تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 536
  • بازدید دیروز : 793
  • بازدید کل : 506385

طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار


طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار

چکیده

هدف از ارائه این پژوهش طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار است. این مدل شامل متغیرهای مستقل پایداری اجتماعی، پایداری سیاسی، کیفیت خدمات، پایداری محیطی، پایداری فرهنگی، بازاریابی پایدار، رضایت گردشگر، اعتماد گردشگر، وفاداری گردشگر بر متغیر وابسته گردشگری پایدار است. برای آزمون فرضیه­ها، پرسشنامه­یی با ارزش گذاری0-100 و به تعداد 30 سوال طراحی و بین جامعه آماری (سازمان گردشگری در استان کرمانشاه، مکان های دیدنی و تاریخی )به تعداد 384 نفر از گردشگران، مدیران و کارشناسان سازمان گردشگری و خبرگان فن بازاریابی توزیع گردید. روش به کار رفته دراین پژوهش، روش توصیفی- پیمایشی می­باشد. برای آزمون فرضیات از روش تحلیل مسیر بهره گرفته و از نرم افزارAMOS برای تجزیه و تحلیل آماری داده­ ها استفاده شده­است. نتایج حاصل از پژوهش رابطه مثبت و سطح معنادار را نشان می ­دهد که از این بین متغیر وفاداری گردشگر بیشترین تأثیر و متغیر پایداری محیطی کمترین تأثیر را بر روی متغیر گردشگری پایدار داشته است.

واژگان کلیدی: گردشگری پایدار، بازاریابی پایدار ، مدل مفهومی گردشگری، سازمان گردشگری استان کرمانشاه.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده.......................... ...................................................................................................................................................1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1: مقدمه................................................................................................................................................ .............3

1-2: بیان مسأله...................................................................................................... ......................................................4

1-3: اهمیت و ضرورت انجام پژوهش.......................................................................................................................7

1-4: اهداف پژوهش..........................................................................................................................................................7

1-4-1: هدف اصلی..............................................................................................................................................................7

1-5: سوال پژوهش..............................................................................................................................................................8

1-6: تعریف مفاهیم و اصطلاحات...........................................................................................................................................9

 

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1: مقدمه.................................................................... ........................................................................................13

2-2: مبانی نظری..............................................................................................................................................................13

2-2-1: گردشگری................................................................................................................................................13

2-2-1-1: انواع گردشگر و گردشگری........................................................................................................................................................ 15

2-2-2: گردشگری پایدار.............................................................................................................................................. 16

2-2-3: وفاداری گردشگر............................................................................................................................................ 20

2-2-4: اعتماد گردشگر................................................................................................................................................ 21

2-2-5: رضایت گردشگر................................................................................................................................................... 22

2-2-6: کیفیت خدمات............................................................................................................................................... 23

2-2-7: بازاریابی پایدار................................................................................................................................................ 25

2-2-7-1-1: توسعه پایدار................................................................................................................................................ 26

2-2-7-1-1-1: اهداف توسعه ی پایدار گردشگری...............................................................................................................29

2-2-7-2: تاثیرات اقتصادی.................................................................................................................................................. 30

2-2-7-2-1: اشتغال.............................................................................................................................................................. 33

2-2-7-3: تاثیرات اجتماعی فرهنگی............................................................................................................................. 34

2-2-7-3-1: امنیت گردشگر..................................................................................................................................... 37

2-2-7-4: تاثیرات سیاسی................................................................................................................................................ 39

2-2-8: بازاریابی سبز........................................................................................................................................................ 41

2-2-8-1: ابزارهای بازاریابی سبز................................................................................................................................... 43

2-2-9: تاثیرات زیست محیطی........................................................................................................................................ 43

2-2-10: بازاریابی گردشگری......................................................................................................................................... 45

2-3: پیشینه پژوهش.......................................................................................................................................................47

2-3-1: پژوهش­های داخلی.................................................................................................................................................48

2-3-2: پژوهش­های خارجی...........................................................................................................................................49

2-3-3: جمع بندی از پیشینه پژوهش.............................................................................................................................51

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1: مقدمه...................................................................................................................................................................56

3-2: روش پژوهش.......................................................................................................................................................57

3-3: جامعه پژوهش......................................................................................................................................................57

3-4: روش نمونه گیری و حجم نمونه................................................................................................................................57

3-5: ابزار پژوهش و روش جمع آوری داده­ ها...............................................................................................................................................58

3-6: روایی و پایایی ابزار پژوهش...........................................................................................................................................59

3-6-1: روایی پرسشنامه....................................................................................................................................................59

3-6-2: پایایی پرسشنامه.........................................................................................................................................................60

3-7: قلمرو پژوهش.......................................................................................................................................................................... 61

3-8: مدل مفهومی پژوهش......................................................................................................................................................61

3-9: فرضیه های پژوهش........................................................................................................................................................61

3-10: روش­ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ­ها.......................................................................................................................................62

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

4-1: مقدمه................................................................................................................................................................................64

4-2: آمارتوصیفی...............................................................................................................................................................................64

4-2-1: وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان...........................................................................................................................................................64

4-2-2: سمت پاسخ دهندگان ........................................................................................................................................................65

4-2-3: وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان ................................................................................................................................................66

4-3: آمار استنباطی.....................................................................................................................................................................67

4-3-1: آزمون کلموگروف اسمیرنوف ................................................................................................./..........................................................68

4-3-2: ضرایب رگرسیونی.............................................................................................................................................................68

4-3-3: معادلات ساختاری ............................................................................................................................................................69

4-3-4: ضرایب استاندارد شده ................................................................................................................................................70

4-3-5: مقایسه مدل مستقل و مدل پیشنهادی.............................................................................................................................................70

4-3-6: مقدار کای دو..................................................................................................................................................71

 

فصل پنجم: بحث و تفسیر یافته ها

5-1: مقدمه..........................................................................................................................................................................82

5-2: نتایج پژوهش..................................................................................................................................................................82

5-3: پیشنهادهای پژوهش........................................................................................................................................................88

5-3-1: پیشنهادهای کاربردی.....................................................................................................................................................88

5-3-3: پیشنهادها برای پژوهش های آتی....................................................................................................................................................89

5-4: محدودیت­های پژوهش ...........................................................................................................................................................90

 

منابع و ماخذ........................................................................................................................................................................91

پیوست­ها.................................................................................................................................................................................103

 

فهرست جداول

(2-1): اثرات مثبت و منفی اقتصادگردشگری.................... ..........................................................................................................................32

(2-2): اثرات مثبت و منفی فرهنگی اجتماعی گردشگری.................... ...........................................................................................37

(2-3): چالش های گردشگری.................... ..................................................................................................................................39

(2-4): اثرات مثبت و منفی زیست محیطی گردشگری.................... ....................................................................................................65

(3-1): ارتباط سؤالات با هر یک از متغیرهای پژوهش........................................................................................................................59

(3-2): ضریب آلفای کرونباخ.........................................................................................................................................................60

(4-1):وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان.......................................................................................................................................64

(4-2):سمت پاسخ دهندگان.....................................................................................................................................................65

(4-3): وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان.....................................................................................................................................66

(4-5): آزمون کلموگروف اسمیرنوف........................................................................................................................................67

(4-6): ضرایب رگرسیونی..................................................................................................................................................... 77

(4-7): مقایسه ی مدل پیشنهادی با مدل مستقل................................................................................................................. 79

(4-8): کای دو................................................................................................................................................................... 80

 

فهرست نمودار

(2-1):ارتباط بین پایداری و انواع گردشگری.....................................................................................................................................................27

(2-2):اشکال مختلف منابع فرهنگی................................................................................... ........................................................35

(3-1): مدل مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار........................................................... ................................................61

(4-1): وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان .......................................................................................................................................65

(4-2): سمت پاسخ دهندگان.................................................................................................................................................66

(4-3): وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان......................................................................................................................67

(4-5): مدل مفهومی متغیرها .................................................................................................................................................76

(4-6): ضرایب رگرسیونی متغیرها............................................................................................................................ ..............77

(4-7): ضرایب استاندارد شده متغیرها.....................................................................................................................................78


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۶ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 211

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.