تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 427
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331282

بررسی عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد .... (مطالعه موردی: دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی)


بررسی عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد .... (مطالعه موردی: دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی)

چکیده:

با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی که امروزه کشور ما با آن مواجه است، ضروری است راهکارهای جدید جهت رفع معضل بیکاری به ویژه در قشر جوان جامعه اندیشه شود. این امر میسر نمی گردد مگر در سایه خلاقیت و نوآوری و توجه به مقوله کارآفرینی.زیرا کارآفرینی موتور محرک توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال میباشد. از طرف دیگر، دانشگاهها در تربیت نیروهای ماهر جهت ورود به بازارکار نقشی حیاتی ایفا مینمایند. با توجه به اهمیت موضوع، تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان پرداخته است. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد .... مورد بررسی قرار گرفته و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و در ادامه از مدل یابی معادلات ساختاری در تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون 19 فرضیه مطرح شده در این تحقیق استفاده گردیده است. روش تحقیق از نظر هدف، كاربردي و از نوع همبستگي است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که دانش، تجربه، خانواده، ویژگی های شخصیتی، کنترل رفتاری ادراک شده، انگیزش و همچنین هنجارهای اجتماعی عوامل تاثیر گذار بر قصد کارآفرینانه دانشجویان می باشند.

واژگان کلیدی: کارآفرینی، دانشگاه، ....

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه............................................................................ 10

1-2- بیان مسأله. ....................................................................11

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق................................................................... 12

1-4- اهداف تحقیق................................................................ ......13

1-4-1- هدف اصلی ...................................................................................................................................13

1-4-2 - هدف کاربردی .............................................................................................................................13

1-5- چارچوب نظری............................................................................. 14

1-6- پرسش های تحقیق......................................................................... 15

1-7- فرضیه های تحقیق ............................................................................................................................16

1-8- تعریف متغیرها............................................................................................17

1-8-1- تعریف مفهومی متغیر ها......................................................................................17

1-8-2- تعریف عملیاتی متغیرها................................................................................................19

1-9- قلمرو تحقیق......................................................................................... 21

1-9-1- قلمرو موضوعی................................................................................... 21

1-9-2- قلمرو مکانی........................................................................................ 21

1-9-3- قلمرو زمانی................................................................................. 21

 

فصل دوم : ادبیاتو پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه............................................................................................. 23

2-2- کارآفرینی................................................................................................ 23

2-3- ویژگی های کارآفرینان................................................................................................. 24

2-4- روحيه کار آفريني............................................................................................. 26

2-5- سه موج در کارآفرینی............................................................................................................ 28

2-6- کارآفرینی و ابعاد فرهنگ ................................................................................................29

2-7- کارآفرینی و اشتغال............................................................................................................................ 34

2-8- انواع كارآفريني................................................................................................................ 35

2-9- آموزش کارآفرینی........................................................................................................................... 36

2-10- کارآفرینی، دانشگاه و دانشجویان........................................................................................................................ 39

2-11- عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه.......................................................................................................... 41

2-11-1- دانش.......................................................................................................... 41

2-11-2- تجربه......................................................................................................................... 43

2-11-3- خانواده...................................................................................................................45

2-11-4- نگرش.......................................................................................................... 47

2-11-5- هنجارهای اجتماعی..................................................................................................... 47

2-11-6- کنترل رفتاری ادراک شده................................................................................................................48

2-11-7- ویژگی های جمعیتی................................................................................................................................ 48

2-12- پیشینه تحقیق............................................................................................................................................. 50

 

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه................................................................................................................................... 54

3-2- فرآیند اجرای تحقیق........................................................................................................ 54

3-3- روش تحقیق..................................................................................................................... 55

3-4- جامعه و نمونه آماری.............................................................................................................................. 55

3-5- روش و ابزار جمع آوری داده ها..................................................................................................57

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه..................................................................................... 58

3-6-1- روایی...................................................................................................................... 58

3-6-2- پایایی................................................................................................................................ 59

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها.............................................................................................................60

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه..................................................................................................................... 62

4-2- آمار توصیفی......................................................................................................................... 62

4-2-1- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان......................................................................................................... 63

4-2-2- توصیف سن پاسخ دهندگان............................................................................................................ 64

4-2-3- توصیف متغیر دانش......................................................................................................... 65

4-2-4- توصیف متغیرتجربه......................................................................................... 66

4-2-5- توصیف متغیر ویژگی های شخصیتی.......................................................................................................... 67

4-2-6- توصیف متغیر خانواده..................................................................................................................68

4-2-7- توصیف متغیر نگرش............................................................................................................. 69

4-2-8- توصیف متغیر هنجارهای اجتماعی............................................................................................................. 70

4-2-9- توصیف متغیر کنترل رفتاری ادراک شده....................................................................................................................71

4-2-10- توصیف متغیر قصد کارآفرینانه. ....................................................................................................................72

4-3- آزمون نرمال بودن توزیع داده ها..............................................................................................................73

4-4- ماتریس همبستگی بین متغیرها ..........................................................................................................74

4-5- شاخص های برازندگی مدل........................................................................................................................... 75

4-6- آزمون فرضیه های تحقیق................................................................................................................................. 76

4-7- بررسی فرضیه های تحقیق................................................................................................................. 78

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه........................................................................................................................... 83

5-2- نتایج تحقیق............................................................................................................................................ 83

5-3-بحث و نتیجه گیری.............................................................................................................................................. 86

5-4- پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق................................................................................................................. 87

5-5- پیشنهاد برای تحقیقات آتی........................................................................................................................ 89

5-6- محدودیت های تحقیق....................................................................................................................... 89

 

منابع و مآخذ

الف- فارسی............................................................................................................. 91

ب- انگلیسی................................................................................................................... 95

پیوستها و ضمائم ..................................................................................................................................100

چکیده انگلیسی ..................................................................................................................... .111

 

فهرست جداول

جدول 1-1- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.............................................................................. 19

جدول 2-1- پیشینه تحقیق.......................................................................................................... 50

جدول 3-1- تعداد متوسط نمونه های برداشت شده....................................................................... 56

جدول 3-2- صفات کیفی و ارزش های عددی گزینه های پرسش نامه............................................. 57

جدول 3-3- متغيرها و شماره سوالات پرسشنامه........................................................................... .57

جدول 3-4- جدول پایایی مربوط به سؤالات پرسشنامه.................................................................. .60

جدول 4-1- فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان ................................................................................ 63

جدول 4-2- فراوانی سن پاسخ دهندگان....................................................................................... 64

جدول 4-3- جدول توصیفی متغیر دانش...................................................................................... 65

جدول 4-4- جدول توصیفی متغیر تجربه...................................................................................... 66

جدول 4-5- جدول توصیفی متغیر ویژگی های شخصیتی............................................................... 67

جدول 4-6- جدول توصیفی متغیر خانواده.................................................................................... 68

جدول 4-7- جدول توصیفی متغیر نگرش..................................................................................... 69

جدول 4-8- جدول توصیفی متغیر هنجارهای اجتماعی.................................................................. 70

جدول 4-9- جدول توصیفی متغیر کنترل رفتاری ادراک شده........................................................... 71

جدول 4-10- جدول توصیفی متغیر قصد کارآفرینانه..................................................................... 72

جدول 4-11- نتایج حاصل از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ..................................................... 73

جدول 4-12- نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون.................................................................. 74

جدول 4-13- شاخص های نیکویی برازش مدل........................................................................... 75

جدول 4-14- نتایج آزمون فرضیه های تحقیق............................................................................... 76

 

فهرست اشکال

شکل 1-1- مدل تحقیق ......................................................................................................... 14


فهرست نمودارها

نمودار 4-1- نمودار ستونی جنسیت ......................................................................................... 63

نمودار 4-2- نمودار ستونی سن................................................................................................ 64

نمودار 4-3- نمودار هیستوگرام متغیر دانش................................................................................ 65

نمودار 4-4- نمودار هیستوگرام متغیر تجربه............................................................................... 66

نمودار 4-5- نمودار هیستوگرام متغیر ویژگی های شخصیتی........................................................ 67

نمودار 4-6- نمودار هیستوگرام متغیر خانواده............................................................................. 68

نمودار 4-7- نمودار هیستوگرام متغیر نگرش.............................................................................. 69

نمودار 4-8- نمودار هیستوگرام متغیر هنجارهای اجتماعی............................................................ 70

نمودار 4-9- نمودار هیستوگرام متغیر کنترل رفتاری ادراک شده.................................................... 71

نمودار 4-10- نمودار هیستوگرام متغیر قصد کارآفرینانه............................................................... 72


مبلغ قابل پرداخت 21,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۶ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 313

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.