تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 609
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331464

بررسي موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران


بررسي موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول:کلیات طرح.. 1

مقدمه. 2

1-1بيان مساله. 3

1-2هدفهای تحقیق. 4

1-3اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن. 4

1-4چارچوب نظری.. 6

1-5مدل تحقیق. 10

1-6 فرضیه های تحقیق. 11

1-7تعاریف عملیاتی متغیر ها و واژه های کلیدی.. 12

1-8روش تحقیق. 14

1-9قلمرو تحقیق. 14

1-10جامعه و حجم نمونه تحقیق. 15

1-11محدودیت ها ومشکلات تحقیق. 16

فصل دوم:مطالعات نظری.. 17

مقدمه. 18

2-1مفهوم کارآفرینی.. 19

2-2تاريخچه کارآفريني.. 20

2-3ضرورت کارآفرینی برای تحول سازمان های امروزی.. 23

2-4انواع کارآفرینی.. 24

2-5فرآیند کارآفرینی سازمانی.. 26

2-6تفاوت کارآفرینی فردی و کارآفرینی سازمانی.. 28

2-7ویژگی های سازمان های کارآفرین.. 29

2-8گام های موثر در مسیر کار آفرین نمودن سازمان:30

2-9مدل هایكارآفرينيسازماني.. 32

2-10مولفه های موانع کارآفرینی سازمانی.. 41

2-11موانع کارآفرینی سازمانی.. 52

2-12پیشینه تحقیق. 66

فصل سوم:روش شناسی تحقیق(متدولوژی)77

مقدمه. 78

3-1روش تحقیق. 78

3-2جامعه آماری.. 79

3-3حجم نمونه و روش اندازه گیری آن. 79

3-4ابزار جمع آوری اطلاعات.. 79

3-4-1مراحل طراحی پرسشنامه. 80

3-4-2پایایی و روایی پرسشنامه. 81

3-4-2-1روایی پرسشنامه. 81

3-4-2-2پایایی پرسشنامه. 82

3-5روش تجزیه و تحلیل داده ها83

3-5-1استفاده از آمار توصیفی:83

3-5-2استفاده ازآمار استنباطی یا تحلیلی:84

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق.. 85

مقدمه. 86

4-1آمار توصیفی:87

4-1-1مشخصات پرسنلی و جمعیت شناختی.. 87

4-1-2موانع داخلی کارآفرینی سازمانی.. 94

4-1-3موانع محیطی کارآفرینی سازمانی.. 105

4-1-4موانع برآيندي کارآفرینی سازمانی.. 111

5-1-4شاخص های توصیف متغیر ها و مولفه های تحقیق. 117

4-2آمار استنباطي.. 118

4-2-1تعیین نرمال بدون جامعه توسط آزمون کلموگروف-اسمیرنف... 118

4-2-2آزمون فرضیات پژوهش... 120

4-2-2-1آزمون فرضیات اصلی پژوهش... 120

4-2-2-2آزمون فرضیات فرعی پژوهش... 123

4-2-2-2-1آزمون فرضیات فرعی موانع داخلی پژوهش... 123

4-2-2-2-2آزمون فرضیات فرعی موانع محیطی پژوهش... 130

4-2-2-2-3آزمون فرضیات فرعی موانع برآيندي پژوهش... 135

4-2-3رتبه بندی موانع(آزمون فریدمن)140

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات.. 143

مقدمه. 144

5-1نتیجه گیری و پیشنهادات.. 145

5-1-1نتایج توصیفی.. 145

5-1-2نتایج استنباطی( آزمون فرضیات پژوهش)146

5-1-3نتایج آزمون فریدمن:152

5-2پیشنهادات.. 153

5-2-1پیشنهادات حاصل از تحقیق. 153

5-2-2پیشنهادات جانبی.. 162

5-2-3پیشنهادات برای محققین بعدی.. 163

 

فهرست جداول

جدول(2-1) موانع کارآفرینی سازمانی از دیدگاه سایکس و بلاک.. 55

جدول(3-1)مشخصات متغيرهاي تشكيل دهنده موانع داخلی.. 81

جدول(3-2) مشخصات متغيرهاي تشكيل دهنده موانع محیطی.. 82

جدول(3-3)مشخصات متغيرهاي تشكيل دهنده موانع برآيندي.. 82

جدول(3-4) مقدارآلفای کرونباخ. 84

جدول (4-1)فراوانی جنسیت.. 88

جدول (4-2)فراوانی سن.. 89

جدول(4-3) فراوانی وضعیت تاهل. 90

جدول(4-4)فراوانی نوع استخدام. 91

جدول(4-5)فراوانی وضعیت شغلی.. 92

جدول(4-6)فراوانی تحصیلات.. 93

جدول(4-7)فراوانی وضعیت تجربه کاری.. 94

جدول(4-8) فراوانی پاسخ به سوال2-1ساختار سازمانی.. 95

جدول(4-9)فراوانی پاسخ به سوال2-2ساختار سازمانی.. 95

جدول(4-10)فراوانی پاسخ به سوال2-3ساختار سازمانی.. 96

جدول(4-11)فراوانی پاسخ به سوال2-4ساختار سازمانی.. 96

جدول(4-12) فراوانی پاسخ به سوال2-5ساختار سازمانی.. 97

جدول(4-13)فراوانی پاسخ به سوال2-6ساختار سازمانی.. 97

جدول(4-14)فراوانی پاسخ به سوال2-7ساختار سازمانی.. 98

جدول(4-15)فراوانی پاسخ به سوال2-8ساختار سازمانی.. 98

جدول(4-16)فراوانی پاسخ به سوال2-9فناوری اطلاعات.. 99

جدول(4-17)فراوانی پاسخ به سوال2-10فناوری اطلاعات.. 99

جدول(4-18)فراوانی پاسخ به سوال2-11مدیریت مالی.. 100

جدول(4-19) فراوانی پاسخ به سوال2-12مدیریت مالی.. 100

جدول(4-20)فراوانی پاسخ به سوال2-13مدیریت مشارکتی.. 101

جدول(4-21)فراوانی پاسخ به سوال2-14مدیریت مشارکتی.. 101

جدول(4-22)فراوانی پاسخ به سوال2-15مدیریت منابع انسانی.. 102

جدول(4-23)فراوانی پاسخ به سوال2-16مدیریت منابع انسانی.. 102

جدول(4-24)فراوانی پاسخ به سوال2-17مدیریت منابع انسانی.. 103

جدول(4-25)فراوانی پاسخ به سوال2-18مدیریت منابع انسانی.. 103

جدول(4-26)فراوانی پاسخ به سوال2-19وفاداری به اهداف.. 104

جدول(4-27)فراوانی پاسخ به سوال2-20وفاداری به اهداف.. 104

جدول(4-28)فراوانی پاسخ به سوال2-21یادگیری سازمانی.. 105

جدول(4-29)فراوانی پاسخ به سوال2-22یادگیری سازمانی.. 105

جدول(4-30) فراوانی پاسخ به سوال2-23یادگیری سازمانی.. 106

جدول(4-31)فراوانی پاسخ به سوال3-1موانع اجتماعی.. 106

جدول(4-32)فراوانی پاسخ به سوال3-2موانع اجتماعی.. 107

جدول(4-33)فراوانی پاسخ به سوال3-3موانع اجتماعی.. 107

جدول(4-34)فراوانی پاسخ به سوال3-4موانع اقتصادی.. 108

جدول(4-35)فراوانی پاسخ به سوال3-5موانع اقتصادی.. 108

جدول(4-36)فراوانی پاسخ به سوال3-6موانع اینترنتی.. 109

جدول(4-37)فراوانی پاسخ به سوال3-7موانع اینترنتی.. 109

جدول(4-38)فراوانی پاسخ به سوال3-8موانع سیاسی.. 110

جدول(4-39)فراوانی پاسخ به سوال3-9موانع سیاسی.. 110

جدول(4-40)فراوانی پاسخ به سوال3-10موانع قانونی.. 111

جدول(4-41)فراوانی پاسخ به سوال3-11موانع قانونی.. 111

جدول(4-42)فراوانی پاسخ به سوال4-1جامعه مداری.. 112

جدول(4-43)فراوانی پاسخ به سوال4-2جامعه مداری.. 112

جدول(4-44)فراوانی پاسخ به سوال4-3رقابت پذیری.. 113

جدول(4-45)فراوانی پاسخ به سوال4-4رقابت پذیری.. 113

جدول(4-46)فراوانی پاسخ به سوال4-5مدیریت تضاد. 114

جدول(4-47)فراوانی پاسخ به سوال4-6مدیریت تضاد. 114

جدول(4-48)فراوانی پاسخ به سوال4-7مشتری مداری.. 115

جدول(4-49)فراوانی پاسخ به سوال4-8مشتری مداری.. 115

جدول(4-50)فراوانی پاسخ به سوال4-9مشتری مداری.. 116

جدول(4-51)فراوانی پاسخ به سوال4-10مشتری مداری.. 116

جدول(4-52)فراوانی پاسخ به سوال4-11همکاری بین سازمانی.. 117

جدول(4-53)فراوانی پاسخ به سوال4-12همکاری بین سازمانی.. 117

جدول(4-54) آمار توصیفی مولفه ها و متغیرها118

جدول(4-55)آزمون کلموگروف اسمیر نوف.. 120

جدول(4-56)آزمون فرضیه اول اصلی.. 121

جدول(4-57)آزمون فرضیه دوم اصلی.. 122

جدول(4-58)آزمون فرضیه سوم اصلی.. 123

جدول(4-59)آزمون فرضیه1-1فرعی پژوهش... 124

جدول(4-60)آزمون فرضیه1-2فرعی پژوهش... 125

جدول(4-61)آزمون فرضیه1-3فرعی پژوهش... 126

جدول(4-62)آزمون فرضیه1-4فرعی پژوهش... 127

جدول(4-63)آزمون فرضیه1-5فرعی پژوهش... 128

جدول(4-64)آزمون فرضیه1-6فرعی پژوهش... 129

جدول(4-65)آزمون فرضیه1-7فرعی پژوهش... 130

جدول(4-66)آزمون فرضیه2-1فرعی پژوهش... 131

جدول(4-67)آزمون فرضیه2-2فرعی پژوهش... 132

جدول(4-68)آزمون فرضیه2-3فرعی پژوهش... 133

جدول(4-69)آزمون فرضیه2-4فرعی پژوهش... 134

جدول(4-70)آزمون فرضیه2-5فرعی پژوهش... 135

جدول(4-71)آزمون فرضیه3-1فرعی پژوهش... 136

جدول(4-72)آزمون فرضیه3-2فرعی پژوهش... 137

جدول(4-73)آزمون فرضيه 3-3فرعی پژوهش... 138

جدول(4-74)آزمون فرضیه3-4فرعی پژوهش... 139

جدول(4-75)آزمون فرضیه3-5فرعی پژوهش... 140

جدول(4-77) رتبه بندی موانع کارآفرینی سازمانی.. 141

جدول(4-76)آماره های آزمون فریدمن در خصوص موانع کارآفرینی سازمانی.. 141

جدول(4-79) رتبه بندی موانع داخلی کارآفرینی سازمانی.. 142

جدول(4-78)آماره های آزمون فریدمن در خصوص موانع داخلی کارآفرینی سازمانی.. 142

جدول(4-81) رتبه بندی موانع محیطی کارآفرینی سازمانی.. 143

جدول(4-80)آماره های آزمون فریدمن در خصوص موانع محیطی کارآفرینی سازمانی.. 143

 

فهرست نمودارها

نمودار (4-1)فراوانی جنسیت.. 88

نمودار (4-2)فراوانی سن.. 89

نمودار (4-3) فراوانی وضعیت تاهل. 90

نمودار(4-4)فراوانی نوع استخدام. 91

نمودار(4-5)فراوانی وضعیت شغلی.. 92

نمودار(4-6)فراوانی تحصیلات.. 93

نمودار(4-7)فراوانی وضعیت تجربه کاری.. 94

 

فهرست شکل ها

شکل(1-1) مدل موانع کارآفرینی سازمانی تحقیق. 9

شکل (2-4) مدل کارآفرینی آنتونیک و هیسریج(علی اکبر فرهنگی ،513،1386)38

شکل(2-5) مدل تکاملی کارآفرینی سازمانی کوراتکو و همکارانش(احمد پورداریانی،163،1386)40

شکل(2-6) مدل کارآفرینی تامپسون(مقیمی،122،1383)41

شکل(2-7)موانع کارآفرین سازمانی امیر سبهانی(1391)58


مبلغ واقعی 25,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 23,750 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 803

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.