تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 429
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331284

تأثير سرماية فكري بر عملكرد شعب بانكهاي استان ....


تأثير سرماية فكري بر عملكرد شعب بانكهاي استان ....

چـکيده

تحقيق حاضر با هدف بررسي تأثير سرماية فكري بر عملكرد شعب بانكهاي استان .... انجام پذيرفته است. روش انجام پژوهش توصيفي از نوع توصيفي ـ همبستگيبوده كه در اين راستا فرضيه‌هايي به صورت زير تدوين گرديد؛

فرضیه اصلی: بين سرماية فكري وعملكرد شعب بانكهاي استان گيلان رابطةمعني‌داري وجوددارد.

فرضیه‌هاي فرعی:

1. بين سرماية ساختاري وعملكرد شعب بانكهاي استان .... رابطةمعني‌داري وجوددارد.

2. بين سرماية انساني وعملكرد شعب بانكهاي استان .... رابطةمعني‌داري وجوددارد.

3. بين سرماية مشتري (رابطه‌اي) وعملكرد شعب بانكهاي استان.... رابطةمعني‌داري وجوددارد.

جامعة آماري اين تحقيق شامل کلیة شعب بانكهاي استان .... بوده كه نمونه‌اي به حجم 150 شعبه مطابق فرمول كوكران انتخاب و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت كه نتايج حاصل از تحليل همبستگي و الگوي معادلات ساختاري بين متغيرهاي تحقيق نشان داد كه بين سرماية فكري (سرماية ساختاري، سرماية انساني و سرماية مشتري (رابطه‌اي)) وعملكرد شعب بانكهاي استان .... رابطةمعني‌داري وجوددارد.

واژه‌هاي كليدي: سرمایة انساني، سرمایة مشتري (رابطه‌اي)، سرمایة ساختار، عملكرد

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده فارسي

فصل اول: کلیات طرح

1-1 مقدمه ...................................................................................................................................................................................2

1-2 بیان مسئله ............................................................................................................................................................................3

1-3 اهمیت موضوع تحقیق...........................................................................................................................................................5

1-4 چارچوب نظري تحقيق..........................................................................................................................................................6

1-5 اهداف تحقيق........................................................................................................................................................................6

1-6 فرضیه‌های تحقیق..................................................................................................................................................................7

1-7 تعاریف مفهومي و عملیاتی متغیرهاي تحقيق..........................................................................................................................7

1-8 قلمرو تحقیق ........................................................................................................................................................................8

 

فصل دوم: مروري بر ادبيات و پيشينة تحقيق

2-1 مقدمه..................................................................................................................................................................................10

2-2 سرماية فكــري..................................................................................................................................................................13

2-3 سيرتاريخيتوسعةمفهوم وکاربرد سرماية فکري................................................................................................................15

2-4 تعاريف، مفاهيم و ابعاد كليديسرمايةفکري.......................................................................................................................17

2-5 اندازه‌گيري سرماية فكري: مدلها و روشهاي آن....................................................................................................................20

2-6 کاربرد سرماية فکري در سازمانها........................................................................................................................................23

2-7 دلايلسنجشسرمايةفکريتوسطشرکتها..........................................................................................................................27

2-8 عملكرد...............................................................................................................................................................................30

2-9 عملكرد، تعاريف و مفاهيم آن..............................................................................................................................................31

2-10 الگوها و مدلهاي سنجش عملكرد و مديريت عملكرد...........................................................................................................34

2-11 دلايل بهبود عملكرد............................................................................................................................................................38

2-12 نقش هدفگذاري در ارتقاء و بهبود عملكرد..........................................................................................................................41

2-13 استقرار مديريت عملكرد در بهبود و ارتقاء عملكرد.............................................................................................................42

2-14 شاخصهاي اندازه‌گيري عملكرد............................................................................................................................................45

2-15 چالشها و موانع بهبود عملكرد..............................................................................................................................................49

2-16 اصول و چارچوب عملكرد در ابعاد سازمانها.......................................................................................................................51

2-17 پيشينه تحقيق.......................................................................................................................................................................53

 

فصل سوم: روش اجراي تحقیق

3-1 مقدمه..........................................................................................................................................................................................59

3-2 روش تحقیق ...............................................................................................................................................................................59

3-3 جامعه آماری...............................................................................................................................................................................59

3-4 حجم نمونه و روش نمونه‌گيري...................................................................................................................................................60

3-5 روش و ابزار جمع‌آوری داده‌ها....................................................................................................................................................60

3-6 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها .......................................................................................................................................................61

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق

4-1 مقدمه..........................................................................................................................................................................................61

4-2 داده‌هاي اولية مربوط به جامعة مورد مطالعه.................................................................................................................................62

4-3 تجـزيه و تحليل استنباطي داده‌هاي آماري (آزمون فرضيه‌هاي تحقيق).........................................................................................71

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه..........................................................................................................................................................................................79

5-2 نتیجه‌گیری ..................................................................................................................................................................................79

5-3 پیشنهادات ..................................................................................................................................................................................80

-پیشنهادات در راستاي نتايج تحقیق............................................................................................................................................80

5-4 - محدوديتهاي تحقيق..................................................................................................................................................................82

5-5 پیشنهادات برای محققین بعدی.....................................................................................................................................................83

 

منابع و مأخذ........................................................................................................................................................................................84

پيوست...................................................................................................................................................................................................

چکیده انگلیسی ....................................................................................................................................................................................

 

فهرست جدولها

3-1 پايايي پرسشنامه.............................................................................................................................................................................61

4-1 توزيع فراواني و درصد پاسخهاي نمونه آماري به متغير مستقل سرماية فكري.....................................................................................63

4-2 توزيع فراواني و درصد پاسخهاي نمونه آماري به متغير مستقل سرماية ساختاري....................................................................................64

4-3 توزيع فراواني و درصد پاسخهاي نمونه آماري به متغير مستقل سرماية انساني....................................................................................65

4-4 توزيع فراواني و درصد پاسخهاي نمونه آماري به متغير مستقل سرماية رابطه‌اي..................................................................................66

4-5 توزيع فراواني و درصد پاسخهاي نمونه آماري به متغير وابستة عملكرد................................................................................................67

4-6 نتايج آزمون كولموگوروف – اسميرنوف.............................................................................................................................................68

4-7 تحليل عاملي مرتبة دوم براي مؤلفه‌هاي سرماية فكري..........................................................................................................................70

4-8 ضرايب همبستگي ميان مؤلفه‌هاي سه‌گانة سرماية فكري.......................................................................................................................72

4-9 تحليل عاملي مرتبة دوم براي مؤلفه‌هاي عملكرد..................................................................................................................................72

4-10 ضرايب همبستگي ميان مؤلفه‌هاي چهارگانة عملكرد....................................................................................................................73

4-11 آزمون فرضية اصلي..................................................................................................................................................................73

4-12 آزمون فرضية 1........................................................................................................................................................................74

4-13 آزمون فرضية 2.........................................................................................................................................................................75

4-14 آزمون فرضية 3.........................................................................................................................................................................76

 

فهرست نمودارها

4-1 توزيع فراواني و درصد پاسخهاي نمونه آماري به متغير مستقل سرماية فكري.....................................................................................64

4-2 توزيع فراواني و درصد پاسخهاي نمونه آماري به متغير مستقل سرماية ساختاري................................................................................65

4-3 توزيع فراواني و درصد پاسخهاي نمونه آماري به متغير مستقل سرماية انساني....................................................................................66

4-4 توزيع فراواني و درصد پاسخهاي نمونه آماري به متغير مستقل سرماية رابطه‌اي..................................................................................67

4-5 توزيع فراواني و درصد پاسخهاي نمونه آماري به متغير وابستة عملكرد..................................................................................................68


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 173

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.