تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 523
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331378

نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی در شرکت های توليدي عایق رطوبتی در شهرستان ....


نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی  در شرکت های توليدي عایق رطوبتی در شهرستان ....

چکیده :

امروزه اغلب سازمان ها پي برده اند كه ارتقای كيفيت كالا و خدمات شرط لازم و ضروري براي بقا وحضور در بازار و رقابت جهاني است. «ايزو» در بر گيرنده الزاماتي براي ايجاد، استقرار، اجرا و برقرار نگهداشتن سيستم مديريت كيفيت مي باشد. با تمام اهمیت و جایگاه حیاتی سیستم مدیریت کیفیت در سازمانها ، هنوز مبانی روشن و قابل استفاده ای از آن به مدیران و سازمانها ارایه نشده و نمونه های کاربردی موفق را نیز کمتر در سازمانها احساس می کنیم. هدف از انجام اين تحقيق نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبودروند بازرگانی داخلی و صادرات در شرکتهای تولیدی عایق رطوبتی در شهرستان .... مي باشد. سوال اصلی تحقیق این است که «آیا استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی شرکتهای تولیدی عایق رطوبتی نقش موثری را داشته است ؟» ، که برای دستیابی به آن مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی صورت گرفته است.این تحقیق با توجه به هدف شامل دو فرضیه می باشد :1) شرکتهای دارای سیستم های مدیریت کیفیت از بازار خرید و فروش داخلی مطلوبتری برخوردار هستند .2) شرکتهای دارای سیستم مدیریت کیفیت از وضعیت صادرات مطلوبتری برخوردارهستند .

به منظور بررسی فرضیه ها پس از آن كه مباني نظري تحقيق همچون مباحث مرتبط با کیفیت ، مديريت كيفيت، عایق و صنعت آن ، بازار خرید و فروش و صادرات و . . . مورد مطالعه قرار گرفت، در این تحقیق متناسب با موضوع از ابزار پرسشنامه و روش تحقيق توصيفي پيمايشي در شرکتهای دارانده گواهینامه ایزو و فاقدگواهینامه ایزو و مقایسه آنها با یکدیگر استفاده شده است تا میزان اثربخشی آن و تحقق اهداف مورد نظر سیستم پس از دریافت گواهینامه مورد سنجش واقع شود وجهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است ، که یافته های تحقیق نشان می دهد ، استقرار سیستم های ایزو درصنعت عایق و درشركت های عایقرطوبتی.... براساس اهداف موردنظر درسيستم های مديريت كيفيت(ISO) ، بر بهبود روند بازرگانی و صادرات این شرکت ها تاثیر گذار بوده است و اهداف مورد نظر سيستم مديريت كيفيت(ISO) برآورده شده است.

واژگان کلیدی : کیفیت، مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت کیفیت، ایزو، عايق رطوبتي ، بازرگانی، بازرگانی داخلی، بازرگانی خارجی(صادرات)

 

 

فهرست مطالب

عنوان ................................................................................................................................ صفحه

چکیده فارسی ..............................................................................................................................1

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه.........................................................................................................................................3

1-1 بیان موضوع و مساله تحقیق ...............................................................................................4

1-2 اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق ...................................................................................... 7

1-3 سوالات تحقیق ............................................................................................................10

1-3-1 سوال اصلی تحقیق ..................................................................................................... 10

1-3-2 سوال فرعی تحقیق ...................................................................................................... 10

1-4 اهداف تحقیق ............................................................................................................ 10

1-4-1 اهداف اصلی تحقیق ................................................................................................... 10

2-4-1 اهداف فرعی تحقیق ................................................................................................... 11

1-5 فرضیه های تحقیق ...................................................................................................... 11

1-6 چهارچوب نظری تحقیق (مدل مفهومی تحقیق) .................................................................... 11

1-7 قلمرو تحقیق ............................................................................................................. 12

1-7-1 قلمرو موضوعی تحقیق ................................................................................................. 12

1-7-2 قلمرو زمانی تحقیق ...................................................................................................... 12

1-7-3 قلمرو مکانی تحقیق ..................................................................................................... 13

1-8 تعاریف عملیاتی اصطلاحات و واژگان کلیدی تحقیق ............................................................. 14

1-9 جمع بندی ............................................................................................................... 15

فصل دوم : بیان موضوع و مساله تحقیق

مقدمه ...................................................................................................................................... 17

2-1 تاریخچه کیفیت ..........................................................................................................17

2-1-2 مفاهیم و تعاریف کیفیت ................................................................................................ 18

2-1-3 کیفیت ........................................................................................................................19

2-1-4 مدیریت کیفیت .......................................................................................................... 20

2-1-5 سیستم های مدیریت کیفیت ........................................................................................... 23

2-2 اهداف مدیریت کیفیت .................................................................................................. 23

2-2-1 اهداف کیفیت از دیدگاه استانداردهای مدیریت کیفیت ............................................................ 25

2-2-2 هدف و دامنه کاربرد در سیستم مدیریت کیفیت .....................................................................26

2-4 الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO بر اساس استاندارد ISO 9001:2008.................................. 27

2-5 رویکرد سیستم های مدیریت کیفیت ...................................................................................28

2-6 اصول مدیریت کیفیت ....................................................................................................29

2-7 مزایای استانداردهای ایزو.................................................................................................30

2-7-1 مزایای مستقیم .............................................................................................................31

2-7-2 مزایای غیرمستقیم......................................................................................................... 32

2-8 فرایندها بر اساس استاندارد ایزو 9001 به 4 دسته اصلی به شرح ذیل تقسیم می شوند.........................32

2-9 نگرش فرایندی چه کمکی به سازمان می کند؟........................................................................33

2-10 انتظاراتی که استانداردهای مدیریت کیفیت از سازمانها دارند ؟......................................................34

2-11 مستندسازی ................................................................................................................ 35

2-12 ده گام ساده برای ایجاد یک سیستم مدیریت کیفیت ISO..........................................................35

2-12-1 خودارزیابی ............................................................................................................... 38

2-12-2 بهبود مستمر .............................................................................................................. 38

2-13 دستاوردهای حاصله از اجرای سیستم مدیریت کیفیت ............................................................ 39

2-14 آسیب ها و مشکلات استقرار سیستم مدیریت کیفیت ............................................................. 40

2-14-1 موانع موفقیت مدیریت کیفیت ......................................................................................... 41

2-15 ساختار عمومی مدیریت کیفیت .........................................................................................43

2-16 استاندارد ایزو چیست ؟...................................................................................................47

2-16-1 کلمه ایزو از چه مشتق شده است ؟.....................................................................................47

2-16-2 سازمان بین المللی استاندارد (ISO) چیست؟.........................................................................48

2-17 ساختار سازمان ایزو....................................................................................................... 48

2-18 استانداردهای بین المللی چیست ؟..................................................................................... 50

2-18-1 انواع استانداردهای ایزو ..................................................................................................51

2-18-2 خانواده استاندارد کیفیت ایزو 9000 چیست ؟........................................................................51

2-19 کاربرد استاندارد سری ایزو 9000 ...................................................................................... 52

2-20 تضمین کیفیت و استانداردهای سری ایزو 9000......................................................................53

2-21 مزایای ثبت سیستم مدیریت برای سازمانها ........................................................................... 54

2-22 نظامنامه در استاندارد مدیریت کیفیت ایزو............................................................................. 55

2-23 گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت (ISO 9001 ) .............................................................. 55

2-24 استاندارد در ایران ........................................................................................................ 56

2-25 رابطه بین سیستم های مدیریت کیفیت و الگوهای تعالی .......................................................... 59

2-26 معرفی صنعت عایق ....................................................................................................... 60

2-26-1 تاریخچه جفرافیای صنعت عایق درمنطقه .... ................................................................... 60

2-26-2 موقعیت صنعتی شهرستان .... جهت تولید عایق های رطوبتی ................................................ 61

2-27 عوامل انگیزشی ورود به صنعت عایق ................................................................................. 63

2-28 عوامل بازدارنده ورود به صنعت عایق ................................................................................. 63

2-29 تحلیل بازار فروش عایق رطوبتی ..................................................................................... 64

2-30 سهم تولیدکنندگان عایق رطوبتی از بازار مورد نیاز ایران ........................................................... 66

2-31 صادرات محصول عایق رطوبتی ....................................................................................... 67

2-32 ضرورت وجود استانداردهای بین الملی ایزو در صادرات محصولات تولیدی .................................. 68

2-33 پیشینه تحقیق .............................................................................................................. 74

2-34 جمع بندی ................................................................................................................ 80

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه .......................................................................................................................................82

3-1 روش تحقیق .............................................................................................................. 83

3-2 جامعه آماری ................................................................................................................83

3-3 نمونه آماری و تعیین حجم نمونه ....................................................................................... 84

3-4 روش نمونه گیری ........................................................................................................ 86

3-5 روش گردآوری اطلاعات ................................................................................................86

3-6 تعیین روایی پرسشنامه .....................................................................................................88

3-7 تعیین پایایی سوالات پرسشنامه ..........................................................................................88

3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها .............................................................................................90

3-8-1 آمارتوصیفی ..................................................................................................................90

3-8-2 آمار استنباطی.................................................................................................................91

3-9 جمع بندی .....................................................................................................................93

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه ........................................................................................................................................95

4-1 تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها ..........................................................................................95

4-1-1 بررسی مشخصات شرکت های تولیدی عایق های رطوبتی شهرک صنعتی .... ...............................95

4-1-2 تجزیه و تحلیل سوالات پرسشنامه ......................................................................................106

4-2 تجزیه و تحلیل به وسیله آمار استنباطی ...............................................................................124

4-2-1 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق .......................................................................................124

4-2-2 تجزیه و تحلیل مشخصات شرکت های تولیدی عایق های رطوبتی ...............................................134

4-3 مدل مفهومی پژوهش .....................................................................................................141

4-4 جمع بندی ..................................................................................................................142

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه .....................................................................................................................................144

5-1 نتایج حاصل از بررسی مشخصات شرکت های تولیدی عایق های رطوبتی شهرک صنعتی .... ............144

5-2 نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل سوالات پرسشنامه ................................................................... 146

5-3 نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق .................................................................. 150

5-4 نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مشخصات شرکت های تولیدی عایق رطوبتی .................................. 151

5-5 نتیجه گیری از آمار توصیفی ..............................................................................................152

5-6 نتیجه گیری از فرضیه های تحقیق .......................................................................................152

5-7 پاسخ به سوال اصلی تحقیق ...............................................................................................153

5-7-1 پاسخ به سوالات فرعی تحقیق ...........................................................................................153

5-8 بحث در خصوص اهداف تحقیق ........................................................................................153

5-8-1 در خصوص هدف اصلی تحقیق..........................................................................................153

5-8-2 در خصوص اهداف فرعی تحقیق .......................................................................................153

5-9 نتیجه گیری کلی تحقیق ...................................................................................................154

5-10 پیشنهادها .....................................................................................................................154

5-10-1 پیشنهادات اجرایی (کاربردی ) ...........................................................................................154

5-10-2 پیشنهادات پژوهشی (تحقیقی )...........................................................................................154

5-11 اشاره بر تحقیقات مشابه ...................................................................................................156

5-12 محدودیت های تحقیق .....................................................................................................157

5-13 جمع بندی ...................................................................................................................159

پیوستها و ضمایم .......................................................................................................................160

فهرست منابع و ماخذ...................................................................................................................165

منابع فارسی .............................................................................................................................165

منابع انگلیسی ...........................................................................................................................166

چکیده انگلیسی ........................................................................................................................168

عنوان پایان نامه به انگلیسی............................................................................................................169

 

فهرست جداول

جدول 2-1 اطلاعات عمومی صنعت عایق رطوبتی .... ......................................................................62

جدول 3-1 حجم جامعه آماری .....................................................................................................83

جدول 3-2 حجم نمونه آماری .......................................................................................................85

جدول 3-3 ارتباط سوالات پرسشنامه با فرضیه های تحقیق........................................................................88

جدول 3-4 ضریب آلفای کرونباخ بر حسب نوع شرکت .......................................................................90

جدول 3-5 ضریب آلفای کرونباخ بر حسب نوع فرضیه ........................................................................90

جدول 4-1 جدول فراوانی تعدادکارکنان فعلی شرکت های تولیدی عایق های رطوبتی ...................................96

جدول 4-2 جدول فراوانی سابقه فعالیت شرکت های تولیدی عایق های رطوبتی...........................................98

جدول 4-3 جدول فراوانی میزان تحصیلات مدیریت شرکت های تولیدی عایق های رطوبتی............................99

جدول 4-4 جدول فراوانی میزان سرمایه فعلی شرکت های تولیدی عایق های رطوبتی ..................................101

جدول 4-5 جدول فراوانی حجم تولید شرکت های تولیدی عایق های رطوبتی ..........................................102

جدول 4-6 جدول فراوانی میزان فروش شرکت های تولیدی عایق های رطوبتی .........................................104

جدول 4-7 جدول فراوانی میزان صادرات شرکت های تولیدی عایق های رطوبتی ......................................105

جدول 4-8 جدول فراوانی پاسخ های مدیران به سوال 1 پرسشنامه .........................................................107

جدول 4-9 جدول فراوانی پاسخ های مدیران به سوال 2 پرسشنامه .........................................................108

جدول 4-10 جدول فراوانی پاسخ های مدیران به سوال 3 پرسشنامه .........................................................110

جدول 4-11 جدول فراوانی پاسخ های مدیران به سوال 4 پرسشنامه .........................................................111

جدول 4-12 جدول فراوانی پاسخ های مدیران به سوال 5 پرسشنامه .........................................................113

جدول 4-13 جدول فراوانی پاسخ های مدیران به سوال 6 پرسشنامه .........................................................114

جدول 4-14 جدول فراوانی پاسخ های مدیران به سوال 7 پرسشنامه .........................................................116

جدول 4-15 جدول فراوانی پاسخ های مدیران به سوال 8 پرسشنامه .........................................................117

جدول 4-16 جدول فراوانی پاسخ های مدیران به سوال 9 پرسشنامه .........................................................119

جدول 4-17 جدول فراوانی پاسخ های مدیران به سوال 10 پرسشنامه .......................................................120

جدول 4-18 جدول فراوانی پاسخ های مدیران به سوال 11 پرسشنامه .......................................................122

جدول 4-19 جدول فراوانی پاسخ های مدیران به سوال 12 پرسشنامه .......................................................123

جدول 4-20 جدول آزمون کلموگرف اسمیرنف برای توزیع پاسخ های مدیران به سوالات 1 تا 6 ......................124

جدول 4-21 جدول آزمون کلموگرف اسمیرنف برای توزیع پاسخ های مدیران به سوالات 7 تا 2 ......................125

جدول 4-22 جدول آزمون من- ویتینبرای مقایسه پاسخ های مدیران به سوالات 1 تا 12 ................................129

جدول 4-23 آزمون کلموگروف اسمیرنف برای توزیع نمرات فرضیه 1 .....................................................130

جدول 4-24 آمار توصیفی آزمون فرضیه 1 .......................................................................................131

جدول 4-25 آمار استنباطی آزمون فرضیه 1 .......................................................................................131

جدول 4-26 آزمون کلموگروف اسمیرنف برای توزیع تعداد کارکنان فعلی شرکت ها......................................132

جدول 4-27 آمار توصیفی آزمون فرضیه 2 .......................................................................................133

جدول 4-28 آمار استنباطی آزمون فرضیه 2 .......................................................................................133

جدول 4-29 آزمون کلموگروف اسمیرنف برای توزیع نمرات فرضیه 2 ......................................................134

جدول 4-30 آمار توصیفی آزمون تعداد کارکنان فعلی شرکت ها ..............................................................135

جدول 4-31 آمار استباطی آزمون تعداد کارکنان فعلی شرکت ها ..............................................................135

جدول 4-32 آزمون کلموگروف اسمیرنف برای توزیع سابقه فعالیت شرکت ها ............................................136

جدول 4-33 آمار توصیفی آزمون سابقه فعالیت شرکت ها ....................................................................137

جدول 4-34 آمار استنباطی آزمون سابقه فعالیت شرکت ها ....................................................................137

جدول 4-35 آزمون کلموگروف اسمیرنف برای توزیع میزان محصولات مدیریت شرکت ها .............................138

جدول 4-36 آزمون من- ویتنی برای مقایسه میزان تحصیلات مدیریت شرکت ها ........................................138

جدول 4-37 آزمون کلموگروف اسمیرنف برای توزیع میزان سرمایه فعلی شرکت ها .....................................139

جدول 4-38 آزمون من- ویتنی برای مقایسه میزان سرمایه فعلی شرکت ها ................................................140

جدول 4-39 آزمون هموگراف اسمیرنف برای توزیع حجم تولید شرکت ها ...............................................140

جدول 4-40 آزمون من- ویتنی برای مقایسه حجم تولید شرکت ها .........................................................141

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1 نمودار فراوانی تعدادکارکنان فعلی شرکت های تولیدی عایق های رطوبتی ....................................97

نمودار4-2 نمودار فراوانی سابقه فعالیت شرکت های تولیدی عایق های رطوبتی ...........................................98

نمودار 4-3 نمودار فراوانی میزان تحصیلات مدیریت شرکت های تولیدی عایق های رطوبتی ..........................100

نمودار 4-4 نمودار فراوانی میزان سرمایه فعلی شرکت های تولیدی عایق های رطوبتی ...................................101

نمودار4-5 نمودار فراوانی حجم تولید شرکت های تولیدی عایق های رطوبتی............................................103

نمودار 4-6 نمودار فراوانی میزان فروش شرکت های تولیدی عایق های رطوبتی ..........................................104

نمودار 4-7 نمودار فراوانی میزان صادرات شرکت های تولیدی عایق های رطوبتی .......................................106

نمودار 4-8 نمودار فراوانی پاسخ های مدیران به سوال 1 پرسشنامه ..........................................................107

نمودار 4-9 نمودار فراوانی پاسخ های مدیران به سوال 2 پرسشنامه ..........................................................109

نمودار 4-10 نمودار فراوانی پاسخ های مدیران به سوال 3 پرسشنامه ..........................................................110

نمودار 4-11 نمودار فراوانی پاسخ های مدیران به سوال 4 پرسشنامه ..........................................................112

نمودار 4-12 نمودار فراوانی پاسخ های مدیران به سوال 5 پرسشنامه ..........................................................113

نمودار 4-13 نمودار فراوانی پاسخ های مدیران به سوال 6 پرسشنامه ..........................................................115

نمودار 4-14 نمودار فراوانی پاسخ های مدیران به سوال 7 پرسشنامه ..........................................................116

نمودار 4-15 نمودار فراوانی پاسخ های مدیران به سوال 8 پرسشنامه ..........................................................118

نمودار 4-16 نمودار فراوانی پاسخ های مدیران به سوال 9 پرسشنامه ..........................................................119

نمودار 4-17 نمودار فراوانی پاسخ های مدیران به سوال 10 پرسشنامه ........................................................121

نمودار 4-18 نمودار فراوانی پاسخ های مدیران به سوال 11 پرسشنامه ........................................................122

نمودار 4-19 نمودار فراوانی پاسخ های مدیران به سوال12 پرسشنامه .........................................................122

 

فهرست شکل ها

شکل 1-1 چهارچوب نظری تحقیق ...................................................................................................12

شکل 1-2 نمودارگانت .................................................................................................................13

شکل 2-1 ساختار عمومی مدیریت کیفیت ...........................................................................................43

شکل 4-1 مدل مفهومی پژوهش .....................................................................................................141

 

فهرست ضمایم و پیوست ها

نمونه ای از خط مشی سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 .....................................................................161

پرسشنامه .................................................................................................................................163


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 168

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.