعریف گمرک.. 19

2-1-3 آرم گمرک جمهوری اسلامی ایران. 20

2-1-4 بیانیه چشم‌انداز سازمان جهانی گمرک.. 20

2-1-5 بیانیه مأموریت سازمان جهانی گمرک.. 20

2-1-6 پیشینه گمرک در ایران. 21

2-1-7 ساختار تشکیلاتی گمرک.. 24

2-1-8 نقش و جایگاه گمرک.. 26

2-1-9 وظایف گمرک ایران. 29

2-1-10 گمرک و ارتباطات منطقه‌ای و جهانی.. 30

2-1-10-1 آشنایی با سازمان جهانی گمرک 30

2-1-10-2 استانداردهای بین‌المللی گمرکی.. 33

2-1-10-3 مزایای اجرای استانداردهای بین‌المللی گمرکی:36

2-1-10-4 کنوانسیون‌های بین‌المللی در زمینه گمرک.. 36

2-1-11 مشکلات و محدودیت‌های گمرکات سنتی در فرآیند صادرات کالا و خدمات... 38

2-1-12 عملکرد آماری.. 42

بخش دوم: گمرک الکترونیک

2-2-1 مقدمه. 46

2-2-2 تجارتالکترونیکی.. 47

2-2-2-1 مرکز تسهیل تجارت و تجارت الکترونیک سازمان ملل متحد:47

2-2-3 مدل‌های انتقال داده‌ها در گمرک الکترونیکی.. 49

2-2-4 آشنایی با فرآیند گمرک الکترونیکی در کشورهای فیلیپین، چین، مالزی و سنگاپور. 52

2-2-4-1 گمرک الکترونیکی در کشور فیلیپین.. 52

2-2-4-2 گمرک الکترونیکی در کشور چین.. 52

2-2-4-3 گمرک الکترونیکی در کشور مالزی.. 53

2-2-4-4 گمرک الکترونیکی در کشور سنگاپور. 54

2-2-5 جایگاه گمرک الکترونیکی در تسهیل تجاری.. 54

2-2-5-1 ارکان اصلی تسهیل تجاری.. 58

2-2-5-2 موارد قانون امور گمرکی مرتبط با تسهیل تجاری.. 59

2-2-6 تعریف آسیکودا60

2-2-6-1ویژگی‌های آسیکودا61

2-2-6-2 ساختار و مکانیزم اجرای گمرک الکترونیک... 62

2-2-6-3 آسیکودا در ایران. 65

2-2-7 مزایای گمرک الکترونیکی.. 67

2-2-7-1 مزایای گمرک الکترونیکی برای دولت،گمرک و مناطق تجاری آزاد. 67

2-2-7-2 مزایای گمرک الکترونیکی برای شرکت‌های صادراتی.. 67

2-2-7-3 مزایای گمرک الکترونیکی در زنجیره تأمین.. 68

2-2-7-4 منافع گمرک الکترونیکی برای بازرگانان:68

2-2-7-5 منافع گمرک الکترونیکی برای ادارات:69

2-2-8 چالش‌های اجرای گمرک الکترونیکی در ایران. 71

2-2-8-1 فقدان زیرساخت‌های فنی.. 71

2-2-8-2 عدم یکپارچگی سیستم‌ها72

2-2-8-3 فقدان زیرساخت‌های مالی.. 72

2-2-8-4 فقدان زیرساخت‌های قانونی.. 73

2-2-8-5 فقدان زیرساخت‌های منابع انسانی.. 73

2-2-9 راهکارهای غلبه بر چالش‌ها73

2-2-10 برنامه تحقق گمرک الکترونیکی.. 74

2-2-11 پروژه‌های اصلاح نظام گمرکی در راستای طرح تحول اقتصادی دولت... 77

2-2-12 گمرک بندرانزلی و خدمات آن. 81

بخش سوم: استراتژی صادرات

2-3-1 تعریف صادرات... 85

2-3-2 اهمیت صادرات... 85

2-3-3 انواع صادرات... 86

2-3-4 استراتژی توسعه صادرات... 87

2-3-5 ضرورت تدوین استراتژی اصولی صادرات... 88

2-3-6 عوامل مؤثر بر استراتژی صادرات... 89

2-3-7 مزایای استراتژی توسعه صادرات... 92

2-3-8 توسعه و موانع صادرات... 93

بخش چهارم: پیشینه تحقیق

2-4-1 پیشینه‌ی پژوهش... 96

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه. 100

3-2 روش تحقیق.. 101

3-3 جامعه آماری.. 101

3-4 حجم نمونه و روش نمونه‌گیری.. 102

3-5 ابزار گردآوری داده‌ها102

3-6 پرسشنامه. 102

3-7 روایی پرسشنامه. 103

3-8 پایایی پرسشنامه. 103

3-9 آزمون‌های آماری.. 103

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته‌های تحقیق

4-1 مقدمه. 105

4-2 توصیف داده‌های تحقیق........................................................................................................ 106

4-2-1 توصیف متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق.. 106

4-2-2 توصیف متغیرهای تحقیق.. 110

4-3 تحلیل داده‌های تحقیق.. 115

4-4 آزمون فریدمن.. 120

4-5 آزمون رگرسیون چندگانه. 121

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1 مقدمه. 123

5-2 بحث در نتایج توصیفی داده‌های تحقیق.. 124

5-3 بحث در نتایج داده‌های تحقیق.. 124

5-4 نتیجه‌گیری.. 126

5-5 محدودیت‌های پژوهش... 126

5-5-1 محدودیت‌های در اختیار محقق.. 126

5-5-2 محدودیت‌های خارج از اختیار محقق.. 126

5-6 پیشنهادهای تحقیق.. 127

5-6-1 پیشنهادهای تحقیق بر اساس نتایج به دست آمده127

5-6-2 پیشنهاد برای محققان آتی.. 128

پیوست‌های تحقیق..................................................................................................................... 129

ضمایم...................................................................................................................................... 137

منابع......................................................................................................................................... 165

 

فهرست جداول

(جدول2-1) اسامی کنوانسیون‌ها و موافقت‌های بین‌المللی گمرک.. 37

(جدول 2- 2) روند تغییرات نماگر تجارت خارجی در چهار سال گذشته در رده‌بندی جهانی انجام کسب و کار در میان 183 کشور. 43

(جدول 2- 3) بررسی عملکرد گمرک ایران بر اساس مؤلفه‌های شاخص عملکرد لجستیک تجاری بانک جهانی در میان 155 کشور. 44

(جدول 2- 4) نقش گمرک الکترونیکی در تسهیل صادرات کالا و خدمات... 70

(جدول2- 5) مزایای مختلف پیاده سازی گمرک الکترونیکی.. 75

(جدول2- 6) مشکلات آماده نمودن و نگهداری سیستم‌های خارج شده از گارانتی در گمرکات کشور. 80

(جدول4-1) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب سن(منبع: داده‌های تحقیق)106

(جدول4-2) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب سابقه فعالیت(منبع: داده‌های تحقیق)107

(جدول 4-3) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب پست سازمانی(منبع: داده‌های تحقیق)108

(جدول 4-4) فراوانی آزمودنی‌ها نوع فعالیت (منبع: داده‌های تحقیق)109

(جدول 4-5) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب پاسخ به گویه های معرف نقش الکترونیکی نمودن فرآیندهای روزمره گمرک بر تسهیل صادرات(منبع: داده‌های تحقیق)110

(جدول 4-6) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب پاسخ به گویه های معرف نقش برقراری سیستم گمرک الکترونیکی بر ایجاد ارتباطات کارآمد(منبع: داده‌های تحقیق)112

(جدول 4-7) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب پاسخ به گویه های معرف نقش برقراری سیستم گمرک الکترونیکی بر اطلاع رسانی به موقع به صادرکنندگان (منبع: داده‌های تحقیق)113

(جدول 4-8) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب پاسخ به گویه های معرف نقش برقراری سیستم گمرک الکترونیکی بر شفاف سازی فعالیت‌ها در امر توسعه صادرات... 114

جدول (4-9) رتبه بندی اثرات گمرک الکترونیکی (منبع: داده‌های پژوهش)121

جدول (4-10) نتایج آزمون رگرسیون چندگانه (منبع: داده‌های پژوهش)121

 

فهرست نمودارها

(نمودار 2- 1) سازمانی گمرک جمهوری اسلامی ایران. 26

(نمودار 2- 2) ارتباط گمرک با دیگر مراکز با اجرای سیستم آسیکودا62

مأخذ: فصلنامه گمرک، سال 1375، ش 24، ص 12.62

(نمودار 2- 3) گردش کار در گمرک تجاری مهرآباد با اجرای سیستم آسیکودا65

(نمودار 4-1) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب سن.. 106

(نمودار4-2) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب سابقه فعالیت... 107

(نمودار 4-3) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب پست سازمانی(منبع: داده‌های تحقیق)108

(نمودار 4-4) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب نوع فعالیت (منبع: داده‌های تحقیق)109

(نمودار 4-5) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب پاسخ به گویه‌های معرف نقش الکترونیکی نمودن فرآیندهای روزمره گمرک بر تسهیل صادرات... 111

(نمودار 4- 6) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب پاسخ به گویه های معرف نقش برقراری سیستم گمرک الکترونیکی بر ایجاد ارتباطات کارآمد. 112

(نمودار 4-7) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب پاسخ به گویه های معرف نقش برقراری سیستم گمرک الکترونیکی بر اطلاع رسانی به موقع به صادرکنندگان. 113

(نمودار 4-8) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب پاسخ به گویه های معرف نقش برقراری سیستم گمرک الکترونیکی بر شفافسازی فعالیت‌ها در امر توسعه صادرات... 115

 

فهرست اشکال

شکل 2- 1:مدل ساده انتقال داده‌ها49

شکل 2- 2 :مدل شخص ثالث... 50

شکل 2- 3 : مدل متمرکز اطلاعات... 50

شکل 2- 4:مدل تجارت بین‌المللی.. 51

شکل 2- 5: گمرک الکترونیکی در کشور فیلیپین.. 52

شکل 2- 6: گمرک الکترونیکی در کشور چین.. 52

شکل 2- 7: گمرک الکترونیکی در کشور مالزی.. 53

شکل 2- 8:گمرک الکترونیکی در کشور سنگاپور. 54

شکل 2- 9: ارتباط میان استقرار گمرک الکترونیکی و شاخص‌های تجارت فرامرزی.. 56

شکل 2- 10: سیستم تجاری کشور در رابطه با ارتباطات کلان 63

شکل 2- 11: شمای کلی ارتباطات کلان سیستم تجاری کشور(منبع: همان)64


مبلغ واقعی 26,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 24,700 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 572

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.