تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 434
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331289

توسعه مدل وفاداری برند با تبیین نقش شخصیت برند و مسئولیت اجتماعی برند ( مطالعه موردی: رستوران های پدیده شاندیز تهران)


توسعه مدل وفاداری برند با تبیین نقش شخصیت برند و مسئولیت اجتماعی برند ( مطالعه موردی: رستوران های پدیده شاندیز تهران)

چکیده :

ارتباط بین نقش­های اجتماعی، سیاسی، محیطی، اقتصادی در تجارت رو به افزایش گذاشته است، چالشی که سازمان­ها با آن روبرو هستند این است که آن‌ها باید هم­زمان به افزایش سودآوری و پاسخ‌گویی به انتظارات اجتماعی جدید و سپس مدیریت هم­زمان این دو پیامد به ظاهر متناقض که نیازمند توسعه استراتژی­های کاربردی است و اثرات مثبتی هم بر جامعه و هم بر سازمان دارد، دست یازند. برند ها مي توانند ويژگي هاي شخصيتي مشابه انسان به خود بگيرند. شخصيت مناسب برند ميتواند فرد را به برقراري يك رابطه عميق با برند تشويق كند. در این تحقیق سعی شده است که مدل وفاداری برند با تبیین نقش شخیت برند و تصویر مسئولیت اجتماعی برند (مورد مطالعه رستوران پدیده شاندیز تهران) توسعه یافته و مجدداٌ ارزیابی گردد و شناسایی وبررسی هریک از عوامل موثر بر وفاداری برند در رستوران مذکور انجام شود . جامعه آماری این تحقیق مشتریان رستوران پدیده شاندیز تهران تشکیل می دهد. داده های لازم با پرسشنامه 32 سوالی از 364 نفر از مشتریان (نمونه نامحدود)جمع آوری شد. برای آزمون مدل از نرم افزار لیزرل استفاده شد.نتایج نشان دادکه تصویر مسئولیت اجتماعی برند بر تصویر کیفیت محصول و خدمات و شخصیت برند اثر می گذارد و تصویر کیفیت محصول و خدمات و شخصیت برند رابطه معناداری در سطح اطمینان 99 درصد با وفاداری برند دارد .

واژگان کلیدی: تصویر مسئولیت اجتماعی برند، تصویر کیفیت محصول ، تصویر کیفیت خدمات،شخصیت برند ، وفاداری برند

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول کلیات و مقدمه. 1

1-1مقدمه. 2

1-2 بیان مساله. 5

1-3 ضرورت انجام پژوهش.... 7

1- 4 اهداف تحقیق.. 8

1- 5 سوالات پژوهش.... 9

1-6 فرضيه ها9

1- 7 روش تحقيق.. 10

1-8 جنبه جديد بودن و نوآوري.. 10

1-9 موانع ومحدودیت ها10

1-10 قلمرو پژوهش.... 10

1-10-1 قلمروموضوعي.. 10

1-10-2 قلمروزماني.. 11

1-10-3 قلمرومکاني.. 11

1-11 فصل بندی تحقیق.. 11

1-12 تعریفواژگانکلیدي.. 11

فصل دوم. 13

2-1 مقدمه. 14

2-2 مسئولیت اجتماعی برند(برند)15

2-2-1 ابعاد مؤلفه های تشکیل دهنده مسئولیت اجتماعی.. 16

2-2-2 فلسفه مدیریت بازاریابی و مسئولیت اجتماعی.. 17

2-2-3 نحوه شکل گیری.. 19

2-2-4 چشم انداز عمومی از مسئولیت های اجتماعی.. 21

2-2-5 مشکل در تعریف مسئولیت اجتماعی برند. 22

2-2-6 برند و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها23

2-2-7 مسئولیت اجتماعی وشهرت شرکت... 27

2-2-8 برند، اخلاق و مسئولیت اجتماعی.. 31

2-3 کیفیت خدمات و محصول.. 34

2-3-1 انوع کیفیت... 36

2-3-1-1 کیفیت نوع اول : کیفیت بیان شده و مورد انتظار. 36

2-3-1-2 کیفیت نوع دوم : کیفیت مورد انتظار ولی بیان نشده. 37

2-3-1-3 کیفیت نوع سوم : کیفیت بیان شده ولی غیر مورد انتظار. 37

2-3-1-4 کیفیت نوع چهارم : کیفیت بیان نشده ولی غیر مورد انتظار. 37

2-3-2 مفهوم کیفیت... 38

2-3-3 تصویر کیفیت خدمات و محصول.. 38

2-4 تعریف برند. 40

2-4-1 مدیریت برند. 40

2-4-2 تصویر برند. 41

2-4-3 فواید برند. 41

2-4-4 دلایل اهمیت برندها42

2-4-4-1 مصرف کننده. 42

2-4-4-2 شرکت‌ها (تولید کنندگان)42

2-5 شخصیت برند. 43

2-5-1 تعاریف شخصیت برند. 43

2-5-2 اهمیت شخصیت برند. 45

2-5-2-1 شخصیت برند چگونه شکل می‌گیرد؟. 45

2-5-2-2 چرا سازمانها از مفهوم شخصیت برند استفاده می‌کنند؟. 45

2-5-3 روابط بین شخصیت مصرف کننده و شخصیت برند. 46

2-5-4 ویژگی‌های شخصیتی در برند. 46

2-5-5 فرهنگهای متفاوت در شخصیت برند. 47

2-5-6 تحقیقات صورت گرفته در خصوص شخصیت برند. 48

2-6 وفاداری به برند 50

2-6-1 تعریف وفاداری.. 51

2-6-2 رویکردهای وفاداری.. 54

2-6-3 مراحل توسعه وفاداری.. 56

2-6-4 وفاداری به برند. 58

2-6-4-1 تعاریف وفاداری به برند. 59

2-6-4-2 سطوح وفاداری به برند از نظر دیوید آکر. 60

2-6-4-3 مزایای وفاداری به برند. 61

2-6-4-4 تحقیقات صورت گرفته در خصوص وفاداری برند. 62

2-6-5 رابطه ویژگی شخصیتی و شخصیت برند. 63

2-6-6 رابطه شخصیت برند و وفاداری برند. 63

2-6-7 رابطه ویژگی شخصیتی با وفاداری برند. 64

2-6-8 رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی با شخصیت برند و وفاداری به برند. 64

فصل سوم. 71

3-1 مقدمه. 70

3-2 روش تحقیق.. 71

3-3 اهداف تحقیق.. 72

3-4 جامعه آماری.. 73

3-5 روش نمونه گیری و حجم نمونه. 73

3-6 روش و ابزار گردآوری داده‌ها74

3-7 سؤالات پرسشنامه. 75

3-9 روایی و پایایی پرسشنامه. 70

3-9-1 روایی پرسشنامه. 70

3-9-2 پایایی( قابلیت اعتماد) پرسشنامه. 71

3-10 روشهای تحلیل داده ها73

فصل چهارم. 74

4-1 مقدمه. 81

4-2 تحلیل توصیفی.. 81

4-2-1 متغیر سن.. 81

4-2-2 متغیر جنسیت... 82

4-2-3 متغیر تحصیلات.. 83

4-2-4 متغیر وضعیت تأهل.. 84

4-2-5 متغییر درآمد. 81

4-3 تحلیل استنباطی.. 82

4-3-1 مدلسازی معادلات ساختاری.. 82

4-3-2 تدوین مدل تحقیق.. 85

4-3-3 تخمین مدل.. 82

4-3-4 ساخت ماتريس كوواريانس.... 83

4-3-5 ارزیابی تناسب مدل.. 88

4-3-5-1 آزمون مجذور کای ()، مجذور کای به درجه آزادی.. 89

4-3-5-2 شاخص GFI و AGFI. 89

4-3-5-3 شاخص RMSR یا RMR.. 89

4-3-6 تفسير و تعبير مدل.. 90

4-3-7 تحلیل مدل اندازه گیری (تحلیل عاملی تأییدی)81

4-3-8 پاسخ به فرضیات تحقیق با استفاده از معادلات ساختاری (SEM)83

فصل پنجم.. 85

5-1 مقدمه. 86

5-2 نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق.. 86

5-2-1 نتایج آزمون فرضیه اول.. 87

5-2-2 نتایج آزمون فرضیه دوم. 87

5-2-3 نتایج آزمون فرضیه سوم. 88

5-2-4 نتایج آزمون فرضیه چهارم. 89

5-2-5 نتایج آزمون فرضیه پنجم.. 89

5-2-6 نتایج آزمون فرضیه فرعی ششم.. 89

5-3 نتایج حاصل از آزمون برازش مدل و مدل نهایی تحقیق.. 90

5-4 مقایسه نتایج تحقیق با پیشینه تحقیق.. 91

5-5 پیشنهادات کاربردی.. 95

5-6 پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 99

منابع و مأخذ.. 101

پیوست ها131

 

فهرست جداول

جدول 2‑1 ابعاد پنج گانه شخصیت برند آکر 48

جدول 2‑2پیشینه تحقیق. 64

جدول 3‑1 منابع مورد استفاده در پرسشنامه تحقیق 76

جدول 3‑2 مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده از هریک از متغیرها 79

جدول 4‑1 توزیع نمونه آماری بر حسب متغیر سن 82

جدول 4‑2 توزیع نمونه آماری بر حسب متغیر جنسیت 83

جدول 4‑3 توزیع نمونه آماری بر حسب متغیر تحصیلات 84

جدول 4‑4 توزیع نمونه آماری بر حسب متغیر تأهل 85

جدول 4‑5 توزیع نمونه آماری بر حسب متغیر درآمد. 86

جدول 4‑6 اسامی متغیرها در لیزرل 91

جدول 4‑7 شاخص‌های برازش مدل 100

جدول 4‑8 بارهای عاملی سازه‌های تحقیق.. 101

جدول 4‑9 نتایج آزمون فرضیات... 104

 

فهرست اشکال و نمودارها

شکل 2‑1 پیوستار مسئولیت اجتماعی.. 16

شکل 2‑2 مدل مفهومی تحقیق.. 68

شکل 3‑1 انواع پژوهش.... 72

نمودار 4-1 توزیع نمونه آماری بر حسب متغیر سن 82

نمودار 4‑2 توزیع نمونه آماری بر حسب متغیر جنسیت 83

نمودار 4‑3 توزیع نمونه آماری بر حسب متغیر تحصیلات 84

نمودار 4‑4 توزیع نمونه آماری بر حسب متغیر تأهل 85

نمودار 4‑5 توزیع نمونه آماری بر حسب متغیر درآمد. 86

نمودار 4‑6 مدل مفهومی تحقیق ؛ متغیرها، شاخص ها، روابط مفروضه. 91

شکل4‑7 مدل تحقیق در حالت تخمین ضرایب مسیر. 95

شکل 4‑ 8 مدل تحقیق در حالت استاندارد. 96

شکل 4‑9 مدل تحقیق در حالت معناداری ضرایب (t-value) 97

شکل 5‑1 مدل نهائی تحقیق با ضرایب مسیر.113


مبلغ واقعی 26,000 تومان    30% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 18,200 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۶ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 592

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.