تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 127
  • بازدید دیروز : 35
  • بازدید کل : 348105

بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران


بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي ­باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلية شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1389 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگري و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 125 شرکت (625 سال- شركت) می باشد. در این تحقیق که از داده‌های تلفیقی و نیز داده های تابلویی با اثرات ثابت و تصادفی استفاده شده ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 625 سال – شرکت طی سال های 1385 تا 1389 شرکت با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد بين اعلامیه های سود نقدی با بازده نقدی، بازده قیمتی، بازده کل و تفاضل بازده قيمتي سهام با ميانگين بازده‌ها ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین این نتایج حاکی از عدم وجود ارتباط معنادار بین نقدشوندگی سهام و اعلامیه های سود نقدی شرکت ها می باشد.

واژگان کلیدی:عکس العمل بازار سهام، اعلامیه های سود نقدی، بازده نقدی، بازده قیمتی، بازده کل

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مقّدمه.................................................................................................................................................. 2

1-2بيان مسئله............................................................................................................................................. 2

1-3اهميت وضرورت اجرای پژوهش......................................................................................................... 3

1-4اهداف پژوهش.................................................................................................................................... 4

1-5فرضیه ها ی تحقیق............................................................................................................................... 5

1-6روش تحقیق......................................................................................................................................... 5

1-7قلمرو تحقيق........................................................................................................................................ 5

1-8ساختار تحقيق...................................................................................................................................... 6

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات

2-1 مقّدمه................................................................................................................................................. 8

2-2 بخش اوّل: مبانی نظری مالی- رفتاری (عکس العمل سرمایه گذاران)................................................. 9

2-2-1 تاریخچه پیدایش مباحث مالی – رفتاری......................................................................................... 9

2-2-2مفروضات رفتاری سرمایه گذاران................................................................................................... 11

2-2-3تئوری های روانشناسی سرمایه گذاران............................................................................................ 13

2-2-3-1تئوري چشم انداز........................................................................................................................ 13

2-2-3-2نظریه رفتارهاي مبتني بر تجربه و آزمون خطا............................................................................... 16

2-2-3-3نظریه رفتار گلهاي در بازارهاي مالي........................................................................................... 20

2-2-3-4ديدگاه معامله گران اختلال زا در ماليه....................................................................................... 20

2-2-4واکنش بیش از حد و واکنش کمتر از حد....................................................................................... 20

2-3بخش دوّم: مبانی نظری اعلاميه‌هاي سودنقدي................................................................................ 23

2-3-1سود نقدی سهام............................................................................................................................... 23

2-3-2مفهوم سود و کاربردهای آن....................................................................................................... 24

2-3-3سود حسابداری و نحوه ی محاسبه آن........................................................................................ 25

2-3-4سود اقتصادی و نحوه محاسبه آن................................................................................................ 26

2-3-5مقایسه ی سود اقتصادی و سود حسابداری................................................................................. 28

2-3-6عدم اطمینان جریان‌های نقدی و سیاست تقسیم سود................................................................. 30

2-3-7 نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام و سیاست تقسیم سود................................... 33

2-3-8 فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سیاست تقسیم سود...................................................................... 35

2-3-9 سودآوری و تقسیم سود.............................................................................................................. 37

2-4بخش سوّم- پیشینه تحقیقات انجام شده................................................................................................ 39

2-4-1تحقیقات داخلی:............................................................................................................................. 39

2-4-2تحقیقات خارجی............................................................................................................................. 41

فصل سوم: روش تحقیق

3-1مقّدمه.................................................................................................................................................. 47

3-2روش تحقيق......................................................................................................................................... 47

3-3معرفی مدل های تحقیق........................................................................................................................ 49

3-4متغيرهاي تحقیق و تعاریف عملیاتی متغیرها.......................................................................................... 49

3-5روش‌شناسی تحقیق.............................................................................................................................. 54

3-6روشهای گردآوری اطلاعات............................................................................................................... 55

3-7جامعه و نمونه آماری........................................................................................................................... 55

3-8روشهای مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‏ ها.................................................... 56

3-8-1 تحلیل آماری.................................................................................................................................. 56

3-8-2 رگرسیون چند متغیره...................................................................................................................... 57

3-8-3 ضريب تعيين و ضريب تعيين تصحيح شده...................................................................................... 58

3-8-4 مفروضات رگرسیون خطی............................................................................................................. 58

3-8-5 آزمون استقلال خطاها..................................................................................................................... 59

3-8-6 آزمون مناسب بودن مدل................................................................................................................ 59

3-8-7 آزمون هم‌خطی بین متغیر مستقل.................................................................................................... 60

3-8-8 آزمون معنادار بودن ضرايب........................................................................................................... 61

3-8-9 آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته............................................................................................. 61

3-9نرم افزار تحلیل آماری......................................................................................................................... 61

فصل چهارم : یافته های پژوهش

4-1مقّدمه.................................................................................................................................................. 63

4-2توصیف نمونه آماری........................................................................................................................... 64

4-3آمار توصیفی داده ها............................................................................................................................ 65

4-4آمار استنباطی....................................................................................................................................... 66

4-4-1تعيين مدل مناسب براي تخمين مدل رگرسيون............................................................................... 66

4-4-2 آزمون فروض کلاسیک رگرسیون................................................................................................. 68

4-4-2-1 آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته........................................................................................ 68

4-4-2-2 آزمون استقلال خطاها................................................................................................................ 69

4-4-2-3 ناهمسانی واریانس ها................................................................................................................ 70

4-4-2-4 آزمون هم خطی متغیرهای مستقل.............................................................................................. 71

4-5 آزمون فرضیات تحقیق........................................................................................................................ 73

4-5-1 آزمون فرضیه اول........................................................................................................................... 73

4-5-2 آزمون فرضیه دوم........................................................................................................................... 74

4-5-3 آزمون فرضیه سوم.......................................................................................................................... 76

4-5-4 آزمون فرضیه چهارم....................................................................................................................... 77

4-5-5 آزمون فرضیه پنجم......................................................................................................................... 79

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه................................................................................................................................................ 82

5- 2 خلاصه پژوهش.................................................................................................................................. 82

5-3 نتیجه گیری........................................................................................................................................ 84

5-3-1نتیجه گیری از فرضیه اول................................................................................................................ 84

5-3-2 نتیجه گیری از فرضیه دوم.............................................................................................................. 85

5-3-3نتیجه گیری از فرضیه سوم............................................................................................................... 86

5-3-4نتیجه گیری از فرضیه چهارم............................................................................................................ 87

5-3-5نتیجه گیری از فرضیه پنجم.............................................................................................................. 88

5-4محدودیت‌های پژوهش........................................................................................................................ 89

5-5پیشنهادات برای استفاده از نتایج پژوهش.............................................................................................. 89

5-6توصيه براي تحقيقات آتي.................................................................................................................... 90

منابع و مأخذ............................................................................................................................................... 92

ضمائم و پیوست ها................................................................................................................................. 97

 

فهرست جدول ها

جدول 4-1) تعداد شرکت ها پس از غربالگری........................................................................................................... 64

جدول 4-2) آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق...................................................................................................... 65

جدول 4-3) آزمون چاو................................................................................................................................................ 67

جدول4-4) آزمون هاسمن........................................................................................................................................... 68

جدول 4-5) آزمون کولموگروف اسمیرنوف............................................................................................................... 69

جدول4-6) آزمون استقلال خطاها................................................................................................................................ 70

جدول(4-7). نتایج حاصل از ناهمسانی واریانس....................................................................................................... 71

جدول 4-8 آزمون هم‌خطی بین متغیر‌های مستقل........................................................................................................ 72

جدول4-9) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون................................................................................................... 74

جدول4-10) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون................................................................................................. 75

جدول4-11) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون................................................................................................. 77

جدول4-12) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون................................................................................................. 78

جدول4-13) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون................................................................................................. 80


مبلغ قابل پرداخت 21,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۸ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 161

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.