تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 81
  • بازدید دیروز : 707
  • بازدید کل : 333352

تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکردکارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان


تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی  انسانی بر عملکردکارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان

چكيده

هدف کلی پژوهش حاضر، تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان می باشد. براي اين منظور یک فرضيه اصلي و چهار فرضيه فرعي طراحي شده است. جهت آزمون فرضيه ها پرسشنامه اي شامل 45 سوال با توجه به شاخصهاي تعريف شده براي ابعاد الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی و عملکرد کارکنان تنظيم گرديد و پس از سنجش روايي و پايايي آن، با استفاده از روش نمونه گيري تصادفی ( قرعه کشی) در اختيار نمونه آماري قرار گرفت. جامعه آماري اين تحقيق 4989 نفر کارکنان موجود در 14 شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان، مي باشد. حجم نمونه آماري با استفاده از فرمول كوكران 357 نفر برآورد گرديد. و اين تعداد با استفاده از روش نمونه گيري تصادفی طبقه ای انتخاب و پرسشنامه تنظيم شده در اختيار آنها قرار گرفت. پرسشنامه ها، جمع آوري و اطلاعات حاصله تلخيص، طبقه بندي و با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي( آزمون همبستگي r پيرسون) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج حاصل بيانگر اين است كه بين مؤلفه هاي الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی(پیش نیاز ساختاری، پیش نیاز فرهنگی، پیش نیاز انسانی و پیش نیاز مدیریتی) رابطه مستقیم و معني داري وجود دارد.

کلید واژه ها: برنامه ریزی، استراتژیک، نیروی انسانی، عملکرد، کارکنان.

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول :طرح تحقیق ۱

مقدمه ۲

بیان مساله ۳

سوال آغازین ۵

اهداف تحقیق 6

اهمیت و ضرورت تحقیق 7

چارچوب نظری تحقیق 8

فرضیه های تحقیق 9

مدل تحلیلی تحقيق 10

مدل عملیاتی تحقيق 11

متغیرهای تحقیق 12

قلمرو تحقیق 12

محدودیت های تحقیق 14

تاریخچه مختصری از شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان 15

تعریف مفهومی متغيرها 16

تعریف عملیاتی متغيرها 17

فصل دوم: ادبیات تحقیق 20

بخش اول: برنامه ریزی استراتژیک 21

مقدمه 21

تعریف برنامه 22

محاسن برنامه ریزی 23

انواع برنامه ریزی 23

سبک های برنامه ریزی 25

ویژگی های برنامه ریزی 26

تعریف استراتژی 29

اجرا و پیاده سازی استراتژی ۲۹

استراتژی های مدیریت تغییر 30

مفهوم و تعاریف برنامه ریزی استراتژیک 30

برنامه ریزی استراتژیک چیست 31

مزایای برنامه ریزی استراتژیک 31

رویکردهای برنامه ریزی استراتژیک 32

محدودیتهای برنامه ریزی استراتژیک 32

ویژگی های برنامه ریزی استراتژیک 34

مدل های مختلف برنامه ریزی استراتژیک 34

بخش دوم: نیروی انسانی 37

مقدمه 37

برنامه ریزی نیروی انسانی ۳۸

مراحل برنامه ریزی نیروی انسانی ۳۸

فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی ۳۹

مزایای برنامه ریزی نیروی انسانی 50

علل عدم برنامه ریزی نیروی انسانی 51

موانع اجرای برنامه ریزی منابع انسانی 51

سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی و برنامه ریزی نیروی انسانی 52

بخش سوم: برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی 53

مقدمه 55

سیر تکامل نیروی انسانی 56

مدیریت استراتژیک منابع اسنانی 56

استراتژی های منابع انسانی: یک مفهوم 57

مدل های مدیریت استراتژیک منابع انسانی 58

استراتژی منابع انسانی: یک فرایند 59

عوامل پایه ای موثر بر برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی 61

انواع برنامه ریزی استراتژیک 62

الگوی عقلایی برای تدوین استراتژیمدآمتذن 62

الگوی فراینده و تدریجی 64

تئوری نقاط مرجع استراتژیک 64

استراتژی های نیروی انسانی 67

پیوند میان برنامه ریزی استراتژی و منابع انسانی 72

برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی 74

الگوهای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی 78

عناصر الگوی برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی 79

بخش چهارم: عملکرد کارکنان 81

مقدمه 81

مفهوم عملکرد 82

ارزیابی عملکرد 84

تاریخچه ارزیابی عملکرد 87

ارزیابی عملکرد در ایران 88

مبانی طراحی سیستم ارزیابی عملکرد 88

اجزای یک سیستم ارزیابی عملکرد 89

ویژگی های سیستم ارزیابی عملکرد 90

شاخص های ارزیابی عملکرد 91

طبقه بندی شاخص های ارزیابی عملکرد 91

ویژگی های شاخص های ارزیابی عملکرد 92

مزایای ارزیابی عملکرد 95

ضرورت ارزیابی عملکرد 95

سیستم ارزیابی عملکرد 97

مقایسه دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد 99

بخش پنجم: پیشینه تحقیق 103

مقدمه 103

تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور 103

تحقیقات انجام گرفته در داخل 104

فصل سوم: روش تحقیق 105

مقدمه 106

روش تحقیق 107

جامعه و نمونه آماری 107

ابزار جمع آوری اطلاعات 111

پایایی و روایی ابزار سنجش 114

روش تجزیه و تحلیل داده هاي آماری 115

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات(یافته های تحقیق) 116

مقدمه 117

توزیع فراوانی جنسیت 117

توزیع فراوانی تحصیلات 118

توزیع فراوانی سن 119

توزیع فراوانی سنوات خدمت 120

شاخص های توصیفی عملکرد کارکنان 121

شاخص های توصیفی الزامات برنامه ریزی استراتژیک 122

شاخص های توصیفی پیش بینی ساختاری 123

شاخص های توصیفی پیش بینی فرهنگی 124

شاخص های توصیفی پیش بینی انسانی 125

شاخص های توصیفی پیش بینی مدیریتی 126

بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها 127

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 133

مقدمه 134

نتیجه گیری 134

پیشنهادات 135

منابع و مأخذ 138

پیوست ها 146

 

فهرست جدول ها

1-1 قلمرو مکانی تحقیق 13

1-۲ قلمرو زمانی تحقیق 14

2-1 طرح جانشینی 42

۲-۲ مقایسه روشهای برآورد عرضه و تقاضای نیروی انسانی 46

۲-3 تفاوت دیدگاه های سنتی و نوین از دید اسپف 101

۳-1 جامعه آماری- اطلاعات شبکه های بهداشت و درمان در جامعه آماری 108

3-1 نمونه آماری به تفکیکی سهم هر شبکه بهداشت و درمان شهرستان 111

3-۳ آزمون پایایی پرسشنامه 115

4-1 توزیع فراوانی جنسیت 117 117

4-2 توزیع فراوانی تحصیلات 118 118

4-3 توزیع فراوانی سن 119

4-۴ توزیع فراوانی سنوات خدمت 120

4-۵ شاخص های توصیفی عملکرد کارکنان 121

4-۶ شاخص های توصیفی الزامات برنامه ریزی استراتژیک 122

4-۷ شاخص های توصیفی پیش نیاز ساختاری 123

4-۸ شاخص های توصیفی پیش نیاز فرهنگی 124

4-۹ شاخص های توصیفی پیش نیاز انسانی 125

4-۱۰ شاخص های توصیفی پیش نیاز مدیریتی 126

4-1۱ نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات 127

4-1۲ آزمون همبستگی پیرسون برای عملکرد کارکنان 128

4-1۳ آزمون همبستگی پیرسون برای پیش نیاز ساختاری و عملکرد کارکنان 129

 

فهرست نمودارها

4-1 توزیع فراوانی جنسیت 117

4-2 توزیع فراوانی تحصیلات 118

4-3 توزیع فراوانی سن 119

4-۴ توزیع فراوانی سنوات خدمت 120

4-۵ شاخص های توصیفی عملکرد کارکنان 121

4-۶ شاخص های توصیفی الزامات برنامه ریزی استراتژیک 122

4-۷ شاخص های توصیفی پیش نیاز ساختاری 123

4-۸ شاخص های توصیفی پیش نیاز فرهنگی 124

4-۹ شاخص های توصیفی پیش نیاز انسانی 125

4-۱۰ شاخص های توصیفی پیش نیاز مدیریتی 126

 

فهرست شکل ها

2-1 فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی 40

2-2 مدل خانه ای استراتژیک های منابع انسانی 59

2-3 گام های استراتژیک منابع انسانی 61

2-4 اجزای یک سیستم ارزیابی عملکرد 89

4-1 الزامات برنامه ریزی استراتژیک 128

4-2 پیش نیاز ساختاری 129

4-3 پیش نیاز فرهنگی 130

4-4 پیش نیاز انسانی 131

4-۵ پیش نیاز مدیریتی 132


مبلغ واقعی 24,000 تومان    30% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 16,800 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۶ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 145

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.