تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 140
  • بازدید دیروز : 67
  • بازدید کل : 307693

تأثير سرمايه اجتماعي بر تصميم‌گيري استراتژيک در شعب بانک تجارت استان ....


تأثير سرمايه اجتماعي بر تصميم‌گيري استراتژيک در شعب  بانک تجارت استان ....

چكيده

هدف ازپژوهش حاضر، بررسي اثرات سرمايه اجتماعي بر تصميم‌گيري استراتژيک در شعب بانک تجارت استان .... مي‌باشد. روش تحقيق، توصيفي از نوع پيمايشي وجامعه مورد تحقيق، شامل كليه کارکنان شعبات بانک تجارت در استان .... مي باشد ، که در زمان انجام تحقيق 1300 نفر بوده است. در اين تحقيق نيز براي به دست آوردن نمونه موردنظر از روش طبقه‌اي استفاده شده است. بدين طريق که پس از تعيين نسبت افراد جامعه (شعب مورد پژوهش) درصدي که هر بانک در بين کل جمعيت دارد محاسبه مي‌شود و سپس به همان نسبت نمونه مورد نظر را به‌شيوه‌ي تصادفي انتخاب مي‌کنيم. حجم نمونه براي انجام تحقيق تعداد191 نفر از کارکنان شعبات بانک تجارت استان .... مي‌باشد . از تعداد191 پرسشنامه توزيع شده تعداد 187 پرسشنامه برگشت داده شد كه نرخ بازگشت پرسشنامه ها 98% مي‌باشد.از اين تعداد پرسشنامه برگشت داده شده 184 عدد آن قابل استفاده بوده است. بنابراين نمونه نهايي اين تحقيق 184 نفرمي باشندكه كليه‌ي تحليل‌هاي آماري براين اساس انجام گرفته است. در اين تحقيق براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه اي بسته پاسخ كه در آن از طيف پنج درجه‌اي ليكرت استفاده شده و شامل 57 سئوال كه توسط محقق و با استفاده از نظرات اساتيد راهنما و مشاور ساخته شده است استفاده گرديده است. اعتبار پرسشنامه براساس ضريب آلفاي كرونباخ819/0 برآورد گرديد.جهت تجزيه وتحليل داده ها از آمار توصيفي واستنباطي (ضريب همبستگي کندال) استفاده شد. نتايج نشان داد كه فرضيات زير در سطح اطمينان 99 درصد مورد تأئيد واقع شد:

فرضيه اصلي 1:

سرمايه اجتماعي درون سازماني بر تصميم‌گيري استراتژيک در شعب بانک تجارت استان .... اثر دارد.

فرضيه‌هاي فرعي:

ميان تصميم‌گيري استراتژيک و بعد ساختاري سرمايه اجتماعي درون سازماني در شعب بانک تجارت استان .... رابطه معناداري وجود دارد.

ميان تصميم‌گيري استراتژيک و بعد شناختي سرمايه اجتماعي درون سازماني در شعب بانک تجارت استان .... رابطه معناداري وجود دارد.

ميان تصميم‌گيري استراتژيک و بعد رابطه‌اي سرمايه اجتماعي درون سازماني در شعب بانک تجارت استان .... رابطه معناداري وجود دارد.

فرضيه اصلي 2:

سرمايه اجتماعي برون سازماني بر تصميم‌گيري استراتژيک در شعب بانک تجارت استان .... اثر دارد.

فرضيه هاي فرعي:

ميان تصميم‌گيري استراتژيک و بعد ساختاري سرمايه اجتماعي برون سازماني در شعب بانک تجارت استان .... رابطه معناداري وجود دارد.

ميان تصميم‌گيري استراتژيک و بعد شناختي سرمايه اجتماعي برون سازماني در شعب بانک تجارت استان .... رابطه معناداري وجود دارد.

ميان تصميم‌گيري استراتژيک و بعد رابطه‌اي سرمايه اجتماعي برون سازماني در شعب بانک تجارت استان .... رابطه معناداري وجود دارد.

كليد واژه ها:سرمايه اجتماعي، تصميم‌گيري استراتژيک ، بعد ساختاري ، بعد شناختي، بعد رابطه اي.

 

فهرست مطالب

 عنوان صفحه

چکیده ......................................................................................................................... 1

فصل اول: کلیات تعریف مسأله، سابقه‌ی موضوع، روش تحقیق

1-1) مقدمه.................................................................................................................. 4

1-2) بيان مسأله........................................................................................................... 5

1-3)تحقيقات انجام شده ............................................................................................... 7

1-4)اهداف.................................................................................................................. 10

1-5)فرضيات تحقيق...................................................................................................... 11

1-6) روش و ابزار گردآوري اطلاعات............................................................................. 12

1-7 ) تعريف واژه ها و اصطلاحات................................................................................ 13

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول: سرمایه اجتماعی

2-1-1 مقدمه................................................................................................................ 16

2-1-2 مفهوم سرمايه اجتماعي....................................................................................... 17

2-1-3 اهميت سرمايه اجتماعي...................................................................................... 18

2-1-4 تعاريف سرمايه اجتماعي .................................................................................... 19

2-1-5 سرمايه اجتماعي از ديدگاه ديگران........................................................................ 20

2-1-5-1 سرمايه اجتماعي از ديدگاه پاتنام....................................................................... 20

2-1-5-2 سرمايه اجتماعي از نظر جيمز كلمن.................................................................. 21

2-1-6 سرمايه اجتماعي سازماني.................................................................................... 22

2-1-7 اهميت سرمايه اجتماعي در ايجاد سرمايه فکري سازمان......................................... 23

2-1-8 عناصر سرمايه اجتماعي....................................................................................... 24

2-1-9 مدلي براي سنجش سرمايه اجتماعي..................................................................... 24

بخش دوم: تصميم‌گيري استراتژيک

2-2-1 تعريف تصميم................................................................................................... 27

2-2-2 تعريف تصميم‌گيري............................................................................................ 27

2-2-3 ماهيت تصميم‌گيري ........................................................................................... 28

2-2-4 طبقه‌بندي تصميمات .......................................................................................... 29

2-2-5 تصميمات برنامه‌ريزي شده و برنامه‌ريزي نشده...................................................... 30

2-2-6 تصميمات سلسله مراتبي..................................................................................... 31

2-2-7 تصميم‌گيري استراتژيك چگونه ممكن است.......................................................... 34

2-2-8 تعريف تفكر استراتژيك ..................................................................................... 34

2-2-9 عوامل موثر در رواج تفكر استراتژيك................................................................... 35

2-2-10 سلسله مراتب اداري، آفت تصميم‌گيري استراتژيك............................................... 35

2-2-11 هفت معيار تصميم‌ استراتژيك............................................................................ 36

2-2-12 فرآيند تصميم‌گيري........................................................................................... 37

2-2-13 تصميمات فردي............................................................................................... 38

2-2-14 تصميمات سازماني .......................................................................................... 40

2-2-15 تحقيقات گذشته............................................................................................... 40

فصل سوم: روش تحقيق

3-1) مقدمه ................................................................................................................. 49

3-2) روش تحقيق ....................................................................................................... 50

3-3) جامعه آماري ....................................................................................................... 51

3-4) تعيين حجم نمونه.................................................................................................. 51

3-5) روش نمونه گيري................................................................................................. 52

3-6) روش گردآورى اطلاعات....................................................................................... 53

3-7 ) ابزار جمع‌آوري اطلاعات...................................................................................... 54

3-8) برآورد پايائي پرسشنامه......................................................................................... 57

3-9) روايي پرسشنامه.................................................................................................... 58

3-10) فرضيات تحقيق.................................................................................................. 59

3-8) برآورد پايائي پرسشنامه......................................................................................... 61

3-9) روايي پرسشنامه.................................................................................................... 61

3-10) فرضيات تحقيق.................................................................................................. 61

فصل چهارم : يافته ها و نتايج تحقيق

4-1 مقدمه.................................................................................................................... 64

4-2 ويژگي هاي نمونه ............................................................................................... 65

4-3 آزمون فرضيات ..................................................................................................... 77

فصل پنجم: نتيجه گيري،پيشنهادها و محدوديت ها

5-1 مقدمه.................................................................................................................... 94

5-2 نتيجه گيري.......................................................................................................... 95

5-3 پيشنهادها.............................................................................................................. 100

5-4 پيشنهاد براي تحقيقات آتي...................................................................................... 105

5-5 محدوديت هاي تحقيق............................................................................................ 106

پیوست ها .................................................................................................................... 107

منابع و مآخذ................................................................................................................. 119

الف) منابع فارسي.......................................................................................................... 120

ب) منابع لاتين.............................................................................................................. 123

چکیده فارسی............................................................................................................... 125

 

فهرست جداول

جدول (1-1): مؤلفه هاي سرمايه اجتماعي....................................................................... 6

جدول (1-2): نمونه تحقيقات انجام شده.......................................................................... 9

جدول(3-1): ساختار پرسشنامه....................................................................................... 55

جدول (4-1): جنسيت.................................................................................................. 65

جدول (4-2) : سابقه خدمت.......................................................................................... 66

جدول (4-3): سن......................................................................................................... 67

جدول (4-4): وضعيت تأهل........................................................................................... 68

جدول (4-5): سطح تحصيلات....................................................................................... 69

جدول (4-6): پاسخ‌هاي ارائه‌شده توسط نمونه آماري........................................................ 70

جدول (4-7): رابطه مؤلفه‌هاي تصميم‌گيري استراتژيک با بعد ساختاري سرمايه اجتماعي درون سازماني 78

جدول (4-8): رابطه تصميم‌گيري استراتژيک با بعد ساختاري سرمايه اجتماعي درون سازماني 79

جدول (4-9): رابطه مؤلفه‌هاي تصميم‌گيري استراتژيک با بعد شناختي سرمايه اجتماعي درون سازماني 80

جدول (4-10): رابطه تصميم‌گيري استراتژيک با بعد شناختي سرمايه اجتماعي درون سازماني 82

جدول (4-11): رابطه مؤلفه‌هاي تصميم‌گيري استراتژيک با بعد رابطه‌اي سرمايه اجتماعي درون سازماني 83

جدول (4-12): رابطه تصميم‌گيري استراتژيک با بعد رابطه‌اي سرمايه اجتماعي درون سازماني 84

جدول (4-13): رابطه مؤلفه‌هاي تصميم‌گيري استراتژيک با بعد ساختاري سرمايه اجتماعي برون سازماني 85

جدول (4-14): رابطه تصميم‌گيري استراتژيک با بعد ساختاري سرمايه اجتماعي برون سازماني 86

جدول (4-15): رابطه مؤلفه‌هاي تصميم‌گيري استراتژيک با بعد شناختي سرمايه اجتماعي برون سازماني 87

جدول (4-16): رابطه تصميم‌گيري استراتژيک با بعد شناختي سرمايه اجتماعي برون سازماني. 88

جدول (4-17): رابطه مؤلفه‌هاي تصميم‌گيري استراتژيک با بعد رابطه‌اي سرمايه اجتماعي برون سازماني 89

جدول (4-18): رابطه تصميم‌گيري استراتژيک با بعد رابطه اي سرمايه اجتماعي برون سازماني 91

جدول (4-19): رابطه تصميم‌گيري استراتژيک با سرمايه اجتماعي درون سازماني.................. 91

جدول (4-20): رابطه تصميم‌گيري استراتژيک با سرمايه اجتماعي برون سازماني................... 92

 

فهرست اشکال

شکل شماره (2-1): ويژگي هاي سرمايه به عنوان پديده اي مديريتي................................... 23

شكل شماره (2-2): ارتباط وظايف مديريت با تصميم‌گيري............................................... 28

شكل شماره (2-3): طبقه‌بندي تصميمات........................................................................ 30

شكل شماره ( 2-4 ): ابعاد و ويژگيهاي تصميمات، سلسله مراتبي....................................... 33

شكل شماره ( 2-5): فرآيند تصميم‌گيري.......................................................................... 38

شکل ( 2-6): انتخاب راه حل تصميمات فردي................................................................ 39

شكل (4-1): جنسيت..................................................................................................... 65

شکل (4-2) : سابقه خدمت............................................................................................ 66

شکل (4-3): سن........................................................................................................... 67

شكل (4-4): وضعيت تأهل........................................................................................... 68

شکل (4-5): سطح تحصيلات......................................................................................... 69

 

 


مبلغ واقعی 25,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 23,750 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 186

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.