تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 44
  • بازدید دیروز : 187
  • بازدید کل : 332486

مقایسه رابطه سبک رهبری و جوّ سازمانی با انگیزش کارکنان در شبکه های پرس تی وی، یک و پنج سیمای جمهوری اسلامی ایران


مقایسه رابطه سبک رهبری و جوّ سازمانی با انگیزش کارکنان در شبکه های پرس تی وی، یک و پنج سیمای جمهوری اسلامی ایران

چکیده

در این پژوهش درصدد بررسی رابطه سبک رهبری و جوّ سازمانی با انگیزش کارکنان در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بوده ایم و به روش نمونه گیری سیستماتیک، 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. پس از بررسی اطلاعات جمعیت شناختی اعضای نمونه و آمار توصیفی متغیرهای تحقیق، با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیات تحقیق آزمون گردید و در آخر با استفاده از معادلات ساختاری تحلیل عاملی و ابزار معتبر حداقل مربعات جزئی (PLS) الگویی برای تعیین نوع ارتباط بین متغیرهای تحقیق ارائه شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین سبک رهبری و انگیزش کارکنان، سبک رهبری و جوّ سازمانی، و جوّ سازمانی و انگیزش کارکنان در سطح معنی داری 5%، رابطه مثبت وجود دارد. همچنین مقایسه مقادیر ضرایب همبستگی متغیرهای سبک رهبری و جوّ سازمانی با انگیزش کارکنان در سازمان صدا و سیما نشان داد که رابطه ی سبک رهبری با انگیزش کارکنان، قوی تر از رابطه ی جوّ سازمانی با انگیزش کارکنان است.از بین سه شبکه بیشترین رابطه بین سبک رهبری و جو سازمانی به شبکه یک و پس از آن به پرس تی وی تعلق دارد.

کلیدواژه: سبک رهبری، جوّ سازمانی، انگیزش کارکنان، سازمان صدا و سیما

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1 فصل اول.....1

1-1 مقدمه.....2

2-1 بیان مساله....3

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق....4

4-1 سوالات تحقیق...5

5-1 اهداف تحقیق....5

6-1 فرضیه های تحقیق...5

7-1 تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق...6

8-1 نتیجه گیری ..............................7

2 فصل دوم....8

1-2 مقدمه..9

2-2 مفاهيم و تعاريف نياز و انگيزه....9

3-2 انگيزش و نيازهاي فردي...11

4-2 نظريه X و Y مك گرگور12

5-2 متغيرهاي موثر در انگيزش...12

6-2 نخستین نظرات انگیزش.....14

1-6-2 نظریه سنتی فردریک تیلور...13

2-6-2 نظریه روابط انسانی هاتورن...14

3-6-2 نظریه منابع انسانی مک گرگور.....14

7-2 نظریه های معاصر انگیزش....14

1-7-2 نظریه های محتوایی انگيزش..15

2-7-2 تئوري سلسله مراتب نيازهاي مازلو..15

3-7-2 نظریه وجود - وابستگی- رشد کلیتون الدرفر....15

4-7-2 نظریه نیازهای سه گانه مک کله لند....15

5-7-2 نظريه بهداشت – انگيزش هرزبرگ....16

8-2 نظریه های فرآیندی انگیزش......17

1-8-2 نظریه انتظار.....17

2-8-2 نظریه برابری آدامز........17

3-8-2 نظریه های تقویت یا شرطی کردن عامل اسكينر......17

9-2 ابعاد اصلي كار و خصوصيات مطلوب شغلي........18

10-2 جوّ سازماني..18

11-2 سبک رهبری.....20

1-11-2 رهبری خدمتگزار......22

2-11-2 سبک رهبری تحول آفرین....23

12-2 پارامترهای مؤثر برسبک رهبری تحول آفرین ....25

1-12-2 هوش عاطفیEQ (هیجانی):25

2-12-2 برون گرایی. 25

3-12-2 استقبال از کسب تجربه...26

4-12-2 هوشمندیIQ:26

5-12-2 عصبیت:26

6-12-2 فرهنگ سازمانی...26

7-12-2 محیط....27

8-12-2 رهبری قدرت‌طلبانه....27

9-12-2 رهبری مشارکتی (دموکراتیک).......27

10-12-2 رهبری آزادمنشانه. 28

13-2 مدل مفهومی تحقیق....28

14-2 پیشینه تحقیق....28

1-14-2 مرور تحقیقات داخلی....28

2-14-2 مرور تحقیقات خارجی....31

3 فصل سوم..........35

1-3 مقدمه.....36

2-3 روش تحقیق....36

3-3 جامعه آماری.....36

4-3 روش نمونه گیری و نمونه آماری.....39

5-3 ابزار گرد آوری اطلاعات.......39

6-3 روش های تجزیه و تحلیل داده ها.....39

7-3 جدول مدل تحلیلی پژوهش.....41

8-3 نتیجه گیری.............................44

4 فصل چهارم......45

1-4 مقدمه.......46

2-4 آمار توصیفی اطلاعات جمعیت شناختی افراد نمونه.........46

3-4 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق......49

1-3-4 آمار توصیفی متغیرهای پرسش نامه سبک رهبری...........................49

2-3-4 آمار توصیفی متغیر جو سازمانی...................50

3-3-4 آمار توصیفی متغیرهای پرسش نامه انگیزش کارکنان...........................50

4-4 بررسی روایی و پایایی پرسش نامه ها.........................51

1-4-4 روایی پرسش نامه ها...............51

2-4-4 پایایی پرسش نامه ها................51

5-4 آمار استنباطی...................54

1-5-4 بررسی نرمال بودن داده ها...................54

2-5-4 آزمون فرض های آماری.........................55

3-5-4 برازش مدل ساختاری.............................58

4-5-4 تحليل عاملي تاييدي..................59

5-5-4 بررسی روايي تشخيصي.....................62

6-5-4 بررسی پایایی ترکیبی...............62

7-5-4 بررسی روایی همگرا.............63

8-5-4 مدل ساختاري............65

6-4 نتیجه گیری............66

5 فصل پنجم.................67

1-5 مقدمه...............68

2-5 خلاصه نتایج پژوهش..................68

1-2-5 خلاصه نتایج آزمون های ضریب همبستگی........................68

2-2-5 خلاصه نتایج برآورد مدل ساختاری....................69

3-5 پیشنهادهای کاربردی..................70

4-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی....................71

5-5 محدودیتهای تحقیق....................72

منابع.............................73

فارسی. 73

لاتین. 76

پیوست.........................78

پرسش نامه. 78

خروجی نرم افزارSPSS 82

 

فهرست نمودار، شکل ها و جداول

نمودار‏1-2: یک نمودار کلی فرآیند انگیزش اساسی دانت و کرچر10

شکل‏1‑2: مدل ابعاد اصلی شغل و خصوصیات شاغل. 18

شکل2-2: ابعاد رهبري كل نگر بر اساس الگوي ACES. 22

شکل 3-2 : مدل چند سطحی تکامل یافته. 25

جدول‏1-4: جدول فراوانی و درصد فراوانی اعضای نمونه به تفکیک شبکه46

نمودار‏1-4 : وضعیت افراد پاسخ دهنده به لحاظ جنسیت.. 47

جدول‏2-4: جدول فراوانی و درصد فراوانی اعضای نمونه بر اساس جنسیت.. 47

جدول‏3-4: آمار توصیفی اعضای نمونه بر اساس سن و سابقه فعالیت.. 47

جدول‏4-4 : جدول فراوانی و درصد فراوانی اعضای نمونه بر اساس مدرک تحصیلی. 48

نمودار2-4: وضعیت افراد پاسخ دهنده به لحاظ مدرک تحصیلی. 48

جدول ‏5-4 : آمار توصیفی متغیرهای سبک رهبری. 49

نمودار 3-4 : مقایسه میانگین امتیازات متغیرهای سبک رهبری. 49

جدول‏6-4: آمار توصیفی متغیر جوّ سازمانی 50

جدول7-4:آمار توصیفی متغیرهای پرسش نامه انگیزش کارکنان. 50

نمودار‏4-4: مقایسه میانگین امتیازات متغیرهای انگیزش پیشرفت.. 50

نمودار‏5-4: مقایسه میانگین امتیازات متغیرهای اصلی تحقیق. 51

جدول8-4 : ضریب آلفای کرونباخ پرسش نامه سبک رهبری. 52

جدول‏9-4 : ضریب آلفای کرونباخ تک تک سوالات پرسش نامه سبک رهبری. 52

جدول 10-4 :ضریب آلفای کرونباخ پرسش نامه جوّ سازمانی. 52

جدول 11-4 : ضریب آلفای کرونباخ تک تک سوالات پرسش نامه جو سازمانی. 53

جدول 12-4 : ضریب آلفای کرونباخ پرسش نامه انگیزش کارکنان. 53

جدول 13-4: ضریب آلفای کرونباخ تک تک سوالات پرسش نامه انگیزش کارکنان. 54

جدول 14-4: بررسی نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف. 54

جدول 15-4: بررسی وجود رابطه بین سبک رهبری و انگیزش کارکنان به تفکیک شبکه 55

جدول 16-4: بررسی وجود رابطه بین سبک رهبری و انگیزش کارکنان در کل. 55

جدول 17-4:بررسی وجود رابطه بین سبک رهبری و انگیزش کارکنان به تفکیک شبکه (متغیر میانجی جو سازمانی)55

جدول 18-4: بررسی وجود رابطه بین سبک رهبری وانگیزش کارکنان در کل(متغیر میانجی جوّ سازمانی)56

جدول 19-4: بررسی وجود رابطه بین سبک رهبری و جوّ سازمانی به تفکیک شبکه...........................................................57

جدول 20-4: بررسی وجود رابطه بین سبک رهبری و جوّ سازمانی در کل ............................................................................57

جدول 21-4: بررسی وجود رابطه بین انگیزش کارکنان و جوّ سازمانی به تفکیک شبکه .....................................................57

جدول 22-4: بررسی وجود رابطه بین انگیزش کارکنان و جوّ سازمانی در کل................. .....................................................57

جدول 23-4 : مقاديربارعامليبراينشانگرهايهرسازهدرقالبمدلاندازهگيري....................................................59

جدول 24-4 : بررسی مقادیر AVE جهت روایی تشخیصی.................................................................................................62

جدول 25-4 : بررسی پایایی.........................................................................................................................................................62

جدول 26-4 : بررسی روایی همگرا..............................................................................................................................................63

جدول 27-4 : اثر خطي مستقيم نقش سازه هاي پژوهش (متغیر وابسته انگیزش کارکنان).........................................65

جدول28-4 : اثر خطي مستقيم نقش سازه هاي پژوهش (متغیر وابسته جوّ سازمانی)...................................................65

شکل‏1-4 : مدل ساختاری تحقیق.............................................................................................................................................66


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 299

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.