تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 408
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331263

عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران بر اساس مدل سه شاخگی و راهکارهایی جهت پیاده‌سازی آن


عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران بر اساس مدل سه شاخگی و راهکارهایی جهت پیاده‌سازی آن

چکیده

بورس الكترونيك در بازارهاي پيشرفته سرمايه به عنوان گامي رو به جلو در مسير توسعه دولت الكترونيك، ايجاد شده است. حال آنكه اين امر در بورس ايران مسأله‏ای نو ظهور و نوپا تلقي مي‏گردد. در كشورهاي توسعه يافته به استقرار نظارت الكترونيك به عنوان يكي از مهمترين پيشنيازهاي استقرار بورس الكترونيك توجه شده است. زيرا توسعه بازار بدون توسعه نظارت، باعث كاهش كارايي آن و در نتيجه كاهش اعتماد سهامداران به بازار و عدم جذابيت آن براي سرمايه گذاران داخلي و بين المللي خواهد شد. در کنار این مهم باید به این امر نیز توجه داشت که عوامل مختلف دیگری نیز هستند که می توانند بر روی استقرار بازار بورس الکترونیک تأثیرگذار باشند. هدف از این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران بر اساس مدل سه شاخگی و راهکارهایی جهت پیاده‌سازی آن بوده است که بدین منظور 385 نفر از خبرگان و متخصصین حوزه‏ی تجارت الکترونیک و فعالان و کارگزارن در بازار بورس به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه‏ های محقق ساخته تحقیق پاسخ گفتند. در پایان نتایج به دست آمده از پرسشنامه‏ های تحقیق به کمک آزمون تی تک نمونه ای مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه ‏ای در استقرار بورس الکترونیک در ایران تأثیر معناداری (p<0/01) دارند.

کلید واژه‏ ها: عوامل ساختاری، عوامل رفتاری، عوامل زمینه‏ای، استقرار بورس الکترونیک.

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه. 3

1-2-بيان مسئله. 3

1-3-اهميت پژوهش.... 4

1-4-اهداف پژوهش.... 5

1-5-سوالات پژوهش:6

1-1-فرضيه‌هاي تحقیق:6

1-6-مدل تحقيق.. 7

1-7-قلمرو تحقيق.. 8

1-8-ابزار گردآوری اطلاعات... 8

1-9-تعریف متغیرها و واژه هاي كليدي تحقیق:9

1-10-ساختار پژوهش.... 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه. 13

بخش اول- مبانی نظری تحقیق.. 13

2-2-تجارت الكترونيكي.. 13

2-3-تاریخچه تجارت الکترونیکی.. 14

2-4-روابط خريدار و فروشنده در تجارت الكترونيكي.. 15

2-5-بورس الکترونيک در ايران. 17

2-6-بسترهای استقرار نظام الكترونيكي در بورس سهام. 18

2-7-نيازمنديهاي و ملزومات جهت پياده سازي بورس الکترونيک.... 20

2-8-مزایای پياده سازي بورس الکترونيک.... 21

2-9-مروري بر تحولات بورس.... 23

2-10-نگاهي به وضعيت بورس اوراق بهادار در ايران و بررسي کاستيهاي آن. 24

2-10-1- بورس اوراق بهادار تهران. 25

2-10-2- نقاط ضعف و کاستيهاي سيستم معاملاتي فعلي.. 26

بخش دوم- پیشینه تجربی تحقیق.. 27

2-11-پیشینه داخلی تحقیق.. 27

2-12-پیشینه خارجی تحقیق.. 33

بخش سوم- مختصری درباره جامعه مورد پژوهش.... 36

2-13-بورس اوراق بهادار. 36

2-14-بورس اوراق بهادار تهران. 36

2-15-افزایش سرمایه شرکت ها37

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1-مقدمه. 42

3-2-روش شناسی تحقيق.. 42

3-3-متغیرهای تحقیق.. 43

3-4-روش و ابزار گرد آوري اطلاعات... 43

3-5-جامعه آماري تحقیق.. 43

3-6-نمونه آماري.. 43

3-7-روش نمونه گيري.. 44

3-8-قلمرو تحقيق.. 44

3-9-ابزار سنجش.... 45

3-10-بخش سنجش عوامل ساختاری موثر بر استقرار بورس الکترونیک.... 46

3-11-بخش سنجش عوامل رفتاری موثر بر استقرار بورس الکترونیک.... 46

3-12-بخش سنجش عوامل زمینه ای موثر بر استقرار بورس الکترونیک.... 47

3-13-اعتبار و روایی ابزار تحقیق.. 47

3-13-1- روايي پرسشنامه. 48

3-13-2- پايايي پرسشنامه. 48

3-14-روش‌های تجزيه و تحليل اطلاعات... 49

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داد ها

4-1-مقدمه. 52

4-2-بخش تحلیل توصیفی تحقیق.. 52

4-2-1- جنسیت... 52

4-2-2- تأهل.. 53

4-2-3- تحصیلات... 54

4-2-4- سن.. 55

4-2-5- سابقه فعالیت در بازار بورس.... 56

4-3-بخش تحلیل استنباطی تحقیق.. 57

4-4-اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران. 65

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-مقدمه. 68

5-2-نتایج فرضیه های تحقیق.. 68

5-3-پیشنهادهای تحقیق.. 72

5-3-1- پیشنهادهای اجرایی.. 72

5-3-2- پیشنهادهای پژهشی تحقیقی.. 74

5-4-محدودیت های تحقیق.. 74

ضمائم و پیوست ها76

منابع و مآخذ. 119

منابع فارسی 120

منابع انگلیسی.. 121

چکیده انگلیسی.. 123

 

فهرست جدول ها

جدول 2-1- سير تكاملي سازمان بورس در ايران. 25

جدول 3-1- متغيرهاي جمعيت شناختي پرسشنامه.45

جدول 3-2 طيف ليكرت.46

جدول 3-3- بخش عوامل ساختاری موثر بر استقرار بورس الکترونیک.... 46

جدول 3-4- بخش سنجش عوامل رفتاری موثر بر استقرار بورس الکترونیک.... 47

جدول 3-5- بخش سنجش عوامل زمینه ای موثر بر استقرار بورس الکترونیک.... 47

جدول 3-6- آلفاي كرونباخ پرسش‌نامه‌ها49

جدول 4-1: توزیع جنسیت... 52

جدول 4-2: توزیع تأهل.. 53

جدول 4-3: توزیع تحصیلات... 54

جدول 4-4: توزیع سن.. 55

جدول 4-5: توزیع سابقه فعالیت در بازار بورس.... 56

جدول 4-6: آماره های مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنف.... 57

جدول4-7- نتایج مربوط به عوامل ساختاری و استقرار بورس الکترونیک.... 58

جدول4-8- نتایج مربوط به عوامل رفتاری و استقرار بورس الکترونیک.... 59

جدول4-9- نتایج مربوط به عوامل زمینه‏ای و استقرار بورس الکترونیک.... 59

جدول4-10- نتایج مربوط به نیروی انسانی متخصص و استقرار بورس الکترونیک.... 60

جدول4-11- نتایج مربوط به عوامل مخابراتي و استقرار بورس الکترونیک.... 61

جدول4-12- نتایج مربوط به بانكداري الكترونيكي و استقرار بورس الکترونیک.... 61

جدول4-13- نتایج مربوط به زيرساخت های فني بورس و استقرار بورس الکترونیک.... 62

جدول4-14- نتایج مربوط به پذیرش مدیران بورس و استقرار بورس الکترونیک.... 63

جدول4-15- نتایج مربوط به پذیرش سهامداران و استقرار بورس الکترونیک.... 63

جدول4-16- نتایج مربوط به بسترهای قانونی و حقوقی و استقرار بورس الکترونیک.... 64

جدول4-17- نتایج مربوط به عوامل فرهنگی و استقرار بورس الکترونیک.... 64

جدول4-18- نتایج مربوط به هزینه های اقتصادی و استقرار بورس الکترونیک.... 65

جدول 4-19- نتایج مربوط به عوامل مؤثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران. 66


فهرست نمودار ها

نمودار 2-1- سيستم كنوني معاملات در ايران. 27

نمودار 2-2: ساختار بورس اوراق بهادار تهران. 37

نمودار 4-1: توزیع جنسیت... 53

نمودار 4-2: توزیع تأهل.. 54

نمودار 4-3: توزیع تحصیلات... 55

نمودار 4-4: توزیع سن.. 56

نمودار 4-5: توزیع سابقه فعالیت در بازار بورس.... 57


مبلغ قابل پرداخت 21,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۸ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 152

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.