تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 521
  • بازدید دیروز : 793
  • بازدید کل : 506370

برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت صنعت چوب شهید باهنر با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیل SWOT و AHP


برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت صنعت چوب شهید باهنر با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیل SWOT و AHP

چکیده

تغييرات در محيط هاي درون و برون سازماني از مهم ترين ويژگي هاي مورد توجه مدیران و برنامه ریزان استراتژیک مي باشد لذا مديران با اين چالش رو به رو هستند كه چگونه با آنها مواجه شوند تا آسيب پذيري سازمان را كاهش دهند از طرفی نیز امروزه بيشتر سازمان ها براي افزايش توانمندي ها، رشد و بقاي بلند مدت و کاهش ريسک عمليات خود نيازمند تدوين برنامه ريزي استراتژيک مي باشند. در پژوهش پیش رو محقق کوشیده است تا با استفاده از فنون برنامه ریزی استراتژیک اعم از شناسایی عوامل داخلی( نقاط قوت و نقاط ضعف) و عوامل خارجی (فرصت ها و تهدیدها) اهداف بلند مدت شرکت مذکور را مورد رصد و ارزیابی قرار دهد اما برای دستیابی به این اهداف، فقدان در شناسایی اهمیت رتبه بندی برای فاکتورهای تجزیه و تحلیل محیطی، سبب گردید تا محقق، به منظور بهسازی تجزیه و تحلیل SWOT با استفاده از ترکیب تصمیم گیری چند معیاره به نام (فرایند تحلیل سلسله مراتبی) را پیشنهاد دهد. با استفاده از این روش امکان مقایسه بین فاکتورها یا معیارها به منظور اولویت بندی آنها و بکارگیری آنها در قالب داده ها و ارزش های محاسبه فراهم میشود و هدف از اجرای ترکیب این روش (روش ترکیبی) به منظور بهبود کمی برنامه ریزی استراتژیک بوده است تا بتوان در پایان پس از تعیین استراتژی ها، علاوه بر اولویت بندی صورت گرفته توسط ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی QSPM و مقایسه آنها با اولویت بندی فاکتورهای موثر در برنامه ریزی از طریق فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی AHP، راهکار های مناسب پیشنهاد داده شود.

 واژگان کلیدی: برنامه ریزی استراتژیک، تجزیه و تحلیل محیطی، فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق

1-1 پیشگفتار2

1- 2 مقدمه2

1- 3 بیان مسئله2

1- 4 اهمیت و ضرورت تحقیق3

1- 5 هدف کلی و اهداف جزئی4

1- 6 چارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق5

1- 7 سوالات تحقیق6

1- 8 مفروضات تحقیق6

1- 9 قلمرو تحقیق6

1- 9-1 قلمرو موضوعی6

1-9-2 قلمرو مکانی7

1-9-3 قلمرو زمانی7

1- 10 ساختار پایان نامه7

فصل دوم: ادبیات و پیشینه‌ی تحقيق

2-1 مقدمه10

2-2 تعاریف10

2-2-1برنامه ریزی10

2-2-2استراتژی11

2-2-3مدیریت استراتژیک12

2-2-4 برنامه ریزی استراتژیک12

2-2-5استراتژیست13

2-2-6بیانیه مأموریت14

2-2-7چشم انداز14

2-2-8هدف های بلند مدت14

2-2-9نقاط قوت و ضعف داخلی14

2-2-10فرصت ها و تهدیدات خارجی15

2-2-11 تجزیه و تحلیل محیطی15

2-3ضرورت برنامه ریزی استراتژیک15

2-4مزایای برنامه ریزی استراتژیک16

2-5سبک های مختلف برنامه ریزی استراتژیک و تعیین استراتژی های سازمانی16

2-6سطوح مدیریت استراتژیک17

2-7 فرآیند مدیریت استراتژیک18

2-7-1تدوین استراتژیها19

2-7-2اجرای استراتژیها19

2-7-3ارزیابی استراتژیها20

2-8وجوه افتراق برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی عملیاتی21

2-9روش SWOT در برنامه ریزی استراتژیک21

2-10 مقدمه23

2-11 تاریخچه برنامه ریزی استراتژیک23

2-11-1 مدیریت استراتژیک در ایران25

2-12 شیوه ها و مدل های برنامه ریزی استراتژیک26

2-12-1 مأموریت سازمان یا شرکت28

2-12-2 مقایسه چشم انداز های سازمان با مأموریت سازمان29

2-12-3 اجزای تشکیل دهنده مأموریت سازمان29

2-12-4 تجزیه وتحلیل محیطی30

2-12-4-1 بررسی محیط خارجی31

2-12-4-1-1 بررسی عوامل خارجی31

2-12-4-1-1-1 روش اول32

2-12-4-2 بررسی محیط داخلی43

2-12-4-2-1 بررسی عوامل داخلی43

2-12-5 هدف های بلند مدت49

2-12-5-1 ماهیت هدف های بلند مدت50

2-12-6 انواع استراتژی ها50

2-12-6-1 استراتژی های یکپارچگی50

2-12-6-1-1 یکپارچگی عمودی به بالا50

2-12-6-1-2 یکپارچگی عمودی به پایین51

2-12-6-1-3 یکپارچگی افقی51

2-12-6-2 استراتژی های متمرکز51

2-12-6-2-1 رسوخ در بازار51

2-12-6-2-2 توسعه بازار51

2-12-6-2-3توسعه محصول52

2-12-6-3 استراتژی های تنوع52

2-12-6-3-1 تنوع همگون52

2-12-6-3-2 تنوع ناهمگون52

2-12-6-3-3 تنوع افقی52

2-12-6-4 استراتژی های تدافعی53

2-12-6-4-1 مشارکت53

2-12-6-4-2 کاهش53

2-12-6-4-3 واگذاری53

2-12-6-4-4 انحلال53

2-12-6-5 استراتژی های عمومی مایکل پورتر53

2-12-6-5-1 رهبری هزینه ها54

2-12-6-5-2 تمایز54

2-12-6-5-3 متمرکز54

2-13 بررسی و انتخاب استراتژی55

2-13-1 فرآیند ارائه و انتخاب استراتژی ها55

2-14 تصمیم گیری به روش تحلیل سلسله مراتبی56

2-14-1 مقدمه56

2-14-2 مفاهیم56

2-14-2-1 تاریخچه56

2-14-2-2 انواع حالت های تصمیم گیری57

2-14-2-3 مدل فرايند تحليل سلسله مراتبي58

2-14-2-3- 1- سازگاري در قضاوت‌ها61

2-14-2-4 اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی62

2-14-2-5- مزایای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی63

2-15 پیشینه تحقیق65

2-16 جمع بندی فصل81

فصل سوم: روش تحقيق

3-1 مقدمه84

3- 2 روش شناسی تحقیق84

3- 2- 1 روش تحقیق84

3- 2- 2 جامعه آماری تحقیق86

3- 2- 3 حجم نمونه و شیوه نمونه گیری86

3- 2- 4 ابزار و شیوه گرد آوری داده ها86

3- 2- 4- 1 روش گردآوری اطلاعات86

3- 2- 4- 2 ابزار گردآوری اطلاعات86

3- 2- 5 روایی و پایایی پرسشنامه87

3- 2- 6 تجزیه و تحلیل اطلاعات87

3- 3 چارچوب جامع تدوین استراتژی88

3-3-1 مرحله ورودی88

3-3-1-1 بیانیه مأموریت89

3-3-1- 1-1 فرآیند تعیین و ارزیابی مأموریت سازمان89

3-3-1-2 بررسی عوامل خارجی90

3-3-1-2-1 ابزارهای بررسی محیط خارجی91

3-3-1-2-2 ماتریس اولویت عوامل خارجی (تشخیص عوامل استراتژیک خارجی)91

3-3-1-2-3 عوامل استراتژیک خارجی92

3-3-1-2- 4 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی93

3-3-1-3 بررسی عوامل داخلی94

3-3-1-3-1 ابزارهای بررسی محیط داخلی95

3-3-1-3-2 ماتریس اولویت عوامل داخلی( تشخیص عوامل استراتژیک داخلی)95

3-3-1-3-3 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی96

3-3-1- 4- وضعیت رقابتی( ماتریس بررسی رقابت)98

3-3-1- 5 اهداف بلند مدت99

3-3-1-5-1 ویژگی اهداف بلند مدت100

3-3-1-5-2 دامنه اهداف بلند مدت101

3-3-1-5-3 حوزه های اهداف بلند مدت101

3-3-2 مرحله تطبیق یا مقایسه102

3-3-2-1 ماتریس عوامل داخلی – خارجی103

3-3-2-2 ماتریس بررسی موقعیت استراتژیک داخلی – خارجی شرکت104

3-3-2-3 ماتریس نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدات107

3-3-3 مرحله تصمیم گیری111

3-4 تعیین استراتژی های بهینه با استفاده از ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM)111

3-5 روش تحلیل سلسله مراتبی114

3-5-1 سازگاري در قضاوت‌ها117

3-6 الگوی نهایی تحقیق و مراحل انجام آن118

3-7 جمع بندی فصل119

فصل چهارم: محاسبه و یافته‌های تحقیق

4-1 مقدمه122

4-2 داده های گرد آوری شده مرحله ورودی مدل122

4-2-1 معرفی شرکت تخته شهید باهنر گرگان122

4-2-2 چشم انداز شرکت123

4-2-3 بیانیه مأوریت شرکت123

4-2-3-1بیانیه مأموریت شرکت تخته شهید باهنر گرگان125

4-2-4 شناسایی عوامل موثر داخلی و خارجی126

4-2-4-1 ماتریس اولویت عوامل داخلی( تشخیص عوامل استراتژیک داخلی)131

4-2-4-2 ماتریس اولویت عوامل خارجی (تشخیص عوامل استراتژیک خارجی)133

4-2-5 ماتریس های ارزیابی عوامل موثر داخلی و خارجی134

4-2-6 وضعیت رقابتی136

4-2-6-1 تبلیغات137

4-2-6-2 کیفیت محصول137

4-2-6-3 قیمت رقابتی137

4-2-6-4 برند137

4-2-6-5 وضعیت مالی138

4-2-6-6 وفاداری مشتریان138

4-2-6-7 کانال های توزیع138

4-2-6-8 سهم بازار138

4-2-7 اهداف بلند مدت139

4-3 مرحله تطبیق یا مقایسه142

4-3-1 ماتریس عوامل داخلی – خارجی142

4-3-2 ماتریس تجزیه و تحلیل محیطی (ماتریس سوات)143

4-3-2-1 تجزیه و تحلیل بر اساس SWOT و پیشنهاد استراتژی144

4-3-3 بررسی موقعیت استراتژیک داخلی و خارجی شرکت152

4-3-5 بررسی استراتژی های مختلف در شرکت تخته شهید باهنر گرگان154

4-4- مرحله تصمیم گیری و انتخاب استراتژی156

4-4-1- تعیین استراتژی بهینه با استفاده از ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM)156

4-4-2 تعیین استراتژی بهینه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP)169

4-4-2-1 ساخت سلسله مراتبی یا درخت تصمیم169

4-4-2-2 قضاوت ترجيحي (مقايسات زوجی)172

4-4-2-3 محاسبات وزن‌هاي نسبي173

4-4-2-3-1 سازگاري در قضاوت‌ها173

4-4-2-4 ادغام وزن هاي نسبي181

4-4-3 جمع بندی فصل192

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1: نتیجه گیری198

5-1-1: شناسایی نقاط قوت198

5-1-2: شناسایی نقاط ضعف198

5-1-3: شناسایی فرصت های محیطی199

5-1-4: شناسایی تهدید های محیطی200

5-1-5: استراتژی های مطرح شده201

5-2: استراتژی های پیشنهاد شده202

5-2-1: اولویت بندی استراتژی های پیشنهادی بر اساس ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM)202

5-2-2: اولویت بندی استراتژی های پیشنهادی بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)203

5-2-3: بررسی اهم استراتژی های پیشنهاد شده205

5-3: چند موضوع قابل توجه در مورد اجرای پروژه206

5-4: پیشنهادات207

5-4-1: پیشنهادات برای فعالیت های آتی شرکت207

5-4-2: پیشنهادات برای فعالیت های علمی207

پیوست، منابع و مآخذ

منابع فارسی:226

منابع لاتین:228

 

فهرست جدول‌ها

جدول2-1: عوامل اقتصادی.33

جدول 2-2: متغیرهای اصلی اجتماعی، فرهنگی، بوم شناسی و محیطی.34

جدول 2-3: متغیرهای سیاسی، دولتی و قانونی/ حقوقی.35

جدول 2-4: عوامل مهم فن آوری.36

جدول 2-5: مقادیر ترجیحات برای مقایسه های زوجی..60

جدول 2-6: مقدارشاخص هایناسازگاريتصادفیبرايماتریسهاییباابعادمختلف. 62

جدول 3-1: ماتریس اولویت عوامل خارجی.92

جدول 3-2: ماتریس ارزیابی عوامل خارجی.94

جدول 3-3: ماتریس اولویت عوامل داخلی.96

جدول 3-4: ماتریس ارزیابی عوامل داخلی..97

جدول 3-5: ماتریس بررسی رقابت.99

جدول 3-6: ماتریس عوامل داخلی و خارجی..104

جدول 3-7: عوامل موثر در تهیه ماتریس موقعیت و اقدام..106

جدول 3-8: ماتریس سوات..110

جدول 3-9: ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی.112

جدول 3-10: مقادیر ترجیحات برای مقایسه های زوجی.116

جدول 3-11: مقدارشاخص هایناسازگاريتصادفیبرايماتریسهاییباابعادمختلف..118

جدول 4-1: پرسش های مربوط به بررسی عوامل داخلی و خارجی شرکت تخته شهید باهنر گرگان.127

جدول 4-2: ماتریس اولویت عوامل داخلی.132

جدول 4-3: ماتریس اولویت عوامل خارجی.133

جدول 4- 4: ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(IFE) (نقاط قوت و ضعف).134

جدول 4- 5: ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE) (فرصت ها و تهدیدات).135

جدول 4- 6: ماتریس بررسی رقابت.133

جدول 4-8: داده های متناظر ماتریس ارزیابی داخلی- خارجی.143

جدول 4- 9: ماتریس ارزیابی عوامل داخلی- خارجی.143

جدول 4-10: نقاط قوت و ضعف شرکت تخته شهید باهنر گرگان.144

جدول 4-11: فرصت ها و تهدیدات محیطی شرکت تخته شهید باهنر گرگان.145

جدول 4-12: ماتریس سوات (SWOT).150

جدول 4-13: موقعیت استراتژیک داخلی و خارجی شرکت تخته شهید باهنر گرگان.152

جدول 4-14: ماتریس QSPM.158

جدول 4-15: اولویت بندی استراتژی ها با ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM).168

جدول 4-16: مقادیر ترجیحات برای مقایسه های زوجی.172

جدول 4-17: مقدارشاخص هایناسازگاريتصادفیبرايماتریسهاییباابعادمختلف.174

جدول 4-18: مقایسات زوجی عوامل ماتریس SWOT .174

جدول 4-19: جدول مقایسات زوجی نقاط قوت .176

جدول 4-20: جدول مقایسات زوجی نقاط ضعف.177

جدول 4-21: جدول مقایسات زوجی فرصت ها.178

جدول 4-22:جدول مقایسات زوجی تهدیدات.179

جدول 4-23 : جدول وزن نهايي معیارها.182

جدول 4-24 : وزن نهایی استراتژی ها.185

جدول 4-25: اولویت بندی استراتژی ها با روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP).188

 

فهرست شکل‌ها

شکل2-1: نمودار فرآیند برنامه ریزی استراتژیک برایسون.27

شکل2-2: الگوی جامع مدیریت استراتژیک دیوید.28

شکل 2-3: مدل پنج نیروی پورتر..38

شکل 2-4: محیط خارجی موسسه..42

شکل 2-5: زنجیره ارزش..48

شکل 2-6: نمایش سلسله مراتب یک مسئله تصمیم..59

شکل 3-1: مدل مدیریت استراتژیک فرد. آر .دیوید.85

شکل 3-2: چارچوب جامع تدوین استراتژی.88

شکل 3-3: ماتریس بررسی موقعیت و اقدام استراتژیک داخلی وخارجی شرکت..106

شکل 3-4: نمایش سلسله مراتب یک مسئله تصمیم.115

شکل 4-1: موقعیت شرکت بر روی نمودار SPACE154

شکل 4-2: درخت تصمیم مسئله171

شکل 4-3 : مقایسات زوجی عوامل ماتریس SWOT با نرم افزار Expert Choice.175

شکل 4-4 : مقایسات زوجی نقاط قوت با نرم افزار Expert Choice.177

شکل 4-5 : مقایسات زوجی نقاط ضعف با نرم افزار Expert Choice.178

شکل 4-6 : مقایسات زوجی فرصت ها با نرم افزار Expert Choice.179

شکل 4-7: مقایسات زوجی تهدیدات با نرم افزار Expert Choice.180

شکل 4-8 : اولویت بندی استراتژی ها با روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) با نرم افزار Expert Choice.189

شکل 4-9 : آنالیز حساسیت کارائی با نرم افزار Expert Choice.190

شکل 4-10 : آنالیز حساسیت دینامیکی با نرم افزار Expert Choice.191


مبلغ واقعی 25,000 تومان    30% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 17,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۶ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 2003

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.