تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 595
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331450

اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری


اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری

چكيده :

گردشگران براي انتخاب مقاصد گردشگري نيازمند اطلاعاتي در خصوص مقصد مي باشند. آنها پيوسته اطلاعاتي را از رسانه هاي گروهي شامل تلويزيون، ماهواره، اينترنت و... جمع آوري مي كنند. اگرچه منابع مذكور اطلاعات ارزشمندي را در اختيار گردشگر قرار مي دهد،اماگردشگران ترجيح مي دهند بخش قابل توجهي از اطلاعات مورد نياز خود را از منابع غير رسمي از جمله بستگان، دوستان، آشنايان و ديگر افراد دريافت كنند. باتوجه به اينكه اين افراد خود ذينفع نيستند، به همين دليل بيشتر مورد توجه خاص گردشگران مي باشند.از اين رو هدف اصلي اين تحقيق بررسي تاثير تبيليغات شفاهي بر انتخاب ايران به عنوان يك مقصد گردشگري است. با استفاده از چارچوب نظري و مطالعات محقق مدلي پيشنهاد گرديد كه تاثير تبليغات شفاهي را بر چهار عامل سنجيد.متغيرهاي تحقيق تبليغات شفاهي ، ارزش ادراك شده ، ريسك ادراك شده ، رضايت و تمايلات رفتاري مي باشد. تحقيق از نوع هدف كاربردي است ، و ابزار سنجش پرسش نامه است كه چون جامعه نامحدود بود نمونه تحقيق 384 نفر از گردشگران اروپايي كه به ايران سفر كردند بودند. در تجزيه و تحليل پرسشنامه از مباحث استنباطي و توصيفي آماري استفاده شده است. آماره‌هاي توصيفي شامل جداول فراواني و ميانگين می باشد و در سطح استنباطي نيز از مدل معادلات ساختاری شامل تحليل عاملی تائيدی و تحليل مسير استفاده شده است. نرم افزار های مورد استفاده جهت تجزيه و تحليل داده ها بسته نرم افزاری SPSS نسخه 19 و بسته نرم افزاری LISREL نسخه 72/8 و SMARTPLS‌ نسخه 2 تحت ويندوز می باشنديافته هاي تحقيق نشان داد كه تبليغات شفاهي بر ارزش ادراك شده و ريسك ادراك شده تاثير معناداري دارد اما بر رضايت و تمايلات رفتاري تاثيري نمي گذارد.

كلمات كليدي : تبليغات شفاهي، ارزش ادراك شده، ريسك ادراك شده، رضايت، تمايلات رفتاري

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1 -بيان مسئله. 2

1-2- اهميت و ضرورت تحقيق.. 2

1-3- گزاره هاي تحقيق.. 3

1-4- فرضیه های تحقیق.. 4

1-5- هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار. 4

1-6- روش كلي تحقيق.. 4

1-7- قلمرو مکانی-جامعه تحقیق.. 5

1-8- قلمرو زمانی تحقیق.. 5

1-9- روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه. 5

1-10- روش گردآوری اطلاعات وداده ها5

1-11- روش تحليل داده ها5

1-12- موانع ومحدودیتهای تحقیق.. 6

1-13- چارچوب كلان نظري تحقيق.. 6

1-14- نقشه راه. 10

1-15- پیشینه تحقیق.. 11

1-16- شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق.. 12

2-1- مقدمه. 14

2-2- ارتباطات شفاهی.. 15

2-2-1- ارتباطات.. 15

2-2-2-مهارت ارتباطی.. 15

2-3- تبلیغات شفاهی و ابزار آن. 20

2-3-1-اهمیت تبلیغات شفاهي.. 23

2-3-2- متغیرهای تبلیغات شفاهی.. 25

2-3-3- ارتباطات.. 25

2-4- تمایل رفتاری.. 28

2-4-1- تکرار بازدید. 28

2-4-2-تبلیغات شفاهی و تمایلات رفتاری مصرف کننده29

2-5- ارزش ادراک شده. 30

2-5-1- ارزش ادراک شدهو تبلیغات شفاهی.. 31

2-6- ریسک ادراک شده. 33

2-7- رضایت.. 36

2-8- مدل های مختلف در زمینه تبلیغات شفاهی.. 40

2-8-1- مدل توسعه وفاداری و تبلیغات شفاهی مثبت فلاویان و همکاران. 40

2-8-2- مدل توسعه تبلیغات شفاهی مثبت مولیناری.. 40

2-8-3- مدل ارزش ادراک شده توسط مصرف کنندگان گیل و همکاران. 41

2-9- مروری بر تحقیقات پیشین.. 42

2-10- مدل پيشنهادي تحقيق.. 45

3-1- مقدمه. 46

3-2- روش تحقيق.. 46

3-3- متغيرهاي تحقيق.. 47

3-4- روشهاي جمع‌آوري اطلاعات.. 47

3-5- روايي و پايايي پرسشنامه. 49

3-5-1- تعيين پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه. 49

3-5-2- تعيين اعتبار (روايي) پرسشنامه. 50

3-6- جامعه و نمونه آماري.. 51

3-7- قلمرو مکاني تحقيق.. 51

3-8- قلمرو زماني تحقيق.. 51

3-9- روش تجزيه و تحليل اطلاعات.. 51

3-9-1- مدل معادلات ساختاري.. 52

3-10- ضرورت مدل معادلات ساختاري در پژوهش حاضر. 53

3-11- مراحل مدل معادلات ساختاري.. 53

3-12- جمع بندی.. 58

4-1- مقدمه. 59

4-2- بررسي توصیفی مشاهدات.. 60

4-3- بررسي توصیفی متغیرها66

4-4- تحلیل اسنباطی یافته‌ها67

4-5-بررسي شرايط لازم براي تحليل عاملي.. 68

4-6- اعتبار سنجی مدل تحقيق با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری.. 69

4-7-تفسير و تعبير مدل. 72

4-8- بررسی ضرایب روایی، پایایی و همبستگی.. 75

4-9- نتایج تحلیل عاملی تاییدی (مدل اندازه گیری متغیرهای تحقیق)77

4-10- تحلیل فرضیه‌های تحقیق.. 79

4-11- فرضیه های تحقیق.. 80

5-1-مقدمه. 85

5-2- فرايند تحقيق.. 85

5-3- نتيجه گيري.. 86

5-4- نتيجه گيري كلي.. 88

5-5- پيشنهادهاي كاربردي.. 88

5-6- پيشنهادهاي پژوهشي.. 90

5-7- محدوديت هاي تحقيق :91

منابع فارسي.. 92

پیوست ها100

 

فهرست شکل­ها

شکل 2-1- مدل توسعه وفاداری و تبلیغات شفاهی فلاویان و همکاران................................................................................................ 40

شکل 2-2- مدل توسعه تبلیغات ششفاهی مثبت مولیناری و همکاران...............................................................................................41

شکل 2-3- مدل ارزش ادراک شده توسط مصرف کنندگان گیل و همکاران............................................................................................. 42

شکل 2-4- مدل مفهومی تحقیق................................................................................................................................................ 45

 

فهرست جداول

جدول 2-1- تعاریف ارتباط شفاهی.......................................................................................................................................... 18

جدول 2-2- ابعاد ریسک ادراک شده......................................................................................................................................... 34

جدول 3-1- ترکیب سؤالات پرسشنامه........................................................................................................................................ 48

جدول 4-1- نتایج توصیفی ویژگی های دموگرافیک......................................................................................................................... 60

جدول 4-2- شاخص های توصیفی برای همه متغیرهای تحقیق........................................................................................................ 66

جدول 4-3- نتایج آزمون لوگموگروف اسمیرتوف برای متغیرهای پژوهش............................................................................................... 69

جدول 4-4- مقادیر قبول شاخص های برازش.................................................................................................................................. 73

جدول 4-5- شاخص های برازش مدل............................................................................................................................................ 74

جدول 4-6- ضرایب همبستگی پیرسون و ضرایب روایی مدل.............................................................................................................. 75

جدول 4-7- نتایج عاملی تأییدی.................................................................................................................................................. 77

جدول 4-8- ضرایب مسیره آماره t و نتیجه زمینه تحقیق.................................................................................................................... 80

 

فهرست نمودار

نمودار 2-1- ساختار اجتماعی مشتریان........................................................................................................................................ 22

نمودار 4-1- وضعیت دموگرافیکی جنسیت پاسخ دهندگان................................................................................................................... 62

نمودار 4-2- وضعیت گرافیکی سن پاسخ دهندگان.............................................................................................................................. 62

نمودار 4-3- وضعیت گرافیکی تحصیلات پاسخ دهندگان........................................................................................................................ 63

نمودار 4-4- دفعات سفر به ایران..................................................................................................................................................... 63

نمودار 4-5- شکل پاسخ دهندگان................................................................................................................................................... 64

نمودار 4-6- تأهل پاسخ دهندگان.................................................................................................................................................... 64

نمودار 4-7- درآمد مصرف کنندگان.................................................................................................................................................... 65

نمودار 4-8- هدف از سفر.............................................................................................................................................................. 65

نمودار 4-9- وضعیت های متغیرهای تحقیق......................................................................................................................................... 67

نمودار 4-10- مدل تحقیق در حالت تخمین ضرایب استاندارد................................................................................................................... 70

نمودار 4-11- مدل تحقیق در حالت معناداری..................................................................................................................................... 71


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۶ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 388

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.