تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 150
  • بازدید دیروز : 35
  • بازدید کل : 348128

عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی های صادراتی در شرکت های صنایع غذایی


عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی های صادراتی در شرکت های صنایع غذایی

چکیده:

مدیرانی که درگیر بازاریابی صادرات می شوند، در ابتدا به اتخاذ تصمیمات در مورد روش ورود برای گسترش بازار خود به خارج تمایل نشان می­دهند. هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثری است که بر انتخاب روش ورود به بازار خارجی یک شرکت صادراتی تأثیر می گذارد. بر اساس مرور تحلیلی، فرضیات تحقیق ساخته شدند. در این پژوهش، پیمایشی بین 72 شرکت صنایع غذایی که صادرات دارند، برای بررسی انتخاب روش ورود،ُ انجام گرفت. تجزیه تحلیل اکتشافی و تأییدی مرتبه دوم با استفاده از نرم افزارهای SPSS و SmartPLSبرای شناسایی و آزمون عوامل مؤثر و کلیدی، بر مبنای داده های این نمونه انجام شد. نتایج حاصل از آزمون نشان می دهد که همه عوامل ویژگی­ های محصول، بازار و شرکت بر انتخاب استراتژی صادراتی تأثیر گذار است. که در بین این سه عامل تأثیر ویژگی هی محصول بیشتر است. هم چنین بین پیچیدگی محصول و تمایلات مدیریت درباره اهداف رشد تجاری با استراتژی های مستقیم همبستگی بالایی وجود دارد. در نتیجه پیشنهاد می گردد که اگر پیچیدگی محصول و یا تمایلات مدیریت درباره اهداف رشد تجاری بالا باشد، شرکت ها از صادرات مستقیم استفاده کنند.

کلمات کلیدی: روش های ورود، استراتژی های صادرات، صادرات مستقیم، صادرات غیر مستقیم، صنعت مواد غذایی

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1.1. مقدمه. 1

1.2. بیان مسئله:2

1.3. اهمیت و ضرورت موضوع:5

1.4. گزاره های تحقیق:6

1.4.1. هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار:6

1.4.2. پرسش های اصلی و فرعی:6

1.4.3 فرضیه های تحقیق:6

1.5. چارچوب کلان نظری تحقیق:7

1.6. روش شناسی تحقیق:8

1.6.1 روش تحقیق.. 8

1.6.2. قلمرو موضوعی تحقیق:8

1.6.3 قلمرو مکانی تحقیق:8

1.6.4. قلمرو زمانی تحقیق:9

1.6.5. روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه:9

1.6.7. روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن:9

1.6.8. روشهای تحلیل داده ها:9

1.7. شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق:9

1.7.1 صادرات:9

1.7.2ویژگی های محصول.. 10

1.7.3 عوامل مرتبط با شرکت(ویژگی های خاص شرکت صادراتی):12

1.7.4 عوامل مرتبط با محیط بازار کشور هدف:13

1.8 صنعت مواد غذایی.. 14

2.1. مقدمه. 18

2.2. مرور ادبیات:19

2.2.1. پدیده بین المللی سازی.. 19

2.2.1.1. بین المللی سازی شرکت:20

2.2.2. انتخاب روش ورود :21

2.2.3رویکردهای چندگانه روش ورود. 21

2.2.3.1تجزیه تحلیل هزینه معاملاتی.. 21

2.2.3.2رفتار صادراتی.. 22

2.2.3.3 محیط کانال.. 22

2.2.4روش های ورود بازار های خارجی.. 24

2.2.5.بازاریابی صادراتی.. 25

2.2.5.1 آمیخته بازاریابی صادرات:25

2.2.6. استراتژیهای صادراتی:26

2.2.6.1صادرات:26

2.2.6.2. استراتژی صادرات.. 27

2.2.6.3رویکردهای صادراتی.. 31

2.2.6.4 انواع روشهای صادرات مستقیم و غیر مستقیم:38

2.2.7 عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی های صادراتی.. 41

2.2.7.1 عوامل مرتبط با محصول(ویژگی های خاص محصول صادراتی):41

2.2.7.2 عوامل مرتبط با شرکت(ویژگی های خاص شرکت صادراتی):43

2.2.7.3 عوامل مرتبط با محیط بازار کشور هدف:44

2.2.8.مدل های مرتبط با عوامل مؤثر در انتخاب روش ورود. 45

2.2.9. پیشینه تحقیق.. 48

2.3 جمع بندی و مدل مفهومی:54

3.1.مقدمه. 54

3.2.روش تحقیق:54

3.2.1دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف.. 55

3.2.2 تقسيم‌بندي پژوهش‌ها بر اساس نحوة گردآوري داده‌‌ها55

3.3 فرایند پژوهش.... 57

3.4. جامعه و نمونه آماري.. 57

3.4.1. جامعة آماري:57

3.4.2. نمونه آماري:58

3.4.2.1روش نمونه گیری و اندازه گیری حجم نمونه. 58

3.5. روش جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات... 58

3.6. ابزار سنجش (پرسشنامه):59

3.6.1. روایی ابزار64

3.6.2. پایایی ابزار64

3.7. روش تجزیه تحلیل داده ها:65

3.7.1. تحلیل عاملی اکتشافی.. 66

3.7.2. تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم. 66

4.1.مقدمه. 67

4.2 بررسي توصیفی مشاهدات... 68

4.2.1 بررسي توصیفی متغیرها72

4.3. تحلیل استنباطی یافته‌ها73

4.3.1.بررسی ضرایب روایی، پایایی.. 74

4.3.2.نتایج تحلیل عاملی اکتشافی.. 75

4.3.3.نتایج تحلیل عاملی تاییدی دو مرتبه ای (بارهای عاملی)86

4.3.4بررسی ضرایب همبستگی.. 90

4.3.5.تحلیل دیاگرام‌های تحقیق.. 92

4.4.تحلیل فرضیات تحقیق :96

4.4.1.تحلیل فرضیات اصلی:98

4.4.2.تحلیل فرضیه‌های فرعی:99

5.1. مقدمه. 104

5.2. بررسی یافته های پژوهش.... 101

5.3. پیشنهادات:107

5.4. محدودیت های تحقیق.. 111

5.5پیشنهادات برای تحقیقات آتی:111

فهرست منابع.. I

پیوست1 پرسشنامه. I

پیوست2خروجی های آماری. ‌أ

 

فهرست جداول، نمودارها و اشکال

شکل 1.1 مدل مفهومی تحقیق...................................................................................................................................................8

جدول 2.1 دسته بندی ویژگی های صادرات مستقیم و غیر مستقیم.............................................................................33

جدول 2.2 مزیت ها و معایب روش های صادرات مستقیم و غیر مستقیم.....................................................................37

معادله 2.1 مدل نظری1.............................................................................................................................................................45

معادله 2.2 مدل نظری 2...........................................................................................................................................................45

شکل 2.1 مدل مفهومی انتخاب روش ورود...........................................................................................................................46

شکل 2.2 مدل عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر انتخاب روش ورود به بازارهای خارجی روت...................................47

شکل 2.3.مدل عوامل داخلی؛ خارجی و ترکیبی..................................................................................................................48

شکل 2.4 رابطه بین انتخاب روش ورود، زمان بندی و انتخاب بازاریابی بین المللی....................................................50

شکل 2.5 رابطه بین زمان بندی بین المللی سازی و روش ورود......................................................................................51

شکل 2.6 عوامل مؤثر بر انتخاب روش ورود به بازارهای خارجی......................................................................................52

شکل 2.7 عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی های ورود به بازار خارجی.............................................................................53

شکل 2.8 مدل مفهومی تحقیق اقتباس شده از مقاله.........................................................................................................55

شکل 3.1 مراحل روش علمی و فعالیت های صورت گرفته توسط محقق......................................................................57

جدول 3.1 تعریف عملیاتی مدل...............................................................................................................................................60

جدول 3.2 جدول پایایی پرسشنامه.........................................................................................................................................65

جدول 1.4 نتایج توصیفی ویژگی‌های دموگرافیک(اندازه نمونه=72)...............................................................................68

نمودار 4.1) وضعیت گرافیکی جنسیت پاسخ دهندگان......................................................................................................69

نمودار 4.2) وضعیت گرافیکی سن پاسخ دهندگان..............................................................................................................69

نمودار 4.3) وضعیت گرافیکی تحصیلات پاسخ دهندگان...................................................................................................70

نمودار 4.4) وضعیت گرافیکی سمت سازمانی.......................................................................................................................70

نمودار 4.5) وضعیت گرافیکی رشته تحصیلی پاسخ دهندگان...........................................................................................71

جدول 4.2)شاخص‌های توصیفی برای همه متغیرهای تحقیق..........................................................................................72

جدول 4.3) شاخص‌های روایی، پایایی....................................................................................................................................74

جدول 4.4) بررسي کفايت نمونه..............................................................................................................................................76

جدول 4.5) عدد اشتراکات مربوط به شاخص‌ها....................................................................................................................76

جدول 4.6) كل واريانس تبيين شده.......................................................................................................................................78

جدول 4.7) بارهای عاملی..........................................................................................................................................................81

جدول 4.8) نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای تحقیق (loading factor).........................................................86

جدول شماره 4.9) : ضرایب همبستگی پیرسون.................................................................................................................89

نمودار 4.6) مدل اصلی تحقیق در حالت تخمین ضرایب استاندارد..................................................................................92

نمودار 4.7) مدل اصلی بعد از اصلاحات در حالت تخمین ضرایب استاندارد.................................................................93

نمودار 4.8) مدل اصلی تحقیق در حالت قدرمطلق معناداری(t-value).......................................................................94

نمودار 4.9) مدل فرعی در حالت تخمین ضرایب استاندارد...............................................................................................95

نمودار 4.10) مدل فرعی تحقیق در حالت قدرمطلق معناداری(t-value)....................................................................95

جدول4.10) ضرایب مسیر، آماره t و نتیجه فرضیه تحقیق ..............................................................................................96

جدول 5.1 مقایسه با تحقیقات دیگر....................................................................................................................................105

جدول 5.2. ضرایب هم بستگی پیرسون...............................................................................................................................106

جدول5.3 رتبه بندی ابعاد با توجه به ضریب مسیر.........................................................................................................107

جدول5.4 پیشنهادات مربوط به هر فرضیه.........................................................................................................................110

فهرست پیوست ها

پیوست1(پرسشنامه)......................................................................................................................................................................أ

پیوست2 (جداول و خروجی های نرم افزار های spss و pls)..............................................................................................أ

 


مبلغ واقعی 26,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 24,700 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 498

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.