تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 71
  • بازدید دیروز : 707
  • بازدید کل : 333342

مقایسه کارایی کانال های مستقیم و غیرمستقیم در بازاریابی بیمه با استفاده از تکنیک DEA


مقایسه کارایی کانال های مستقیم و غیرمستقیم در بازاریابی بیمه با استفاده از تکنیک DEA

چکیده

صنعت بیمه به­ عنوان یک بخش خدماتی، نقشی جبران­ کننده و محافظتی در اقتصاد هر کشوري دارد، به‎طوري ­که عملیات موفقیت­ آمیز این صنعت، انگیزه و محرکی براي دیگر صنایع و توسعه آن اقتصاد ایجاد می­ کند، بنابراین براي نایل شدن به این امر در هر اقتصادي، شرکت­هاي بیمه نیز مانند هر شرکت دیگري باید عملکردي قوي و موفقیت ­آمیز در انجام رسالت، اهداف و استراتژي­ هاي خود داشته باشند. گستردگی حوزه توزیع و عرضه خدمات بیمه ­ای و تاثیر آن بر فعالیت بازاریابی و توفیق طلبی شرکت­ها باعث شده است که به عنصر آمیخته بازاریابی توجه خاصی شود. آن­چه در بازاریابی خدمات بیمه ­ای اهمیت دارد توجه به این نکته است که محصولات مختلف با توجه به کاربرد متنوعی که دارند نیازمند رویکردهای متفاوتی برای ارائه خواهند بود. هدف از این تحقیق مقایسه کارایی عملکرد بیمه ­گران در فروش محصولات بیمه از طریق کانال­ بانک بیمه (کانال بازاریابی غیرمستقیم) با کانال نمایندگان فروش (کانال بازاریابی مستقیم) می­ باشد. از این­ رو تحقیق در سه گام به انجام می­ رسد. در گام اول دو نوع کانال توزیع خدمات بیمه­ ای تحت عنوان کانال مستقیم (نمایندگان فروش) - شرکت بیمه ایران- و کانال غیرمستقیم (بانک بیمه) - بانک بیمه پارسیان-، به منظور پاسخگویی به سوال اصلی تحقیق انتخاب می­ گردد. در مرحله دوم، تکنیک تحلیل پوششی داده­ ها (DEA) به منظور مقایسه کارایی مورد استفاده قرار می گیرد. به این صورت که کارایی توزیع خدمات بیمه­ ای توسط شرکت بیمه ایران و بانک بیمه پارسیان به تفکیک با استفاده از تکنیک (DEA) مورد بررسی قرار می­ گیرد. در مرحله آخر تحقیق، نتایج به دست آمده از نحوه عملکرد هر یک از کانال­های توزیع با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته و نتیجه گیری نهایی ارائه می­ شود. به ­طور کلی نتایج تحقیق نشان می ­دهد که: بازاریابی مستقیم موثرتر از بازاریابی غیرمستقیم است که برطبق آن بازاریابی مستقیم اینک موفق ترین نوع بازاریابی است.

واژگان کلیدی: کانال­ های توزیع، ارزیابی عملکرد، بانک بیمه، نمایندگی­ های بیمه، تحلیل پوششی داده ­ها

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده1

فصل اول كليات تحقيق

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مسئله اصلی تحقیق.. 3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4 اهداف تحقیق.. 5

1-5 چارچوب نظری تحقیق.. 5

1-6 شناسایی متغیرهای تحقیق.. 7

1-7 سوالات تحقیق.. 9

1-7-1 سوال اصلی تحقیق.. 9

1-7-2 سوالات فرعی تحقیق.. 9

1-8 روش تحقیق.. 9

1-9 جامعه آماری.. 10

1-10 نمونه آماری.. 11

1-11 روش گردآوری اطلاعات... 11

1-12 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات... 11

1-13 قلمرو تحقیق.. 11

فصل دوم پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه. 12

2-2 تاریخچه بیمه در ایران. 13

2-3 بازاریابی بیمه. 15

2-4 کانالهای بازاریابی بیمه. 16

2-4-1 نمایندگان فروش (کانال مستقیم)19

2-4-2 بانک بیمه (کانال غیر مستقیم)20

2-4-2-1 دلایل بانکها برای ورود به عرصه بیمه. 22

2-5 تحقیقات انجام شده در زمینه ارزیابی عملکرد در صنعت بیمه. 24

2-5-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 25

2-5-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 26

2-5-3 تحقیقات انجام شده جهت بررسی کارایی شرکتهای بیمه با استفاده از تکنیک DEA.. 29

فصل سوم روش شناسي تحقيق

3-1 مقدمه. 35

3-2 مروری بر مدلهای ارزیابی عملکرد در شرکتهای بیمه. 35

3-3 تحلیل پوششی داده ها37

3-4 مفهوم واحد مجازی در تکنیک تحلیل پوششی داده ها38

3-5 کاستی ها و توانایی های تکنیک تحلیل پوششی داده ها38

3-6 مدلهای اصلی تحلیل پوششی داده ها40

3-6-1 مدل CCR.. 41

3-6-2 مدل BCC.. 42

3-6-3 تفاوت مدل CCRبا مدل BCC.. 44

3-7 روش شناسی تحقیق.. 44

3-7-1 فرایند اجرای تحقیق.. 44

3-8 تاریخچه بانک بیمه پارسیان. 46

3-9 تاریخچه بیمه ایران. 47

3-10 جمع آوری داده ها48

فصل چهارم فرایند اجرای تحقیق

4-1 مقدمه. 54

4-2 حل مدل. 54

4-3 شناسایی واحدهای الگو و دلایل ناکارایی ماه های ناکارا در بیمه ایران. 58

4-4 شناسایی واحدهای الگو و دلایل ناکارایی ماه های ناکارا در بانک بیمه پارسیان. 63

فصل پنجم نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

5-1 مقدمه. 70

5-2 بحث و نتیجه گیری.. 70

5-3 پیشنهادات تحقیق.. 73

5-3-1 پیشنهادات اجرایی.. 73

3-5-2 پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 73

منابع و مأخذ. 75

 

فهرست جداول

جدول (1-1) ورودی ها و خروجی های استفاده شده برای ارزیابی کارایی شرکتهای بیمه. 6

جدول (2-1) تفاوت میان هزینه‎های موجود در مدلهای مختلف توزیع. 17

جدول (2-2) بررسی کارایی در شرکتهای بیمه با استفاده از DEA.. 33

جدول (3-1) مدلهای ارزیابی عملکرد در صنعت بیمه. 36

جدول (3-2) داده های مربوط به عملکرد بیمه ایران (بازاریابی مستقیم) در سال 1390. 49

جدول (3-3) داده های مربوط به عملکرد بانک بیمه پارسیان (بازاریابی غیرمستقیم) در سال 1390. 50

جدول (3-4) عملکرد سالانه بیمه ایران. 52

جدول (3-5) عملکرد سالانه بیمه پارسیان. 52

جدول (4-1) میزان کارایی کانال توزیع مستقیم (نمایندگان بیمه)57

جدول (4-2) نمایندگی‎های کارا57

جدول (4-3) میزان کارایی کانال توزیع غیرمستقیم (بانک بیمه پارسیان)62

جدول (4-4) شعب کارای بانک بیمه پارسیان. 63

جدول (5-1) مقایسه کارایی کانالهای توزیع مستقیم و غیرمستقیم در ارائه خدمات بیمه‎ای.. 71

جدول (5-2) واحدهای مرجع بیمه ایران در سال 1390. 72

جدول (5-3) واحدهای مرجع بانک بیمه پارسیان در سال 1390. 72

 

فهرست نمودارها

نمودار (2-1) سهم بازار بیمه در بازارهای بیمه‎ی زندگی اروپا21

نمودار (3-1) هزینه‎های اداری و تجاری بازاریابی مستقیم. 49

نمودار (3-2) درآمد حق بیمه در بازاریابی مستقیم. 50

نمودار (3-3) هزینه‎های اداری و تجاری بازاریابی غیر مستقیم. 51

نمودار (3-4) درآمد حق بیمه در بازاریابی غیرمستقیم. 51

 

فهرست اشکال

شکل (1-1) مدل پیشنهادی تحقیق.. 10

شکل (2-1) پیچیدگی محصول، کانالهای توزیع، آموزش و حاشیهها18

شکل (2-2) کانال توزیع بانک بیمه. 20

شکل (2-3) تحلیل دو مرحله ای کارایی.. 31

شکل (2-4) مقایسه کارایی کانالهای بازاریابی مستقیم و غیرمستقیم. 32

شکل (3-1) فرایند کلی تحقیق.. 45


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 287

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.