تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 133
  • بازدید دیروز : 35
  • بازدید کل : 348111

بررسی نقش و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی، دراستان چهارمحال وبختیاری ( مطالعه موردی مهارت آموختگان شاغل بخش خصوصی)


بررسی نقش و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی، دراستان چهارمحال وبختیاری ( مطالعه موردی مهارت آموختگان شاغل بخش خصوصی)

چكيده

منابع انساني مهمترين عامل و محور سازمانها محسوب مي شوند،توسعه منابع انسانی به‏ آموزش و توسعه فعالیّت‏های انسانی در سازمان‏ها مرتبط است و به سازمان‏ها کمک‏ می‏کند تا شرایط فرهنگی خاصی را ایجاد کنند که در آن کارکنان به پتانسیل بالقوه برای‏ بهره ‏مند شدن از افراد و سازمان‏ها دست یابند. در اين تحقيق بررسی نقش و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی، دراستان چهارمحال وبختیاری می پردازد. براساس مدل انتخابی محقق، تغيير نگرش ،دانش، مهارت و توانايي‌هاي ،اشتغالزایی ،درک بهتر هدف‌هاي سازماني،ارتباطات سازمانی وقدرت حل مسئله و تصميم‌گيري از مهمترين مؤلفه هاي مهم و تاثير گذار در اين تحقيق بود كه مورد مطالعه قرار گرفت .روش پژوهش حاضر توصيفي-همبستگي است و جامعه آماری تحقیق، شامل کليه مهارت آموختگان شاغل بخش خصوصی استان چهارمحال وبختیاری مي باشد .كه تعداد116 نفراز دانش آموختگان بعنوان نمونه آماري انتخاب شد.ابزار اندازه گيري تحقیق شامل یک پرسشنامه مربوط به تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای بر توسعه منابع انساني (محقق ساخته ) می باشد. براي اندازه گيري روایی پرسشنامه از روش محتوائي و براي تعيين پایایی آن آلفاي كرونباخ محاسبه گرديد كه مقدار آن برابر87/0 برآورد گردید. نتايج تحقيق نشان دادفرضیه اول با ضریب همبستگی69/0 مورد تائیدقرار گرفت یعنی بین آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه منابع انسانی رابطه وجود دارد .و پس از آن به ترتیب اولویت فرضیه های زیر مورد تایید قرار گرفت .فرضیه سوم (آموزش فنی و حرفه ای بر دانش، مهارت و توانايي‌هاي افراد تاثیر دارد.).فرضیه هفتم (آموزش فنی و حرفه ای بردرک بهتر هدفهای سازمانی افراد تاثیر دارد. ).فرضیه چهارم ( آموزش فنی و حرفه ای بر قدرت حل مسئله و تصميم‌گيري افراد تاثیر دارد.)فرضیه ششم (آموزش فنی و حرفه ای بر اشتغالزایی افراد تاثیر دارد.) فرضیه پنجم (آموزش فنی و حرفه ای بر ارتباطات سازمانی تاثیر دارد).فرضیه دوم (آموزش فنی و حرفه ای بر تغيير نگرش و ایجاد روحيه مثبت افراد تاثیر دارد). و فرضیه یهشتم رد شد و مورد تایید قرار نگرفت.

کلید واژه ها : آموزش فنی و حرفه ای ، مهارت و توانايي‌هاي ، قدرت حل مسئله ، ارتباطات، اشتغالزایی

 

فهرست مندرجات

عنوان صفحه

چکیده...................................................................................................................................................................................................... 1

فصل اول : کلیات تحقیق

   

مقدمه........................................................................................................................................................................................

3

بیان مسأله ................................................................................................................................................................................

5

ضرورت و اهميّت پژوهش......................................................................................................................................................

7

اهداف پژوهش.........................................................................................................................................................................

9

فرضیات پژوهش......................................................................................................................................................................

9

روش تحقیق.............................................................................................................................................................................

10

جامعه و نمونه آماری................................................................................................................................................................

10

نمونه آماری..............................................................................................................................................................................

10

ابزار سنجش..............................................................................................................................................................................

10

تعاریف نظری واژه ها..............................................................................................................................................................

10

تعاریف عملیاتی.......................................................................................................................................................................

12

قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی و موضوعی)................................................................................................................................

13

مدل مفهومی تحقیق..................................................................................................................................................................

13

فصل دوم : ادبیات پژوهش

بخش اول : نقش و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای

مقدمه........................................................................................................................................................................................

16

تعاریف.....................................................................................................................................................................................

18

آموزش کارکنان و مدیران.........................................................................................................................................................

19

آموزش افراد بزرگسال و اصول آن...........................................................................................................................................

25

آموزشهايفنيوحرفهاي ...............................................................................................................................................................

26

آ‌موزش رسمي .........................................................................................................................................................................

26

آ‌موزش غير رسمي ..................................................................................................................................................................

27

آموزش مداوم...........................................................................................................................................................................

27

آموزش ضمنی..........................................................................................................................................................................

27

یادگیری....................................................................................................................................................................................

28

بازار کارو کار آفرینی................................................................................................................................................................

28

بخش دوم : توسعه منابع انسانی

 

مقدمه........................................................................................................................................................................................

36

رویکردهای مدیریت منابع انسانی............................................................................................................................................

36

بخش سوم : نقش آموزش های فنی و حرفه ای بر توسعه منابع انسانی

 

نقش آموزش در بهره وری سازمانی.........................................................................................................................................

46

ارتباط سازمانی ........................................................................................................................................................................

53

ویژگی های نگرش...................................................................................................................................................................

54

بخش چهارم : پیشینه تحقیقات

 

پیشینه تحقیق داخلی ................................................................................................................................................................

56

پیشینه تحقیق خارجی ..............................................................................................................................................................

57

فصل سوم : روش تحقیق

 

مقدمه........................................................................................................................................................................................

61

روش تحقیق.............................................................................................................................................................................

61

جامعه و نمونه آماري................................................................................................................................................................

61

متغیر های تحقیق......................................................................................................................................................................

63

ابزار جمع آوری اطلاعات........................................................................................................................................................

65

شیوه نمره گذاری پرسشنامه ها................................................................................................................................................

68

اعتبار و روایی پرسشنامه ها......................................................................................................................................................

69

چگونگی جمع آوری اطلاعات................................................................................................................................................

69

روش های تجزیه و تحلیل.......................................................................................................................................................

 

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

مقدمه........................................................................................................................................................................................

72

یافته های توصیفی....................................................................................................................................................................

72

يافته هاي استنباطي...................................................................................................................................................................

77

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

 

مقدمه .......................................................................................................................................................................................

84

بحث و بررسی..........................................................................................................................................................................

85

توصیف وضعیت......................................................................................................................................................................

85

نتایج آزمون فرضیات................................................................................................................................................................

88

پیشنهادها...................................................................................................................................................................................

95

فهرست منابع............................................................................................................................................................................

 

ضمائم..........................................................................................................................................................................................102

چکیده انگلیسی .....................................................................................................................................................................107

99

 

   
 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان صفحه

 

جدول ( 4-1) توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به تفكيك وضعيت جنسيت................................................................72

 

جدول ( 4-2) توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به تفكيك وضعیت تاهل........................................................................73

 

جدول ( 4-3) توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به تفكيك وضعيت تحصیلات............................................................... 74

 

جدول( 4-4) توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به تفكيك گواهی مهارتی........................................................................ 75

 

جدول( 4-5) توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به تفكيك شغل....................................................................................... 75

 

جدول( 4-6) توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به تفكيك مدت زمان اشتغال.................................................................. 76

 

جدول( 4-7) نتایج نتایج همبستگی جندگانه بین آموزشهای فنی و حرفه ای بر توسعه منابع انسانی................................ 77

 

جدول( 4-8) نتایج رگرسیون همزمان آموزشهای فنی و حرفه ای بر توسعه منابع انسانی................................................. 78

 

جدول( 4-9) نتایج همبستگی جندگانه بین آموزشهای فنی و حرفه ای............................................................................ 79

 

جدول( 4-10) نتایج رگرسیون تاثیر آموزش فنی و حرفه ای بر دانش، مهارت و توانايي‌هاي افراد .............................. 79

 

جدول( 4-11) نتایج رگرسیون تاثیر آموزش فنی و حرفه ای .......................................................................................... 80

 

جدول( 4-12) نتایج رگرسیون تاثیر آموزش فنی و حرفه ای بر ارتباطات سازمانی........................................................ 80

 

جدول( 4-13) نتایج رگرسیون تاثیر آموزش فنی و حرفه ای بر اشتغالزایی....................................................................... 81

 

جدول( 4-14) نتایج رگرسیون تاثیر آموزش فنی و حرفه ای بر درک بهتر هدفهای سازمانی افراد.................................. 81

 

جدول( 4-15) نتايج ضريب همبستگي پیرسون رابطه بينآموزش فنی و حرفه ای با خصوصیات فردی........................ 82

 

 

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار( 4-1) فراواني پاسخگويان به تفکيک جنسيت...................................................................................................72

 

نمودار( 4-2) توزیع فراواني پاسخگويان به تفکيک وضعیت تاهل................................................................................73

 

نمودار( 4-3) توزیع فراواني پاسخگويان به تفکيک وضعیت تحصیلات.......................................................................74

 

نمودار( 4-4) توزیع فراواني پاسخگويان به تفکيک گواهی مهارتی................................................................................75

 

نمودار( 4-5) توزیع فراواني پاسخگويان به تفکيک شغل...............................................................................................76

 

نمودار( 4-6) توزیع فراواني پاسخگويان به تفکيک مدت زمان اشتغال.........................................................................77

 


مبلغ واقعی 26,000 تومان    30% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 18,200 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۸ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 170

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.