تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 578
  • بازدید دیروز : 793
  • بازدید کل : 506427

تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی (مطالعه موردی کارکنان شرکت نفت قم)


تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی (مطالعه موردی کارکنان شرکت نفت قم)

چکیده:

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﺆﺛﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. در نگرش های معاصر به سازمانها، اﻧﺴﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮري در ﺗﺤﻮل ﺳﺎزﻣﺎن دارد و ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻈﻴﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎي ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻓﻜﺮي اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲﮔﻴﺮد. از آﻧﺠﺎ ﻛـﻪ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ داراﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲروﻧﺪ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه رﻓﺘﺎري آﻧـﺎن ﺳـﻮدﻣﻨﺪ اﺳـﺖ. در این تحقیق به بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و هوش سازمانی پرداخته شده است . به منظور سنجش متغیرهای تحقیق، داده ­های مورد نیاز از طریق 2 پرسشنامه هوش سازمانی و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی که هر کدام به صورت طیف لیکرت می باشد و بین 132 نفر از کارمندان و مدیران شرکت نفت قم با درنظرگرفتن روش نمونه­ گیری تصادفی ساده توزیع شده است، جمع ­آوری شده­اند. لذا تحقیق حاضر پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی است. نتایج تحلیل آماری و بررسی یافته های تحقیق نشان داد که از بین 6 فرضیه مطرح شده، 4 فرضیه قابل تایید است و دو فرضیه رد می شود. بدین ترتیب که رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنی داری با هوش سازمانی دارد . همچنین سه بعد رفتار شهروندی سازمانی شامل نوع دوستی ، فضیلت شهروندی و احترام و تکریم نیز رابطه معنی داری با هوش سازمانی نشان دادند. در مقابل رابطه معنی داری بین دو بعد وظیفه شناسی و جوانمردی با هوش سازمانی مشاهده نشده است.

واژگان کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی ، هوش سازمانی، کارمندان وزارت نفت .

 

فهرست مطالب

عنوان. شماره صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش2

مقدمه:3

1-1-بیان مسئله. 4

1-2-اهمیت و ضرورت انجام پژوهش... 6

1-3-فرضیه های پژوهش... 7

1-4-مدل مفهومی پژوهش... 8

1-5-اهداف پژوهش... 9

1-6- روش پژوهش :9

1-7-جامعه و نمونه آماری.. 10

1-8-شیوه گردآوری داده‌ها:10

1-9-ابزار گردآوری داده‌ها10

1-10-متغیرهای پژوهش... 10

فصل دوم:ادبیات نظری و پیشینه پژوهش... 12

مقدمه. 13

2-1-هوش سازمانی.. 14

2-1-1-تاریخچه. 14

2-1-2-تعریف هوش سازمانی.. 16

2-1-3-اهمیت هوش سازمانی.. 19

2-1-4-ابعاد هوش سازمانی.. 20

2-1-5-هوش سازمانی از دیدگاه های مختلف... 24

2-2-رفتار شهروندي سازمانی.. 27

2-2-1-تعریف رفتار شهروندی سازمانی.. 28

2-2-2-ابعاد رفتار شهروندی.. 29

2-2-3-مطالعات رفتارهای شهروندی سازمانی.. 35

2-2-4-عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندی.. 36

2-2-5-تبعات و پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی.. 39

2-2-6-انواع رفتار شهروندي در سازمان. 40

2-3-پیشینه پژوهش... 42

2-3-1-مروری بر شرکت ملی نفت ایران. 42

2-3-1-1-صنعت نفت جمهوري اسلامي ايران در يك نگاه42

2-3-1-2-نفت در مسير توسعه. 44

2-3-1-3-اهداف كلان صنعت نفت و گاز ايران در برنامه پنجم توسعه. 44

2-3-1-4-چشم انداز و ماموريت شركت ملي نفت... 45

2-3-1-5-خط ‌مشي‌هاي اساسـي در مديريت منابع انساني.. 46

2-3-1-6-خط‌ مشي‌هاي اساسـي در ساختار سازماني.. 46

2-3-2- پژوهشهای خارجی.. 47

2-3-3- پژوهشهای داخلی.. 50

2-4-جمع بندی پیشینه و ارائه مدل مفهومی پژوهش... 57

فصل سوم:روش شناسی پژوهش... 60

مقدمه. 61

3-1-روش تحقيق.. 61

3-2-مدل اجرایی تحقیق.. 62

3-3-جامعه آماری.. 63

3-4-حجم نمونه و روش نمونه گيري.. 64

3-5-ابزار گرد آوري اطلاعات... 65

3-6-روایی و پایایی.. 68

3-7-روش تجزیه و تحلیل داده ها69

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش... 70

4-1-مقدمه:71

4-2-مشخصات کلی پاسخگویان. 72

4-3-تحلیل روایی سازه76

4-4-بررسی پایایی پرسشنامه. 90

4-5- توصیف شاخص های اصلی پژوهش... 91

4-6-بررسی فرضیه های پژوهش... 97

نتیجه گیری و پیشنهادات... 103

خلاصه پژوهش... 104

یافته های پژوهش و نتیجه گیری.. 105

پیشنهادات... 109

پیشنهادات حاصل پژوهش... 109

پیشنهادات برای محققین بعدی.. 110

محدودیتهای پژوهش... 111

ضمایم. 112

پرسشنامه. 113

خروجی های SPSS. 117

منابع و مآخذ:132

 

فهرست جداول

جدول 2-1 : مقایسه هوش انسانی و هوش سازمانی.. 18

جدول 3-1: شاخصها و شماره گويه های متغیر رفتار شهروندی سازمانی.. 66

جدول 3-2: شاخصها و شماره گويه های متغیر هوش سازمانی.. 67

جدول 4-1: توصيف جنسیت نمونه مورد بررسی.. 72

جدول 4-2: توصيف سن نمونه مورد بررسی.. 73

جدول 4-3: توصيف میزان تحصیلات نمونه مورد بررسی.. 74

جدول 4-4: توصيف سابقه کاری نمونه مورد بررسی.. 75

جدول 4-5: بار عاملی گویه های وظیفه شناسی.. 77

جدول 4-6: بار عاملی گویه های نوع دوستی.. 79

جدول 4-7: بار عاملی گویه های فضیلت شهروندی.. 81

جدول 4-8: بار عاملی گویه های جوانمردی.. 83

جدول 4-9: بار عاملی گویه های احترام و تکریم.. 85

جدول 4-10: بار عاملی گویه های هوش سازمانی.. 87

جدول 4-11: پایایی متغیر رفتار شهروندی و ابعاد آن.. 90

جدول 4-12: توصيف شاخص هوش سازمانی.. 91

جدول 4-13: توصيف شاخص وظیفه شناسی.. 92

جدول 4-14 : توصيف شاخص نوع دوستی.. 93

جدول 4-15: توصيف شاخص فضیلت شهروندی.. 94

جدول 4-16: توصيف شاخص جوانمردی.. 95

جدول 4-17: توصيف شاخص احترام و تکریم.. 96

جدول 4-18: نتایج آزمون پیرسون برای فرضیه اصلی.. 97

جدول 4-19: نتایج آزمون پیرسون برای فرضیه اول.. 98

جدول 4-20: نتایج آزمون پیرسون برای فرضیه دوم. 99

جدول 4-21: نتایج آزمون پیرسون برای فرضیه سوم. 100

جدول 4-22: نتایج آزمون پیرسون برای فرضیه چهارم. 101

جدول 4-23: نتایج آزمون پیرسون برای فرضیه پنجم.. 102

جدول 4-24: خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها107

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1: جنسیت نمونه مورد بررسی.. 72

نمودار 4-2: گروهبندی سن نمونه مورد بررسی.. 73

نمودار 4-3: گروهبندی میزان تحصیلات نمونه مورد بررسی.. 74

نمودار 4-4: گروهبندی سابقه کاری نمونه مورد بررسی.. 75

نمودار 4-5: مقادیر ویژه عاملها برای بعد وظیفه شناسی.. 78

نمودار 4-6: مقادیر ویژه عاملها برای بعد نوع دوستی.. 80

نمودار 4-7: مقادیر ویژه عاملها برای بعد فضیلت شهروندی.. 82

نمودار 4-8: مقادیر ویژه عاملها برای بعد جوانمردی.. 84

نمودار 4-9: مقادیر ویژه عاملها برای بعد احترام و تکریم.. 86

نمودار 4-10: مقادیر ویژه عاملها برای متغیر هوش سازمانی.. 89

 

فهرست اشکال

شکل 1-1. مدل مفهومی پژوهش.... 9

شکل 2-1 : صفات مختلف هوش سازمانی.. 24

شکل 2-2 : چهارچوب هوش سازمانی شوانینگر 2003 ( فقیهی، 1389)25

شکل 2-3 : مدل مفهومی پژوهش.... 59

شکل 3-1: فرآیند اجرایی پژوهش.... 63


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۷ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 1056

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.