تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 73
  • بازدید دیروز : 187
  • بازدید کل : 332515

تأثير رفتار اخلاقي و رضايت شغلي بر تعهد سازماني كارمندان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحيه يك ....


تأثير رفتار اخلاقي و رضايت شغلي بر تعهد سازماني كارمندان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحيه يك ....

چکیده

تحقیق حاضر با هدف سنجش تاثیر رفتار اخلاقی و جنبه های مختلف رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارمندان آموزش و پرورش ناحیه یک .... انجام شده است .تعهد سازمانی متغیر وابسته و رفتارهای اخلاقی و جنبه های رضایت شغلی (رضایت از حقوق و دستمزد،رضایت از همکاران ،رضایت از کارفرما ، رضایت از شغل) متغیرهای مستقل این تحقیق هستند.در اين تحقيق از روش توصيفي استفاده شده است و روش گردآوري اطلاعات ميداني و ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه و جامعه آماري، كارمندان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحيه 1 .... بوده و حدود 993 هستند كه نمونه بدست آمده 127 نفر است. روش تجزيه و تحليل اطلاعات از روش رگرسيون و با استفاده از نرم‌افزار18 SPSS انجام گرفته است. در این تحقیق دو فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی وجود دارد که همه تایید شدندونتايج نشان داده است كه رفتارهاي اخلاقي و جنبه‌هاي رضايت شغلي بر تعهد سازماني مؤثرند و با توجه به نتايج بدست آمده متغير رضايت شغلي نسبت به متغير رفتارهاي اخلاقي تأثير بيشتري بر تعهد سازماني دارد. و همچنين با توجه به نتايج رگرسيون چندگانه ، نتيجه مي‌گيريم كه متغير حقوق و دستمزد نسبت به ديگر متغيرهاي رضايت شغلي تأثير بيشتري را بر تعهد سازماني دارد.

واژگان کلیدی :رفتار اخلاقی،رضایت شغلی،تعهدسازمانی

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده‌ن

فصل اول ـ كليات تحقيق

1-1) مقدمه2

1-2) بیان مسأله3

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق. 5

1-4) اهداف تحقیق. 6

1-5) چارچوب نظری تحقیق. 6

1-6) مدل تحقیق. 7

1-7) فرضیات تحقیق. 7

1-8) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها8

1-8-1) متغیروابسته8

1-8-2)متغیرهای مستقل. 8

1-9) قلمرو تحقیق. 9

فصل دوم ـ مباني نظري و پيشينه‌ي تحقيق

2-1) مقدمه11

2-2) بخش اول : تعهدسازمانی. 11

2-2-1) تعاريف و مفاهيم تعهد سازماني. 11

2-2-2) اهميت تعهد. 13

2-2-3) مدل هاي تعهد سازماني. 14

2-2-3-1)مدل سه بخشي آلتون و ماير (1991)14

2-2-3-2)مدل اُريلي و چتمن. 14

2-2-3-3) مدل آنجل وپري. 15

2-2-3-4) مدل پنج تعهدي كليدي. 15

2-2-4) عوامل تعيين‌كننده ابعاد تعهد سازماني. 17

2-2-4-1)تعهد عاطفي. 17

2-2-4-2) تعهد مستمر. 18

2-2-4-3) تعهد هنجاري. 18

2-2-5) راههاي ارتقاء تعهد به سازمان. 19

2-2-6) مشكلات مربوط به تعهد سازماني. 20

2-2-7) خلق استراتژي تعهد. 20

2-2-8) عوامل مؤثر بر تعهد سازماني. 21

2-2-9) شاخص‌هاي تعهد سازماني. 23

2-2-10) فرآيند ايجاد تعهد سازماني. 24

2-2-11) دیدگاه‌هایی درباره تعهد سازمانی. 25

2-2-12) نتایج تعهد سازمانی. 27

2-3) بخش دوم :رضایت شغلی. 28

2-3-1)تعاریف رضایت شغلی. 28

2-3-2) اهميت رضايت شغلي. 30

2-3-3) عوامل مؤثر بر رضايت شغلي. 31

2-3-5) ابزارهاي اندازه‌گيري رضايت شغلي. 34

2-4) رفتارهای اخلاقی. 36

2-4-1)تاریخچه36

2-4-2) تعاریف و مفاهیم رفتارهای اخلاقی. 36

2-4-3) اهمیت اخلاق. 37

2-4-4) اخلاق از نظر اسلام38

2-4-5) ابعاداخلاق. 38

2-4-6) رابطه استانداردهای اخلاقی و الزامات قانونی. 38

2-4-7) روش‌های التزام به رفتارهای اخلاقی در سازمان‌ها39

2-4-8) نظريه‌هاي اخلاق. 40

2-4-9) عناصر اخلاقي. 42

2-4-10) سطوح رفتارهای اخلاقی در عرصه‌ي سازماني. 42

2-4-11) مدل‌هاي اخلاق سازماني. 43

2-4-12) فوايد و كاركردهاي اخلاق در سازمان. 46

2-4-13) منابع ارزش‌هاي اخلاقي. 47

2-4-14) آثار مثبت رعايت اصول اخلاقي. 48

2-5)بخش سوم:پیشینه50

فصل سوم ـ روش اجراي تحقيق

3-1) مقدمه57

3-2) روش تحقيق. 57

3-3) جامعه‌ي آماري و نمونه آماري. 57

3-4) روش نمونه‌گيري. 58

3-5) ابزار گردآوري داده‌ها و اطلاعات.. 58

3-6) روايي ابزار اندازه‌گيري. 59

3-7) پايايي (قابليت اطمينان)59

3-8) روش تجزيه و تحليل داده‌ها واطلاعات.. 60

فصل چهارم ـ تجزيه و تحليل داده‌ها

4-1) مقدمه62

4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان:63

4-3) توصیف متغیرهای تحقیق. 67

4-4) آزمون کلوموگروف – اسمیرنف.. 74

4-5) آزمون فرضیات تحقیق. 74

فصل پنجم ـ نتيجه‌گيري و پيشنهادات

5-1) مقدمه81

5-2) نتایج آمار استنباطی. 81

5-2-1)نتایج آزمون فرضیه اول. 81

5-2-2)نتایج آزمون فرضیه دوم81

5-2-3)نتایج آزمون فرضیه سوم81

5-2-4)نتایج آزمون فرضیه چهارم81

5-2-5)نتایج آزمون فرضیه پنجم. 82

5-2-6)نتایج آزمون فرضیه ششم.. 82

5-3)پیشنهادات.. 82

5-3-1)پیشنهادات براساس فرضیه های تحقیق... 82

5-3-2) محدوديت‌هاي تحقيق... 83

5-4) پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 84

ضمایم.. 88

منابع و مآخذ. 98

 

فهرست جداول

جدول2-1) میزان اختلاف ابعاد تعهد ........................................................................................ 27

جدول 2-2،تعاریف اخلاق....................................................................................................... 37

جدول 3-1،مقادیر آلفای متغیرها............................................................................................... 60

جدول4-1) توصیف جنسيت پاسخ دهندگان.............................................................................. 63

جدول4-2) توصیف سن پاسخ دهندگان.................................................................................... 64

جدول4-3) توصیف وضعيت تاهل پاسخ دهندگان...................................................................... 65

جدول4-4) توصیف تحصيلات پاسخ دهندگان........................................................................... 66

جدول4-5) توصیف متغیر تعهد سازماني................................................................................... 67

جدول4-6) توصیف متغیر رفتار اخلاقي.................................................................................... 68

جدول4-7) توصیف متغیر رضايت شغلي.................................................................................. 69

جدول4-8) توصیف متغیر حقوق و دستمزد............................................................................... 70

جدول4-9) توصیف متغیر رضايت از همکار.............................................................................. 71

جدول4-10) توصیف متغیر رضايت از کارفرما........................................................................... 72

جدول4-11) توصیف متغیر رضايت از شغل.............................................................................. 73

جدول4-12) آزمون كولموگروف- اسميرنف............................................................................. 74

جدول4-13) ضریب همبستگی بين رفتار اخلاقي و تعهد سازمانی................................................ 74

جدول4-14) ضریب همبستگی بين رضایت شغلی و تعهد سازمانی.............................................. 75

جدول4-15) ضریب همبستگی بين حقوق ودستمزد و تعهد سازمانی............................................ 75

جدول4-16) ضریب همبستگی بين رضايت از همکار و تعهد سازمانی......................................... 76

جدول4-17) ضریب همبستگی بين رضایت از کارفرما و تعهد سازمانی........................................ 77

جدول4-18) ضریب همبستگی بين رضایت از شغل و تعهد سازمانی............................................ 77

جدول4-19) آزمون رگرسیون بین رفتار اخلاقی و رضایت شغلی و تعهد سازمانی.......................... 78

جدول4-20) آزمون رگرسیون بین ابعاد رضایت شغلی و تعهد سازمانی......................................... 79

 

فهرست نمودارها

نمودار 2-1) عوامل مؤثر بر تعهد سازماني ................................................................................. 22

نمودار 2-2) نمودار هرم سطح تعهد.......................................................................................... 25

نمودار4-1) نمودار دایره ای جنسيت پاسخ دهندگان.................................................................... 63

نمودار4-2) نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان........................................................................... 64

نمودار4-3) نمودار میله ای وضعيت تاهل پاسخ دهندگان............................................................. 65

نمودار4-4) نمودار میله ای تحصيلات پاسخ دهندگان................................................................. 66

نمودار4-5) هیستوگرام متغیر تعهد سازماني.............................................................................. 67

نمودار4-6) هیستوگرام متغیر رفتار اخلاقي............................................................................... 68

نمودار4-7) هیستوگرام متغیر رضايت شغلي.............................................................................. 69

نمودار4-8) هیستوگرام متغیر حقوق و دستمزد.......................................................................... 70

نمودار4-9) هیستوگرام متغیر رضايت از همکار......................................................................... 71

نمودار4-10) هیستوگرام متغیر رضايت از کارفرما...................................................................... 72

نمودار4-11) هیستوگرام متغیر رضايت از شغل......................................................................... 73

 

فهرست شكل‌ها

شکل 1-1) مدل تحقیق........................................................................................................... 7

شكل 2-2) تعهدات پنچ‌گانه .................................................................................................... 16

شكل 2-1) پيش‌فرضهاي تعهد سازماني .................................................................................... 17

شكل 2-3) مدل تعهد سازماني ................................................................................................ 23

شکل 2-4)رابطه‌ي بين مقررات قانوني و استانداردهاي اخلاقي .................................................... 39

شكل 2-5) مدل اخلاق سازماني با رويكردي نظام يافته .............................................................. 44

شكل 2-6) مراحل توسعه‌ي اخلاقيات كولبرگ .......................................................................... 45

شكل 2-8) نيروهايي كه به اخلاق مديريت شكل مي‌دهند ........................................................... 48


مبلغ واقعی 25,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 23,750 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 489

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.