تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 48
  • بازدید دیروز : 187
  • بازدید کل : 332490

بررسی تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی


بررسی تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی

چکیده

هدف اساسي اين پژوهش بررسي تأثیر روشهای تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین می باشد. جامعه این پژوهش شامل تمامي کارکنان شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی در سال 1393 است، که تعداد آنها 147 نفر می باشد. از این جامعه طبق جدول كرجسي و مورگان107 نفر بعنوان گروه نمونه بصورت نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب شد. روش تحقیق توصيفیازشاخهپيمايشیانتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ­ی محقق ساخته تأثیر روشهای تأمینمالی بر بهبود عملکرد کارکنان بانک می­باشد. که پايايي و روايي مورد تأييد اساتید و خبرگان در زمینه تأمین مالی قرار گرفت اعتبار این پرسشنامه با استفاده از آلفاي كرونباخ 0.81 است. با استفاده از نرم افزار spss و استفاده از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی، داده ها تحلیل شده و نتایج نشان داد که "استقراض"، "جریان نقدینگی" و " استفاده از سهام رایج " بر بهبود عملکرد کارکنان شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی تاثير گذار است.

كلمات كليدي: روشهای تأمین مالی، استقراض، جریان نقدینگی، استفاده از سهام رایج

 

فهرست مطالب

عنوان .. صفحه

چکیده1

فصل اول:كليات پژوهش

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مسئله. 4

1-3 ضرورت واهمیت تحقیق.. 8

1-4 اهداف تحقیق.. 8

1-4-1 هدف کلی.. 8

1-4-2 اهداف جزئی.. 8

1-5 فرضیه های پژوهش... 9

1-5-1 فرضیه اصلی.. 9

1-5-2 فرضیه های فرعی.. 9

1-6 تعاريف واژه ها و اصطلاحات... 9

1-6-1 تعاريف نظري.. 9

1-6-1-1 تأمين مالي.. 9

1-6-1-2 استقراض.... 9

1-6-1-3 جریان نقدینگی.. 10

1-6-1-4 استفاده از سهام رایج.. 10

1-6-1-5 بهبود عملکرد. 10

1-6-2 تعاريف عملياتي.. 11

1-6-2-1 تأمين مالي.. 11

1-6-2-2 استقراض.... 11

1-6-2-3 جریان نقدینگی.. 11

1-6-2-4 استفاده از سهام رایج.. 11

1-6-2-5 بهبود عملکرد. 11

فصل دوم:ادبيات و پيشينه پژوهش

2- ادبيات پژوهش... 13

2-1 بخش اول: روش های تأمین مالی.. 13

2-1-1 انواع روشهای تامین مالی.. 13

2-1-1-1 انواع روشهای تامین مالی داخلی.. 14

2-1-1-2 روشهای تامین منابع مالی کوتاه همدت... 14

2-1-1-3 انواع روشهای مالی تأمین مالی خارجی.. 15

2-1-1-4 روشهای قرضی (استقراضی)15

2-1-1-4-1 فاينانس... 16

2-1-1-4-2 یوزانس... 17

2-1-1-4-3 خطوط اعتباری.. 17

2-1-1-4-4 وامهای بین المللی.. 18

2-1-1-5 روشهای غیر قرضی (سرمایه گذاری)18

2-1-1-6 منابع داخلی تأمین مالی.. 19

2-1-1-7 منابع خصوصی تأمین مالی.. 19

2-1-1-8 منابع تأمین مالی از طریق سرمایه و سهام. 20

2-1-2 نقش و جايگاه مالی در تأمین مالی بانک ها20

2-1-2-1 سرمايه و سرمايه‌گذاري.. 22

2-1-2-2 نقش سرمايه در رشد و توسعه. 23

2-1-2-3 اهميت پس‌انداز در تشكيل سرمايه. 25

2-1-2-4 عوامل مؤثر بر پس‌انداز 26

2-1-2-3-1 توزيع درآمد. 27

2-1-2-3-2 رشد درآمد سرانه. 27

2-1-2-3-3 تورم 28

2-1-2-3-4 نرخ بهره 29

2-1-2-5 پويايي راهبر و توسعه. 29

2-1-3 نقش و جايگاه نظام مالي در تأمین مالی.. 30

2-1-3-1 مروري بر ساختار بازار مالي.. 32

2-1-3-1-1 سيستم مالي.. 32

2-1-3-1-2 بازار مالي.. 33

2-1-3-2 ساختار بازار مالي در يك نگاه ساده35

2-1-3-2-1 بازار پول. 35

2-1-3-2-1-1 بانك... 37

2-1-3-2-1-2 بازار سرمايه. 38

2-1-3-2-2 بورس اوراق بهادار. 42

2-1-3-2-3 بازار تأمين اطمينان. 44

2-1-3-2-3-1 بيمه. 45

2-1-4 بررسي نقش و جايگاه اوراق بورس بهادار در تأمین مالی بانكها46

2-2 بخش دوم: بهبود عملکرد. 48

2-2-1 مفهوم عملکرد بانک... 49

2-2-1-1 فناوری اطلاعات و ارتباطات... 51

2-2-1-1-2 مهارتهای نیروی انسانی.. 51

2-2-1-1-3 تنوع خدمات بانکی.. 51

2-2-1-1-4 کیفیت خدمات بانکی.. 52

2-2-1-1-5 رضایت مشتریان از کارکنان بانک... 53

2-2-1-1-6 مطلوبیت محیط داخلی بانک... 53

2-2-1-1-7 مطلوبيت محل استقرار مكاني بانك ها ومؤسسات مالي.. 54

2-2-2 استفاده از شاخصهای CAMEL. 54

2-2-2-1 کفایت سرمایه 55

2-2-2-2 کیفیت داراییها55

2-2-2-3 کیفیت مدیریت 55

2-2-2-4 درآمدها56

2-2-2-5 نقدینگی.. 56

2-2-3 مدیریت ریسک... 57

2-2-3-1 ریسک اعتباری.. 57

2-2-3-2 ریسک نقدینگی.. 57

2-2-3-3 ریسک نرخ سود مالی.. 58

2-2-3-4 ریسک توانایی.. 58

2-2-4 بهینه گزینی.. 58

2-2-4-1 اندازه بانک... 58

2-2-4-2 کنترل هزینه ها59

2-2-4-3 ساختار سپرده ها59

2-2-4-4 بهره وری کارکنان. 59

2-2-4-5 اهرم مالی.. 60

2-2-4-6 توسعه درآمدهای کارمزد. 60

2-2-4-7 رشد. 61

2-3 بخش سوم: چهارچوب نظري پژوهش... 62

2-3-1 مروري بر ادبيات تئوريك پيرامون نقش سرمايه در رشد اقتصادي.. 62

2-3-4 تئوري رشد آدام اسميت... 62

2-3-5 نظريه سايمون كوزنتس... 63

2-3-6 نظريه كوزنتس و كلارك.. 64

2-3-7 نظريه لوئيس... 64

2-3-8 نظريه روستو. 65

2-3-7 نظريه كينز. 66

2-3-7 نظريه ريكاردو. 67

2-3-8 ساختار نظام مالي بر اساس حوزه عملكرد بازارهاي مختلف طبق مدل ريكاردو. 69

2-3-9 آزمونمدلمکينون شاو دراقتصادايران. 69

2-3-9-1 نظرياتمكينون شاو،استيگليتز وساختارگرايانجديد. 73

2-3-10 نگرش سنتی.. 75

2-3-11 نظریه میلر و مودیلیانی (M-M)75

2-3-12 نظریه میلر- مودیلیانی با اثر مالیات بر شرکت... 76

2-3-13 تئوری سلسله مراتب گزینه تأمین مالی.. 76

2-3-14 تئوری ایستا یا پایدار. 76

2-3-15 تئوری زمانبندی بازار. 77

2-3-16 مدل تأمین مالی پویا77

2-4 تئوری تحقیق.. 78

2-5 مدل مفهومی پژوهش... 79

2-6 بخش پنجم: پيشينه پژوهش... 79

2-6-1 تحقيقات انجام شده در ايران. 79

2-6-2 تحقيقات انجام شده در خارج از ايران. 81

فصل سوم:روش پژوهش

3-1 مقدمه. 85

3-2 روش پژوهش... 85

3-3 جامعه آماري.. 86

3-4 نمونه و روش نمونه گيري.. 86

3-5 ابزار گردآوری اطلاعات... 86

3-5-1 پرسشنامه ی تأثیر روشهای تأمین مالی بر بهبود عملکرد بانک... 87

3-6 پایایی و روايي.. 87

3-7 روش تحليل داده ها88

3-7-1 آمار توصیفی.. 88

3-7-2 آمار استنباطی.. 88

3-8 قلمرو پژوهش... 89

3-8-1 قلمرو موضوعی.. 89

3-8-2 قلمرو زمانی.. 89

3-8-3 قلمرو مکانی.. 89

فصل چهارم:تجزيه و تحليل پژوهش

4-1 مقدمه. 91

4-2 توصيف داده ها91

4-2-1 سن.. 91

4-2-2 جنسیت... 92

4-2-2 سطح تحصیلات... 93

4-2-4 سابقه کار. 94

4-2-5 توصيف سوالات پرسشنامه. 95

4-2-5-1 استقراض.... 95

4-2-5-2 جریان نقدینگی.. 96

4-2-5-3 استفاده از سهام رايج.. 97

4-3 تاثير. 98

4-4 بررسي نرمال بودن. 99

4-5. تحليل نتايج.. 101

فصل پنجم :بحث و نتيجه گيري

5-1 مقدمه. 107

5-2 تفسیر یافته ها108

5-3 نتیجه گیری.. 110

5-4 محدوديت هاي تحقيق.. 111

5-4-1 محدوديت هايي كه توسط محقق اعمال مي شود. 111

5-4-2 محدوديت هايي كه از اختيار محقق خارج مي باشند. 112

5-5 پيشنهاد‌هاي پژوهش... 112

5-5-1 پيشنهاد‌هاي بر گرفته از يافته‌هاي پژوهش... 112

5-5-2 پیشنهادات برای انجام تحقیقات آتی.. 113

منابع. 114

منابع فارسی.. 115

منابع لاتین.. 121

پیوست ها125

 

فهرست جداول

جدول 3-1 روش های تأمین مالی.. 87

جدول 4-1 توزيع سنی کارکنان. 91

جدول 4-2 توزیع فراوانی آزمودنی ها بر اساس جنس... 92

جدول 4-3 توزيع فراوانی سطح تحصیلات کارکنان. 93

جدول 4-4 توزيع فراوانی سابقه کار کارکنان. 94

جدول 4-5 ميانگين و انحراف استاندارد سوال هاي مربوط به مؤلفه استقراض (107=n)95

جدول 4-6 ميانگين و انحراف استاندارد سوال هاي مربوط به جریان نقدینگی(107=n)96

جدول 4-7 ميانگين و انحراف استاندارد سوال هاي مربوط به استفاده از سهام رایج (107=n)97

جدول 4-8 ميانگين و انحراف استاندارد مولفه روشهای تأمین مالی (107=n)98

جدول4-9 خلاصه آزمون شاپيرو ويلکز(107=n)99

جدول 4-10 خلاصه آزمون t جهت سنجش استقراض.... 102

جدول 4-11 خلاصه آزمون t جهت سنجش جریان نقدینگی.. 103

جدول 4-12 خلاصه آزمون t جهت سنجش استفاده از سهام رایج.. 103

جدول 4-13 خلاصه آزمون فريدمن جهت الویت بندی تأثیر هر یک از روشهای مختلف تأمین مالی بر بهبود عملکرد کارکنان(107=n)104

 

فهرست اشکال

شكل 2-1 مدل پويايي راهبر و توسعه. 29

شكل 2-2 ميزان سرمايه‌گذاري عمومي نسبت به كل سرمايه‌گذاري داخلي (درصد) 1970ـ1989. 30

شكل 2-3 سرمايه‌گذاري و پس‌انداز(منبع: لافورت و همكاران، 2008، ص81)30

شكل2-4 ساختار بازار مالي (منبع: نايد، 2007، ص75)35

شکل 2-5 نمودار عوامل موثر بر عملکرد بانکها(مبصر،1388، ص30)61

شكل 2-6 ساختار نظام مالي بر اساس حوزه عكلگرد بازهارهاي مختلف... 69

شکل 2-7 مدل روشهای تأمین مالی (کوهنوتوماس،2006)78

شکل4-1 نمودار ستونی دامنه سنی کارکنان. 92

شکل4-2 نمودار ستونی کارکنانبر اساس جنس... 93

شکل4-3 نمودار ستونی کارکنانبر اساس سطح تحصیلات... 94

شکل4-4 نمودار ستونی سابقه کار کارکنان. 95

شکل4-5 نمودار مقايسه اي ميانگين سوالات مربوط به استقراض.... 96

شکل4-6 نمودار مقايسه اي ميانگين سوالات مربوط به جریان نقدینگی.. 97

شکل4-7 نمودار مقايسه اي ميانگين سوالات مربوط به استفاده از سهام رایج.. 98

شکل4-8 نمودار مقايسه اي ميانگين مولفه هاي روشهای تأمین مالی.. 99

شکل 4-9 هيستوگرام مربط به مولفه استقراض.... 100

شکل 4-10 هيستوگرام مربوط به مولفه جریان نقدینگی.. 100

شکل 4-11 هيستوگرام مربوط به مولفه استفاده از سهام رایج.. 101

شکل 4-12 نمودار راداري مربوط به ميانگين رتبه ي هر يک از مولفه های روشهای تأمین مالی بر بهبود عملکرد کارکنان 105


مبلغ قابل پرداخت 21,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۸ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 829

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.