تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 86
  • بازدید دیروز : 35
  • بازدید کل : 348064

بررسی ارتباط میان آگاهی کارکنان در تعامل با مشتریان از اهداف سازمان و کارایی آنان در شعب بانک ملی شهرستان ....


بررسی ارتباط میان آگاهی کارکنان در تعامل با مشتریان از اهداف سازمان و کارایی آنان در شعب بانک ملی شهرستان ....

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه. 2

1-2) بیان مسئله. 2

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

1-4) اهداف تحقیق.. 6

1-4-1) اهداف اصلی.. 6

1-4) اهداف فرعی.. 6

1-5) چارچوب نظری.. 7

1-5) پرسش های تحقیق 7

1-6) فرضیه های تحقیق 7

1-8) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 8

1-8-1) متغیرهای مستقل.. 8

1_8_2 ) متغیر وابسته. 9

1-8) قلمرو تحقیق 9

1-8-1) قلمرو زمانی.. 9

1-8-2) قلمرو مکانی.. 10

1-8-3) قلمروموضوعی.. 10

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول : مبانی نظری

2-1) سازمان. 13

2-1-1) تعاریف ارائه شده سازمان. 13

2-1-2) انواع سازمان ها: 14

2-1-3) شکل سازمان 71

2-1-4) عوامل مشترک سازمانها 17

2-1-5 ) ویژ گی های مشترک سازمانها18

2-1-6) مراحل چرخه حیات سازمان 19

2-1-7) هدف 21

2-1-7-1) تعاریف ارائه شده هدف 21

2-1-7-2) انواع تقسیم بندی اهداف 22

2-1-7-3) عوامل تاثیرگذار در اجرای اهداف سازمان 24

2-1-7-4) عوامل تقویت کننده آگاهی کارکنان از اهداف سازمان 25

2-1-7-5) عوامل تضعیف کننده آگاهی کارکنان از اهداف سازمان. 25

2-1-7-6) مدیریت بر مبنای هدف 26

2-1-7-7) انتخاب افراد مستعد برای انجام کار و آموزش آنها 29

2-1-7-8) ویژگی هدفها: 29

2-1-7-9)نظریه هدفگذاری: 29

2-1-7-10) افزایش انگیزش از طریق هدف گذاری موثر 30

2-1-8) سلسله مراتب هدفهای شخصی و سازمانی 31

2-1-9) تاثیر سیستم مشارکت در تحقق اهداف موسسه. 32

2-1-10) اهداف مشارکت کارکنان 33

2-1-11) فوائد مشارکت کارکنان 34

2-1-12) کارائی: 35

2-1-12-1) تعاریف ارائه شده کارائی 36

2-1-12-2) عوامل موثر در جهت افزایش کارائی کارکنان 37

2-1-12-3) مبانی نظری اندازه گیری کارائی............................................................................................38

2-1-12-4) اندازه گیری کارائی به روش تحلیل پوششی داده ها..............................................................38

2-2) بخش دوم:آشنایی با موسسه بانک ملی 40

2-2-2) تاریخچه آغاز به کار بانک ملی ایران 41

2-2-2) تلفن بانک 42

2-2-3) تلفنبانك غير متمركز 44

2-2-4) اولین دستگاه خوددریافت استان گیلان: 44

2-2-5) شعبه تمام اتوماتيك بانك ملي ايران 45

2-2-6) پايگاه های شبانه روزی خودپرداز 46

2-2-7) اهداف نظام بانکی 47

بخش سوم: پیشینه تحقیق 48

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه. 54

3-2) فرآیند اجرای تحقیق.. 54

3-3) روش تحقیق.. 54

3-4) جامعه و نمونه آماری.. 55

3_5) روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات... 57

3-5-1) روایی پرسشنامه. 58

3_5_2) پایایی پرسشنامه. 58

3_6) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 59

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات

4-1) مقدمه. 62

4-2) توصیف متغیرهای تحقیق.. 62

4-2-1) جنسیت 63

4-2-2) تحصیلات... 64

4-2-3) سن 65

4-2-4) تعداد پرسنل 66

4-2-5) ....ه تحصیلی.. 67

4-2-6) پست سازمانی.. 68

4-2-7) سابقه خدمت... 69

4-2-8) نوع استخدام 70

4-2-9) وضعیت تاهل.. 71

4-2-10) ارتباط ....ه و شغل 72

4-2-11) آگاهی 73

4-2-12) مشارکت 74

4-2-13) کلاس آموزشی 75

4-2-14) پاداش 76

4-2-15) کارایی 77

4 ـ 3) آزمون فرضيه هاي تحقيق 78

4-3-1) آزمون فرضيه اول 79

4-3-2) آزمون فرضيه دوم. 80

4-3-3)آزمون فرضيه سوم 81

4-3-4) آزمون فرضيه چهارم ....................................................................................................................... 82

4-3-5) آزمون فرضيه پنجم 83

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1) مقدمه. 85

5-2) نتيجه گيري پژوهش.... 85

5-3) نتایج آمار توصیفی.. 86

5-4) نتایج آماراستنباطی 87

5_5 ) پیشنهادات تحقیق 88

5_6) پیشنهادات آتی تحقیق 89

5_7 ) محدودیت های تحقیق 89

منابع و ماخذ 90

ضمائم 96

 

فهرست جداول

جدول 3-1) نتایج آلفای کرونباخ 59

جدول 4-1) جدول فراوانی جنسیت 63

جدول 4-2 )جدول فراوانی میزان تحصیلات... 64

جدول4-3) جدول فراوانی سن65

جدول4-4) جدول فراوانی تعداد پرسنل.. 66

جدول4-5) جدول فراوانی ....ه تحصیلی.. 67

جدول4-6) جدول فراوانی پست سازمانی.. 68

جدول4-7) جدول فراوانی سابقه خدمت... 69

جدول4-8) جدول فراوانی نوع استخدام70

جدول4-9) جدول فراوانی وضعیت تاهل.. 71

جدول4-10) جدول فراوانی ارتباط ....ه و شغل.. 72

جدول 4-11) جدول توصیفی آگاهی 73

جدول 4-12 )جدول توصیفی مشارکت 74

جدول4-13) جدول توصیفی کلاس آموزشی.. 75

جدول 4-14) جدول توصیفی پاداش... 76

جدول 4-15) جدول توصیفی کارایی.. 77

جدول 4-16) آزمون کولموگروف-اسمیرنوف... 78

جدول 4-17) جدول همبستگی میزان پاداش کارکنان و کارایی.. 79

جدول 4-18) جدول همبستگی کلاسهای آموزشی در مورد اهداف سازمان و کارایی.. 80

جدول 4-19) جدول همبستگی میزان آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و کارایی آنان. 81

جدول 4-20) جدول همبستگی مشارکت کارکنان در تعیین اهداف سازمان و کارایی آنان. 82

جدول 4-21) جدول همبستگی میزان تحصیلات کارکنان و کارایی آنان. 83

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1) نمودار ستونی جنسیت 63

نمودار 4-2) نمودار ستونی میزان تحصیلات 64

نمودار 4-3) نمودار ستونی سن.. 65

نمودار 4-4) نمودار ستونی تعداد پرسنل.. 66

نمودار 4-5) نمودار ستونی ....ه تحصیلی.. 67

نمودار 4-6) نمودار ستونی پست سازمانی68

نمودار 4-7) نمودار ستونی سابقه خدمت... 69

نمودار 4-8) نمودار ستونی نوع استخدام70

نمودار 4-9) نمودار ستونی وضعیت تاهل.. 71

نمودار 4-10) نمودار ستونی ارتباط ....ه و شغل.. 72

نمودار 4-11) نمودار هیستوگرام آگاهی.. 73

نمودار 4-12) نمودار هیستوگرام مشارکت... 74

نمودار 4-13) نمودار هیستوگرام کلاس آموزشی.. 75

نمودار 4-14) نمودار هیستوگرام پاداش... 76

نمودار 4-15) نمودار هیستوگرام کارایی.. 77

 

فهرست اشکال

شکل 1-1) مدل مفهومی تحقیق7

 

فهرست فرمول ها

فرمول شماره1................................................................................................................................................56

فرمول شماره 2..........................................................................................................................................................58


مبلغ واقعی 26,000 تومان    30% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 18,200 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۶ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 347

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.