تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 404
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331259

شناسایی و رتبه بندی مولفه هاي موثردرپرداخت پاداش عادلانه در اداره امور مالياتي كاشان


شناسایی و رتبه بندی مولفه هاي موثردرپرداخت پاداش عادلانه در  اداره امور مالياتي كاشان

چکیده

یکی از وظایف عمده مدیران طراحی وترسیم سیستم حقوق ومزایا برای کارکنان است.سیستم های پرداخت متعددی وجود دارد که یکی ازآنها براساس پاداش منصفانه می باشد. حقوق ومزایا یک پاداش پیچیده بیرونی است. حقوق ومزایا می تواند برای جلب و حفظ کارکنان لایق به سازمان کمک نماید.حقوق و مزایا می تواند موجب رضایت و انگیزش کارکنان برای سخت کوشی و بازدهی بالا باشد. اما اگر نسبت به حقوق وپاداش ناخرسندی وجود داشته باشد منجر به اعتصاب،اعتراض،غیبت،جابجایی شغلی و ناتوانی جسمی وروحی می شود. این تحقیق با هدف ارزیابی عوامل موثر در پرداخت پاداش عادلانه در اداره مالیاتی .... بررسی می شود. روش تحقیق از حیث هدف کاربردی و روش تحقیق توصیفی- پیمایشی می باشد.جامعه آماری 144 نفر از کارکنان اداره مالیاتی .... که با استفاده از جدول مورگان و جرسی 103 نفر محاسبه شد.روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای وابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای با 24 سوال در طیف لیکرت با پایایی 78% بدست آمد.روش تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spssوExcell و آزمون فرضیات با استفاده ازضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی جهت آزمون فرضیات استفاده شد، نتایج آماری نشان داد عوامل مهارت های ارتباطی، ادراکی، کارتیمی، مدیریت عملکرد با سیستم پاداش رابطه معناداری دارند .نتایج رگرسیون چندگانه نیز نشان داد کار تیمی و مدیریت عملکرد در پیش بینی نظام پاداش تاثیرگذاری بیشتری دارند.

واژگان کلیدی: سیستم پاداش،مهارت های ادراکی، مهارت های ارتباطی، ویژگی شخصیتی، کارتیمی،اداره مالیاتی

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه.............................................................................................................................. 2

1-1. بیان مسئله................................................................................................................. 3

1-2. اهمیت وضرورت موضوع........................................................................................... 5

1-3. اهداف تحقیق........................................................................................................... 7

1-4.سوالات تحقیق.......................................................................................................... 7

1-5 .قلمرو تحقیق............................................................................................................. 7

1-6 . فرضیات تحقیق........................................................................................................ 7

1-7 .مدل مفهومی............................................................................................................. 8

1-8 .تعاریف اصطلاحات.................................................................................................. 8

1-8-1 .تعریف مفهومی..................................................................................................... 8

1-8-2 .تعریف عملیاتی..................................................................................................... 9

فصل دوم:مبانی نظری تحقیق

2-1.علل بی انگیزگی کارکنان........................................................................................... 11

2-2 .مديريت عملکرد....................................................................................................... 14

2-3 .نظام پاداش و ارزيابي عملکرد..................................................................................... 15

2-4 .ويژگى‌هاى حقوق و دستمزد ...................................................................................... 17

2-5 .مراحل طراحى نظام حقوق و دستمزد........................................................................... 18

2-6.نظريه‌هاى حقوق و دستمزد......................................................................................... 19

2-7 .نقش نظام پاداش در افزايش بهره وري........................................................................ 21

2-8 .سیستم کار و تشویق گانت.......................................................................................... 22

2-9 .انواع پاداش...........................................................................................................................24

2-10.سیستم های پاداش.................................................................................................... 25

2-11 .مديريت پاداش....................................................................................................... 27

2-12 .طراحی استراتژی های مدیریت پاداش......................................................................... 28

2-13.معيارهاي پاداش....................................................................................................... 30

2-14. مبانى اعطاى پاداش................................................................................................. 31

2- 15.ويژگى ‏هاى نظام پاداش مؤثر..................................................................................... 33

2-16 .تعیین اهداف جبران خدمات کارکنان......................................................................... 34

2-17. ارزشيابى شغل........................................................................................................ 36

2-18 .مدل ويژگيهاي شغل هاكمن و الدهام.......................................................................... 39

2-19 .مدل انتظار پورتر و لاولر........................................................................................... 41

2-20 .پاداش و رضایت شغلی............................................................................................. 41

2-21.طرح های جدید اعطای پاداش................................................................................... 42

2-22 .پیشینه پژوهش......................................................................................................... 43

فصل سوم:روش تحقیق

مقدمه.............................................................................................................................. 48

3-1.روش تحقیق.............................................................................................................. 48

3-2.جامعه آماری............................................................................................................. 49

3-3.حجم نمونه و نمونه گیری............................................................................................ 49

3-4.روش گردآوری اطلاعات........................................................................................... 50

3-5.ابزار گردآوری داده ها................................................................................................ 50

3-6.روایی و پایایی پرسشنامه.............................................................................................. 51

3-7.روش تجزیه وتحلیل داده ها......................................................................................... 51

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

مقدمه.............................................................................................................................. 54

4-1.آمار توصیفی............................................................................................................. 55

4-2.آمارتوصیفی گویه های پرسشنامه.............................................................................................58

4-3.آزمون فرضیات........................................................................................................ 64

فصل پنجم: نتیجه گیری

مقدمه.............................................................................................................................. 72

5-1.خلاصه تحقیق........................................................................................................... 72

5-2 .نتیجه گیری تحقیق.................................................................................................... 73

5-3 .پیشنهادها................................................................................................................. 75

5-3-1.پیشنهادات کاربردی............................................................................................... 75

5-3-2.پیشنهادات پژوهشی................................................................................................ 77

منابع فارسی..................................................................................................................... 78

منابع لاتین....................................................................................................................... 80

پیوست

پرسشنامه......................................................................................................................... 82

SPSS........................................................................................................................... 84

 

فهرست جداول

3-1.شماره گویه ها درپرسشنامه.......................................................................................... 51

4-1-1.فراوانی جنس........................................................................................................ 55

4-1-2.فراوانی تحصیلات................................................................................................. 56

4-1-3.فراوانی سابقه کار................................................................................................... 57

4-2-1.فراوانی گویه های متغیر مهارت های ادراکی.............................................................. 58

4-2-2.فراوانی گویه های متغیر مهارت های ارتباطی............................................................. 59

4-2-3.فراوانی گویه های متغیرویژگی های شخصیتی............................................................ 60

4-2-4.فراوانی گویه های متغیرکار تیمی............................................................................. 61

4-2-5.فراوانی گویه های متغیر مدیریت عملکرد.................................................................. 62

4-2-6.فراوانی گویه های متغیر سیستم پاداش....................................................................... 63

4-3-1.آزمون کولموگروف اسمیرنوف.............................................................................. 64

4-3-2.آزمون فرضیه یک.................................................................................................. 65

4-3-3.آزمون فرضیه دو.................................................................................................... 66

4-3-4.آزمون فرضیه سه................................................................................................... 67

4-3-5.آزمون فرضیه چهار................................................................................................. 68

4-3-6.آزمون فرضیه پنج................................................................................................... 69

4-3-7:رتبه بندی عوامل موثربرسیستم پاداش......................................................................... 70

 

فهرست نمودارها

4-1-1 .جنس.................................................................................................................. 55

2-1-2. تحصیلات............................................................................................................ 56

4-1-3 .سابقه کار............................................................................................................. 57

 

فهرست شکل ها

1-7.مدل مفهومی.............................................................................................................. ..8


مبلغ واقعی 26,000 تومان    30% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 18,200 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۸ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 162

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.