تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 55
  • بازدید دیروز : 707
  • بازدید کل : 333326

رابطه بین توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارکنان (مورد مطالعه شرکت بیمه ملت)


رابطه بین توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارکنان (مورد مطالعه شرکت بیمه ملت)

چکیده

با توجه به رابطه بین توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارکنان و اهمیت روزافزون ترک شغل و جابجایی کارکنان و هزینه های زیادی که این پدیده به سازمان تحمیل می کند، توجه به رضایت شغلی کارکنان سازمان یکی از موضوعات مهم در مدیریت منابع انسانی هر سازمان می باشد. با افزایش فشارهای محیطی و کاری و رقابتی در سازمان ها و لزوم تحمل این این فشارها توسط کارکنان امری اجتناب ناپذیر می باشد و این کارکنان هستند که باید خود را برای مواجه با مسائل سازمانی و محیطی آماده کنند. این امر منجر به وجود آمدن احساس های مختلف، فشار، تنش و استرس های کاری برای آنان می شود. لذا باید مدیریت منابع انسانی با توجه به فعالیتهای منابع انسانی و افزایش توانایی کارکنان در جهت انجام وظایف و مسئولیت های شغلی در جهت بالا بردن رضایت شغلی کارکنان تلاش کنند. از آنجایی که در شرکتهای خدماتی نیروی انسانی به عنوان مهمترین منبع سازمان تلقی شده است و در جهت کسب سود و بقای سازمان نقش اساسی را ایفا می کند. توجه به رفتار و عملکرد کارکنان برای ادامه فعالیت سازمان بسیار حیاتی می باشد. در این پژوهش بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی در رضایت شغلی کارکنان مورد بررسی قرار گرفته شده است.نمونه ای 120 نفری از کارکنان شرکت بیمه ملت انتخاب شدند و با توزیع پرسشنامه میزان رضایت آنها در رابطه با فعالیت های توسعه منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفت.نتایج تجزیه و تحلیل از وجود رابطه بین توسعه منابع انسانی با رضایت شغلی کارکنان دارد.

کلمات کلیدی: توسعه منابع انسانی، رضایت شغلی

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه:

فصل اول

بخش اول

طرح تحقیق

1-1-بیان مسئله.......................................................................................................................................................................... 1

2-1: اهمیت تحقیق.................................................................................................................................................................. 2

3-1: چارچوب نطری تحقیق................................................................................................................................................... 2

4-1: پرسش اصلی و فرعی..................................................................................................................................................... 4

5-1-فرضیه های تحقیق............................................................................................................................................................. 4

1-5-1: فرضیه اصلی................................................................................................................................................................ 4

2-5-2:فرضیه های فرعی....................................................................................................................................................... 4

6-1: قلمرو تحقیق:................................................................................................................................................................ 5

1-6-: قلمرو زمانی....................................................................................................................................................................... 5

2-6-1:: قلمرو مکانی................................................................................................................................................................... 5

7-1: روش ها وابزار گردآوری اطلاعات................................................................................................................................. 5

1-7-1: روش نمونه گیری....................................................................................................................................................... 5

2-7-1: حجم نمونه.................................................................................................................................................................. 5

3-7-1: روش تجزیه و تحلیل داده ها.................................................................................................................................. 5

3-7-1: روش تجزیه و تحلیل داده ها................................................................................................................................... 6

8-1: شرح واژه های تحقیق.................................................................................................................................................... 7

بخش دوم

10-1: معرفی شرکت................................................................................................................................................................. 8

1-11: ساختار سازمانی............................................................................................................................................................. 8

12-1: استراتژی شرکت............................................................................................................................................................ 9

13-1: زمینه های فعالیت شرکت........................................................................................................................................... 10

: فصل دوم................................................................................................................................................................................. 11

بخش اول

ادبیات تحقیق

1-2: مقدمه.............................................................................................................................................................................. 20

2-2: مفهوم توسعه منابع انسانی......................................................................................................................................... 20

1-2-2: پیشنه تاریخی توسعه منابع انسانی..................................................................................................................... 23

2-2-2: تعاریف و مفاهیم توسعه منابع انسانی................................................................................................................. 24

1-2-2-2: سطوح تجزیه و تحلیل در توسعه منابع انسانی............................................................................................ 25

2-2-2: مدل های توسعه منابع انسانی.............................................................................................................................. 26

1-2-2-2: مدلهاي عقلايي توسعه ي منابع انساني....................................................................................................... 26

2-2-2-2: مدلهاي طبيعي توسعه ي منابع انساني .................................................................................. 26

-2-2-2:توسعه ي منابع انساني براساس نقاط مرجع استراتژيك...................................................................... 27

4-2-2-2: رویکرد باز و بسته به توسعه منابع انسانی................................................................................... 27

1-4-2-2-2: توسعه ي منابع انساني مشتق شده ازنياز............................................................................... 29

2-4-2-2-2: توسعه ي منابع انساني مشتق شده ازفرصت............................................................................ 29

3-4-2-2-2: توسعه ي منابع انساني مشتق شده ازقابليت ها........................................................................ 29

5-2-2-2: مدل I-A توسعه منابع انسانی................................................................................................ 29

1-5-2-2-2: همآهنگسازي.......................................................................................................... 30

2-5-2-2-2: موفقيت....................................................................................................................... 30

3-5-2-2-2: انطباق....................................................................................................................... 30

6-2-2-2: فلسفه توسعه منابع انسانی................................................................................................ 31

3-2: اجزاء توسعه منابع انسانی.......................................................................................................................................... 32

1-1-3-2: تعریف و پیشینه تاریخی آموزش..................................................................................................................... 32

2-1-3-2: آموزش کارکنان و توسعه منابع انسانی.......................................................................................................... 32

3-1-3-2: فلسفه آموزش منابع انسانی............................................................................................................................ 38

4-1-3-2: اصول عام آموزش منابع انسانی...................................................................................................................... 38

5-1-3-2: اصول حاکم بر نطام آموزش منابع انسانی در سازمانها................................................................................ 39

6-1-3-2: نقش آموزش کارکنان در بهبود عملکرد آنها................................................................................................ 39

7-1-3-2: شاخص های مؤثر در آموزش کارکنان............................................................................................................. 40

2-3-2: توسعه شایستگی های کارکنان............................................................................................................................ 41

1-2-3-2: تعریف شایستگی................................................................................................................................................ 41

2-2-3-2: پیشینه تاریخی شایستگی ها......................................................................................................................... 42

3-2-3-2: ابعاد و شاخص های شایستگی کارکنان.................................................................................................................. 42

4-2-3-2: الگوهای شایستگی.................................................................................................................................................. 43

5-2-3-2: انواع الگوهای شایستگی................................................................................................................................. 43

3-3-2: تبادل و تسهیم اطلاعات با کارکنان.................................................................................................................... 44

1-3-3-2: توسعه همکاری.................................................................................................................................................. 45

2-3-3-2: فراهم آوردن اطلاعات لازم............................................................................................................................. 45

3-3-3-2: مشارکت همگان در اطلاعات.......................................................................................................................... 44

4-3-2: توانمند سازی کارکنان.......................................................................................................................................... 45

1-4-3-2: تعریف توانمند سازی کارکنان......................................................................................................................... 46

2-4-3-2: پیشینه تاریخی توانمند سازی........................................................................................................................ 49

3=4=3=2: رویکردهای توانمند سازی کارکنان............................................................................................................... 51

1-3-4-3-2: رویکرد مکانیکی .......................................................................................................................................... 51

2-3-4-3-2: رویکرد ارگانیکی.......................................................................................................................................... 51

4-4-3-2: شاخص های توانمندسازی کارکنان............................................................................................................... 53

5-4-3-2: مزایای توانمند سازی....................................................................................................................................... 54

4-2: مفهوم رضایت شغلی کارکنان.................................................................................................................................... 54

1-4-2: رضایت شغلی........................................................................................................................................................... 54

2-4-2: تعاریف و مفاهیم رضایت شغلی................................................................................................................................... 55

3-4-2: رویکردهای اساسی به رضایت شغلی .......................................................................................................................... 57

1-3-4-2 الگوی سنتي ...................................................................................................................................................... 58

2-3-4-2- الگوی روابط انساني ............................................................................................................................................... 58

3-3-4-2- الگوی منابع انساني ............................................................................................................................................... 58

4-4-2: رویکرد انگيزشدر رضایت شغلی............................................................................................................................... 58

1-4-4-2: تئوری های محتوايي انگیزش .............................................................................................................................. 59

2-4-4-2: تئوری دو عاملی هرز برگ ..................................................................................................................................... 59

3-4-4-2: تئوری سلسله ‏مراتب نيازهاي مازلو............................................................................................................ 60

4-4-4-2: تئوری نیازهای مک کللند ...................................................................................................................................... 60

5-4-4-2: تئوری ای . آر. جی................................................................................................................................................ 61

6-4-4-2: تئوری مك گريگور........................................................................................................................................... 61

7-4-4-2: تئوری های فرآيندي انگیزش ............................................................................................................................... 62

8-4-4-2: تئوری انتظار- ارزش.............................................................................................................................................. 62

9-4-4-2: تئوری تقویت .................................................................................................................................................... 62

10-4-4-2: تئوری برابري....................................................................................................................................................... 62

5-4-2: تئوری های معاصر ..................................................................................................................................................... 63

1-5-4-2 : تئوری هدفگذاری........................................................................................................................................... 63

2-5-4-2 : تئوری اسناد.......................................................................................................................................................... 63

3-5-4-2 : - رویکرد عوامل اثرگذار بر رضایت شغلی............................................................................................................. 64

6-4-2 : - عوامل سازماني........................................................................................................................................................ 64

1-6-4-2 حقوق و دستمزد..................................................................................................................................................... 64

2-6-4-2: ترفیعات.................................................................................................................................................................. 66

3-6-4-2 : خط مشي‏هاي سازماني ................................................................................................................................. 66

7-4-2: عوامل محيطي.............................................................................................................................................................. 66

1-7-4-2: سبك سرپرستي................................................................................................................................................... 67

2-7-4-2: گروه كاري......................................................................................................................................................... 67

3-7-4-2: شرایط کاری ......................................................................................................................................................... 67

4-7-4-2: ماهيت کار.............................................................................................................................................................. 68

8-4-2: عوامل فردي........................................................................................................................................................... 69

1-8-4-2- کاربرد مهارت ..................................................................................................................................................... 69

2-8-4-2- سابقه خدمت......................................................................................................................................................... 69

3-8-4-2- سطح تحصیلات.............................................................................................................................................. 69

9-4-2- پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی ........................................................................................................... 69

1-9-4-2- پیامدهای رضایت شغلی........................................................................................................................................ 69

2-9-4-2- افزايش بهره وري فرد..................................................................................................................................... 69

3-9-4-2- افزايش روحيه فرد................................................................................................................................................. 69

4-9-4-2- تعهد سازماني فرد................................................................................................................................................. 70

5-9-4-2- تضمين سلامت فيزيكي و ذهني فرد.......................................................................................................... 70

6-9-4-2- افزايش رضايت از زندگي ..................................................................................................................................... 70

7-9-4-2- افزايش سرعت آموزش مهارت هاي جديد شغلی ................................................................................................ 70

10-4-2- پیامدهای عدم رضایت شغلی:.................................................................................................................................. 70

1-10-4-2- تشويش.............................................................................................................................................................. 70

2-10-4-2- غيبت كاري....................................................................................................................................................... 70

3-10-4-2- تاخير در كار................................................................................................................................................. 71

4-10-4-2- ترك خدمت: ..................................................................................................................................................... 71

5-10-4-2- فعاليت اتحاديه................................................................................................................................................... 71

6-10-4-2- بازنشستگي زودرس...................................................................................................................................... 71

بخش دوم

5-2: پیشینه تاریخی تحقیق.................................................................................................................................................... 72

1-5-2: تاريخچه مطالعات و تحقيقات انجام‏گرفته پيرامون رضايت شغلی.............................................................................. 73

2-5-2: سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته در زمينه رضایت شغلی............................................................... 73

9-1- مروري بر مطالعات مربوط در خارج از ايران .................................................................................................................. 74

9-2- مروري بر مطالعات مربوط در داخل ايران .................................................................................................................... 75

6-2: جمع بندی ادبیات پژوهش.............................................................................................................................................. 76

1-6-2: آموزش و رضایت شغلی.............................................................................................................................................. 76

2-6-2: شایستگی کارکنان و اعتماد......................................................................................................................................... 77

3-6-2: تبادل و تسهیم اطلاعات و رضایت شغلی .................................................................................. 77

4-6-2: توانمند سازی و رضایت شغلی..................................................................................................................................... 78

7-2: نتیجه گیری از ادبیات تحقیق........................................................................................................................................ 79

3-فصل سوم.......................................................................................................................................................................... 79

1-3: مقدمه............................................................................................................................................................................... 80

2-3: روش تحقيق..................................................................................................................................................................... 80

3-3: روشهای گردآوری اطلاعات.............................................................................................................................................. 81

4-3 : پرسشنامه........................................................................................................................................................................ 81

1-4-3: مستندات پرسشنامه.................................................................................................................................................... 81

2-4-3 : روایی یا اعتبار ابزار سنجش ...................................................................................................................................... 83

3-4-3 : پایایی یا قابلیت اعتماد ابزار سنجش.......................................................................................................................... 83

4-4-3: اعتبار عاملی پرسشنامه................................................................................................................................................ 85

5-3: جامعه آماري.................................................................................................................................................................... 85

1-5-3: روش نمونه گيري ...................................................................................................................................................... 86

2-5-3: حجم نمونه................................................................................................................................................................... 86

6-3 : متغیر های تحقیق........................................................................................................................................................... 87

7-3: فرضیات پژوهش............................................................................................................................................................... 88

8-3 : روش تجزیه و تحلیل داده ها........................................................................................................................................ 88

4: فصل چهارم......................................................................................................................................................................... 91

4-1 مقدمه................................................................................................................................................................................. 91

2-4: بررسي توصیفی مشاهدات............................................................................................................................................ 92

3-4: تحلیل اسنباطی یافته‌ها............................................................................................................................................ 95

4-4: مدل معادلات ساختاري.................................................................................................................................................. 96

1-4-4: آزمون نرمال بودن مولفه های الگو.................................................................................................................................. 97

5-4: اعتبار سنجی مدل تحقيق با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری..................................... 98

6-4: تفسير و تعبير مدل...................................................................................................................................................... 100

7-4: بررسی ضرایب روایی، توصیفی و همبستگی................................................................................................................ 104

8-4: تحلیل فرضیه های تحقیق....................................................................................................................................... 106

9-4: رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان........................................................................................................ 109

5: فصل پنجم......................................................................................................................................................................... 110

نتیجه گیری و پیشنهاد

1-5: مقدمه............................................................................................................................................................................ 111

2-5- بررسی نتایج پژوهش.................................................................................................................................................. 112

3-5- بحث بر روی نتایج پژوهش......................................................................................................................................... 114

4-5: پیشنهادهای تحقیق...................................................................................................................................................... 114

5-5- پیشنهاد برای تحقیقات آتی........................................................................................................................................ 115

6-5- موانع ومحدودیتهای تحقیق........................................................................................................................................ 115

6: منابع و مأخذ

7: پیوست­ها و ضمائم

 

فهرست نمودارها

فصل اول

نمودار1-1 مدل مفهومی تحقیق............................................................................................................................................ 4

نمودار2-1 ساختار سازمانی شرکت بیمه ملت............................................................................................................................. 9

فصل دوم

1-2 رویکرد های مختلف یه توسعه منابع انسانی.................................................................................................................... 20

2-2 نمای تحلیلی توسعه منابع انسانی..................................................................................................................................... 23

3-2-پیوند آموزش با توسع منابع انسانی................................................................................................................................. 26

4-2 ابعاد توانمند سازی ......................................................................................................................................................... 43

5-2 مدل مفهومی تحقیق................................................................................................................................................... 70

فصل سوم

1-3 گویه های مربوط به پرسشنامه........................................................................................................................................ 82

2-3 جدول آلفای کرونباخ پرسشنامه....................................................................................................................................... 83

4-3 حجم نمونه ....................................................................................................................................................................... 86

5-3 مدل مفهومی تحقیق....................................................................................................................................................... 87

فصل چهارم

1-4 جدول دموگرافیک پاسخ دهندگان.................................................................................................................................. 81

2-4 وضعیت گرافیکی پاسخ دهندگان............................................................................................................................. 83

3-4 نتایج کلموگروف برای متغیرها......................................................................................................................................... 86

4-4 مدل معادلات ساختاری................................................................................................................................................... 89

5-4 مدل شاخص برازش ......................................................................................................................................................... 90

6-4 نتایج تحلیل عاملی........................................................................................................................................................... 92

7-4 ضرایب همبستگی پیرسون.............................................................................................................................................. 95

8-4 ضرایب مسیر................................................................................................................................................................ 95

فصل پنجم

1-5- مدل مفهومی تحقیق.................................................................................................................................................. 100


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۷ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 175

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.