تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 428
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331283

عنوان: تدوین استراتژی در محیط رقابتی صنعت لبنیات بر مبنای مدل پنج نیروی مایکل پورتر (مطالعه موردی در شرکت لبنی دوشه هراز آمل)


عنوان: تدوین استراتژی در محیط رقابتی صنعت لبنیات بر مبنای مدل پنج نیروی مایکل پورتر (مطالعه موردی در شرکت لبنی دوشه هراز آمل)

چکیده

این پروژه با هدف بررسی محیط رقابتی صنعت لبنیات بر مبنای مدل پنج نیروی پورتر در شرکت لبنی دوشه هراز آمل انجام گردیده است.وضع رقابت در یک صنعت به پنج نیروی اساسی بستگی دارد. قدرت مشترک این نیروها،سود نهایی با لقوه هر صنعت را تعیین میکند. قدرت مشترک نیروها ممکن است برای همه روشن باشد لیکن برای مقابله با آن ها استراتژیست ها ی صنعت لبنیات باید به عمق رفته ومنابع رقابت را تجزیه و تحلیل نمایند. جامعه آماری این تحقیق که به صورت نمونه گیری ساده تصادفی انتخاب شده است،20نفر می باشند. داده ها بعد از جمع آوری از طریق پرسشنامه، با استفاده از نرم افزارspss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ﺑﺮ اﺳـﺎس نتایج، بین هر یک از نیروهای پورتر با میزان فروش وسهم بازار شرکت رابطه معناداری پيدا شد همچنین تاثیر قدرت چانه زنی خریداران نسبت به دیگر نیروها بیشتر میباشد لذا استراتژیستهای شرکت باید بر قدرت چانه زنی خریداران تمرکز بیشتری داشته باشند.

کلمات کلیدی: استراتژی، محیط رقابتی، صنعت لبنیات، مدل پنج نیروی مایکل پورتر، دوشه هراز آمل

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه وکلیات تحقیق

1-1-مقدمه.................................................................................................................................... 1

1-2-تعریف مساله..........................................................................................................................3

1-3-فرضیات مساله.....................................................................................................................4

1-4-هدف از اجرا.........................................................................................................................5

1-5-توجیه ضرورت انجام طرح.....................................................................................................5

1-6-روش پژوهش وتکنیک های اجرایی......................................................................................5

1-7-قلمرو تحقیق.........................................................................................................................6

1-8-سوالات تحقیق......................................................................................................................6

1-9-پیشینه تحقیق.........................................................................................................................6

فصل دوم:ادبیات تحقیق

2-1-بخش اول:تعاریف،اصول ومبانی نظری...............................................................................11

2-1-1-تعریف استراتژی............................................................................................................ 11

2-1-2-تعریف مدیریت استراتژی...............................................................................................11

2-1-3-بررسی محیط سازمان......................................................................................................11

2-1-4-تجزیه وتحلیل محیط خارجی........................................................................................12

2-1-5-تجزیه وتحلیل محیط داخلی...........................................................................................16

2-1-6-مفهوم رقابت پذیری......................................................................................................17

2-1-7-مزیت رقابتی..................................................................................................................18

2-1-8-مزیت رقابتی پایدار........................................................................................................19

2-1-9-تجزیه وتحلیل رقابت..................................................................................................... 19

2-1-10-الگوی مبتنی بر پنج نیروی پورتر..................................................................................20

2-1-11-نیروی اول :شدت رقابت بین شرکت های رقیب.........................................................21

2-1-12-نیروی دوم:توان بالقوه برای ورود رقبای جدید............................................................22

2-1-13-نیروی سوم:توان بالقوه برای توسعه محصولات جایگزین..............................................23

2-1-14-نیروی چهارم:توان عرضه کنندگان مواد اولیه در چانه زدن.............................................23

2-1-15-نیروی پنجم:توان مصرف کنندگان در چانه زدن..............................................................24

2-1-16-منحنی تجربه...................................................................................................................25

2-1-17-تجزیه وتحلیل رقیب.......................................................................................................25

2-1-18-شناسایی رقبای شرکت....................................................................................................26

2-1-19-دیدگاه صنعت.................................................................................................................27

2-1-20-دیدگاه بازار.....................................................................................................................27

2-1-21-تعیین اهداف رقبا.............................................................................................................28

2-1-22-شناسایی خطمشی رقبا.....................................................................................................29

2-1-23-ارزیابی نقاط قوت وضعف رقیب....................................................................................30

2-1-24-براورد الگوی واکنشی رقبا..............................................................................................32

2-1-25خط مشی های رقابتی........................................................................................................33

2-1-26-جایگاه رقابتی..................................................................................................................34

2-2-بخش دوم: صنعت لبنیات.......................................................................................................34

2-2-1-معرفی رقبای شناخته شده در صنعت لبنیات.....................................................................34

2-2-2-شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)..........................................................................................35

2-2-3-شرکت فراورده های لبنی رامک.........................................................................................35

2-2-4-شرکت لبنیات میهن...........................................................................................................35

2-2-5-شرکت لبنیات سحر...........................................................................................................35

2-2-6-شرکت لبنیات کاله.............................................................................................................36

2-2-7-صنایع لبنی تین(دامداران)..................................................................................................36

2-2-8-تولید محصولات لبنی درایران طی سال 2013..................................................................36

2-2-9-وضعیت لبنیات جهان در سال 2013.................................................................................37

2-2-10-فراورده های لبنی.............................................................................................................37

2-2-11شاخص های ساختاری......................................................................................................38

2-2-12وضعیت مواد اولیه ومحصولات.........................................................................................40

2-2-13الگوی مصرف شیر وفراورده های لبنی..............................................................................41

2-2-14تولیدکنندگان عمده شیر ومحصولات لبنی.........................................................................42

2-2-15تولید..................................................................................................................................43

2-2-16صادرات................................................................................................................. ..........44

2-2-17واردات.............................................................................................................. ....... ......45

2-2-18وضعیت تکنولوژی............................................................................................... ...........47

2-2-19مواد اولیه .................................................................................................................... ....47

2-2-20ذینفعان.............................................................................................................................47

2-3-بخش سوم:استراتژی های رقابتی...........................................................................................50

2-3-1-استراتژیهای عمومی سه گانه............................................................................. ...............51

2-3-2-پیشرو بودن در هزینه کم...................................................................................................51

2-3-3-تمایز............................................................................................................................. ....52

2-3-4-تمرکز............................................................................................................................ ...53

2-3-5-تشریح نقش استراتژیک خریداران........................................................................ ...........53

2-3-6-نیازهای خرید در ارتباط با توانمندیهای شرکت........................................................... ...54

2-3-7-پتانسیل رشد خریدار.........................................................................................................55

2-3-8-قدرت چانه زنی خریداران................................................................................................57

2-3-9-هزینه ارائه خدمات به خریداران........................................................................................57

2-3-10-گسترش دامنه گزینش خریداران.....................................................................................58

2-3-11-محصولات جایگزین.......................................................................................................59

2-3-12-معرفی انواع محصولات جایگزین...................................................................................60

2-3-13-تشریح نقش استراتژیک محصولات جایگزین................................................................60

2-3-14-موانع ورود به صنعت لبنیات..........................................................................................61

2-3-15-مزیت مقیاس..................................................................................................................61

2-3-16-تمایز محصول................................................................................................................63

2-3-17-نیاز به سرمایه..................................................................................................................64

2-3-18-دسترسی مطلوب به مواد اولیه.........................................................................................65

2-3-19-سیاست های دولت.........................................................................................................66

2-3-20-دسته بندی استراتژیک رقبای موجود در صنعت.............................................................68

2-3-21-میزان دریافت شیر خام (ارتباط با تامین کنندگان)..........................................................68

2-4-بخش چهارم : معرفی شرکت لبنی دوشه هراز امل................................................................69

2-4-1-محصولات شرکت............................................................................................................70

فصل سوم:روش تحقیق

3-1-ابزارجمع آوری داده ها...........................................................................................................72

3-2-ویژگی های فنی وابزاری اندازه گیری.....................................................................................72

3-2-1-روایی .................................................................................................................................72

3-2-2-پایایی...................................................................................................................................73

3-3-روش تجزیه وتحلیل داده ها....................................................................................................74

فصل چهارم:محاسبات و یافته های تحقیق

4-1-بررسی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان....................................................................................76

4-1-1-بررسی پاسخ دهندگان از نظر جنسیت..................................................................................76

4-1-2-بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سطح تحصیلی..........................................................77

4-1-3-برسی وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سن.............................................................................78

4-2-بررسی توصیفی نمرات به تفکیک خرده مقیاس های پرسشنامه پورتر......................................80

4-3- آزمون نرمالیته نظرات...............................................................................................................83

4-4- آزمون سوال اول تحقیق............................................................................................................84

4-5- آزمون سوال دوم تحقیق............................................................................................................85

4-6- آزمون سوال سوم تحقیق............................................................................................................85

4-7- آزمون سوال چهارم تحقیق..........................................................................................................86

4-8- آزمون سوال پنجم تحقیق............................................................................................................87

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1- مقدمه..........................................................................................................................................89

5-2- آزمون سوال اول تحقیق..............................................................................................................89

5-3- آزمون سوال دوم تحقیق ............................................................................................................89

5-4- آزمون سوال سوم تحقیق............................................................................................................90

5-5- آزمون سوال چهارم تحقیق.........................................................................................................90

5-6- آزمون سوال پنجم تحقیق...........................................................................................................90

5-7- نتیجه گیری وتوصیه های استراتژیک...................................................................................... .91

5-8-پیشنهاد برای تحقیقات آتی......................................................................................... .... ..........94

5-9-محدودیت های تحقیق.............................................................................................. ........ .......95

منابع...................................................................................................................................... ..... ........96

ضمایم وپیوست...................................................................................................................................98

 

فهرست جداول

جدول 2-1انواع فراورده های لبنی......................................................................................................38

جدول 2-2 شاخص ساختاری صنعت لبنیات.....................................................................................40

جدول 2-3 مقایسه ترکیبات شیمیایی یک لیتر شیر با 200گرم گوشت گاو.........................................41

جدول 2-4 میزان تامین پروتئین حیوانی یک انسان با تغذیه نیم لیتر شیر...........................................41

جدول 2-5 متوسط مصرف سرانه شیر................................................................................................42

جدول 2-6مصرف شیر و فرآورده های آن در اروپا و آمریکای شمالی..............................................42

جدول2-7 مصرف سرانه پنیر.............................................................................................................42

جدول 2-8 سهم شیر و فرآورده های لبنی از هزینه های خوراکی خانوار در ایران............................43

جدول 2-9 امار تولید لبنیات از سال 85 تا1388..................................................................................43

جدول 2-10 مجموع ظرفیت پروانه بهره برداری تولید فراورده های لبنی.........................................44

جدول 2-11 میزان صادرات فراورده های لبنی............................................................................44

جدول 2-12واردات محصولات لبنی............................................................................................45

جدول 2-13 اقلام وارداتی سال 1388...........................................................................................47

جدول2-14 وضعیت تولید انواع فرآوردههای لبنی به تفکیک استان، 1389,.................................49

جدول 2-15تولید سرانه شیر خام استانها،...................................................................................50

جدول 3-1محاسبه آلفای کرونباخ.........................................................................................74

جدول شماره4-1- بررسي وضعيت جنسيت...............................................................................76

جدول شماره 4-2- بررسي وضعيت سطح تحصیلی..................................................................78.

جدول شماره4-3- بررسي وضعيت پاسخ دهندگان از نطرمتغیر سن..........................................79

جدول4-4شاخص های آماری تهدید تازه وارد های صنعت.....................................................80

جدول4-5شاخص های آماری تهدید کالاهای جایگزین.........................................................80

جدول4-6شاخص های آماری شدت رقابت...........................................................................81

جدول4-7شاخص های آماری قدرت چانه زنی تامین کنندکان........................................81

جدول4-8شاخص های آماری قدرت چانه زنی خریداران................................................82

جدول4-9شاخص های آماری پنج نیروی پورتر.............................................................. 82

جدول4-10- آزمون نرمال بودن برای چهارمتغیر.................................................................84

جدول4-11- ضریب همبستگی پیرسون..............................................................................84

جدول4-12- ضریب همبستگی پیرسون...............................................................................85

جدول4-13- ضریب همبستگی پیرسون...............................................................................86

جدول4-14- ضریب همبستگی پیرسون...............................................................................87

جدول4-15- ضریب همبستگی پیرسون...............................................................................87

جدول5-1- استراتژیهای پیشنهادی برای خنثی سازی نیروهای پورتر............................94

 

فهرست تصاویر ونمودارها

شکل2- 1 رابطه نیروهای خارجی و سازمان............................................................................13

شکل 2-2 چارچوب مفهومي برای تعريف رقابت پذيري..........................................................17

شکل2-3 الگوی رقابت مبتنی بر پنج نیرو..................................................................................21

شکل 2-4 مراحل تجزيه و تحليل رقبا.......................................................................................26

شکل 2-5 زنجیره ارزش صنعت لبنیات......................................................................................40

شکل 2-6 درصد جذب شیر خام برای تولید فرآوردههای لبنی..................................................49

شکل2-7 چرخ استراتژی رقابتی.................................................................................................51

شکل2-8 استراتژیهای عمومی رقابت........................................................................................53

نمودار شماره 4-1 بررسي وضعيت جنسیت..............................................................................77

شکل شماره 4-2 بررسي وضعيت سطح تحصیلات..................................................................78

شکل شماره 4-3 بررسي وضعيت سن......................................................................................79

شکل شماره 4-4بررسي میانگین نظرات....................................................................................83


مبلغ واقعی 25,000 تومان    30% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 17,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۶ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 149

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.