تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 137
  • بازدید دیروز : 35
  • بازدید کل : 348115

بررسی تاثیر کانال های توزیع متنوع برارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان (مطالعه موردی : نام های تجاری لوکس در بازار پوشاک کرمان)


بررسی تاثیر کانال های توزیع متنوع برارزش برند و وفاداری  مصرف کنندگان (مطالعه موردی : نام های تجاری لوکس در بازار پوشاک کرمان)

چکیده :

هدف تحقیق حاضر بررسی ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان به نامهای تجاری لوکس و کانالهای توزیع موجود برای نامهای تجاری لوکس (از قبیل بوتیکها، مراکز خرید، فروشگاه های اینترنتی، نمایندگی ها ) می باشد .جامعه آماری این تحقیق شامل مصرف کنندگان 39-19 ساله در شهر کرمان می باشد که پوشاک مارکدار مصرف می کنند. 200 پرسشنامه به روش گلوله برفی بین مصرف کنندگان توزیع شد و 114پ رسشنامه جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات بکار برده شد. تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق با استفاده از Anova ،Duncanو تحلیل رگرسیون خطی چندگانه صورت گرفت. وقتی ارزش های برند برای هر مورد از کانال های متنوع بررسی می کنیم ، مشارکت -کنندگان ارزش های برند را به طور متفاوتی ارزیابی می کنند که به نوع کانال توزیع بستگی دارد. مشارکت کنندگان تفاوت معنی داری در زمینه وفاداری برند در نتیجه خرید از کانال های متنوع نشان ندادند . وقتی تاثیر ارزش برند روی وفاداری مصرف کنندگان بررسی شد ، ارزش های برند که وفاداری مصرف کنندگان تحت تاثیر می گذارند بستگی به نوع کانال توزیع دارند. همچنین این تحقیق کانال های توزیع احتمالی برای نام های تجاری لوکس که می توانند در بازار پوشاک کرمان موفق باشند را پیشنهاد می کند.

واژگان کلیدی :کانال های توزیع ، ارزش برند ، نام های تجاری لوکس ، وفاداری

 

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1مقدمه......................................................................................................................................2

1-2 تشریح و بیان مساله..................................................................................................................3

1-3 ضرورت انجام تحقیق .............................................................................................................4

1-4 هدف اساسی از انجام تحقیق....................................................................................................4

1-5 قلمروی تحقیق........................................................................................................................4

1-6 نتايج مورد استفاده پس از انجام تحقيق....................................................................................5

1-7 استفاده کنندگان از نتایج تحقیق ..............................................................................................5

1-8 جنبه جدید بودن و نوآوری .....................................................................................................5

1-9 تعریف مفهومی واژه ها تحقیق ...............................................................................................5

1-10خلاصه فصل اول ...................................................................................................................6

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه......................................................................................................................................8

2-2کانال های توزيع ......................................................................................................................9

2-2-1تعریف.................................................................................................................................9

2-2-2 موسسات وسازمانهای توزیع ..............................................................................................11

2-2-2-1خرده فروشی .................................................................................................................11

2-2-2- 2 عمده فروش ................................................................................................................11

2-2-2-3 دلالها و کارگزاران........................................................................................................12

2-2-3 سیستم های بازاریابی توزیع ...............................................................................................12

2-2-3-1 سیستم بازاریابی عمودی.................................................................................................12

2-2-3-2 سیستم بازار یابی افقی....................................................................................................13

2-2-2-3 سیستم بازاریابی چندگانه ..............................................................................................13

2-3کانال های توزیع متنوع............................................................................................................13

2-3-1 تاریخچه............................................................................................................................13

2-3-2تعریف ...............................................................................................................................14

2-4 مدیریت مشتریان چندکاناله (MCM).....................................................................................16

2-5 انواع کانال های توزیع............................................................................................................19

2-5-1 فرمت های خرده فروشی فروشگاهی غیر خوراکی..............................................................19

2-5-1-1 فروشگاه بزرگ.............................................................................................................19

2-5-1-2 فروشگاه های تخصصی ................................................................................................20

2-5-1-3 مراکز خرید ..................................................................................................................21

2-5-1-4 مغازه های کوچک و مجزا ...........................................................................................21

2-5-2 فرمت های خرده فروشی غیر فروشگاهی...........................................................................22

2-5-2-1 خرده فروشی کاتالوگی...............................................................................................22

2-5-2-2 خرده فروشی اینترنتی ....................................................................................................23

2-5-2-3 سیستم های خرید تلویزیونی(TVH)...............................................................................24

2-6 مفهوم نام های تجاری لوکس ..............................................................................................25

2-7 ارزش برند .......................................................................................................................27

2-7-1 ارزش فیزیکی....................................................................................................................28

2-7-2 ارزش اقتصادی ...............................................................................................................29

2-7-3 ارزش اجتماعی ...............................................................................................................29

2-7-4 ارزش احساسی..................................................................................................................30

2-7-5 ارزش خدمات .................................................................................................................30

2- 8 وفاداری مشتری....................................................................................................................31

2-8-1 مفهوم وفاداری ..................................................................................................................31

2-8-1-1 رویکرد رفتاری............................................................................................................31

2-8-1-2رویکرد نگرشی.............................................................................................................32

2-8-2وفاداری مشتری به خرده فروشی........................................................................................34

2-8-3 نقش شکل و ویژگی های خرده فروشی در وفاداری مغازه .................................................35

2-9 رابطه بین ارزش برند و وفادار ی.........................................................................................36

2-10 بازار پوشاک ایران..............................................................................................................37

2-10-1تاریخچه بازار پوشاک .....................................................................................................37

2-10-2حضور نام های تجاری لوکس مد خارجی پوشاک در ایران و کرمان...............................38

2-11 بازار خاکستری در ایران .....................................................................................................40

2-12پیشینه تحقیق........................................................................................................................42

2-13 خلاصه فصل دوم ...............................................................................................................44

فصل سوم:روش تحقیق

3- 1 مقدمه ...................................................................................................................................46

3-2 مدل مفهومی .........................................................................................................................46

3-3 فرضیات تحقیق........ .............................................................................................................47

3-4 روش تحقیق .........................................................................................................................48

3-5 متغیرهای تحقیق....................................................................................................................48

3-6جامعه و نمونه آماری .............................................................................................................48

3-7 روش نمونه گیری ................................................................................................................49

3-8 حجم نمونه ..........................................................................................................................49

3-9 ابزار جمع آوری داده ها.......................................................................................................49

4-10 پرسشنامه ...........................................................................................................................50

3-11 تعيين روایی (اعتبار) پرسشنامه ...........................................................................................51

3-12 تعيين پايایی (قابليت اعتمادپرسشنامه)................................................................................51

3-12-1 محاسبه آلفای کرونباخ...............................................................................................52

3-13 روش های تجزیه و تحلیل داده ها.....................................................................................52

3-13-1 تحلیل توصیفی ............................................................................................................52

3-13-2تحلیل استنباطی ............................................................................................................53

3-13-3 تشریح روشهای تحلیلی استفاده شده.............................................................................53

3-13-3-1 آزمون کولموگروف – اسمیرنوف...........................................................................53

3-13-3-2 آزمون لون...............................................................................................................53

3-13-3-3 تحلیل واریانس........................................................................................................54

3-13-3-3-1تحلیل واریانس یک راهه .....................................................................................55

3-13-3-4 رگرسیون چندمتغیره.................................................................................................55

3-14 خلاصه فصل سوم ............................................................................................................56

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه ...................................................................................................................................58

4-2آمار توصيفي..........................................................................................................................58

4-2-1جنسیت ............................................................................................................................59

4-2-2 سن..................................................................................................................................59

4-2-3 تحصیلات.........................................................................................................................60

4-3 بررسی وضعیت ارزش برند در بازار پوشاک کرمان... ..........................................................61

4-4 بررسی وضعیت وفاداری مصرف کننده به نام های تجاری لوکس در بازار پوشاک کرمان..................................................................64

4-5آمار استنباطی..........................................................................................................................67

4-5-1 تحلیل واریانس یک طرفه .................................................................................................67

4-5-1-1 فرضیه 1:ارزش برند مصرف کنندگان به نام های تجاری لوکس در نتیجه خرید از کانال های توزیع مختلف با هم متفاوت است ..........................72

4-5-1-2 فرضیه 2:وفاداری مصرف کننده به نام های تجاری لوکس در نتیجه خرید از کانال های توزیع مختلف با هم متفاوت است..................................77

4-5-1-3 فرضیه 3 .تاثیر ارزش برند روی وفاداری مصرف کنندگان تحت تاثیر کانال های متنوع نیست.....................................................................................................................................77

4-6 سایر یافته ها ..........................................................................................................................84

4-7 خلاصه فصل چهارم ..............................................................................................................85

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه ...................................................................................................................................87

5-2 بحث و نتیجه گیری................................................................................................................87

5-3 نتایج و کاربردها...................................................................................................................91

5-4 پیشنهادات برای مطالعات آتی................................................................................................94

5-5 محدودیت ها یی تحقیق ......................................................................................................94

5-6 خلاصه فصل 5 .....................................................................................................................95

منابع..............................................................................................................................................96

فارسی...........................................................................................................................................96

لاتین............................................................................................................................................98

پیوست .......................................................................................................................................100

 

فهرست شکل ها

شکل شماره1 :فرآیند نظام توزیع ...................................................................................................10

شکل شماره 2: چهارچوب مدیریت مشتریان چندکاناله...................................................................17

شکل شماره 3:مدل مفهومی...........................................................................................................46

شکل شماره4:جنسیت ...................................................................................................................56

شکل شماره5:سن .........................................................................................................................60

شکل شماره 6:میزان تحصیلات .....................................................................................................61

شکل شماره7: توزیع وفاداری مصرف کننده در حالت صرفا بوتیک ..............................................65

شکل شماره8 :توزیع وفاداری مصرف کننده در حالت بوتیک و مرکز خرید.................................66

شکل شماره9 :توزیع وفاداری مصرف کننده در حالت بوتیک و نمایندگی ...................................66

شکل شماره 10:توزیع فراوانی وفاداری در حالت اینترنت ..............................................................67

شکل شماره 11:تاثیر ارزش برند روی وفاداری مصرف کننده :کانال صرفا بوتیک..........................80

شکل شماره12:تاثیر ارزش برند روی وفاداری مصرف کننده :بوتیک و مرکز خرید .....................82

شکل شماره 13:تاثیر ارزش برند روی وفاداری مصرف کننده :کانال بوتیک و اینترنت...................84

شکل شماره 14: TVHS...............................................................................................................85

شکل شماره 15 :مدل نهایی............................................................................................................90

 

فهرست جداول

جدول شماره 1:توزیع سوالات در پرسشنامه...................................................................................51

جدول شماره 2:نتایج محاسبه آلفای کرونباخ..................................................................................52

جدول شماره 3 :جنسیت................................................................................................................59

جدول شماره 4:سن........................................................................................................................59

جدول شماره5 :میزان تحصیلات....................................................................................................60

جدول شماره 6:شاخص های آماری ارزش برند در کانال صرفا بوتیک..........................................61

جدول شماره 7 :شاخص های آماری مرتبط با ارزش برند در کانال بوتیک و مرکز خرید...............62

جدول شماره 8 :شاخص های آماری مرتبط با ارزش برند در کانال بوتیک و نمایندگی .................63

جدول شماره 9:شاخص های آماری مرتبط با ارزش برند در کانال بوتیک واینترنت.......................64

جدول شماره 10: شاخص های آماری مرتبط با وفاداری در کانال صرفا بوتیک.............................65

جدول شماره 11:شاخص های آماری مرتبط با وفاداری در کانال بوتیک و مرکز خرید ..................65

جدول شماره 12:شاخص های آماری مرتبط با وفاداری در کانال بوتیک و نمایندگی ...................66

جدول شماره 13: شاخص های آماری مرتبط با وفاداری در کانال بوتیک و اینترنت.......................67

جدول شماره14 : نتايج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف ارزش برند و وفاداری مصرف کننده...........................................................69

جدول شماره 15 :نتایج آزمون لون................................................................................................71

جدول شماره 16: نتایج آنووا مربوط به ارزش برند در حالت کلی ................................................72

جدول شماره 17 :تست دانکن مربوط به ارزش برند در حالت کلی ..............................................73

جدول شماره 18 :آنووا مربوط به ارزش اجتماعی ........................................................................73

جدول شماره 19 :تست دانکن مربوط به ارزش اجتماعی ...............................................................74

جدول شماره 20 :آنووا مربوط به ارزش غیر تجملی.......................................................................74

جدول شماره 21 :آنووا مربوط به ارزش احساسی .........................................................................75

جدول شماره 22 :تست دانکن مربوط به ارزش احساسی ...............................................................75

جدول شماره 23: آنووا مربوط به ارزش اقتصادی .........................................................................76

جدول شماره 24:تست دانکن مربوط به ارزش اقتصادی ...............................................................76

جدول شماره25 :آنووا مربوط به وفاداری مصرف کننده................................................................77

جدول شماره 26:شاخص های آماری و آنووا مربوط به رابطه بین ارزش برند و وفاداری در حالت کانال صرفا بوتیک.........................................78

جدول شماره 27 :ضرایب استاندارشده و استاندارنشده و همبستگی های مربوط به رابطه بین ارزش برند و وفاداری مصرف کننده با در نظر گرفتن کانال صرفا بوتیک................................................79

جدول 28: شاخص های آماری و آنووا مربوط به رابطه بین ارزش برندو وفاداری کانال بوتیک ومرکز خرید...........................................................80

جدول شماره 29 :ضرایب استاندارشده و استاندارنشده و همبستگی های مربوط به رابطه بین ارزش برند و وفاداری مصرف کننده با در نظر گرفتن کانال بوتیک و مرکز خرید...................................81

جدول شماره 30 :شاخص های آماری و آنووا مربوط به رابطه بین ارزش برند و وفاداری کانال بوتیک و نمایندگی............................................82

جدول شماره 31:شاخص های آماری و آنووا مربوط به رابطه بین ارزش برند و وفاداری کانال بوتیک واینترنت ....................................................83

جدول شماره 32:ضرایب استاندارشده و استاندارنشده و همبستگی های مربوط به رابطه بین ارزش برند و وفاداری مصرف کننده با در نظر گرفتن کانال بوتیک و اینترنت .................................................83

جدول شماره33: TVHS...............................................................................................................85


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۶ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 156

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.