تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 99
  • بازدید دیروز : 35
  • بازدید کل : 348077

رابطه بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از میزان فروش شرکتهای متوسط وکوچک دانش بنیان (مورد کاوی شرکتهای نانویی)


رابطه بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از میزان فروش شرکتهای متوسط وکوچک دانش بنیان (مورد کاوی شرکتهای نانویی)

چکیده :

در جهان فرا رقابتي امروز، راز بقاء و موفقيت سازمان‌ها، درك ساختار رقابتي بازار است. دستيابي به اين درك، مستلزم آگاهي و شناخت مديريت از نظرات و خواست مشتري و ارزيابي و بهره گيري از آميخته بازاريابي (P4) (محصول، قیمت، توزیع و ترفیع) در بازار به منظور دست يابي به سهم بازار بيشترمي باشد. آميخته بازاريابي مجموعه‌اي از ابزارهاي قابل كنترل بازاريابي است كه شركت با در هم آميختن آنها سعي در پاسخگويي به بازار هدف دارند و در امور تصمیم گیری به مدیران کمک می کند.به عبارت ديگر آميخته بازاريابي دربرگيرنده همه فعاليتهايي است كه شركت مي‌تواند با انجام آنها بر ميزان تقاضاي محصولاتش اثر گذارد. دراین پژوهش به بررسی عناصر آمیخته بازاریابی بر میزان فروش شرکتهای متوسط وکوچک دانش بنیان (شرکتهای نانویی) پرداخته شد که نهایتاً طبقه بندی فروش شرکت ها به ترتیب از کمترین به بیشترین میزان فروش به صورت زیر بدست آمد:

1.رز نخ(نخهای آنتی باکتریال)، 2.فناوران نانو مقیاس ( فیلترهای نانویی)، 3.آرتاش کامپوزیت(کامپوزیت)، 4.نانو سیستم پارس(تجهیزات نانو اسکوپ)، 5.ریف ایران (رنگهای نانویی)، 6.گروه وحید (لوله های عایق صوتی).سپس ،بعد از شناسایی معیارهای موثر بر انتخابو خرید محصولات نانویی به کمک پرسشنامه ، ووزن دهی به هر یک از اجزای عناصر آمیخته بازاریابی مشخص شد چه عواملی بیشترین تاثیر را بر فروش ، بدست آوردن سهم بازار بیشتر و در نتیجه سود بیشتر شرکتهای متوسط وکوچک دانش بنیان بررسی شده را دارند که فروش هر یک به ترتیب دارای رتبه و میانگین مذکور به دست آمده اند ؛1..فناوران نانو مقیاس ( فیلترهای نانویی) 15% ، 2. نانو سیستم پارس(تجهیزات نانو اسکوپ) 17% ،3.ریف ایران (رنگهای نانویی) 18% ، 4.گروه وحید (لوله های عایق صوتی) 21% ، 5.آرتاش کامپوزیت(کامپوزیت) 16% ، 6 .رز نخ(نخهای آنتی باکتریال) 13% و در مجموع فروش بین این شش شرکت از 100% می باشد.

واژگان کلیدی : آمیخته بازاریابی­ ، سهم بازار ، شرکتهای نانویی

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده................................................................................................................... 1

فصل اول :کلیات

1-1)مقدمه............................................................................................................. 3

1-2)تعریفوبیانمسالهتحقیق.............................................................................. 4

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق............................................................................... 6

1-4) چهارچوب نظری........................................................................................... 8

1-5) اهداف تحقیق................................................................................................ 11

1-6)سوالات تحقیق................................................................................................ 12

1-7) فرضیه های تحقیق.......................................................................................... 13

1-8) تعریف واژه ها و متغیرهای پژوهش................................................................. 13

1-9) قلمرو پژوهش............................................................................................... 16

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه............................................................................................................ 18

2-2) محصول........................................................................................................ 26

2-3) قيمت........................................................................................................... 28

2-4) توزيع........................................................................................................... 28

2-5) ترويج........................................................................................................... 29

2-6) چهار پی(P) ترکیب عناصر بازار یابی............................................................... 30

2-7) تجزیه و تحلیل آمیزه بازاریابی......................................................................... 31

2-8) شركتهاي دانش بنيان....................................................................................... 32

2-9)فناوری نانو..................................................................................................... 34

2-10) ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎيﻛﻮﭼﻚو ﻣﺘﻮﺳﻂ.............................................................................. 36

2-11) شرکت فناوران نانومقياس.............................................................................. 36

2-12) پیشینه تحقیق............................................................................................... 38

فصل سوّم : روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه .......................................................................................................... 42

3-2) روش تحقیق.................................................................................................. 43

3-3) متغیرهای تحقیق............................................................................................. 45

3-4) جامعه آماری و نمونه آماری............................................................................ 46

الف ) جامعه آماری ........................................................................................... 46

ب ) نمونه آماری ............................................................................................. 48

3-5) روش گردآوری اطلاعات............................................................................... 52

3-6) اعتبار پرسشنامه............................................................................................. 54

3-7) روش تحقیق................................................................................................. 55

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1)مقدمه............................................................................................................. 58

4-2) بخش اول آمار توصیفی................................................................................... 59

4-2-1) توصیف متغیر جنسیت................................................................................ 59

4-2-2) توصیف متغیر سن مشتریان......................................................................... 61

4-2-3) توصیف متغیر تحصیلات............................................................................ 63

4-2-4) توصیف متغیر عامل محصول....................................................................... 65

4-2-5) توصیف متغیر عامل قیمت........................................................................... 66

4-2-6) توصیف متغیر عامل توزیع (مکان)................................................................ 67

4-2-7) توصیف متغیر ترفیع................................................................................... 68

4-2-8) آماره های توصیفی متغیرهای به کار رفته در تحقیق........................................ 70

4-2-9) توصیف میزان فروش شرکت های نانوئی...................................................... 70

4-3 ) بخش دوم: آمار استنباطی................................................................................ 73

4-3-1)تجزیه و تحلیل دادهها................................................................................. 73

4-3-2)آزمون نرمال بودن دادهها............................................................................. 74

4-4)آزمون فرضیات............................................................................................... 75

4-4-1)فرضیه1...................................................................................................... 75

4-4-2)فرضیه 2..................................................................................................... 76

4-4-3)فرضیه 3..................................................................................................... 77

4-4-4)فرضیه 4..................................................................................................... 78

4-5) مقایسه فروش شرکت ها................................................................................. 79

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1)مقدمه ............................................................................................................ 82

نتایج آمار توصیفی و استنباطی

5-2) تحلیل مشخصات دموگرافیک پاسخ دهندگان..................................................... 83

5-2-1) متغیر جنسیت............................................................................................ 83

5-2-2) متغیر سن.................................................................................................. 84

5-2-3) متغیر تحصیلات......................................................................................... 84

5-3) میزان فروش.................................................................................................. 86

5-4) عامل قیمت................................................................................................... 87

5-5) عامل توزیع (مکان)........................................................................................ 88

5-6) عامل ترفیع.................................................................................................... 89

پیشنهاد براساس یافته های تحقیق............................................................................. 90

5-7) پيشنهادات تحقيقات آتي................................................................................. 93

5-8) محدودیت های پژوهش.................................................................................. 95

چکیده به زبان انگلیسی........................................................................................... 97

منابع و مأخذ.......................................................................................................... 98

پیوست ها ............................................................................................................. 105

 

فهرست جداول و نمودارها

شکل 1-1 مدل ترسیمی پژوهش.............................................................................. 7

جدول 2-1 عناصر آمیخته بازایابی............................................................................ 23

جدول2-2 چهار عنصر آمیخته بازاریابی.................................................................... 24

شکل 2-1 چهار پي (4P) ترکيب عناصر بازاريابي...................................................... 30

شکل 2-2 خلاصه شکل بازار جهانی فناوری نانو........................................................ 35

جدول 1-3-1 تعداد نمونه های هر شرکت................................................................ 50

جدول 2-3-1 تعداد نمونه مدیران در هر شرکت........................................................ 51

جدول 3-2 صفات کیفی و ارزش‌های عددی گزینه‌های پرسشنامه................................ 54

جدول 4-1 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب جنسیت آنها......................... 59

نمودار 4-1 درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت آنها...................................... 60

جدول 4-2 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سن آنها............................... 61

نمودار4-2 درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب سن آنها............................................. 62

جدول 4-3 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب تحصیلات آنها...................... 63

نمودار 4-3 درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات آنها.................................. 64

جدول4-4 توزيع فراواني و درصد گزينه هاي عامل محصول....................................... 65

جدول 4-5 توزيع فراواني و درصد گزينه هاي عامل قیمت........................................ 66

جدول 4-6 توزيع فراواني و درصد گزينه هاي عامل توزیع(مکان) ............................. 67

جدول4-7 توزيع فراواني و درصد گزينه هاي عامل ترفیع........................................... 68

جدول 4-8 توزيع فراواني و درصد گزينه هاي عامل فروش........................................ 71

جدول 4-9 درصد نمونه های هر شرکت................................................................... 72

جدول 4-10 یافته های پژوهش.............................................................................. 74

جدول 4-11 ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه بین میزان فروش وعامل محصول............ 75

جدول 4-12 ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه بین میزان فروش و عامل قیمت............... 76

جدول 4-13 ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه میزان فروش و عامل توزیع(مکان) ...................... 77

جدول 4-14 ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه بین میزان فروش و عامل ترفیع............... 78

جدول 4-15 رتبه بندی شرکت ها از لحاظ فروش شرکت........................................... 79

جدول4-16 نتایج آزمون کروسکال والیس برای مقایسه فروش شرکت های مورد مطالعه................ 80

جدول 5-1 آزمون کای اسکور ،بررسی رابطه بین پاسخ به گزینه میزان فروش و جنسیت پاسخگویان.......... 83

جدول 5-2 آزمون کای اسکور، بررسی رابطه بین میزان پاسخ دهی به فروش و تحصیلات............. 84


مبلغ قابل پرداخت 21,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۶ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 167

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.