تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 555
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331410

نقش سيستم هاي اطلاعاتي در قابليت هاي سازماني در صنايع كوچك ومتوسط (موردمطالعه :شهرصنعتي كاوه)


نقش سيستم هاي اطلاعاتي در قابليت هاي سازماني در صنايع كوچك ومتوسط  (موردمطالعه :شهرصنعتي كاوه)

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین نقش سيستم هاي اطلاعاتي درايجاد قابليت هاي سازماني در صنايع كوچك ومتوسط شهرصنعتي كاوه در سال 1393 صورت گرفت. اين پژوهش از نظر هدف، کاربردي و از لحاظ روش گردآوري داده­ ها توصيفي و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل 200 نفر از مديران و متصديان كامپيوتر در شركت هاي شهر صنعتي كاوه بود که از این میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه ­گیری تصادفی­ ساده 132 نفر بعنوان حجم­نمونه درنظر گرفته شد. روش جمع ­آوري داده­ها بر اساس پرسشنامه محقق ساخته 64 سوالی انجام گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای تمام ابعاد بالای 0.7 به­دست آمد. همین­طور از روايي محتوا به­ منظور آزمون روايي پرسشنامه استفاده شد، که برای این منظور پرسشنامه ­ها به تأیید فعالان صنعتی و همچنین خبرگان دانشگاهی رسید. تجزیه و تحلیل اطلاعات به ­دست آمده از اجرای پرسشنامه ­ها از طریق نرم­ افزار SPSS در دو بخش توصیفی (میانگین ، فراوانی ، درصد تجمعی و....) و استنباطی (آزمون K-S (کولموگروف- اسمیرنف)، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون T) انجام پذیرفت. نتایج تحقيق نشان داد كه سیستم­ های اطلاعاتی در قابلیت­ های سازمانی(مبتني بر داده، فرايند، ستاده) در صنایع کوچک و متوسط شهرک ­های صنعتی شهر کاوه نقش مثبت و معناداری دارند. هم­چنین یافته ­ها نشان داد که شاخص­ های قابلیت ­های سازمانی در سه سطح داده، فرآیند و ستاده دارای اهمیت یکسانی نیستند.

واژه­ هاي كليدي: سیستم­ های اطلاعاتی، قابلیت­ های سازمانی، داده، فرایند، شهرصنعتی کاوه

 

فهرست مطالب

عنوان  صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1. مقدمه. 3

1-2. بیان مسأله. 3

1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش.... 6

1-4. اهداف پژوهش.... 7

1-4-1. هدف کلی 7

1-4-2. اهداف جزئی 7

1-5. فرضیه ها8

1-5-1. فرضیه ­اصلی 8

1-5-2. فرضیه­ های فرعی 8

1-6. تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش.... 8

1-6-1. تعاریف نظری 8

1-6-2. تعاریف عملیاتی 9

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع

2-1. مقدمه. 11

2-2. سیستم های اطلاعاتی.. 11

2-2-1. مفهوم داده، اطلاعات، دانش 13

2-2-2. ویژگی­های اطلاعات 17

2-2-3. دلایل برپا نمودن نظامهای اطلاعاتی در سازمان 18

2-2-4. سیستم 19

2-2-5. چرخه حیات سیستم 20

2-2-6. مزایای حاصل از به ­کارگیری سیستم­ های اطلاعاتی در سطح سازمان 21

2-2-7. طبقه­ بندی سیستم­های اطلاعاتی 24

2-2-8. ویژگی­های سیستم اطلاعاتی اثربخش 30

2-3. قابلیت­های سازمانی.. 31

2-3-1. مزیت رقابتی 31

2-3-2. چیستی قابلیت­های سازمانی 39

2-4. صنایع کوچک و متوسط.. 46

2-4-1. اهمیت کسب و کارهای کوچک و متوسط 49

2-5. پیشینه پژوهش.... 51

2-5-1. پیشینه خارجی 51

2-5-2. پیشینه داخلی 53

2-5-3. مدل مفهومی پژوهش 56

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه. 58

3-2 روش تحقيق.. 58

3-3 جامعه آماري.. 59

3-4 حجم نمونه آماري.. 59

3-5 روش نمونه گيري.. 60

3-6 روش هاي گردآوري داده­ ها60

3-7 ویژگی­ های فنی ابزار گردآوری داده­ ها (روایی و پایایی). 61

3-7-1 روایی (اعتبار) 61

3-7-2 پایایی (قابلیت اعتماد) 61

3-8 روش­هاي تجزيه و تحليل داده­ ها63

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1. مقدمه. 66

4-2. آمار توصیفی.. 66

4-2-1. تجزیه و تحلیل داده­ های جمعیت شناختی 66

4-2-2. آمار توصیفی از سوالات و ابعاد 70

4-2-3. نرمال بودن توزیع داده ­ها71

4-3. آمار استنباطی.. 76

4-3-1. آزمون میانگین 76

4-3-2. آزمون همبستگی میان متغیرها78

4-3-3. آزمون رگرسیون 81

4-3-4. اولویت بندی شاخص­هاي قابليت­هاي سازماني در سه سطح (آزمون فرضیه فرعی 4) 82

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

5-1. مقدمه. 87

5-2. تفسیر يافته­هاي پژوهش.... 89

5-3. محدودیت­های خارج از اختیار پژوهشگر. 92

5-4. محدودیت­های در اختیار پژوهشگر. 93

5-5. پیشنهادهای برگرفته از یافته­های پژوهش.... 93

5-6. پیشنهادهایی برای پژوهش­های بعدی.. 94

فهرست منابع فارسی.. 97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

جدول 2-1، خلاصه ­ای از این چهار دیدگاه اساسی ارائه میدهد.52

جدول 2-2: قابلیت­های سازمان از دیدگاه والش و لینتون (2001). 53

جدول 2-3: دسته بندی قابلیت­های سازمانی.. 55

جدول 2-4: طبقه ­بندی سازمان­ های کوچک و متوسط و خرد از نظر اتحادیه اروپا (2004). 58

جدول 2 – 5: طبقه ­بندی SME ها بر اساس معیار تعداد کارکنان. 60

جدول 2-6: طبقه ­بندی SME ها بر اساس معیار تعداد کارکنان (فارغ از نوع فعالیت). 60

جدول 2-7: مقایسه عملکرد SME ها در سال 2003 در چهار کشور توسعه یافته. 62

جدول 2-8: مقایسه عملکرد SME ها در سال 2003. 62

جدول 3-1) متغیرهای اصلی، ابعاد و مولفه­های پرسشنامه. 74

جدول 3-2) مقادیر آلفای کرونباخ مفاهیم و مولفه­های پژوهش.... 77

جدول 4-1. تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت... 82

جدول 4-2. تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس سن.. 82

جدول 4-3. تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس میزان تحصیلات... 83

جدول 4-4. تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس مدت سابقه. 84

جدول 4-6. آمار توصیفی متغیرهای پرسشنامه. 85

جدول 4-7) ابعاد با پراکندگی پایین.. 86

جدول 4-8. چولگی و کشیدگی ابعاد پرسشنامه. 87

جدول 4-9. نتایج آزمون K-S برای تمام سوالات پرسشنامه. 88

جدول 4-10. نتایج آزمون K-S برای ابعاد پژوهش.... 89

جدول 4-11 نتایج آزمون تی تک نمونه­ ای سیستم­های اطلاعاتی.. 93

جدول 4-12 نتایج آزمون تی تک نمونه ای قابلیت­ های سازمانی.. 93

جدول 4-13. ماتریس همبستگی میان سازه ­ها در فرضیه اول. 95

جدول 4-14. ماتریس همبستگی میان سازه ­ها در فرضیه فرعی اول. 95

جدول 4-15. ماتریس همبستگی میان سازه ­ها در فرضیه فرعی دوم. 96

جدول 4-16. ماتریس همبستگی میان سازه­ ها در فرضیه فرعی سوم. 97

جدول 4-17) نتایج آزمون رگرسیون چندگانه مربوط به تأثیر متغیرها98

جدول 4-18) نتایج آزمون فریدمن در مورد شاخص­هاي قابليت­هاي سازماني مبتنی بر داده99

جدول 4-19) اولویت شاخص­هاي قابليت­هاي سازماني مبتنی بر داده99

جدول 4-20) نتایج آزمون فریدمن در مورد شاخص­هاي قابليت­هاي سازماني مبتنی بر فرآیند. 100

جدول 4-21) اولویت شاخص هاي قابليت­هاي سازماني مبتنی بر فرآیند. 100

جدول 4-22) نتایج آزمون فریدمن در مورد شاخص­هاي قابليت­هاي سازماني مبتنی بر ستاده101

جدول 4-23) اولویت شاخص­هاي قابليت­هاي سازماني مبتنی بر ستاده101

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1) تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت... 77

نمودار 4-2) تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس سن.. 78

نمودار 4-3) تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس میزان تحصیلات... 79

نمودار 4-4) تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس سابقه خدمت... 80

نمودار 4-5) نمودار شاخه و برگ داده­ های تحقیق برای بررسی نرمال بودن. 84

نمودار 4-6) نمودار Q-Q داده­ های تحقیق برای بررسی نرمال بودن. 85

نمودار 4-7) نمودار جعبه ای داده­ های تحقیق برای بررسی نرمال بودن. 86


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۷ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 356

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.