تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 285
  • بازدید دیروز : 122
  • بازدید کل : 332849

بررسی و اولویت بندی زیرساختهای روشهای الكترونیكی جمع آوری كمكهای مردمی (اعانات) در موسسات عام المنفعه براساس تکنیک ANP


بررسی و اولویت بندی زیرساختهای روشهای الكترونیكی جمع آوری كمكهای مردمی (اعانات) در موسسات عام المنفعه براساس تکنیک ANP

چکیده

كمیته امداد امام خمینی(ره) به عنوان یكی از نهادهای مردمی، در ترسیم خط مشی ­های اساسی خود، بر حمایت ، همكاری و مشارکت مردمی تاكید اساسی دارد و بر این مبنا جذب کمک های مردمی را به عنوان ساز و كار هدایت­ كننده مشارکت های مردمی به سمت نیازمندترین اقشار جامعه می پندارد. از آنجا كه جذب کمک های مردمی و برنامه ریزی در این زمینه، دارای ابعاد پیچیده اقتصادی، اجتماعی و مهمتر از همه اعتقادی و شرعی است و از سوی دیگر فعالیت­هایش در یك سازمان متمركز است، خواه ناخواه با عوامل و احیاناً موانعی روبرو است كه می­تواند بر این روند تاثیرگذار باشد. این عوامل كه بخشی درون سازمانی و بخشی برون سازمانی است، به دلیل آنكه می‌تواند بر تداوم جذب کمک ها و ارتقاء كارایی و كیفیت آن تاثیرگذار باشد، نیاز به شناخت و بررسی دارد. این پژوهش با درك این ضرورت و با هدف شناخت برخي عوامل برون سازمانی موثر بر جذب و توسعه مشارکت های مردمی و شناخت الگوهای جدید پرداخت كمك ها انجام یافته است و می كوشد تاثیر پاره­ای متغیرهای برون سازمانی نظیر میزان آشنایی و استقبال مردم از فعالیتهای كمیته امداد با تسهيل استفاده از فناوري هاي نوين و هزینه ­های مربوط به پیاده ­سازی روش های جدید جمع­ آوری اعانات بر مشاركت های مردمی را مورد آزمون قرار دهد.

کلید واژه : پرداخت الکترونیکی، روش ANP

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل 1

1-1- مقدمه. 1

1-2- بیان مساله. 1

1-3- اهمیت و ضررورت تحقیق.. 2

1-4- سئوالات تحقیق.. 3

1-5- اهداف تحقیق.. 3

1-6- چارچوب نظری تحقیق.. 4

1-6-1-.... متغیرهای تحقیق.. 4

1-6-2-.... متغیر مستقل (X)5

1-6-3-.... متغیر وابسته (Y)5

1-7- فرضیه های تحقیق.. 6

1-8- روش تحقیق.. 7

1-9- روش گردآوری اطلاعات... 7

1-10-جامعه و نمونه آماری.. 7

1-11-قلمرو تحقیق.. 8

1-12-مفاهیم وتعاریف نظری.. 8

1-12-1-. تعریف واژگان کلیدی.. 8

1-13-مشکلات و تنگناهای تحقیق.. 9

1-14-جمع بندی.. 9

فصل 2

2-1- مقدمه. 10

2-2- ادبيات نظري تحقيق.. 10

2-2-1-..... ايرانيان هر سال چقدر صدقه مي​دهند؟. 10

2-2-2-.... صدقه دادن مدرن. 11

2-2-3-.... نقش پرداخت‏‌های الکترونیک در گسترش تجارت الکترونیک... 12

2-2-4-.... مراحل تجارت الکترونیکی.. 14

2-2-5-.... اهمیت سیستم های پرداخت... 14

2-2-6-.... سیستمهای پرداخت و پایداری مالی.. 15

2-2-7-.... سیستمهای پرداخت و كارایی اقتصادی.. 15

2-2-8-.... مروری بر سیستمهای پرداخت الكترونیك... 15

2-2-9-... سه ویژگی اصلی ابزارهای پرداخت... 17

2-2-10-. انتقال وجوه الكترونیك... 17

2-2-11-. کارتهای پرداخت... 18

2-2-12-. انواع سرویس های تجارت الكترونیكی.. 19

2-2-13-. زیرساختهای پرداخت الكترونیكی.. 19

2-2-14-. روشهای جمعآوری اعانات... 19

2-2-15-. تاریخچه خدمات الكترونیكی بانکی در جهان و ایران. 21

2-2-16-. مزایای پرداختهای الكترونیكی.. 22

2-2-17-. نقش خیرین در توسعه و ایجاد زیرساخت روشهای پرداخت الکترونیک... 22

2-2-18-. تاریخچه کمیته امداد. 23

2-3- پیشینه تحقیق.. 24

2-3-1-... تحقيقات داخل كشور:24

2-3-2-... تحقيقات خارج از كشور:28

فصل 3

3-1- مقدمه. 31

3-2- روش تحقیق.. 32

3-3- مراحل انجام تحقیق.. 34

3-4- ابزار جمع‌آوری اطلاعات... 34

3-5- روش کتابخانه ای.. 35

3-5-1-.... روش دلفی.. 36

3-5-2-.... پرسشنامه. 37

3-6- مقیاس سنجش متغیرها38

3-6-1-.... طیف لیکرت... 38

3-7- جامعه آماری.. 40

3-8- نمونه آماری.. 40

3-9- تعیین حجم نمونه. 41

3-10-روش توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه. 42

3-11-روایی و پایایی ابزار اندازهگیری.. 42

3-11-1-. روایی پرسشنامه. 42

3-11-2-. پایایی پرسشنامه. 43

3-11-2-1-روش محاسبه آلفای کرونباخ.. 44

3-12-روش تجزیه و تحلیل داده ها45

3-12-1-. آزمون فریدمن.. 45

3-12-2-. ادبیات ANP.. 46

3-12-3-. روش تحقیق ANP.. 49

فصل 4

4-1- مقدمه. 51

4-2- رو ش تجزیه و تحلیل داده ها52

4-2-1-.... آمار توصیفی.. 52

4-2-2-.... توصیف متغییرهای تحقیق.. 57

4-2-3-.... آمار استنباطی.. 61

4-2-3-1- آزمون قابلیت اعتماد پرسشنامه (آزمون آلفای کرونباخ)62

4-2-3-2- آزمون فرضیات پژوهش 62

فصل 5

5-1- مقدمه. 71

5-2- موضوع و نتایج حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش.... 71

5-3- نتایج و پیشنهادهای حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش.... 73

5-4- پیشنهادات اجرایی.. 73

5-5- پیشنهادهایی برای محققین آینده74

ضميمه ‌أ - 75

فهرست مراجع 78

واژه نامه انگلیسی به فارسی.. 79

 

فهرست جداول

جدول ‏2‑1 – مقایسه تطبیقی بین روشهای پرداخت الکترونیکی و سنتی.. 22

جدول ‏3‑1 : نتایج اعتباریابی پرسشنامهء اجرا شده44

جدول ‏3‑2 : مقیاس مقایسات زوجی از منظر ساعتی (ماخذه مهرگان : 1386 : 25)48

جدول ‏4‑1 : توزیع جنسیت پاسخ دهندگان. 52

جدول ‏4‑2 : توزیع سن پاسخ دهندگان. 53

جدول ‏4‑3 : توزیع تحصیلات پاسخ دهندگان. 55

جدول ‏4‑4 : توزیع سابقه کار پاسخ دهندگان. 56

جدول ‏4‑5 : جدول توزیع اطلاعات جمع آوری شده از پرسشنامه ها57

جدول ‏4‑6 : اطلاعات توصیفی مربوط به شاخص اول. 58

جدول ‏4‑7 : اطلاعات توصیفی مربوط به شاخص دوم. 59

جدول ‏4‑8 : اطلاعات توصیفی مربوط به شاخص سوم. 60

جدول ‏4‑15 : نتایج آزمون الفای کرونباخ (قابلیت اعتماد پرسشنامه)62

 

فهرست شکل‌‌ها

شکل ‏1‑1 : مدل مفهومی تحقیق.. 6

شکل ‏3‑1 : طیف لیکرت... 39

شکل ‏4‑1 : نمودار توزیع فراوانی جنسیت پاسخدهندگان. 53

شکل ‏4‑2 : نمودار توزیع فراوانی سن پاسخدهندگان. 54

شکل ‏4‑3 : نمودار توزیع فراوانی تحصیلات پاسخدهندگان. 55

شکل ‏4‑4 : نمودار توزیع فراوانی سابقه کار پاسخدهندگان. 56

شکل ‏4‑5 : هیستوگرام مربوط به شاخص اول. 59

شکل ‏4‑6 : هیستوگرام مربوط به شاخص دوم. 60

شکل ‏4‑7 : هیستوگرام مربوط به شاخص سوم. 61


مبلغ واقعی 25,000 تومان    30% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 17,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۸ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 603

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.