تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 141
  • بازدید دیروز : 67
  • بازدید کل : 307694

بررسي وضعيت رهبري تحولي مديران ستادي و رابطه آن با نگرش سازمان نسبت به شاخص هاي سازمان ياد گيرنده در دانشگاه های علمی کاربردی استان ....


بررسي وضعيت رهبري تحولي مديران ستادي و رابطه آن با نگرش سازمان نسبت به شاخص هاي سازمان ياد گيرنده در دانشگاه های علمی کاربردی استان ....

چكيده

هدف اين پژوهش، بررسي وضعيت رهبري تحولي مديران ستادي دانشگاه های علمی کاربردی استان .... و رابطه آن با شاخص هاي سازمان ياد گيرنده بود. سوال اصلي اين تحقيق عبارت از اين بود كه آيا بين سبك رهبري تحولي مديران ستادي و ميزان انطباق با شاخص هاي سازمان ياد گيرنده رابطه اي وجود دارد؟ اين پژوهش تحقيقي توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماري اين مطالعه شامل كليه كاركنان شاغل در دانشگاه های علمی کاربردی استان .... بود كه براساس آخرين اطلاعات رسمي از اين ادارات تعداد اين كاركنان در سال تحصيلي 90-91 برابر با 55 نفر بود. حجم نمونه با جامعه برابر در نظر گرفته شد. در اين پژوهش، براي جمع آوري داده ها از دو پرسشنامه سازمان ياد گيرنده پيتر سنگه، با 31 سوال و پرسشنامه رهبري تحولي بس و اوليو، با 29 سوال استفاده شده است. براي بررسي اعتبار ابزار گردآوري داده ها، از روش اجراي آزمايشي بر روي يك نمونه تصادفي استفاده شد كه پايايي اين پرسشنامه ها با استفاده از آلفاي كرانباخ محاسبه شد. نتايج اين پژوهش نشان داد كه رفتار مديران ستادي دانشگاه های علمی کاربردی استان .... ، به رفتارهاي رهبري تحولي (نفوذ ايده آل، انگيزش روحي، ملاحظات فردي و تحريك ذهني) نزديك است و این سازمانها از نظر اعضای آن به سمت سازمان یادگیرنده گرایش دارند و بین سبک رهبری تحولی و سازمان یادگیرنده همبستگی معنی داری وجود دارد. از بین مولفه های رهبری تحولی، مولفه تحریک ذهنی در مقایسه با سایر مولفه ها سهم بیشتری را در پیش بینی سازمان یادگیرنده نشان داد. همچنین ترکیب خطی متغیرهای جنسیت، تحصیلات و سابقه کاری مدیر بر سبک رهبری تحولی تاثیرگذار بود اما بررسی مستقل هر کدام از این متغیرها نشان داد که آنها به طور مستقل بر رهبری تحولی و سازمان یادگیرنده تاثیرگذار نیستند.

واژگان كليدي: مديران ستادي، رهبري تحولي، سازمان ياد گيرنده

 

فهرست مطالب

فصل اول :‌مقدمه ...........................................................................................................................................2

1-1-مقدمه ...................................................................................................................................................3

2-1-بيان مسئله ............................................................................................................................................3

3-1- ضرورت و اهميت تحقيق ..................................................................................................................6

5-1- سوالات تحقيق ...................................................................................................................................8

5-1-1- سوالات اصلي تحقيق ....................................................................................................................8

5-1-2- سوالات فرعي تحقيق ....................................................................................................................9

6-1- تعاريف مفهومي .................................................................................................................................9

7-1- تعاريف عملياتي ..............................................................................................................................10

فصل دوم: پيشينه تحقيق..............................................................................................................................11

1-2- مقدمه ...............................................................................................................................................12

2-2- تاريخچه رهبري ...............................................................................................................................13

3-2- رهبري تحولي ..................................................................................................................................15

4-2- شاخص هاي رهبري تحولي ............................................................................................................22

5-2- نقش رهبري تحولي در سازمان هاي آموزشي .................................................................................24

6-2- نظريه سازمان ياد گيرنده...................................................................................................................25

7-2- تفاوت سازمان ياد گيرنده و يادگيري سازماني ................................................................................27

8-2- اصول سازمان ياد گيرنده ..................................................................................................................30

9-2- مشخصه هاي سازمان ياد گيرنده ......................................................................................................34

10-2- ويژگي هاي سازمان ياد گيرنده ......................................................................................................36

11-2- تفاوت سازمان هاي يادگيرنده با سازمان هاي سنتي.......................................................................38

12-2- چگونه رهبران تحولي به يادگيري سازماني و پيشبرد سازمان به سمت سازمان يادگيرنده كمك مي كنند............................................40

13-2- تحقيقات انجام شده .......................................................................................................................41

فصل سوم: روش تحقيق .......................................................................................................................47

1-3- روش تحقیق................................................................................................................................48

2-3- جامعه آماری................................................................................................................................48

3-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری ...............................................................................................48

4-3- ابزار اندازه گیری .......................................................................................................................49

5-3- روش بررسی اعتبار ابزار تحقیق ................................................................................................50

6-3- روش جمع آوری داده ها ..........................................................................................................50

7-3- روش تحلیل داده ها ..................................................................................................................51

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ..................................................................................................52

1-4- تجزیه و تحلیل سوالات اصلی .................................................................................................54

2-4- تجزیه و تحلیل سوالات فرعی ..................................................................................................62

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری .........................................................................................................71

1-5- مقدمه ........................................................................................................................................72

2-5- بحث یافته ها ...........................................................................................................................73

3-5- پیشنهاد به مدیران (پیشنهاد کاربردی) .......................................................................................82

4-5- پیشنهادات برای تحقیقات آینده (پیشنهادات پژوهشی) .............................................................82

5-5- محدودیت های تحقیق .............................................................................................................83

منابع .....................................................................................................................................................85

پیوست .................................................................................................................................................92

 

فهرست جداول

جدول 1-2- الگوهای رهبری و تحولی از دیدگاه صاحب نظران مختلف ....................................................19

جدول 2-2- چهار تئوری پرداز کلیدی: رهبری تحولی .............................................................................21

جدول 3-2- مقایسه سازمان یاد گیرنده و یادگیری سازمانی .....................................................................28

جدول 4-2- تفاوت سازمان یاد گیرنده با سازمان سنتی ............................................................................39

جدول 1-3- حجم نمونه مورد پژوهش بر حسب جنسیت، سابقه کاری و تحصیلات ............................48

جدول 2-3- پایایی پرسشنامه ها ..............................................................................................................50

جدول 0-4- آزمون K-S برای خوبی برازندگی توزیع نمرات مربوط به هر یک از متغیرهای تحقیق ......53

جدول 1-4- میزان مطابقت دانشگاه های جامع علمی – کاربردی .... با شاخص های سازمان یاد گیرنده.......................54

جدول 2-4- نمره یادگیری دانشگاه های جامع علمی – کاربردی .... با توجه به شاخص تسلط فردی.....................................................55

جدول 3-4- نمره یادگیرنده بودن با توجه به شاخص الگوهای ذهنی .....................................................55

جدول 4-4- نمره یاد گیرنده بودن دانشگاه های جامع علمی – کاربردی .... با توجه به شاخص ایجاد دورنمای مشترک..............................................56

جدول 5-4- نمره یاد گیرنده بودن دانشگاه های جامع علمی – کاربردی .... با توجه به شاخص یادگیری تیمی .........................................56

جدول 6-4- نمره یاد گیرنده بودن دانشگاه های جامع علمی – کاربردی .... با توجه به شاخص تفکر سیستمی...........................................57

جدول 7-4- میزان انطباق سبک رهبری مدیران دانشگاه های جامع علمی – کاربردی .... با توجه به شاخص های سبک رهبری تحولی .......................58

جدول 8-4- همبستگی بین استفاده مدیران ستادی از سبک رهبری تحولی و شاخص های سازمان یاد گیرنده......................................59

جدول 9-4- همبستگی بین مولفه های رهبری تحولی و شاخص های سازمان یادگیرنده.......................60

جدول 10-4- خلاصه مدل مورد استفاده در تحلیل ..................................................................................61

جدول 11-4- ANOVA ..........................................................................................................................61

جدول 12-4- ضرایب .............................................................................................................................62

جدول 13-4- تحلیل واریانس چند عامله ................................................................................................63

جدول 14-4- آزمون ANOVA برای تعیین معنی داری بین سبک رهبری تحولی مدیران بر حسب مدرک تحصیلی آنان ..............................................64

جدول 15-4- آزمون ANOVA برای تعیین معنی داری انطباق دانشگاههای علمی – کاربردی .... با شاخص های سازمان یاد گیرنده بر حسب تحصیلات مدیر .....................................................................64

جدول 16-4- آماره های گروه .................................................................................................................65

جدول 17-4- آزمون میانگین ها برای تعین معنی دار تفاوت بین انطباق رفتار مدیران با سبک رهبری تحولی بر حسب سابقه کاری ................................66

جدول 18-4- آماره های گروه .................................................................................................................67

جدول 19-4- آزمون میانگین برای گروه های مستقل برای تعیین معنی داری انطباق دانشگاه های علمی کاربردی استان .... با شاخص های سازمان یاد گیرنده بر حسب سابقه کاری مدیران ..........................67

جدول 20-4- آماره های گروه ..................................................................................................................68

جدول 21-4- آزمون میانگین برای گروه های مستقل برای تعیین معنی داری انطباق رفتار مدیران با رهبری تحولی بر حسب جنسیت...........................68

جدول 22-4- آماره های گروه .................................................................................................................69

جدول 23-4- آزمون میانگین برای گروه های مستقل برای تعیین معنی داری انطباق دانشگاه های علمی کاربردی استان .... بر حسب جنسیت مدیران...........70


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 143

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.