تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 79
  • بازدید دیروز : 35
  • بازدید کل : 348057

بررسی موانع استقراربودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان ....


بررسی موانع استقراربودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان ....

چکیده

نظام بودجه ریزی به عنوان یکی از خرده نظامهای مدیریتی و اقتصادی همواره مورد توجه دولتها و سازمانها بوده است. امروزه دولتها به دلایل زیادی، نیاز به جامع نگری و تفکر سیستمی و در نتیجه یکپارچه سازی نظامهای مدیریتی و اقتصادی و ایجاد تحول در بخش دولتی داشته و به منظور افزایش بهره وری و برقراری ارتباط میان اهداف استراتژیک و کلان یا برنامه های عملیاتی، نظامهای بودجه ریزی خود را در یک فرایند بهبود یا تغییر به یک نظام عملکرد محور فراهم آورند. اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی باعث بهبود عملکرد و افزایش اثربخشی و کارایی سازمان می گردد و در نهایت دسترسی آسان به اهداف سازمان را فراهم می آورد. موسسات و دستگاه های اجرایی نیازمند اصلاحات ساختاری از بعد بودجه ریزی عملیاتی است. فقر اطلاعاتی مدیران، کارشناسان و ذیحسابان دستگاه های اجرایی وعدم آگاهی از روند بودجه ریزی عملیاتی ویا تکیه براجرای شیوه های سنتی می تواند مشکلاتی را برای سازمان به ارمغان آورده است. عوامل متعددی مانع اجرای بودجه ریزی عملیاتی در ادارات و دستگاه های اجرایی می باشد که در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی به بررسی موانع تاثیرگذار بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی پرداخته ونقش عوامل محيطي، اجرايی وکنترلی بعنوان موانع اصلي استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان .... مورد بررسی قرارگرفت. جامعه پژوهش شامل 190 ازکارشناسان، مدیران و ذیحسابان دستگاه های اجرایی استان .... است که با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان تعداد 127 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و تصادفی ساده انتخاب گردید. پرسشنامه 18 سوالی در اختیار افراد قرارگرفت. با استفاده ازنظرات اساتید روایی محتوایی تایید شد و پایایی آن درحد بالا به دست آمد. نتایج تحقیق با استفاده از آزمون t نشان داد که هریک از عوامل محيطي، اجرايی وکنترلی به عنوان موانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان .... محسوب می شود. همچنین با استفاده از آزمون فریدمن مشخص گردید از میان عوامل فوق عوامل کنترلی و اجرایی به ترتیب اولویت اول و دوم و عوامل محیطی به عنوان اولویت سوم به عنوان عوامل تاثیرگذار در عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی موثر بوده است.

کلید واژه : عوامل محيطي، عوامل اجرايی، عوامل كنترلي، بودجه ریزی عملیاتی، سازمان های دولتی

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1.1- مقدمه 2

1.2- بیان مساله 3

1.3- اهمیت وضرورت مساله 5

1.4 - اهداف پژوهش 7

1.4.1-هدف کلی 7

1.4.2-اهداف جزیی 7

1.5- سوال های پژوهشی 8

1.6- تعاریف واژه 8

1.6.1- تعریف نظری متغیره 8

1.6.2- تعریف عملیاتی متغیرها 11

1.7- چهارچوب تحقیق 12

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

2.1- مقدمه 15

2.2- فاهیم بودجه 16

2.3- تعاریف بودجه 17

2.3.1- تعاریف از جنبه سیاسی 17

2.3.2 -تعاریف ازجنبه های اقتصادی و مالی 17

2.3.3- تعاریف از جنبه های برنامه ای و مدیریتی 18

2.3.4- تعاریف ازجنبه توسعه اقتصادی و اجتماعی 18

2.4- تعاریف علمی و تجربی بودجه 19

2.5- تعاریف حقوقی و قانونی بودجه 19

2.6- عوامل مشترک در تعاریف بودجه 20

2.7- مقاصد و اهداف بودجه ریزی 21

2.8- وظایف بودجه ریزی 22

2.9- روش های پیش بینی درآمد 22

2.10- روشهای برآورد هزینه 23

2.10.1- بودجه سنتی 23

2.10.2- بودجه ریزی افزایشی(تفاضلی) 23

2.10.3- بودجه ریزی برنامه ای 24

2.10.4-نظام طرح ریزی، برنامه ریزی، بودجه ریزی 24

2.10.5- بودجه بندی بر مبنای صفر 25

2.10.6- بودجه ریزی انعطاف پذیر یا سایه ای 26

2.10.7- روش بودجه ریزی مدیریت بر مبنای هدف 27

2.10.8- روش بودجه ریزی عملیاتی 27

2.11- بودجه ریزی عملیاتی 28

2.11.1- ماهیت بودجه ریزی عملیاتی 29

2.11.2- ویژگی های بودجه ریزی عملیاتی 30

2.11.3- وظایف بودجه عملیاتی 31

2.11.4-مزایای بودجه ریزی عملیاتی 34

2.12- الزامات بودجه ریزی عملیاتی 37

2.1.3- مراحل انجام بودجه ریزی عملیاتی 38

2.14- فواید بودجه ریزی عملیاتی 40

2.15- تحولات نظام بودجه ریزی 41

2.16- مسیر بودجه ریزی عملیاتی نوین 44

2.17- تجربه برخی از کشورها در اجرای بودجه عملیاتی 48

2.18- نظام بودجه ریزی عملیاتی در ایران 54

2.18.1- سیرتحولات نظام بودجه ریزی در ایران 56

2.18.2- الزامات قانونی بودجه ریزی عملیاتی در ایران 58

2.19- مشکلات عمده بودجه بندی دولتی در ایران: 61

2.20- روند حال و آینده بودجه ریزی عملیاتی در ایران 67

2.21-موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرائی استان .... 70

2.21.2- عوامل محیطی 70

2.21.2- عوامل اجرائی 73

2.21.3-عوامل کنترلی 80

2.22- مدل مفهومی 82

2.23- تحقیقات گذشته 82

2.23.1-تحقيقات انجام شده در داخل كشور 82

2.23.2- تحقيقات انجام شده در خارج از كشور 85

فصل سوم: مواد و روش ها

3.1-مقدمه 88

3.2-روش پژوهش 88

3.3- جامعه پژوهش 89

3.4- نمونه پژوهش و نحوه محاسبه آن 89

3.5-روش نمونه گیری 89

3.6- روش اجرا 91

3.7-روش جمع آوری داده ها 91

3.7.1-مطالعات کتابخانه 91

3.7.2-استفاده از پرسشنامه 91

3.8-پرسشنامه 92

3.9- روایی و پایائی پرسشنامه 92

3.10- روش تجزیه و تحلیل داده ها 93

3.10.1- طبقه بندی، ارزش گذاری 93

3.10.2- روشهای آماری 94

3.11- محدودیت های تحقیق 94

فصل چهارم: نتایج

4.1- مقدمه 95

4.2-اطلاعات مربوط به خصوصیات نمونه آماری 95

4.3- بررسی سوالات پژوهشی 100

4.3.1-سوال پژوهشی شماره 1 100

4.3.2-سوال پژوهشی شماره 2 102

4.3.3-سوال پژوهشی شماره 3 104

4.3.4- سوال پژوهشی شماره 4 106

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5.1- مقدمه 116

5.2- نتایج و بحث درمورد نتایج 117

5.3- نتیجه گیری 119

5.4- پيشنهادها 121

5.4.1- پیشنهاد های کاربردی 121

5.4.2- پیشنهاد های تحقیقاتی 123

پیوست ها............................................................................................................ 128

فهرست منابع........................................................................................................ 124

چكيده انگليسي.....................................................................................................................................

 

فهرست جداول

جدول ‏2‑1 مؤلفه های نظام های بودجه ریزی...................................................................... 44

جدول ‏2‑2نظام بودجه ریزی کشورهای منتخب مقایسه........................................................... 54

جدول ‏2‑3دوره های تحول نظام بودجه ریزی در ایران............................................................ 57

جدول ‏3‑1 حجم جامعه و نمونه مورد بررسی..................................................................... 90

جدول ‏0‑1نسبت نمونه گیری........................................................................................ 92

جدول ‏0‑2 نتایج آلفای کرونباخ..................................................................................... 94

جدول ‏4‑1توزيع فراواني ودرصد جنسيت پاسخگويان........................................................... 97

جدول ‏4‑2جدول توزيع فراواني ودرصد سن پاسخگويان......................................................... 98

جدول ‏4‑3توزيع فراواني ودرصد تحصیلات پاسخگويان......................................................... 99

جدول ‏4‑4 توزيع فراواني ودرصد سنوات شغلی پاسخگويان................................................... 100

جدول ‏4‑5 توزيع فراواني ودرصد شغل پاسخگويان............................................................ 101

جدول ‏4‑6 خلاصه اطلاعات توصیفی متغير عوامل محيطي...................................................... 103

جدول ‏4‑7 شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی متغییر عوامل محيطي.................................. 103

جدول ‏4‑8خلاصه اطلاعات آزمون t تاثیر عوامل محیطی........................................................ 104

جدول ‏4‑9خلاصه اطلاعات توصیفی متغيرعوامل اجرایی........................................................ 105

جدول ‏4‑10 شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی متغییر عوامل اجرایی................................. 105

جدول ‏4‑11خلاصه اطلاعات آزمون t تاثیر عوامل اجرایی...................................................... 106

جدول ‏4‑12 خلاصه اطلاعات توصیفی متغيير عوامل كنترلي................................................... 107

جدول ‏4‑13 شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی متغییر عوامل اجرایی................................. 107

جدول ‏4‑14خلاصه اطلاعات آزمون t تاثیر عوامل کنترلی....................................................... 108

جدول ‏4‑15 رتبه بندی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی.......................... 109

جدول ‏4‑16 رتبه بندی شاخص های عوامل کنترلی ............................................................. 110

جدول ‏4‑17 رتبه بندی شاخص های عوامل اجرایی ............................................................ 111

جدول ‏4‑18رتبه بندی شاخص های عوامل محیطی ............................................................ 112

جدول ‏4‑19 رتبه بندی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی از دیدگاه مدیران ..... 113

جدول ‏4‑20 رتبه بندی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی از دید کارشناسان ..... 113

جدول ‏4‑21رتبه بندی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی از دیدگاه ذیحسابان ... 114

 

فهرست نمودار

 نمودار ‏1‑1 چهارچوب تحقیق. 14

نمودار ‏2‑1 اجزای سیستم PPBS. 25

نمودار ‏2‑2 اهداف سیستم بودجه بندی عملیاتی. 32

نمودار ‏2‑3 شفاف سازی بودجه ریزی عملیاتی. 33

نمودار ‏2‑4 مزایای بودجه ریزی عملیاتی. 34

نمودار ‏2‑5 مراحل بودجه ریزی عملیاتی. 40

نمودار ‏2‑6میزان رضایت مندی گیرندگان خدمت.. 59

نمودار ‏2‑7 مدل مفهومی تحقیق. 82

نمودار ‏4‑1 درصدجنسيت پاسخگويان. 98

نمودار ‏4‑2 درصدجنسيت پاسخگويان. 99

نمودار ‏4‑3 درصدمیزان مدرک تحصیلی پاسخگويان. 100

نمودار ‏4‑4درصدمیزان مدرک تحصیلی پاسخگويان. 101

نمودار ‏4‑5 درصد نوع شغل پاسخگويان. 102


مبلغ قابل پرداخت 21,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۸ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 216

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.