تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 73
  • بازدید دیروز : 35
  • بازدید کل : 348051

بررسی رابطه سرمایه های فکری با کیفیت خدمات در زندانهای استان آذربایجان شرقی


بررسی رابطه سرمایه های فکری با کیفیت خدمات در زندانهای استان آذربایجان شرقی

چكيده

سرمایه فکری موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چند ساله اخیر در سطح جهانی مطرح شده است اما از آنجایی که منبعی پر ارزش برای کشورها و سازمان به حساب می آید، میزان رشد و توسعه آن به سرعت در حال تبدیل شدن به شاخصی در توسعه یافتگی کشورها است. تغییرات سریع در دنیای کنونی، سازمانها را با مشکلات مختلفی مواجه کرده است. اما در عین حال سازمان های موفقی نیز وجود دارند که با ابزارهای مدیریتی و فناوری جدید، از فرصت های ایجاد شده، به نفع خود استفاده می کنند. سرمایه فکری یکی از ابزارهای مذکور است که شامل مولفه های سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای می باشد. سرمایه فکری، یکی از عوامل موثر در کیفیت خدمات است. اکنون، سازمانهای خدماتی یا آن دسته از سازمان هایی که در عرضه خدمات، بخش مهمی از فعالیت آنها را تشکیل می دهد، در جستجوی ایجاد نظامی برای برقراری ارتباط میان سیاست های مدیریت منابع انسانی و عملکرد مورد انتظار کارکنان خدماتی، به منظور ایجاد تاثیر مثبت بر ادراک مشتری از کیفیت خدمات عرضه شده و در نتیجه بهبود ستاده های مالی سازمان هستند. زیرا در پژوهش های مختلف، وجود ارتباط میان ادراک مثبت مشتری از کیفیت خدمات عرضه شده و بهبود شاخص های مالی سازمان تایید شده است. مدیران سازمانها باید بدانند که کیفیت خدمات یک استراتژی سودآور برای سازمان می باشد. آنها باید به این باور برسند که سرمایه گذاری در کیفیت خدمات منجر به سودآوری می گردد و به یک سازمان جهت متمایز کردن خود از دیگر سازمانها و دستیابی به مزیت رقابتی پایدار کمک کند. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سرمایه های فکری با کیفیت خدمات در زندانهای استان آذربایجان شرقی است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری، کلیه کارکنان اداره زندانهای استان آذربایجان شرقی به تعداد 567نفر در سال 1391 می باشد. حجم نمونه گیری در این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 230 نفر انتخاب شدند.برایجمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری و کیفیت خدمات استفاده شده است ولی به جهت بومی کردن آن، پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 94/0 محاسبه و مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی و جهت آزمون فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین سرمایه فکری با کیفیت خدمات در زندانهای استان آذربایجان شرقی رابطه معنادار و قوی وجود دارد.و تمام فرضیه های تحقیق تایید شدند.

واژه گان کلیدی: سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه مشتری، سرمایه ساختاری، کیفیت خدمات

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ..........................................................................................................................................................1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه......................................................................................................................................................2

1-2 بیان مساله...............................................................................................................................................4

1-2-1 بیان نو آوری تحقیق...........................................................................................................................5

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.......................................................................................................................5

1-4 اهداف تحقیق..........................................................................................................................................6

1-5 سوالات تحقیق.......................................................................................................................................7

1-6 تبیین فرضیه های تحقیق.........................................................................................................................7

1-7 متغیر های تحقیق....................................................................................................................................8

1-7-1 متغیر مستقل.......................................................................................................................................8

1-7-2 متغیر وابسته.......................................................................................................................................8

1-8 تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی......................................................................................8

1-9 قلمرو تحقیق .......................................................................................................................................12

1-10 خلاصه ..............................................................................................................................................12

فصل دوم : ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه ..................................................................................................................................................13

2-2 بخش اول : سرمایه فکری

2-2-1 سیر تاریخی توسعه مفهوم و کاربرد سرمایه فکری ........................................................................ 14

2-2-2 مفهوم تعاریف سرمایه فکری ..........................................................................................................15

2-2-3 مقایسه تعاریف سرمایه فکری ........................................................................................................17

2-2-4 اجزاء سرمایه فکری ........................................................................................................................18

2-2-4-1 سرمایه انسانی ............................................................................................................................19

2-2-4-2 سرمایه ساختاری ......................................................................................................................20

2-2-4-3 سرمایه مشتری(رابطه ای) ..........................................................................................................21

2-2-5 ویژگیهای سرمایه فکری .................................................................................................................22

2-2-6 اهمیت سرمایه فکری ......................................................................................................................22

2-2-7 مدیریت سرمایه فکری ....................................................................................................................23

2-2-8 اصول مدیریت سرمایه فکری .........................................................................................................25

2-2-9 دلایل اندازه گیری سرمایه فکری ...................................................................................................26

2-2-10 روشهای اندازه گیری سرمایه فکری ............................................................................................28

2-2-11 الگوهای اندازه گیری سرمایه فکری .............................................................................................31

2-2-11-1 الگوی رهیاب اسکاندیا ............................................................................................................32

2-2-11-2 الگوی کارت امتیازی متوازن ....................................................................................................33

2-2-11-3 الگوی شاخص سرمایه فکری ..................................................................................................35

2-2-11-4 الگوی حسابرسی سرمایه فکری ............................................................................................37

2-2-11-5 الگوی ترازنامه نامرئی ..............................................................................................................37

2-2-11-6 الگوی کنترل دارایی نامحسوس ...............................................................................................38

2-2-11-7 الگوی ارزش افزوده اقتصادی ..................................................................................................38

2-2-11-8 الگوی کیوی توبین ..................................................................................................................39

2-2-12 چرا یک چنین تغییر و گذار به سمت و سوی داراییهای نامشهود وجود دارد. ............................39

2-2-13 سرمایه فکری و چالش های حسابداری .......................................................................................40

2-2-14 گزارشگری سرمایه فکری ........................................................................................................... 42

2-2-15 استانداردهای حسابداری سرمایه فکری .......................................................................................43

2-2-16 گزارشگری خارجی سرمایه فکری ...............................................................................................45

2-2-17 بررسی شاخص های سرمایه فکری در کشورهای دیگر ..............................................................47

2-2-18 بررسی شاخص های سرمایه فکری در ایران ................................................................................47

2-2-19 فرق بین سرمایه فکری مدیریت دانش و مدیریت نامشهودها........................................................48

2-3 بخش دوم : کیفیت خدمات

2-3-1 مفهوم و تعریف کیفیت ...................................................................................................................49

2-3-2 مفهوم و تعریف خدمت ..................................................................................................................50

2-3-3 مفهوم و تعریف کیفیت خدمات .....................................................................................................51

2-3-4 اهمیت کیفیت خدمات ...................................................................................................................51

2-3-5 رویکردهای مدیریت کیفیت خدمات ..............................................................................................54

2-3-6 پیامدهای کیفیت خدمات ................................................................................................................55

2-3-7 عوامل تعیین کننده کیفیت خدمات .................................................................................................56

2-3-7-1 مدل گرونروز .............................................................................................................................56

2-3-7-2 مدل جانسون ..............................................................................................................................57

2-3-7-3 مدل مقیاس کیفیت .....................................................................................................................58

2-3-8 موانع بهبود کیفیت خدمات..............................................................................................................61

2-4 پیشینه تحقیق .......................................................................................................................................61

2-5 خلاصه ................................................................................................................................................63

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه....................................................................................................................................................64

3-2 مدل مفهومی تحقیق..............................................................................................................................65

3-3 فرضیه های تحقیق................................................................................................................................65

3-4 روش تحقیق.........................................................................................................................................66

3-5 جامعه آماری .......................................................................................................................................66

3-6 نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه............................................................................................67

3-7 روش جمع آوری اطلاعات .................................................................................................................68

3-8 روایی و پایایی......................................................................................................................................70

3-8-1 روایی...............................................................................................................................................70

3-8-2 پایایی ...........................................................................................................................................71

3-9 خلاصه..................................................................................................................................................71

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آمار داده های تحقیق

4-1 مقدمه.....................................................................................................................................................72

4-2 آمار توصیفی.........................................................................................................................................73

4-3 آزمون اسمیرنف کولموگروف..............................................................................................................78

4-4 آمار استنباطی ......................................................................................................................................79

4-5 خلاصه ................................................................................................................................................84

فصل پنجم : نتیجه گیری، پیشنهاد ها و محدودیت ها

5-1 مقدمه ..................................................................................................................................................85

5-2 توزیع فراوانی متغیر ها.........................................................................................................................86

5-3 توزیع پراکندگی متغیر ها و پاسخ به سوال ها......................................................................................86

5-4 بررسی نتایج فرضیه های تحقیق...........................................................................................................86

5-4-1 نتیجه فرضیه اول..............................................................................................................................87

5-4-2 نتیجه فرضیه دوم..............................................................................................................................87

5-4-3 نتیجه فرضیه سوم ...........................................................................................................................87

5-4-4 نتیجه فرضیه اصلی .........................................................................................................................88

5-5 همسویی با تحقیقات دیگر...................................................................................................................89

5-6 پیشنهادها............................................................................................................................................ 89

5-7 محدودیت ها.......................................................................................................................................91

5-8 خلاصه ................................................................................................................................................91

فهرست منابع فارسی................................................................................................................................... 92

فهرست منابع انگلیسی..................................................................................................................................94

پیوستها........................................................................................................................................................96

پیوست الف(پرسشنامه)................................................................................................................................96

پیوست ب (نمودارها)................................................................................................................................101

پیوست ج (خروجی نرم افزار spss).........................................................................................................105

چکیده انگلیسی..........................................................................................................................................124

 

فهرست جدول ها

جدول1-1- مفهوم، ابعاد و شاخصهای سرمایه فکری..................................................................................10

جدول1-2- مفهوم، ابعاد و شاخصهای کیفیت خدمات...............................................................................11

جدول2-1- تعاریف منتخب سرمایه فکری.................................................................................................16

جدول2-2- مقایسه تعاریف سرمایه فکری و اجزای آن..............................................................................17

جدول2-3- الگو های موجود اندازه گیری سرمایه فکری...........................................................................31

جدول2-4- تفاوت کالا و خدمات..............................................................................................................51

جدول3-1- حجم جامعه و نمونه آماری.....................................................................................................67

جدول3-2- مولفه های کیفیت خدمات و سرمایه فکری و گویه های مربوطه به آنها.................................70

جدول3-3- مقادیر پایایی متغیرها................................................................................................................71

جدول4-1- توزیع فراوانی جنسیت کارکنان مورد مطالعه............................................................................73

جدول4-2- توزیع فراوانی سن کارکنان مورد مطالعه..................................................................................74

جدول4-3- توزیع فراوانی سطح تحصیلات کارکنان مورد مطالعه..............................................................74

جدول4-4- توزیع فراوانی سابقه فعالیت در زندان کارکنان مورد مطالعه....................................................75

جدول4-5- توزیع فراوانی محل خدمت کارکنان مورد مطالعه....................................................................76

جدول4-6- توزیع فراوانی نوع استخدام کارکنان مورد مطالعه....................................................................76

جدول4-7- توزیع پراکندگی سرمایه فکری و مولفه های آن......................................................................77

جدول4-8- توزیع پراکندگی کیفیت خدمات کارکنان مورد مطالعه.............................................................78

جدول4-9- آزمون اسمیر نف کولموگروف.................................................................................................79

جدول4-10- همبستگی بین سرمایه انسانی با کیفیت خدمات در زندانهای استان.......................................80

جدول4-11- همبستگی بین سرمایه ساختاری با کیفیت خدمات در زندانهای استان..................................81

جدول4-12- همبستگی بین سرمایه رابطه ای با کیفیت خدمات در زندانهای استان...................................82

جدول4-13- همبستگی بین سرمایه فکری با کیفیت خدمات در زندانهای استان.......................................83

 

فهرست شکل ها

شکل 2-1- اجزاء سرمایه فکری سازمان.....................................................................................................18

شکل 2-3- فرایند مدیریت سرمایه فکری .......................... .......................................................................24

شکل 2-4- اجزاء سرمایه فکری در الگوی اسکاندیا...................................................................................33

شکل 2-5- مدل کارت امتیازی متوازن نورتون...........................................................................................35

شکل 2-6- درخت شاخص سرمایه فکری روس........................................................................................36

شکل 2-7- اجزاء سرمایه فکری در مدل حسابرسی سرمایه فکری بروکینگ .............................................37

شکل 2-8- برداشتهای مختلف از مفهوم کیفیت..........................................................................................49

شکل 2-9- ضرورت توجه به کیفیت خدمات.............................................................................................53

شکل 2-10- چرخه کیفیت خدمات هسکت...............................................................................................55

شکل 2-11- تعیین کننده های کیفیت خدمات...........................................................................................59

شکل 3-1- مدل مفهومی تحقیق..................................................................................................................65

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1- همبستگی بین سرمایه انسانی با کیفیت خدمات در زندانهای استان........................................80

نمودار 4-2- همبستگی بین سرمایه ساختاری با کیفیت خدمات در زندانهای استان...................................81

نمودار 4-3- همبستگی بین سرمایه رابطه ای با کیفیت خدمات در زندانهای استان....................................82

نمودار 4-4- همبستگی بین سرمایه فکری با کیفیت خدمات در زندانهای استان........................................84


مبلغ قابل پرداخت 21,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۸ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 168

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.