تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 549
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331404

تأثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان (مطالعه موردی اداره مرکزی حفاظت محیط زیست تهران)


تأثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان  (مطالعه موردی اداره مرکزی حفاظت محیط زیست تهران)

چکیده

سازمانهای امروز برای توفیق باید نه فقط به محیط بیرونی سازمان از جهت مشتریانش بنگرد بلکه باید همه کارکنان، شهروندان، همه آدمیان و همه طبیعت این کره خاکی را مشتری خود بداند . توجه به مسائل اجتماعی مستلزم ایجاد ساختارهای لازم در سازمان‌ها و پایه گذاری فرهنگ جامعه دوستی و کلی نگری است. بسیاری از محققان بر اهمیت تعهد سازمانی در جهت افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی تاکید نموده‌اند. به همین منظور هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر مسئولیت اجتماعی است. جامعه آماري تحقیق حاضر شامل كليه كاركنان اداري سازمان مرکزی حفاظت محیط زیست تهران كه تعداد اين افرادشامل 200 نفر مي باشند .جهت تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شدکه حجم نمونه 132 حاصل گردید و در نهایت126 پرسشنامه به دست محقق رسید . با استفاده از نرم افزار Spss ،آزمون های مورد نظر بر روی داده ها صورت گرفتند. از آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون برای بررسی فرضیات استفاده شد. نتا یج حاصل نشان می دهد که تعهد سازمانی تاثیر مثبت و معناداری بر مسئولیت قانونی،مسئولیت اخلاقی، مسئولیت اقتصادی و مسئولیت ملی دارد. با توجه به نتایج فوق در نهایت تاثیر تعهد سازمانی بر مسئولیت اجتماعی مورد پذیرش قرار گرفت.

کلمات کلیدی: تعهد، مسئولیت اجتماعی، مسئولیت قانونی، مسئولیت اخلاقی، مسئولیت اقتصادی، مسئولیت ملی.

 

فهرست مطالب

فصل اول-کلیات تحقیق

شماره صفحه

مقدمه

1

1-1بیان مسئله

2

2-1 اهمیت و ضرورت

4

3-1مدل مفهومی تحقیق

6

4-1 اهداف تحقیق

6

5-1فرضیات تحقیق

7

6- 1ماهيت تحقيق و روش تحليل آماري

7

7-1 جامعه و نمونه آماري و شیوه نمونه گیري

7

8-1 ابزارگردآوري اطلاعات :

8

9-1 ابعادمسئولیت سازمانی و جایگاه مسئولیت اجتماعی:

9

10-1 ابعاد تعهد سازمانی

10

11-1 خلاصه فصل

11

فصل دوم-ادبیات و پیشینه تحقیق

 

مقدمه

12

1-2 تعهدسازماني

13

1-1-2اهميت تعهدسازماني

14

2-1-2 مدل سه بخشي تعهدسازماني

15

3-1-2 ابعادتعهدسازماني

17

4-1-2 تعاريفي ديگراز ابعاد تعهدسازماني

19

5-1-2عوامل مؤثر برتعهدسازماني

20

2-2 مفهوم مسئولیت پذیری

41

1-2-2سطوح مسئولیت پذیری

41

2-2-2 انواع و دسته‌های مسئولیت پذیری

43

3-2-2 تبيين  مفهومي مسئوليت اجتماعي شرکت‌ها

44

4-2-2 مسئوليت اجتماعي شركت درجامعه وكشور

45

5-2-2 سياست گذاري حكومت در ترويج مسئوليت اجتماعي شرکت‌ها واثرات آن

46

6-2-2 مسئوليت اجتماعي شرکت‌ها در ايران و موانع موجود

51

7-2-2 عوامل تأثيرگذار بر تسهيل ترويج مسئوليت اجتماعي شرکت‌هادرايران

58

8-2-2 گزینه‌های سياست گذاري عمومي ايران در مسئوليت اجتماعي شرکت‌ها

60

9-2-2 عواملي كه یک كسب و كار را به سمت CSR سوق می‌دهند

62

10-2-2 حدومرزمسئولیت‌ها

64

11-2-2 مدل‌هایمطرحدرحوزه CSR

67

3-2 افزايش تعهد و مسئوليت پذيري بيشتر كاركنان

71

4-2 تحقیقات انجام شده

72

5-2 خلاصه فصل

74

فصل سوم-روش تحقیق

 

مقدمه

76

1-3 روش پژوهش

77

2-3 جامعه آماري پژوهش

77

3-3 نمونه آماری

78

4-3 ابزارگردآوري اطلاعات :

79

5-3 روايي وپايايي

84

6-3 آزمون پايايي پژوهش

88

7-3 روش تجزيه و تحليل داده ها :

93

8-3 آمارتوصيفي

93

9-3 آماراستنباطي

93

1-9-3 ضريب همبستگي اسپيرمن

94

2-9-3 مدل رگرسیون

95

3-9-3 آزمون خود همبستگی

96

4-9-3 آزمون نرمال بودن خطاها:

97

10-3 خلاصه فصل

97

فصل چهارم-تجزیه و تحلیل داده ها

 

مقدمه

95

1-4 بررسي توصيفي اطلاعات

96

2-4 آمار استنباطی

100

1-2-4 مراحل عمومي آزمون فرض آماري

100

2-2-4 آزمون فرضیات تحقیق

101

3-2-4 آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی

102

4-2-4 آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از رگرسیون

106

5-2-4 نتایج تحلیل رگرسیون ساده

108

3-4 آزمون فريدمن :

118

4-4 خلاصه فصل

120

فصل پنجم-تحلیل یافته ها و نتیجه گیری

 

مقدمه:

121

1-5 تحليل نتايج تحقيق

121

2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیات:

122

1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول:

122

2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم:

123

3-2-5نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم:

123

4-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم

124

5-2-5 نتیجه آزمون فرضیه اصلی تحقیق:

125

3-5 مقایسه نتیجه تحقیق با دیگر تحقیقات

125

4-5 ساير يافته هاي تحقيق:

126

5-5پیشنهادات کاربردی تحقیق:

127

6-5پيشنهادبراي تحقيقات آتي

128

7-5 خلاصه فصل

129

منابع داخلی

130

منابع خارجی

132

پیوست

138

 

فهرست شکلها،جداول و نمودارها

شکل(1-1): مدل مفهومی تحقیق

6

شکل(2-1) : مدل سه بخشی تعهد سازمانی

17

شکل (2-2). عوامل سه‌گانه تأثیر گذار بر تعهد سازمانی

22

شکل(3-2): عوامل موثر بر تعهد و نتایج حاصل از آن

25

شکل (4-2): پیش شرط‌های تعهد سازمانی

26

شکل (5-2): دیدگاه‌های نگرشی و رفتاری در زمینه تعهد سازمانی

34

جدول(1-2) نتايج و پيامدهاي احتمالي سطوح مختلف تعهد سازماني اثرگذار بر كارمندان

38

جدول(2-2) نتايج مطلوب و نامطلوب تعهد سازماني در سطح فرد، گروه، سازمان

40

شکل(6-2): سطوح مسئولیت پذیری

42

شکل(7-2) انواع مسئولیت پذیری

44

جدول(3-2): اقدامات انجام شده در ایران درارتباط با CSR

52

شکل(8-2)مدل کارولاز مسئولیت اجتماعی شرکتی

67

جدول(1-3): سوالات مربوط به ابعاد مسئولیت اجتماعی

83

جدول(3-2): سوالات مربوط به تعهد سازمانی

86

جدول(3-3): پایایی سوالات پرسشنامه مسئولیت اجتماعی

89

جدول(4-3): پایایی سوالات پرسشنامه تعهد سازمانی

91

جدول(5-3) :پایایی پرسشنامه مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی

92

جدول(1-4): توزيع فراواني كاركنان برحسب جنسيت

101

نمودار(1-4): توزيع فراواني كاركنان برحسب جنسيت

101

جدول (2-4): توزيع فراواني كاركنان برحسب ميزان تحصيلات

102

نمودار(2-4):توزيع فراواني كاركنان برحسب ميزان تحصيلات

102

جدول(3-4):توزيع فراواني كاركنان برحسب سن

103

نمودار(3-4):توزيع فراواني كاركنان برحسب سن

103

جدول(4-4):توزيع فراواني كاركنان برحسب سابقه خدمت

104

نمودار(4-4):توزيع فراواني كاركنان برحسب سابقه خدمت

104

جدول (5-4): نتایج ضریب همبستگی برای فرضیه1

107

جدول (6-4):نتایج ضریب همبستگی برای فرضیه2

108

جدول (7-4): نتایج ضریب همبستگی برای فرضیه3

109

جدول (8-4): نتایج ضریب همبستگی برای فرضیه4

110

جدول(9-4):آزمون كولموگروف- اسميرنوف

112

جدول (10-4): خلاصه مدل

113

جدول (11-4): نتایج تحلیل واریانس (ANOVA)

114

جدول(12-4): نتایج آزمون رگرسیون ساده

114

جدول (13-4): خلاصه مدل

115

جدول (14-4): نتایج تحلیل واریانس (ANOVA)

116

جدول(15-4): نتایج آزمون رگرسیون ساده

117

جدول (16-4): خلاصه مدل

118

جدول (17-4): نتایج تحلیل واریانس (ANOVA)

119

جدول(18-4): نتایج آزمون رگرسیون ساده

119

جدول (19-4): خلاصه مدل

120

جدول (20-4): نتایج تحلیل واریانس (ANOVA)

121

جدول(21-4): نتایج آزمون رگرسیون ساده

122

جدول(22-4):نتایج کلی فرضیات

123

جدول(23-4): نتایج آزمون فریدمن-ابعاد مسئولیت اجتماعی

124

جدول(24-4): نتایج آزمون فریدمن-تعهد سازمانی

124


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 569

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.