تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 43
  • بازدید دیروز : 187
  • بازدید کل : 332485

مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه های اقتصادی در بازاریابی (مطالعه موردی: شهرک صنعتی بوعلی همدان)


مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه های اقتصادی در بازاریابی (مطالعه موردی: شهرک صنعتی بوعلی همدان)

چکیده

این پژوهش با عنوان «مقایسه‌ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی در بازاریابی» با این هدف کلی و 5هدف فرعی در سال 1391 در شهرک صنعتی بوعلی شهر همدان انجام شده است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی-تحلیلی با روش پیمایشی از نوع علّی- مقایسه­ ای است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و مسئولان امر بازاریابی در کارخانجات تولیدی و خدماتی در شهرک صنعتی بوعلی می باشد که شامل 180نفر می‌باشند. حجم نمونه توسط فرمول کوکران برابر با 123 نفر برآورد و به شیوه­ی تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ­های پژوهش توسط سه پرسشنامه؛ که یک پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی سیبریا شرینگ با 33 سؤال و دو پرسشنامه محقق ساخته هوش بازاریابی و توفیق در امر بازاریابی جمع­آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS و توسط آزمون رگرسیون چندمتغیری تجزیه و تحلیل گردید. روایی هر سه پرسشنامه به صورت صوری و محتوایی برآورد و پایایی ابزار توسط ضریب آلفای کرونباخ سنجش گردید که در تمامی پرسشنامه­ ها و ابعاد بیش از 70/0 به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که هوش هیجانی بیش از هوش بازاریابی بر توفیق بازاریابان و مسئولین بازاریابی بنگاه‌هاي اقتصادی اثرگذار بوده است نتایج دقیق حاکی از آن است که هوش هیجانی در ابعاد؛ مجموع توفیق در امر بازاریابی، تجزیه و تحلیل بازار و انتخاب بازارهای هدف، قویتر از هوش بازاریابی بوده است، اما هوش بازاریابی تنها در دو بعد؛ ترکیب عناصر بازاریابی و تلاش‌هاي بازاریابی قویتر از هوش هیجانی عمل نموده است.

کلید واژگان: هوش هیجانی، هوش بازاریابی، توفیق در تجارت و بازاریابی، شهرک صنعتی، بوعلی، همدان

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1.مقدمه....................................................................................................................................................................... 2

1-2.بیان مسئله............................................................................................................................................................... 3

1-3.ضرورت و اهمیت تحقیق.................................................................................................................................... 5

1-4.اهداف تحقیق......................................................................................................................................................... 7

1-4-1.هدف كلي پژوهش........................................................................................................................................... 7

1-4-2.اهداف جزئي پژوهش...................................................................................................................................... 7

1-5.فرضیه­های تحقیق.................................................................................................................................................. 7

1-5-1.فرضیه­ های اصلی تحقیق.................................................................................................................................. 7

1-5-2.فرضیه­ های فرعی تحقیق.................................................................................................................................. 7

1-6چارچوب نظری تحقیق......................................................................................................................................... 7

1-7.مدل عملیاتی تحقیق........................................................................................................................................... 12

1-8.متغیرهای تحقیق.................................................................................................................................................. 12

1-9.تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان................................................................................................................... 12

1-9-1.تعریف مفهومی واژگان................................................................................................................................. 12

1-9-2.تعریف عملیاتی واژگان................................................................................................................................. 15

1-10.خلاصه فصل..................................................................................................................................................... 15

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1.مقدمه.................................................................................................................................................................... 17

2-2. ادبیات تحقیق..................................................................................................................................................... 18

2-2-1.توفیق در تجارت............................................................................................................................................ 18

2-2-2.انواع هوش چندگانه کدامند؟....................................................................................................................... 19

2-2-2-1.هوش دیداری-فضایی.............................................................................................................................. 19

2-2-2-2.هوش کلامی-زبانی................................................................................................................................... 19

2-2-2-3.هوش منطقی- ریاضی.............................................................................................................................. 19

2-2-2-4.هوش بدنی- جنبشی................................................................................................................................ 20

2-2-2-5.هوش موسیقی- ریتمیک.......................................................................................................................... 20

2-2-2-6.هوش درون فردی..................................................................................................................................... 20

2-2-2-7.هوش برون فردی (فرا فردی)................................................................................................................. 21

2-2-2-8.سایر ابعاد هوش........................................................................................................................................ 21

2-2-3.هوش هیجانی................................................................................................................................................. 23

2-2-3-1.تعریف هوش هیجانی............................................................................................................................... 24

2-2-3-2.تعریف هوش هیجانی در تجارت........................................................................................................... 25

2-2-3-3.ابعاد پنج گانه مدل هوش هیجانی گلمن............................................................................................... 27

2-2-3-3-1.خود آگاهی........................................................................................................................................... 27

2-2-3-3-2.خود انگیزشی....................................................................................................................................... 28

2-2-3-3-3.خود مدیریتی........................................................................................................................................ 28

2-2-3-3-4.آگاهی‌های اجتماعی............................................................................................................................ 29

2-2-3-3-5.نیاز روز افزون به تیمهای کاری......................................................................................................... 29

2-2-3-3-6.مدیریت روابط(مهارت‌های اجتماعی).............................................................................................. 30

2-2-3-4.معیارهای هوش هیجانی........................................................................................................................... 32

2-2-3-5.معیارهای هوش هیجانی در سطح تیمی................................................................................................ 32

2-2-3-6.هوش هیجانی و بازاریابی........................................................................................................................ 33

2-2-3-7.هوش هیجانی و مدیریت بازار................................................................................................................ 34

2-2-3-8.هوش هیجانی و رفتار سیاسی................................................................................................................. 36

2-2-3-9.هوش هیجانی ابزاری نوین در مدیریت بازار و تحولی در مدیریت بازاریابی.................................. 36

2-2-3-10.دیدگاه‌های جدید در زمینه مدیریت تجاری....................................................................................... 37

2-2-3-11.هوش هیجانی و مدیریت بازار............................................................................................................. 38

2-2-3-12.هوش بین فردی و امید و خوش بینی در خدمت بازار..................................................................... 39

2-2-3-13.نتیجه‌گیری............................................................................................................................................... 41

2-2-4.هوش بازاريابي............................................................................................................................................... 41

2-2-4-1.مشخصات هوش بازاريابي....................................................................................................................... 42

2-2-4-2.مواردي را كه در كسب هوش بازاريابي بايد مد نظر داشت............................................................... 43

2-2-4-2-1.كشف مشتريان بالقوه........................................................................................................................... 44

2-2-4-2-2.مدل سيكل هوش بازاريابي................................................................................................................. 44

2-2-4-2-3.جهت دهي فعاليت هاي هوش بازاريابي.......................................................................................... 44

2-2-4-2-4.جمع‌آوری اطلاعات............................................................................................................................ 45

2-2-4-2-5.سنجش اعتبار و صحت اطلاعات...................................................................................................... 45

2-2-4-2-6.بررسي داده‌ها، ارزيابي و تفسير......................................................................................................... 45

2-2-4-2-7.منتشر كردن........................................................................................................................................... 45

2-2-4-3.خصوصيات متخصصان هوش بازاريابي................................................................................................ 45

2-2-4-4.هوش بازاريابي و ارتباط با ساير هوشها در سازمان............................................................................. 46

2-2-5.برنامه‌ریزی استراتژیک مدیریت بازار.......................................................................................................... 47

2-2-5-1.طراحی سیستم........................................................................................................................................... 48

2-2-5-1-1. جمع‌آوری اطلاعات........................................................................................................................... 48

2-2-5-1-2.بررسی مقاصد و تمایلات خریداران (مشتریان).............................................................................. 48

2-2-5-1-3.جمع‌آوری اطلاعات عمومی بازار از رقبا......................................................................................... 49

2-2-5-2.بررسی رفتار مصرف کنندگان................................................................................................................. 50

2-2-5-2-1.آنالیز رفتار............................................................................................................................................. 50

2-2-5-2-2.تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات.............................................................................................. 50

2-2-5-2-3.کاربردهای محصول............................................................................................................................. 52

2-2-5-2-4.شناخت استراتژی قیمت‌گذاری برای محصولات و خدمات......................................................... 53

2-2-6.تحول مدیریت دربازاریابی............................................................................................................................ 53

2-2-6-1.کسب و کارهای کوچک.......................................................................................................................... 53

2-2-6-2.کیفیت؛ ارزش مشتری پسند.................................................................................................................... 55

2-2-7.ده فرمان بازاریابی.......................................................................................................................................... 58

2-2-7-1.تحقیق عملکرد کسب و کار و میزان خشنودی مشتری....................................................................... 58

2-2-7-2.آشنایی........................................................................................................................................................ 58

2-2-7-3.از رضامندی مشتری تا مدیریت بهسازی کارکرد سازمان.................................................................... 58

2-2-7-4.گرایش به بازار؛ قلب بازاریابی جدید..................................................................................................... 59

2-2-7-2.مفهوم بازارگرایی(گرایش به بازار)......................................................................................................... 60

2-2-8. خلق و تبادل اطلاعات................................................................................................................................. 61

2-2-8-1.خلق اطلاعات............................................................................................................................................ 61

2-2-8-2.توزیع وتبادل اطلاعات............................................................................................................................. 61

2-2-8-3.مشتری مداری........................................................................................................................................... 62

2-2-8-4.رقیب گرایی............................................................................................................................................... 63

2-2-9.عوامل موثر بر بازارگرایی و پیامدهای آن................................................................................................... 64

2-2-10.پیامدهای بازارگرایی برای سازمان............................................................................................................. 64

2-2-11.هفت گناه کبیره در بازاریابی...................................................................................................................... 66

2-2-11-1. معادل دانستن بازاریابی و تبلیغات...................................................................................................... 66

2-2-11-2. اشتباه در شناسایی بازار هدف............................................................................................................. 66

2-2-11-3. عدم شناخت صحیح از جایگاه محصول/خدمت خودتان............................................................... 66

2-2-11-4. همسو نکردن ارتباطات........................................................................................................................ 66

2-2-11-5. تدوین یا طراحی ارتباطات بازاریابی توسط خود شما..................................................................... 67

2-2-11-6. فقدان شکیبایی....................................................................................................................................... 67

2-2-11-7. فقدان یک طرح مدون.......................................................................................................................... 67

2-3.پیشینه تحقیقاتی................................................................................................................................................... 68

2-3-1.پیشینه تحقیقات خارجی............................................................................................................................... 68

2-3-2.پیشینه تحقیقات داخلی................................................................................................................................. 71

فصل سوم : روش تحقیق

3-1.مقدمه.................................................................................................................................................................... 75

3-2.روش تحقیق........................................................................................................................................................ 75

3-3.طرح تحقیق.......................................................................................................................................................... 75

3-4.جامعه آماری تحقیق............................................................................................................................................ 76

3-5.واحد تجزیه و تحلیل تحقیق............................................................................................................................. 76

3-6. حجم نمونه......................................................................................................................................................... 76

3-7.شیوه­ ی نمونه­ گیری.............................................................................................................................................. 77

3-8.قلمرو تحقیق........................................................................................................................................................ 77

3-8-1.قلمرو موضوعی.............................................................................................................................................. 77

3-8-2.قلمرو زمانی.................................................................................................................................................... 77

3-8-3.قلمرو مکانی................................................................................................................................................... 77

3-9.روش گردآوری اطلاعات.................................................................................................................................. 77

3-10.ابزار گردآوری اطلاعات.................................................................................................................................. 78

3-10-1.پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ............................................................................................................... 78

3-10-1-1.روایی........................................................................................................................................................ 79

3-10-1-2.پایایی........................................................................................................................................................ 79

3-10-2.پرسشنامه هوش بازاریابی........................................................................................................................... 79

3-10-3.پرسشنامه میزان توفیق در تجارت............................................................................................................. 80

3-10-4.روايي آزمون‌های محقق ساخته................................................................................................................. 80

3-10-5.پايايي پرسشنامه‌های محقق ساخته............................................................................................................ 81

3-11.طرز طبقه بندی متغیرهای تحقیق................................................................................................................... 81

3-12.روش‌هاي آماري............................................................................................................................................... 81

3-13.روش تجزیه و تحلیل داده ­ها........................................................................................................................... 82

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ­ها(اطلاعات)

4-1.مقدمه.................................................................................................................................................................... 84

4-2.یافته ­های توصیفی(جمعیت­شناختی)................................................................................................................. 85

4-3.نتایج به دست آمده از سنجش متغیرهای تحقیق............................................................................................ 91

4-4.یافته ­های استنباطی............................................................................................................................................... 98

4-4-1. بررسی توزیع به هنجار و نرمال بودن متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق.................................. 98

4-4-2.آزمون فرضیه های تحقیق............................................................................................................................. 99

فصل پنجم: استنتاج و نتیجه گیری

5-1.بحث................................................................................................................................................................... 110

5-2.انطباق نتایج تحقیق با سایر تحقیقات انجام شده.......................................................................................... 113

5-3.جمع­ بندی نتایج تحقیق.................................................................................................................................... 114

5-4.پيشنهادات تحقیق ............................................................................................................................................ 114

5-4-1.پيشنهادات کاربردی..................................................................................................................................... 114

5-4-2.پيشنهادات برای تحقیقات در آینده........................................................................................................... 116

5-5.محدودیت­های تحقیق...................................................................................................................................... 116

منابع............................................................................................................................................................................ 118

چکیده لاتین............................................................................................................................................................... 125


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۶ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 115

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.