تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 544
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331399

تاثیر مدیریت سیستمهای اطلاعاتی بر شایستگی های محوری در شرکتهای بیمه تهران


تاثیر مدیریت سیستمهای اطلاعاتی بر شایستگی های محوری در شرکتهای بیمه تهران

چکیده

امروزه شرکت های بیمه ای نقش مهمی در توزیع منابع مالی ایفا می کنند. در این میان بیمه ها به منظور دستیابی به مزیت رقابتی تلاش می کنند تا حداکثر استفاده را از سیستم های اطلاعاتی بهره برداری نمایند. هدف اصلی این تحقیق تعیین میزان تاثیر مدیریت سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری در شرکت های بیمه ای استان تهران می باشد. بنابراین جامعه تحقیق شرکت های بیمه ای استان تهران می باشد. تعداد این افراد 800 نفر می باشد که با توجه به استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه تحقیق 256 نفر تعیین شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه می باشد که بر اساس پرسشنامه و مدل مفهومی ارائه شده در تحقیق باچا(2012)، این پرسشنامه طراحی و اجرا می گردد. در این تحقیق سرمایه گذاری، مهارت های مدیریتی، مهارت های فنی، تخصص کاربر و تاثیر گذاری کاربر به عنوان متغیر های سیستم اطلاعاتی انتخاب شده است. فرضیات این تحقیق به بررسی ارتباط بین این متغیر ها و شایستگی محوری می پردازد. در این تحقیق به منظور بررسی ارتباط بین متغیر های تحقیق از آزمون های رگرسیونی استفاده شده است. نتایج این تحلیل نشان داد که رابطه معنی داری بین مهارت مدیریتی و سرمایه گذاری در سیستم های اطلاعاتی با شایستگی محوری وجود دارد.

کلید واژه: شایستگی محوری، سیستم های اطلاعاتی، شرکت های بیمه ای

 

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

چکیده1

مقدمه2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1بیان مسئله تحقیق. 4

1-2 اهمیت موضوع. 5

1-3 اهداف تحقیق. 6

هدف اصلی. 6

1-4 فرضیه های تحقیق. 7

1-5 روش تحقیق. 7

1-6 جامعه و نمونه آماری. 8

1-7 روش گردآوری اطلاعات.. 8

1-8 ابزار گردآوری اطلاعات.. 8

1-9 مدل مفهومی. 9

1-10 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 9

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه 12

2-1 بخش اول شایستگی محوری. 12

2-1-1 اطلاعات.. 12

2-1-2 مديريت و نيازهاي اطلاعاتي. 13

2-1-3 تعریف فناوري اطلاعات.. 14

2-1-4 كاربرد فناوري اطلاعات در سازمان. 14

2-1-5 نقش فناوری اطلاعات در فرآیندهای سازمان. 15

2-1-6 مديران و فناوري اطلاعات.. 16

2-1-7 پذیرش فناوری اطلاعات.. 17

2-1-8 سیستم های اطلاعاتی. 18

2-1-9 معماری و سیستم های اطلاعات استراتژیک.. 18

2-1-9-1 معماری سیتم. 18

2-1-9-2 تعریف سیستم های اطلاعات استراتژیک.. 19

2-1-9-3 اهميت معماري براي سيستمهاي اطلاعات استراتژيك.. 20

2-1-9-4 فرايند تهيه معماري سيستمهاي اطلاعات استراتژيك.. 20

2-1-9-5 برنامه ريزي سيستم هاي اطلاعات استراتژيك.. 22

2-1-9-6 پشتيباني از موقعيت رقابتي سازمان. 22

2-1-9-7 سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی. 23

2-1-9-8 سیستم های اطلاعات منابع انسانی. 24

2-1-9-9 طراحي سيستم اطلاعات منابع انساني. 25

2-2 بخش دوم مزيترقابتي. 29

2-2-1 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ.. 34

2-2-2 ﮔﺮﻭهﺑﻨﺪﻱ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ36

2-2-3 ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ. 36

2-2-4 تعریف شایستگی. 38

2-2-5 تاريخچه شايستگي ها39

2-2-6 سطوح شايستگي. 40

2-2-7 ابعاد شایستگی. 40

2-3 شایستگی شغلی و رفتاری. 42

2-3-1 تعریف شایستگی رفتاری. 42

2-3-2 حوزه های شایستگی رفتاری. 42

2-3-3 شایستگی شغلی و رفتاری. 43

2-3-3-1 تعریف شایستگی شغلی. 43

2-3-3-2 الگوهاي شايستگي. 43

2-3-3-3 ويژگي هاي مدل شايستگي. 44

2-3-3-4 اهمیت توجه به شایسته گزینی در اسلام44

2-3-3-5 چارچوب هاي نظري شایستگی هاي مدیران. 46

2-4 بخش سوم پیشینه تحقیق. 51

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه55

3-1 روش تحقیق. 56

3-1-1 طبقه بندی بر اساس هدف.. 56

3-1-2 طبقه بندی بر اساس روش.. 56

3-2 روش و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات.. 58

3-2-1 مطالعات کتابخانه ای. 58

3-2-2 پرسشنامه59

3-3 روایی و پایایی پرسشنامه59

3-3-1 روایی پرسشنامه59

3-3-2 پایایی پرسشنامه60

3-4 جامعه و نمونه آماری. 61

3-4-1 جامعه آماری. 62

3-4-2 نمونه آماری. 62

3-5 روش ها و تکنیک های تحلیل آماری. 63

3-5-1 مدل یابی معادلات ساختاری. 64

3-5-1-1 پايه هاي مدل يابي معادلات ساختاري. 64

3-5-1-2 موارد استفاده مدل يابي معادلات ساختاري. 65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه69

4-1آمار توصیفی. 70

4-1-1 بررسی وضعیت جنسیت در نمونه آماری. 70

4-1-2 بررسی وضعیت تحصیلات در نمونه آماری. 71

4-1-3 بررسی وضعیت سن در نمونه آماری. 72

4-1-4 بررسی وضعیت سابقه کاری. 74

4-1-5 بررسی وضعیت تاهل در نمونه آماری. 75

4-1-6 توصیف متغیرهای تحقیق. 77

4-2 آمار استنباطی. 78

4-2-1 بررسی فرضیات تحقیق. 78

4-2-1-1 فرضیه شماره 1: سرمایه گذاری در حوزه سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری دارد.78

4-2-1-2 فرضیه شماره 2: مهارت های مدیریتی سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری دارد.79

4-2-1-3 فرضیه شماره 3: مهارت های فنی در حوزه سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری دارد.80

4-2-1-4 فرضیه شماره 4: تاثیر گذاری کاربران سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری دارد.81

4-2-1-5 فرضیه شماره 5: تخصص کاربران سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری دارد.82

4-2-2 بررسی وضعیت شاخص های تحقیق. 83

4-3 مدل معادلات ساختاری. 85

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه89

5-1 نتایج آمار توصیفی. 89

5-2 نتایج آمار استنباطی. 89

5-3 نتایج بررسی وضعیت شاخص های تحقیق. 91

5-4 نتایج بررسی مدل معادلات ساختاری. 92

5-5 محدودیت های تحقیق. 93

5-6 پیشنهادات تحقیق. 93

5-6-1 پیشنهادات بر اساس فرضیه های تحقیق. 93

5-6-2 پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 94

پیوست ها95

پرسشنامه95

خروجی نرم افزار97

منابع و مآخذ. 108

منابع فارسی. 108

منابع غیر فارسی. 109

چکیده انگلیسی. 111

 

فهرست جداول

(جدول 2-1) تئوری های مزیت رقابتی. 32

(جدول 2-2) فهرست شایستگی های پرکاربرد(Epstein & Rankin,2003)49

(جدول 4-1) بررسی وضعیت جنسیت در نمونه آماری. 70

(جدول 4-2) بررسی وضعیت تحصیلات در نمونه آماری. 71

(جدول 4-4) بررسی وضعیت سابقه کاری در نمونه آماری. 74

(جدول 4-5) بررسی وضعیت تاهل در نمونه آماری. 75

(جدول 4-6) توصیف متغیرهای تحقیق. 77

(جدول 4-7) بررسی رابطه بین سرمایه گذاری در حوزه سیستم های اطلاعاتی و شایستگی های محوری. 78

(جدول 4-8) بررسی رابطه بین مهارت های مدیریتی سیستم های اطلاعاتی و شایستگی های محوری. 79

(جدول 4-9) بررسی رابطه بین مهارت های فنی در حوزه سیستم های اطلاعاتی و شایستگی های محوری. 80

(جدول 4-10) بررسی رابطه بین تاثیر گذاری کاربران سیستم های اطلاعاتی و شایستگی های محوری. 81

(جدول 4-11) بررسی رابطه بین تخصص کاربران سیستم های اطلاعاتی و شایستگی های محوری. 82

(جدول 4-12) بررسي وضعيت شاخص های تحقیق. 83

(جدول 4-13) شاخص های برازش مدل معادله ساختاری. 86

(جدول4-14) ضرائب رگرسیونی مولفه های تحقیق(آزمون فرضیات)87

 

 

فهرست نمودار

(نمودار 4-1) بررسی وضعیت جنسیت در نمونه آماری. 70

(نمودار 4-2) بررسی وضعیت تحصیلات در نمونه آماری. 71

(نمودار 4-3) بررسی وضعیت سن در نمونه آماری. 73

(نمودار 4-4) بررسی وضعیت سابقه کاری در نمونه آماری. 74

(نمودار 4-5) بررسی وضعیت تاهل در نمونه آماری. 76

(نمودار4-6) مدل معادله ساختاری تحقیق. 85

 

فهرست اشکال

(شکل 1-1) مدل مفهومی. 9

(شکل 2-1) تاثير سطوح مديريت بر منبع اطلاعات و شكل ارائه آن(صرافی زاده و علی پناهی، 1380)13

(شکل2-2)ديدگاه مبتني بر منابع و كاركرد راهبرد34

(شکل2-3)نمونه اي از چارچوب شایستگی ها46

(شکل2-4) چارچوب نظري شایستگی ها در تحقیق حاضر. 47


مبلغ واقعی 25,000 تومان    30% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 17,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۸ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 618

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.