تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 263
  • بازدید دیروز : 122
  • بازدید کل : 332827

تاثیر جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان ....


تاثیر جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان ....

چکیده

جهت گیری استراتژیک بعنوان یکی ازمحرکهای اصلی تدوین استراتژی، در سه دهه اخیر بصورت گسترده توسط محققان مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته است. اما تاثیرجهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی کمترمورد مطالعه قرارگرفته است. پژوهش حاضر به منظور بررسی این موضوع است که آیا جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی تاثیر دارد. درهمین راستا ابتدا مطالعات انجام شده وتعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته مورد بررسی قرارگرفته و با استفاده ابعاد شش گانه جهت گیری استراتژیک ونکاترامن (1989) تهاجمی، تحیلی، تدافعی، آینده نگری، فعالانه و ریسک پذیری یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی طراحی وسپس پرسشنامه استاندارد ونکاترامن (1989) بین 150 ازفعالان صادراتی حقیقی وحقوقی عضوبانک اطلاعات صادرکنندگان استان .... که براساس فرایند نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بود توزیع گردید 83 پرسشنامه توزیع شده تکمیل وبرگشت گردید. از نظر روش شناسی تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی و از نوع علی بوده وروش گردآوری اطلاعات میدانی است. فرضیه های تحقیق با استفاده ازروش رگرسیون مورد آزمون قرارگرفت و درپایان تاثیر جهت گیری استراتژیک و ابعاد شش گانه برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان مورد تایید قرارگرفت.

واژگان کلیدی: جهت گیری استراتژیک، عملکرد صادراتی، استراتژی، برنامه‎ریزی استراتژیک، تفکر استراتژیک

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده1

فصل اول: کلیات طرح تحقیق

1-1) مقدمه. 3

1-2) بیان مسئله. 3

1-3 ) ضرورت و اهمیت تحقیق. 5

1-4 ) اهداف تحقیق. 5

1-5) سوالات تحقیق. 5

1-5-1) سوال اصلی تحقیق. 5

1-5-2) سوالات فرعی تحقیق. 5

1-6) چارچوب نظری تحقیق. 6

1-7) فرضیه های تحقیق. 7

1-7-1) فرضیه اصلی تحقیق. 7

1-7-2) فرضیه های فرعی تحقیق. 7

1-8) متغیرهای تحقیق. 7

1-8-1) متغیر مستقل. 7

1-8-2) متغیر وابسته. 7

1-9) تعریف مفهومی متغیرها8

1-9-1)جهت گیری استراتژیک... 8

1-9-2) عملکرد صادرات.. 8

1-10 ) تعریف عملیاتی متغیرها8

1-10-1) جهت گیری استراتژیک... 9

1-10-2) عملکرد صادراتی. 9

1-11) قلمرو تحقیق. 9

1-11-1) قلمرو موضوعی تحقیق. 9

1-11-2) قلمرو مکانی تحقیق. 10

1-11-3) قلمرو زمانی تحقیق. 10

1-12) جمع بندی فصل اول. 10

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول: جهت گیری استراتژیک

2-1-1) مقدمه. 13

2-1-2)تعریف مفاهیم اصلی مدیریت استراتژیک... 13

2-1-2-1) استراتژی.. 13

2-1-2-2) برنامه‎ریزی استراتژیک.... 14

2-1-2-3) تفکر استراتژیک.... 16

2-1-2-4) مدیریت استراتژیک.... 18

2-1-2) جهت گیری استراتژیک... 19

بخش دوم: عملکرد صادراتی

2-2-1) صادرات.. 23

2-2-2) عملکرد صادراتی. 24

2-2-3) رابطه جهت گیری استراتژیک باعملکرد صادراتی. 28

2-2-4) بررسی جایگاه جهت گیری استراتژیک درایران. 29

2-2-5) وضعیت صادرات استان ....31

2-2-6) پیشینه تحقیقات انجام شده32

2-2-6-1) نمونه ای ازتحقیقات انجام شده درایران.. 32

2-2-6-2) نمونه ای ازتحقیقات انجام شده درسایرکشورها33

فصل سوم: روش شناسي تحقيق

3-1) مقدمه. 37

3-2) روش تحقیق. 37

3-3) جامعه ونمونه آماری.. 37

3-4) روش جمع آوری اطلاعات.. 38

3-5) ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات.. 38

3 -6) روایی وپایایی ابزار اندازه گیری.. 38

3-7) روش تجزیه وتحلیل داده ها40

فصل چهارم: تجزيه وتحلیل اطلاعات

4-1) مقدمه. 42

4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی. 42

4-3) توصیف متغیر های تحقیق. 46

4-4 ) آزمون کلوموگروف - اسمیرنف... 54

4- 5) فرضيه هاي تحقيق. 55

فصل پنجم: نتايج وپيشنهادها

5-1) مقدمه. 63

5-2) نتایج آمارتوصیفی. 63

5-2-1) آمار توصیفی کل. 63

5-3) نتایج آمار استنباطی. 64

5-4) پیشنهادات تحقیق. 66

5-5) خلاصه بحث و نتیجه گیری.. 67

5-6) پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 67

5-7) محدودیت ها68

منابع. 69

 

فهرست جداول

جدول 2-1 مجموع انگیزه های صادرات بنگاه ها24

جدول 2-2متغیرهای موثر برعملکرد صادراتی.. 26

جدول2-3 آمارعملکردصادرات غیرنفتی دربرنامه چهارم توسعه وسالهای 1389، 1390و1391. 30

جدول 2-4 آمارصادرات ازگمرکات استان .... طی سال1380الی1391. 31

جدول 3-1 درصدآلفای کرونباخ.. 40

جدول4-1) توصیف جنسيت پاسخ دهندگان. 42

جدول4-2) توصیف ميزان سن پاسخ دهندگان. 43

جدول4-3) توصیف ميزان تحصيلات پاسخ دهندگان. 44

جدول 4- 4) توصیف متغیر جهت گيري متهورانه. 46

جدول 4- 5) توصیف متغیر جهت گيري تحليلي.. 47

جدول 4- 6) توصیف متغیر جهت گيري تدافعي.. 48

جدول 4- 7) توصیف متغیرجهت گيري آينده نگر. 49

جدول 4- 8) توصیف متغیرجهت گيري فعالانه. 50

جدول 4- 9) توصیف متغیر جهت گيري ريسک پذيري.. 51

جدول 4- 10) توصیف متغیر جهت گيري استراتژيک... 52

جدول 4- 11) توصیف متغیر عملکرد53

جدول4-12) آزمون کلوموگروف- اسمیرنف... 54

جدول 4- 13) خلاصه مدل رگرسیون متغیره بین جهت گيري استراتژيک و عملکرد55

جدول4- 14) جدول ضرایب رگرسیون بین جهت گيري استراتژيک و عملکرد55

جدول 4- 15 ) خلاصه مدل رگرسیون تک متغیره بین جهت گيري متهورانه و عملکرد56

جدول4-16) جدول ضرایب رگرسیون تک متغیره بین جهت گيري متهورانه و عملکرد56

جدول 4-17) خلاصه مدل رگرسیون تک متغیره بین جهت گيري تحليلي و عملکرد57

جدول4-18) جدول ضرایب رگرسیون تک متغیره بین جهت گيري تحليلي و عملکرد57

جدول 4- 19) خلاصه مدل رگرسیون تک متغیره بین جهت گيري تدافعي و عملکرد58

جدول4-20) جدول ضرایب رگرسیون تک متغیره بین جهت گيري تدافعي و عملکرد58

جدول 4- 21) خلاصه مدل رگرسیون تک متغیره بین جهت گيري آينده نگر و عملکرد59

جدول4-22) جدول ضرایب رگرسیون تک متغیره بین جهت گيري آينده نگر و عملکرد59

جدول 4-23) خلاصه مدل رگرسیون تک متغیره بین جهت گيري فعالانه و عملکرد59

جدول4-24) جدول ضرایب رگرسیون تک متغیره بین جهت گيري فعالانه و عملکرد60

جدول 4-25) خلاصه مدل رگرسیون تک متغیره بین جهت گيري ريسک پذيري و عملکرد60

جدول4-26) جدول ضرایب رگرسیون تک متغیره بین جهت گيري ريسک پذيري و عملکرد60

 

فهرست نمودار

نمودار2-1) نحوه تاثیرگذاری تفکراستراتزیک درسازمان. 17

نمودار4-1) جنسيت پاسخ دهندگان. 43

نمودار4-2) ميزان سن پاسخ دهندگان. 44

نمودار4-3) ميزان تحصیلات پاسخ دهندگان. 45

نمودار4- 4) هیستوگرام متغیر جهت گيري متهورانه. 46

نمودار4- 5) هیستوگرام متغیر جهت گيري تحليلي.. 47

نمودار4- 6) هیستوگرام متغیر جهت گيري تدافعي.. 48

نمودار4- 7) هیستوگرام متغیرجهت گيري آينده نگر. 49

نمودار4- 8) هیستوگرام متغیرجهت گيري فعالانه. 50

نمودار4- 9) هیستوگرام متغیر جهت گيري ريسک پذيري.. 51

نمودار4- 10) هیستوگرام متغیر جهت گيري استراتژيک... 52

نمودار4- 11) هیستوگرام متغیر عملکرد53

نمودار 5-1) نمودار مقایسه ابعاد جهت گیری استراتژیک... 64


فهرست اشکال

شکل 1-1 مدل تحلیلی( محقق)6


مبلغ واقعی 26,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 24,700 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 590

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.