تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 349
  • بازدید دیروز : 122
  • بازدید کل : 332913

بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان (مورد مطالعه : بانک ملی استان ....)


بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان (مورد مطالعه : بانک ملی استان ....)

چکيده:

همسويي استراتژي فناوري اطلاعات با استراتژي کسب و کار به عنوان مهم‌ترين بحث پيش روي مديران فناوري اطلاعات و کسب و کار مطرح مي‌باشد.هدف کلي اين پژوهش، بررسي همسويي استراتژيک فناوري اطلاعات در بانک ملي استان .... مي‌باشد.روش تحقيق اين پژوهش توصيفي – کاربردي است و براي گردآوري اطلاعات از دو روش مطالعات کتابخانه‌اي و مطالعات ميداني استفاده شده است. در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد تعیین همسویی پاپ استفاده و اعتبار پرسشنامه از طريق آزمون آلفاي کرونباخ تائيد شد. جامعه آماري پژوهش شامل 400نفر پرسنل بانک ملي استان که با روش نمونه‌گيري طبقاتي با تخصيص متناسب ،تعداد نمونه‌ها از طريق‌ فرمول كوكران196نفر تعیین و بصورت تصادفي به آنها مراجعه ‌گرديده است نتايج نشان مي‌دهد که با احتمال 95 درصد اطمينان، زيرساختهاي سازمان، زير ساخت‌هاي فناوري اطلاعات و استراتژيهاي سازمان در بانک ملي استان .... به درستي تعريف شده است. لیکن نتايج نشان مي‌دهد که استراتژي فناوري اطلاعات در بانک به درستي تعريف نشده است .استراتژي‌هاي سازمان با زير ساخت‌هاي سازمان تناسب دارند و ميزان اين تناسب متوسط رو به پايين مي‌باشد.همچنين زيرساخت هاي فناوري اطلاعات با استراتژي هاي فناوري اطلاعات تناسب دارد ولي اين تناسب در سطح بسيار پاييني مي‌باشد و بالاخره استراتژي هاي سازمان با استراتژي‌هاي فناوري اطلاعات يکپارچه هستند.

واژه های کلیدی : استراتژي و زیر ساخت سازمان، استراتژي و زیر ساخت فناوري اطلاعات، همسويي استراتژيک

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1) مقدمه. 2

1-2)عنوان تحقیق.. 3

1-3 )بیان مسأله. 3

1-4) ضرورت و اهمیت تحقیق.. 5

1-5) اهداف تحقیق.. 7

1-6) سوالات تحقیق.. 8

1-7) فرضیه های تحقیق.. 8

1-8) قلمرو تحقیق.. 9

1-9) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها9

1-10) ساختار فصل های پروژه13

فصل دوم : ادبیات تحقیق

2-1) مقدمه15

2-2)رشد و تکامل سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان ها 15

2 - 2- 1 )سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات.. 17

2 - 2- 2)دوره سیستم های اطلاعات استراتژیک... 18

2 - 2- 3 )استفاده استراتژیک از فناوری اطلاعات.. 19

2-2-3-1) عوامل موفقیت در سیستم های اطلاعات استراتژیک... 19

2-2-3-2) نتایج مدیریتی 21

2 - 2- 4 ) استراتژی فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی به چه معناست؟26

2 - 2- 5)چرا به استراتژی فناوری اطلاعات وسیستم های اطلاعاتی نیاز است؟28

2-3) همسویی.. 29

2 - 3- 1)تعریف همسویی.. 29

2 - 3- 2)فواید همسویی.. 30

2 - 3- 3)نظریات مخالف همسویی.. 33

2 - 3- 4)مشکلات دستیابی به همسویی.. 34

2 - 3- 5)چگونه می توان به همسویی دست یافت؟... 35

2 - 3- 6)بعد از دستیابی به همسویی.. 38

2-4) مدل های همسویی.. 40

2 - 4- 1) مدلی مفهومی برای همسویی استراتژیک... 41

2 - 4- 2) استراتژی همسویی فناوری اطلاعات.. 42

2 - 4- 3) مدل همسوییC4. 43

2 - 4- 4) مدل کلارک... 45

2 - 4- 5)مدل همسویی بیتام47

2-4-5-1) مراحل رفع عدم همسویی 48

2-4-5-2) روش همسویی بیتام. 49

2 - 4- 6) مدل سنجش بلوغ همسویی استراتژیک... 49

2 - 4- 7) مدل همسویی استراتژیک... 51

2-4-7-1) استراتژی کسب و کار 52

2-4-7-2) ساختار سازمانی 52

2-4-7-3) استراتژی فناوری اطلاعات 53

2-4-7-4) زیر ساخت های فناوری اطلاعات 54

2-4-7-5) ارتباطات 55

2-4-7-6) دیدگاه های مدل همسویی استراتژیک... 55

2-4-7-6- 1)دیدگاه اجرای استراتژی . 60

2-4-7-7) مفاهیم مدیریتی 61

2 - 4- 8) مقایسه مدل های همسویی.. 62

2-5) چارچوب نظری تحقیق.. 64

2-6) مروری بر مطالعات گذشته. 65

2 - 6- 1) مطالعات داخلی.. 66

2 - 6- 2) مطالعات خارجی.. 67

2-7) جمع بندی.. 69

فصل سوم : روش تحقیق

3-1) مقدمه. 71

3-2) روش انجام تحقیق.. 71

3-3) جامعه آماری.. 72

3-4) نمونه آماری.. 72

3 - 4- 1) روش نمونه گیری.. 73

3-5) روش و ابزار جمع آوری اطلاعات 74

3-6) مقیاس های اندازه گیری.. 75

3-7) روایی و پایایی ابزار اندازه گیری.. 76

3 - 7- 1) پایایی.. 76

3 - 7- 2) روایی.. 77

3-8) روش تجزیه و تحلیل داده ها81

3-9) جمع بندی.. 82

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه. 84

4-2) آمار توصیفی.. 85

4 - 2- 1)پست سازمانی پاسخگویان.. 85

4 - 2- 2)وضعیت تحصیلی پاسخگویان.. 86

4 - 2- 3)رشته تحصیلی پاسخگویان.. 87

4 - 2- 4)وضیعت سابقه کار پاسخگویان.. 88

4 - 2- 5)میزان آشنایی با فناوری پاسخگویان.. 89

4-3) آمار استنباطی.. 89

4 - 3- 1) آزمون نرمال بودن متغیر های پژوهش.... 89

4 - 3- 2) آزمون فرضیات.. 90

4-3-2-1) همبستگی بین متغیرهای پژوهش.... 90

4-3-2-2) بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش.... 96

4-3-2-3) معادلات ساختاری.. 99

4-4) جمع بندی.. 118

فصل پنجم : نتیجهگیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه. 120

5-2) یافته های پژوهش.... 120

5 - 2- 1)ویژگی های جمعیت شناختی.. 120

5 - 2- 2) نتایج فرضیات تحقیق.. 121

5-3) بحث و نتیجه گیری.. 124

5-4) ارائه پیشنهادات کاربردی.. 129

5-5) محدودیت های تحقیق.. 132

5-6) پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 133

5-7) جمع بندی.. 134

منابع

1 )منابع فارسی.. 136

2 )منابع لاتین.. 138

پیوست

1) پرسشنامه تحقیق.. 143

2)خروجی های رایانه ای تحقیق.. 148

 

فهرست جدول ها

جدول ‏2‑1) دیدگاه های همسویی استراتژیک... 57

جدول ‏2‑2) مقایسه مدل های همسویی.. 62

جدول ‏3‑1) نحوه محاسبه حجم نمونه از طريق کوکران.. 73

جدول ‏3‑2) تعداد گويه‌هايمربوطبههرمتغيردرپرسشنامه. 75

جدول ‏3‑3) پايايي بخش هاي متفاوت پرسشنامه پيش آزمون بر اساس روش آلفاي كرونباخ. 77

جدول ‏3‑4)ضريب همبستگي محاسبه شده رتبه‌اي اسپيرمن دو نفر كارشناس خبره79

جدول ‏4‑1) وضعيت پست سازماني پاسخ دهندگان.. 85

جدول ‏4‑2) وضعيت تحصيلي پاسخ دهندگان.. 86

جدول ‏4‑3) رشته تحصيلي پاسخ دهندگان.. 87

جدول ‏4‑4) وضعيت سابقه کار پاسخ دهندگان.. 88

جدول ‏4‑5) وضعيت ميزان آشنايي با فن آوري پاسخ دهندگان.. 89

جدول ‏4‑6) نتايج آزمون کلموگروف اسميرنوف.. 90

جدول ‏4‑7) توصيف شاخصهاي آماري زير ساخت فناوري اطلاعات وزير ساخت هاي سازمان. 91

جدول ‏4‑8) توصيف شاخصهاي آماري زير ساخت هاي فناوري اطلاعات و استراتژي فناوري اطلاعات.. 93

جدول ‏4‑9) توصيف شاخصهاي آماري استراتژيهاي فناوري اطلاعات و استراتژيهاي سازمان. 94

جدول ‏4‑10) توصيف شاخصهاي آماري استراتژي هاي سازمان و زير ساخت هاي سازمان. 95

جدول ‏4‑11) خلاصه امار هاي توصيفي 4 متغير. 97

جدول ‏4‑12) آزمون فرضيه برابري ميانگين يک جامعه. 97

جدول ‏4‑13) شاخص‌هاي توصيفي آماري متغيرهاي پرسشنامه. 102

جدول ‏4‑14)ضريب همبستگي بين عوامل.. 103

جدول ‏4‑15)نام و شرح متغیرهای استفاده شده در مدل.. 106

جدول ‏4‑16) آماره KMO و نتايج آزمون كرويت - بارتلت... 107

جدول ‏4‑17)نتايج کليت مدل مورد آزمون.. 107

جدول ‏4‑18) نتايج بررسي روايي مدل و شاخص هاي برازش... 108

جدول ‏4‑19)نتايج برازش مدل اصلاح شده111

جدول ‏4‑20)تاييد / عدم تائيد رابطه بين متغيرها و برآوردهاي استاندارد حداکثر درستنمايي براي مدل.. 112

جدول ‏4‑21) وزن رگرسيوني استاندارد شده بين متغيرها براي مدل نظري تحقيق.. 115

جدول ‏4‑22)خلاصه نتایج همبستگی بین متغیرها117

جدول ‏4‑23) خلاصه تعریف درست/ نادرست متغیرها118

جدول ‏5‑1)بررس راهکار هاي تاثير ناحيه زيرساخت فناوري اطلاعات بر استراتژي فناوري اطلاعات.. 130

 

فهرست اشکال

شکل ‏2‑1) رابطه ی بین کسب وکار ، سیستم های پردازش داده ،ی اطلاعات مدیریت و استراتژیک... 22

شکل ‏2‑2) رابطه ی بین کسب و کار ، استراتژی سیستم های اطلاعاتی و استراتژی فناوری اطلاعات.. 25

شکل ‏2‑3) اثر بخشی فاکتورهای همسویی بر کارایی فناوری اطلاعات.. 32

شکل ‏2‑4) مدل مفهومی همسویی استراتژیک... 41

شکل ‏2‑5) مفهوم استراتژی همسویی فناوری اطلاعات.. 42

شکل ‏2‑6) مدل همسویی C4. 45

شکل ‏2‑7) پنج نیروی موثر بر اهداف استراتژیک سازمان.. 46

شکل ‏2‑8) مدل همسویی فناوری اطلاعات و کسب و کار47

شکل ‏2‑9) پنج سطح مدل بلوغ همسویی استراتژیک... 50

شکل ‏2‑10) مدل همسویی استراتژیک... 51

شکل ‏2‑11) دیدگاه اجرای استراتژی.. 61

شکل ‏2‑12) مدل مفهومی تحقیق64

شکل ‏4‑1) : نمايشمراحلاساسيتحليل 100

شکل ‏5‑1) ديدگاه نهايي همسويي براي بانک ملي زير ساخت و استراتژي فناوري اطلاعات.. 126

فهرست نمودارها

نمودار ‏4‑1) وضعيت پست سازماني پاسخ دهندگان.. 85

نمودار ‏4‑2) وضعيت تحصيلي پاسخ دهندگان.. 86

نمودار ‏4‑3) رشته تحصيلي پاسخ دهندگان.. 87

نمودار ‏4‑4) وضعيت سابقه کار پاسخ دهندگان.. 88

نمودار ‏4‑5) وضعيت ميزان آشنايي با فن آوري پاسخ دهندگان.. 89

نمودار ‏4‑6) توصيف شاخصهاي آماري زير ساخت فناوري اطلاعات.. 91

نمودار ‏4‑7) توصيف شاخصهاي آماري زير ساخت هاي سازمان.. 92

نمودار ‏4‑8) :مدل نظري تحقيق به روش معادلات ساختاري.. 105

نمودار ‏4‑9) تخمين ضرايب استاندارد معادلات ساختاري.. 105

نمودار ‏4‑10) مدل نهايي اصلاح شده110

نمودار ‏4‑11) وزن شاخص ها در مدل نهايي.. 114

نمودار ‏4‑12) وزن شاخص ها استاندارد در مدل نهايي.. 116


مبلغ واقعی 25,000 تومان    30% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 17,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۶ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 295

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.