تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 419
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331274

تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش


تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش

چکیده:

شناسايي مسائل و مشكلات موجود سازمانها از نظر داخلي و خارجي كه در نهايت منجر به كشف و تبيين نقاط قوت و ضعف داخلي و فرصتها و تهديدات خارجي مي‌شود بعنوان بخشي از فرآيند برنامه‌ريزي استراتژيك است. يكي از ابزارهايي كه در مرحله­ ي تدوين استراتژي براي تحليل موارد استراتژيك دروني و بيروني به كار مي ­رود تحليلSWOT مي باشد که قادر است مهمترين فاكتورهاي دروني و بيروني كه مي توانند آينده­ ي يك سازمان را تحت تاثير قرار دهند را خلاصه كند. هدف اصلی تحقیق حاضر تدوین استراتژي انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان کيش بر اساس تحليل SWOTو با استفاده از فرآيند تحليل شبکه اي (ANP) فازی بوده است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی بوده و از حیث هدف کاربردی می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه و روش جمع آوری داده ها بصورت ترکیبی کتابخانه ای و میدانی بوده است و جامعه آماري اين پژوهش شامل 15 نفر از سرمايه گذاران و مديران نهادهاي دولتي حاکم بر کيش و کارشناسان شامل هيئت امناء و همچنين اعضاي انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان کيش بوده اند که به این تعداد پرسشنامه توزیع گردید. نتایج تجزیه و تحلیل با استفاده از رویکرد FANP نشان داد رتبه بندی استراتژی های انجمن در تبيين نقاط قوت و ضعف داخلي و فرصتها و تهديدات خارجی به ترتیب عبارت بودند از استراتژی های نقاط قوت و فرصتها، نقاط قوت و تهدیدها، نقاط ضعف و فرصتها، نقاط ضعف و تهدیدها که در این ارتباط با توجه به رتبه بدست آمده باید راهکارهای مؤثری در جهت تقویت و تعدیل استراتژی ها توسط دست اندرکاران انجمن اندیشیده و بکار گرفته شود.

واژه های کلیدی: تدوین، استراتژی، SWOT، FANP، انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان کيش.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت... 4

1-4- اهداف تحقیق.. 6

1-4-1- هدف اصلی.. 6

1-4-2- اهداف فرعی.. 6

1-5- سؤالات تحقیق.. 6

1-6- قلمرو تحقیق.. 7

1-7- تعریف واژه ها و اصطلاحات... 7

فصل دوم - مروری بر تحقیقات انجام شده

2- 1- مقدمه. 10

2-1-1- برنامه ریزی استراتژیک... 11

2-1-2- فرآیند برنامه‌ریزی و مديريت استراتژيك... 13

2-1-3- برنامه‌ریزی بلند‌مدت، برنامه‌ريزي جامع و برنامه‌ریزی استراتژیک................................................... 15

2-1-4- تحلیل SWOT. 17

1- تعاریف نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات... 18

2- قواعد حاکم بر استراتژیهای SWOT. 18

3- کار برد تحلیلSWOT در سطح کشورها19

2-1-5- برخي مدلها و رويكردهای برنامه‌ریزی استراتژیک... 20

1- فرآیند برنامه‌ریزی جامع.. 20

2- مدل استراتژی صنعتی.. 21

3- تدوين و تعيين استراتژي مناسب... 22

4- مدل فیلیپس.... 24

5- مدل رایت... 25

6- مدل فريمن يا ذينفعان. 27

7- مدل تحليل رقابتي.. 28

8- مدل هيل.. 29

9- مدل خط‌مشي هاروارد. 30

10- نظامهاي برنامه‌ريزي استراتژيك... 31

11- برنامه‌ريزي استراتژيك بعنوان قالبي براي نوآوري.. 31

12- افزون‌گري منطقي.. 32

13- مذاكرات استراتژيك... 32

14- مدل مديريت مسائل استراتژيك... 33

15- مدل استراتژی چافي.. 33

16- مدل فرد آر ديويد. 34

2-1-6- نوع شناسي استراتژي ا43

2-1-6-1- انواع استراتژي ها از نظر مايلز واسنو. 43

2-1-6-2- انواع استراتژيها از نظر « فرد. آر. ديويد ».......................................................................................44

2-1-6-3- استراتژي هاي سازمانهاي بخش دولتي از ديدگاه روبين.. 49

2-1-6-4- انواع استراتژي ها از نظر بري.. 50

2-1-6-5- انواع استراتژي مينتزبرگ و واترز. 51

2-1-6-6- شيوه‌ها و استراتژي هاي گولد وكمبل.. 53

2-2- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته. 54

2-2-1- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته داخلی.. 54

2-2-2- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته خارجی.. 58

2-2-3- جمع‌بندي مطالعات و تحقيقات مشابه. 64

2-3- انجمن سرمایه گزاران و کارآفرینان کیش.... 68

2-4- چشم انداز انجمن سرمایه گزاران و کارآفرینان کیش.... 69

فصل سوم - روش تحقیق

3-1- مقدمه. 72

3-2- روش تحقيق.. 72

3-3- جامعه آماري.. 72

3-4- ابزار جمع آوري داده ها72

3-5- روش تجزيه و تحليل داده‌ها و اطلاعات... 73

3-5-1- فرآیند تحلیل شبکهای (ANP) فازی.. 74

3-5-2- ماتریس SWOT انجمن سرمایه گذاری و کارآفرینی کیش.... 73

فصل چهارم - نتایج

4-1- مقدمه. 82

4-2- مشخصات پاسخگویان. 83

4-2-1- مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير جنسيت... 83

4-2-2- مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير تأهل.. 84

4-2-3- مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير سن.. 85

4-2-4- مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير ميزان تحصيلات... 86

4-3- رویکردFANP در تحلیل استراتژی های SWOT انجمن سرمایه گذاری و کارآفرینی کیش.... 87

4-3-1- مراحل بهدست آوردن وزن مؤلفه ها با تحلیل شبکهای فازی (FANP). 88

4-3-2- رویکرد FANP در استراتژیOS. 95

4-3-3- رویکرد FANP در استراتژیTS. 98

4-3-4- رویکرد FANP در استراتژیOW... 100

4-3-5- رویکرد FANP در استراتژیWT. 103

فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه. 108

5-2- با توجه به مسئله اصلی تحقیق، سؤالات به صروت زیر نیز مطرح گردید:108

5-3- يافته‌ها113

5-4- بحث... 122

5-5- پيشنهادات كاربردي.. 124

5-6- پيشنهاداتي براي تحقيقات آينده127

فهرست منابع

منابع فارسي.. 130

منابع غیرفارسی.. 132

پیوست ها

پیوست شماره یک- پرسشنامه. 137

چکیده انگلیسی 151


فهرست جدول ها

جدول شماره 2-1- برخی تفاوتهای برنامه‌ریزی استراتژیک و برنامه‌ریزی بلندمدت (Fahey, 1989)15

جدول 2-2. 28

جدول شماره 2-3- جمع‌بندي سابقه تحقيقات مشابه64

جدول 3-1. 78

جدول-4-1- میانگین مقایسات زوجی نسبت به هدف.. 89

جدول -4-2- میانگین مقایسات زوجی نسبت به s. 89

جدول-4-3- میانگین مقایسات زوجی نسبت به w.. 89

جدول -4-4- میانگین مقایسات زوجی نسبت به o. 90

جدول -4- 5- میانگین مقایسات زوجی نسبت به t90

جدول 4-6-. 91

جدول 4-7- ماتریس بردار ویزهگزینه ها نسبت به معیار ها و زیرمعیار ها91

جدول 4-8- ماتریس اوزان نهایی معیار ها نسبت به هدف.. 93

جدول 4-9 - ماتریس اوزان نهایی گزینه ها نسبت به هدف.. 94

جدول 4-10- ماتریس مقایسات زوجی استراتژی های SO.. 95

جدول4-11- ماتریس بردار ویژه استراتژی های SO.. 96

جدول 4-12- ماتریس بردار ویزه نقاط قوت و فرصتها به استراتژی SO.. 96

جدول 4-13- ماتریس اوزان نهایی استراتژی های SO.. 97

جدول 4-14 - ماتریس مقایسات زوجی استراتژی های ST. 98

جدول 4-15- ماتریس بردار ویژه استراتژی های ST. 98

جدول 4-16- ماتریس بردار ویزه نقاط قوت و تهدیدها به استراتژیST. 99

جدول 4-17- ماتریس اوزان نهایی استراتژی های ST. 99

جدول -4-18- ماتریس مقایسات زوجی استراتژی های WO.. 100

جدول 4-19- ماتریس بردار ویژه استراتژی های WO.. 101

جدول 4-20- ماتریس بردار ویزه نقاط ضعف و فرصتها به استراتژیWO.. 101

جدول 4-21- ماتریس اوزان نهایی استراتژی های WO.. 102

جدول 4-22- ماتریس مقایسات زوجی استراتژی های WT. 103

جدول 4-23- ماتریس بردار ویژه استراتژی های WT. 103

جدول 4-25- ماتریس اوزان نهایی استراتژی های WT. 105

جدول 5-1. 114

جدول 5-2. 118

جدول 5-3. 119

جدول 5-4. 120

جدول 5-5. 121

جدول 5-6. 122

جدول 5-7. 123

 

فهرست نمودارها

نمودار شماره 2-1- مدل استراتژی صنعتی. 21

نمودار شماره 2-2- مدل ماتريس استراتژي اصلي (GSM)22

نمودار شماره 2-3- مدل رایت.. 27

نمودار شماره 2-4- مدل تحليل رقابتي پرتر. 29

نمودار شماره 2-5- مدل هيل. 30

نمودار شماره 2-6- الگوي جامع مديريت استراتژيك.. 35

نمودار شماره 4-1- توزيع فراواني نمونه آماري از نظر جنسيت.. 83

نمودار شماره 4-2- توزيع فراواني نمونه آماري از نظر تأهل. 84

نمودار شماره 4-3- توزيع فراواني نمونه آماري از نظر سن. 85

نمودار شماره 4-4- توزيع فراواني نمونه آماري از نظر تحصيلات.. 86

نمودار 4-5- ساختار شبکه ای مدل SWOT. 87

نمودار 4-6- اوزان نهایی معیار ها نسبت به هدف.. 93

نمودار 4-7- اوزان نهایی گزینه ها نسبت به هدف.. 94

نمودار4-8- اوزان نهایی استراتژی های SO.. 97

نمودار 4-9- اوزان نهایی استراتژی هاTS. 100

نمودار 4-10- اوزان نهایی استراتژی ها WO.. 102

نمودار 4-11- اوزان نهایی استراتژی های WT. 106

 

فهرست شکل ها

شکل 3-1- تفاوت ساختاری ANP و AHP. 74

شکل 3-2- ساختار شبکه ای ANP. 74

شکل 3-3- سوپرماتریس با ساختار شبکه ای. 76


مبلغ واقعی 24,000 تومان    30% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 16,800 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۶ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 530

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.