تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 471
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331326

بررسی رابطه اخلاق‬کار و هوش سازمانی؛ با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه ....


بررسی رابطه اخلاق‬کار و هوش سازمانی؛ با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه ....

چکیده

دنیای امروز، دنیای سازمانهایی است که متولیان آن انسانها هستند. نیروی انسانی با قابلیت و توانمندی بالقوه خود چنانچه به خوبی مورد توجه قرار گیرد می­ تواند نقش مهم و حساسی را در راستای نیل به توسعه و رشد اقتصادی ایفا نماید. لازمه رسیدن به این مهم، توجه به کارایی و اثربخشی سازمانها با اهمیت دادن به خصوصیات و ویژگی های متغیرهای رفتار سازمانی از جمله اخلاق­کار و هوش سازمانی در افراد و کارکنان است. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی نحوه ارتباط میان اخلاقکار و هوش سازمانی با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان رسمی اداری دانشگاه .... (540 نفر) می­ باشند. نمونه­ گیری بر اساس روش تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران انجام گرفت. جهت سنجش متغیرهای تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شد که شامل 30 سؤال اخلاق­کار، 25 سؤال هوش سازمانی و 10 سؤال رفتار شهروندی سازمانی بود. داده­ های حاصل از پژوهش پس از جمع آوری جهت تعیین ارتباط میان متغیرها توسط نرم­افزار آماری لیزرل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که، متغیر رفتار شهروندی سازمانی دارای رابطه معنی ­دار با متغیرهای اخلاق­کار و هوش سازمانی است. بدین معنی که با افزایش رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اخلاق­کاری و همچنین هوش سازمانی آنها نیز افزایش خواهد یافت. با در نظر گرفتن متغیر رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر میانجی میان متغیرهای اخلاق­کار و هوش سازمانی ارتباط غیرمستقیم این متغیرها نیز تأیید می­گردد. امّا، بر اساس همین نتایج متغیرهای اخلاق­کار و هوش سازمانی دارای رابطه معنی­ دار نبوده و ارتباط میان آنها تأیید نمی­ شود. بنابراین رابطه مستقیمی نیز میان آنها قابل تصور نیست.

کلید واژه­: اخلاق، اخلاق­کار، هوش سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی.

 

قهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه. 2

1-1) مسأله تحقیق.. 2

2-1) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

3-1) اهداف تحقیق.. 8

4-1) قلمرو تحقیق.. 9

1-4-1) قلمرو موضوعی.. 9

2-4-1) قلمرو مکانی.. 10

3-4-1) قلمرو زمانی.. 10

5-1) فرضیههای تحقیق.. 10

6-1) تعریف واژهها و اصطلاحهای تخصصی تحقیق.. 11

 

فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

مقدمه. 15

2-1) بخش اول: مبانی نظری.. 15

2-1-1) اخلاق.. 15

2-1-1-1) تعریف اخلاق.. 16

2-1-1-2) انواع اخلاق در سازمانها20

2-1-2) کار26

2-1-2-1) تعریف کار27

2-1-2-2) تفاوت کار و حرفه. 28

2-1-3) اخلاق­کار29

2-1-3-1)تعریف اخلاقکار29

2-1-3-2) ابعاد اخلاقکار31

2-1-3-3) اهمیت و ضرورت پرداختن به اخلاقکار34

2-1-3-4) عوامل مؤثر بر رعایت اخلاق­کاری.. 36

2-1-3-5) اخلاقکار در ایران.. 40

2-2-1) هوش... 42

2-2-1-1) تعریف هوش... 42

2-2-1-2) انواع هوش در سازمانها43

2-2-3) تعریف هوش سازمانی.. 47

2-2-3-1) ابعاد هوش سازمانی.. 48

2-2-3-2) عناصر هوش سازمانی.. 51

2-2-3-3) توانمندسازهای کلیدی هوش سازمانی.. 52

2-2-3-4) اهمیت و ضرورت استفاده از هوش سازمانی.. 53

2-3-1) رفتار شهروندی سازمانی.. 55

2-3-1-1) تعریف رفتار شهروندی سازمانی.. 55

2-3-1-2) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی.. 57

2-3-1-3) عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی.. 58

2-2) بخش دوم: سوابق تحقیق.. 60

2-2-1) تحقیقات داخلی.. 60

2-2-1-1) تحقیقات داخلی پیرامون اخلاقکار60

2-2-1-2) تحقیقات داخلی پیرامون هوش سازمانی.. 65

2-2-1-3) تحقیقات داخلی پیرامون رابطه رفتار شهروندی سازمانی با اخلاق­کار و هوش سازمانی.. 67

2-2-2) تحقیقات خارجی.. 68

2-2-2-1) تحقیقات خارجی پیرامون اخلاق­کار68

2-2-2-2) تحقیقات خارجی پیرامون هوش سازمانی.. 72

2-2-2-3) تحقیقات خارجی پیرامون رابطه رفتار شهروندی سازمانی با اخلاق­کار و هوش سازمانی.. 75

2-3) بخش سوم: چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق.. 85

 

فصل سوم: روش­ها و ابزار تحقیق

مقدمه. 88

3-1) روش تحقیق.. 88

3-2) جامعه آماري.. 89

3-3) حجم نمونه و روش نمونهگیری.. 90

3-4) ابزار جمع­ آوری داده91

3-4-1) روایی.. 93

3-4-2) پایایی.. 93

3-5) روش گردآوری داده95

3-6) ابزار و روش تجزيه و تحليل داده ­ها95

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

مقدمه. 97

4-1) ویژگی­ های جمعیت­شناختی افراد جامعه. 97

4-1-1) توزیع فراوانی و درصد جنسیت افراد نسبت به کل آمار97

4-1-2) توزیع فراوانی و درصد تحصیلات افراد نسبت به کل آمار98

4-1-3) توزیع فراوانی و درصد گروه­های سنی افراد نسبت به کل آمار100

4-2) تحلیل توصیفی ویژگی های افراد مورد بررسی.. 101

4-2-1) شاخص­های آمار توصیفی متغیرهای پژوهش.... 101

4-3) تحلیل استنباطی فرضیه های پژوهش.... 102

4-3-1) بررسی وضعیت اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی.. 102

4-3-2) بررسی وضعیت ابعاد اخلاق­کار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی.. 103

4-3-2-1) بررسی وضعیت ابعاد اخلاق­کار103

4-3-2-2) بررسی وضعیت ابعاد هوش سازمانی.. 104

4-3-2-3) بررسی وضعیت ابعاد رفتار شهروندی سازمانی.. 105

4-3-3) بررسی نحوه ارتباط متغیرهای پژوهش.... 105

4-3-4) بررسی ارتباط میان ابعاد متغیرهای پژوهش.... 106

4-3-4-1) بررسی ارتباط میان ابعاد اخلاق­کار107

4-3-4-2) بررسی ارتباط میان ابعاد هوش سازمانی.. 108

4-3-4-3) بررسی ارتباط میان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی.. 109

4-3-4-4) بررسی ارتباط میان ابعاد اخلاق­کار و رفتار شهروندی سازمانی.. 110

4-3-4-5) بررسی ارتباط میان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی و هوش سازمانی.. 110

4-3-4-6) بررسی ارتباط میان ابعاد اخلاق­کار و هوش سازمانی.. 112

4-3-5)ترسیم مدل اصلی تحقیق و نیکویی برازش مدل.. 114

4-3-6) بررسی میزان تأثیر ویژگی­ های جمعیت شناختی.. 121

4-3-6-1) تأثیر ویژگی جنسیت بر متغیرهای مورد مطالعه. 121

4-3-6-2) تأثیر ویژگی سن بر متغیرهای مورد مطالعه. 122

4-3-6-3) تأثیر ویژگی تحصیلات بر متغیرهای مورد مطالعه. 122

4-4) یافته های جانبی.. 124

4-4-1) بررسی میزان تأثیر ابعاد متغیرها124

4-4-1-1) بررسی میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم ابعاد چهارگانه متغیر اخلاق­کار124

4-4-1-2) بررسی میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم ابعاد هفتگانه متغیر هوش سازمانی.. 128

4-4-1-3) بررسی میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم ابعاد پنجگانه متغیر رفتار شهروندی سازمانی.. 131 

 

فصل پنجم:نتيجه ­گيري و پيشنهادات

مقدمه. 136

5-1)خلاصه تحقيق.. 137

5-2) نتيجه گيري.. 138

5-2-1) وضعیت اخلاق­کار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه ....139

5-2-2) نحوه ارتباط اخلاق­کار و هوش سازمانی.. 140

5-2-3) نحوه ارتباط ابعاد اخلاق­کار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی.. 141

5-2-4) تفسیر مدل اصلی تحقیق.. 142

5-2-5) تأثیر ویژگی­های جمعیت­شناختی بر اخلاق­کار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی.. 142

5-3) محدوديت­هاي تحقيق.. 143

5-4) پیشنهادهای تحقیق.. 144

5-4-1) پيشنهادهای عمومي تحقيق.. 144

5-4-2) پيشنهادهایی به محقّقين و پژوهشگران آينده147

منابع و مآخذ. 149

الف) منابع فارسي.. 149

ب) منابع غیرفارسی.. 157

 

پیوست­ها165

پیوست شماره 1: پرسشنامه پژوهش. 165

پیوست شماره 2: ضرایب آلفای کرونباخ. 169

پیوست شماره 3: ضرایب تی تک نمونه­ای برای سنجش وضعیت متغیرها. 171

پیوست شماره 4: ماتریس همبستگی متغیرها. 172

پیوست شماره 5: آماره­های نیکویی برازش مدل لیزرل. 173

پیوست شماره 6: بررسی وضعیت عوامل جمعیت شناختی. 174

پیوست شماره 6-1: بررسی وضعیت عامل جنسیت. 174

پیوست شماره 6-2: بررسی وضعیت عامل سن. 175

پیوست شماره 6-3: بررسی وضعیت عامل تحصیلات. 176

پیوست شماره 7: ضرایب تحلیل مسیر. 178

پیوست شماره 7-1: ضرایب تحلیل مسیر اخلاقکار. 178

پیوست شماره 7-2: ضرایب تحلیل مسیر هوش سازمانی. 179

پیوست شماره 7-3: ضرایب تحلیل مسیر رفتار شهروندی سازمانی. 180

 

فهرست جدول­ها

جدول 2-1) تعاریف مختلف از اخلاق.. 18

جدول 2-2) خلاصه تحقیقات داخلی.. 78

جدول 2-3) خلاصه تحقیقات خارجی.. 82

جدول 3-1) تفکیک جامعه آماری بر اساس واحدها و تعداد کارکنان.. 91

جدول 3-2) تفکیک سؤالهای پرسشنامه بر اساس ابعاد اخلاق­کار91

جدول 3-3) تفکیک سؤالهای پرسشنامه بر اساس ابعاد هوش سازمانی.. 91

جدول3-4) تفکیک سؤالهای پرسشنامه بر اساس ابعاد رفتار شهروندی سازمانی.. 92

جدول3-5) امتيازدهي به سؤالها در طيف پنج گزینهای ليكرت.. 92

جدول3-6) ضرایب آلفای کرونباخ متغیرها و ابعاد. 92

جدول 4-1) تعداد افراد بر حسب جنسیت... 98

جدول 4-2) تعداد افراد بر حسب تحصیلات.. 99

جدول 4-3) تعداد افراد بر حسب گروه سنی.. 100

جدول 4-4) شاخصهای آمار توصیفی متغیرهای پژوهش.... 101

جدول 4-5) نتایج بررسی وضعیت متغیرهای اصلی با استفاده از آزمون تی - تک نمونهای.. 102

جدول 4-6) نتایج بررسی وضعیت ابعاد چهارگانه اخلاقکار با استفاده از آزمون تی - تک نمونهای.. 103

جدول 4-7) نتایج بررسی وضعیت ابعاد هفتگانه هوش سازمانی با استفاده از آزمون تی - تک نمونهای.. 104

جدول 4-8) نتایج بررسی وضعیت ابعاد پنجگانه رفتار شهروندی سازمانی با استفاده از آزمون تی - تک نمونهای.. 104

جدول 4-9) ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش.... 106

جدول 4-10) ماتریس همبستگی ابعاد اخلاق­کار107

جدول 4-11) ماتریس همبستگی ابعاد هوش سازمانی.. 108

جدول 4-12) ماتریس همبستگی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی.. 109

جدول 4-13) ماتریس همبستگی میان ابعاد اخلاق­کار و رفتار شهروندی سازمانی.. 110

جدول 4-14) ماتریس همبستگی میان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی و هوش سازمانی.. 111

جدول 4-15) ماتریس همبستگی میان ابعاد اخلاق­کار و هوش سازمانی.. 114

جدول 4-16) ماتریس کوواریانس میان ابعاد. 118

جدول 4-17) آماره­های نیکویی برازش مدل.. 118

جدول 4-18) تأثیر عامل جنسیت بر اخلاق­کار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی.. 121

جدول 4-19) تأثیر عامل سن بر اخلاق­کار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی.. 122

جدول 4-20) تأثیر سطح تحصیلات بر اخلاق­کار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی.. 122

جدول 4-21) تأثیر سطح تحصیلات بر هوش سازمانی (آزمون توکی)122

جدول 4-22) اثرات مستقیم ابعاد چهارگانه اخلاق­کار125

جدول 4-23) اثرات مستقیم دیگر ابعاد بر بعد روح جمعی و مشارکت در کار126

جدول 4-24) اثرات مستقیم دیگر ابعاد بر بعد دلبستگی و علاقه به کار126

جدول 4-25) اثرات مستقیم دیگر ابعاد بر بعد روابط سالم و انسانی در محل کار127

جدول 4-26) اثرات مستقیم ابعاد هفت­گانه هوش سازمانی.. 128

جدول 4-27) اثرات مستقیم دیگر ابعاد بر بعد دانش کاربردی.. 129

جدول 4-28) اثرات مستقیم دیگر ابعاد بر بعد سرنوشت مشترک... 130

جدول 4-29) اثرات مستقیم دیگر ابعاد بر بعد فشار عملکرد. 130

جدول 4-30) اثرات مستقیم ابعاد پنج­گانه رفتار شهروندی سازمانی.. 132

جدول 4-31) اثرات مستقیم دیگر ابعاد بر بعد جوانمردی و مروت.. 133

جدول 4-32) اثرات مستقیم دیگر ابعاد بر بعد نوع دوستی.. 134

 

فهرست شکلها و نمودارها

شکل 2-1) ابعاد هوش سازمانی 50

شکل 2-2) مدل مفهومی ارتباط اخلاقکار و هوش سازمانی با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی 86

نمودار 4-1)تعداد افراد بر حسب جنسیت 98

نمودار 4-2)تعداد افراد بر حسب تحصیلات 99

نمودار 4-3)تعداد افراد بر حسب گروه سنی 100

نمودار 4-4)مدل برازش شده اخلاقکار و هوش سازمانی به همراه متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی (ارزش تخمینی) 119

نمودار 4-5)مدل برازش شده اخلاقکار و هوش سازمانی به همراه متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی(ارزش t) 120

نمودار 4-6)تحلیل مسیر ابعاد چهارگانه اخلاقکار 125

نمودار 4-7)مدل تحلیل مسیر اخلاقکار با در نظر گرفتن اثرات مستقیم و غیرمستقیم ابعاد. 127

نمودار 4-8)تحلیل مسیر ابعاد هفتگانه هوش سازمانی 129

نمودار 4-9)مدل تحلیل مسیر هوش سازمانی با در نظر گرفتن اثرات مستقیم و غیرمستقیم ابعاد. 131

نمودار 4-10)تحلیل مسیر ابعاد پنجگانه رفتار شهروندی سازمانی 132

نمودار 4-11)مدل تحلیل مسیر رفتار شهروندی سازمانی با در نظر گرفتن اثرات مستقیم و غیرمستقیم ابعاد. 134


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 662

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.