تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 131
  • بازدید دیروز : 35
  • بازدید کل : 348109

بررسي تاثیر متغیرهای غیر مالی برون سازمانی بر جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق بهادار منطقه ای ....


بررسي تاثیر متغیرهای غیر مالی برون سازمانی بر جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق بهادار منطقه ای ....

چکیده:

يکي از مهمترين عوامل تأثيرگذار بر اقتصاد کشورها، سرمايه گذاري و امور مربوط به آن است. اين موضوع به دليل اينکه عاملي براي توليد، اشتغال و به حرکت در آوردن چرخ هاي اقتصادي هر کشوري است، از جمله ي موضوعات اجتناب ناپذيراست سرمايه گذاري از راه هاي مختلفي صورت مي گيرد که از جمله ي آنها سرمايه گذاري درسها مشرکتها از طريق بورس اوراق بهادار است. از آنجایی که بخش عمده ای از معاملات بورس اوراق بهادار و سرمایه های موجود در آن متعلق به اشخاص حقیقی است در پژوهش حاضر به مساله عوامل تاثیرگذار بر جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق بهادار پرداخته شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش توصيفي و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماري پژوهش را کليه خریداران سهام در بورس اوراق بهادار منطقه ای استان .... تشکیل داده اند و از آنجایی که تعداد این افراد نامحدود می باشد با توجه به جدول مورگان، تعداد نمونه ها 385 نفر در نظر گرفته شد و روش نمونه گيري نیز به صورت نمونه گيري تصادفي در دسترس می باشد. در جمع آوري داده هاي پژوهش نیز از دو روش کتابخانه اي و ميداني(ابزار پرسشنامه محقق ساخته که آزمون پایایی (آلفای 86/0) و روایی بر روی آن صورت پذیرفت) استفاده گردید. در تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آمار استنباطي (آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، t مستقل، تحلیل واریانس، آزمون تعقیبی توکی و آزمون فریدمن) استفاده گردید. یافته ها نشان داد امنیت سرمایه گذاری، فرهنگ سهامداری، گروه های مرجع، موقعیت مکانی بورس، سرمایه گذاری های غیر بورسی، ریسک سیاسی و اقتصادی، رضایت مندی سهامداران فعلی و شفافیت بورس رابطه معنی داری با جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق بهادار دارند.

واژه های کلیدی: بورس اوراق بهادار، سرمایه گذاری، جذب سرمایه، افراد حقیقی، استان .....

 

فهرست مطالـب

عنوان صفحه

فصل اول : كليات پژوهش

1-1) مقدمه پژوهش.................................................................................................................... 3

1-2) بيان مساله پژوهش............................................................................................................ 4

1-3) اهميت و ضرورت پژوهش............................................................................................... 6

1-4) اهداف پژوهش................................................................................................................... 7

1-5) فرضیه های پژوهش ......................................................................................................... 7

1-6) قلمرو پژوهش...................................................................................................................... 9

1-6-1) قلمرو موضوعي.............................................................................................................. 9

1-6-2) قلمرو مكاني.................................................................................................................... 9

1-6-3) قلمرو زماني.................................................................................................................... 9

1-7) کاربرد نتایج پژوهش......................................................................................................... 9

1-8) تعریف واژه ها و اصطلاحات...........................................................................................10

خلاصه........................................................................................................................................... 10

فصل دوم: ادبيات و پیشینه پژوهش

2-1) مقدمه................................................................................................................................. 13

2-2) بخش اول: سرمایه گذاری............................................................................................. 14

2-2-1) ماهیت سرمایه گذاری.............................................................................................. 14

2-2-2) تعاریف سرمایه گذاری.............................................................................................. 15

2-2-3) اهمیت سرمایه گذاری............................................................................................... 16

2-2-4) سرمایه گذاران............................................................................................................ 17

2-2-4-1) اطلاعات سرمایه گذار.......................................................................................... 18

2-2-5) مراحل تصمیم گیری در فرآیند سرمایه گذاری................................................. 19

2-2-6) فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاری..................................................................... 21

2-2-6-1) عوامل موثر بر تصمیمات سرمایه گذاری......................................................... 21

2-2-7) ویژگی های سرمایه گذاران..................................................................................... 25

2-2-7-1) رفتار سرمایه گذاران............................................................................................ 28

2-2-8) نا اطمینانی اقتصادی................................................................................................. 30

2-2-8-1) عوامل ایجاد و تشدید کننده نا اطمینانی اقتصادی...................................... 30

2-2-8-2) تاثیر نا اطمینانی بر تصمیمات کارگزاران....................................................... 31

2-2-9) خطاهای ادراکی تصمیمات سرمایه گذاری......................................................... 32

2-2-9-1) خطای بیش اطمینانی......................................................................................... 33

2-2-9-2) خطای دسترسی................................................................................................... 33

2-2-9-3) خطای تشدید تعهد.............................................................................................. 34

2-2-9-4) خطای تصادفی بودن........................................................................................... 34

2-2-9-5) خطای پس بینی................................................................................................... 35

2-2-10) نقش شخصیت در تصمیمات سرمایه گذاری................................................... 35

2-2-10-1) تورش های رفتاری............................................................................................ 36

2-3) بخش دوم: بازارهای مالی.............................................................................................. 38

2-3-1) اهمیت بازارهای مالی................................................................................................ 38

2-3-2) توسعه بازارهای مالی................................................................................................. 40

2-3-3) طبقه بندی بازارهای مالی....................................................................................... 41

2-3-4) بازار سرمایه در ایران................................................................................................. 41

2-4) بخش سوم: بورس اوراق بهادار..................................................................................... 42

2-4-1) تاریخچه پیدایش بورس........................................................................................... 43

2-4-2) نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد جامعه........................................................... 44

2-4-3) تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران ........................................................................ 46

2-4-4) دوره های فعالیت بورس در ایران ......................................................................... 47

2-4-5) توسعه بازار اوراق بهادار و عوامل موثر بر آن ...................................................... 50

2-4-6) مزایای بورس برای شرکت ها.................................................................................. 52

2-4-7) شعب منطقه ای بورس ........................................................................................... 53

2-5) بخش چهارم: پیشینه پژوهش (مروری بر مطالعات گذشته)................................ 54

2-5-1) مروری بر مطالعات انجام شده در داخل کشور................................................... 54

2-5-2) مروری بر تحقیقات انجام شده در خارج از کشور..............................................57

2-6) بخش پنجم: چارچوب نظری تحقیق.........................................................................60

خلاصه........................................................................................................................................... 64

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

3-1) مقدمه................................................................................................................................. 67

3-2) نوع پژوهش....................................................................................................................... 67

3-3) مراحل اجری پژوهش..................................................................................................... 67

3-4) جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری.................................................................. 68

3-5) روش جمع آوری داده ها............................................................................................... 68

3-6) ابزار جمع آوری داده ها................................................................................................. 69

3-6-1) اجزای پرسشنامه........................................................................................................ 69

3-6-2) روایی پرسشنامه......................................................................................................... 70

3-6-3) پایایی پرسشنامه........................................................................................................ 70

3-6-4) روش نمره گذاری در ابزار سنجش........................................................................ 71

3-7) متغیرهای پژوهش.......................................................................................................... 72

3-8) روش ها و آزمون های آماری....................................................................................... 72

خلاصه........................................................................................................................................... 73

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

مقدمه............................................................................................................................................ 75

4-1) بررسی و توصیف اطلاعات مربوط به خصوصیات عمومی خریداران سهام 75

4-1-1) جنسیت........................................................................................................................ 75

4-1-2) سن................................................................................................................................ 76

4-1-3) تحصیلات..................................................................................................................... 76

4-1-4) رشته تحصیلی............................................................................................................ 77

4-1-5) سابقه خرید سهام...................................................................................................... 77

4-2) آزمون فرضیات پژوهش................................................................................................. 78

4-2-1) فرضیه اول................................................................................................................... 78

4-2-2) فرضیه دوم................................................................................................................... 80

4-2-3) فرضیه سوم.................................................................................................................. 81

4-2-4) فرضیه چهارم.............................................................................................................. 82

4-2-5) فرضیه پنجم................................................................................................................ 83

4-2-6) فرضیه ششم................................................................................................................ 84

4-2-7) فرضیه هفتم................................................................................................................ 85

4-2-8) فرضیه هشتم............................................................................................................... 86

4-3) یافته های جانبی پژوهش............................................................................................. 87

4-3-1) بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به جنسیت........................................... 87

4-3-2) بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به سن آنها........................................... 88

4-3-3) بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به تحصیلات آنها................................ 89

4-3-4) بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به رشته تحصیلی................................ 91

4-3-5) بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به سابقه خرید سهام 92

4-3-6) رتبه بندی عوامل مورد بررسی............................................................................... 94

خلاصه........................................................................................................................................... 95

فصل پنجم: نتيجه گيري و پیشنهادات

مقدمه............................................................................................................................................ 97

5-1) خلاصه و نتیجه گیری .................................................................................................. 97

5-1-1) یافته ها از خصوصیات عمومی خریداران سهام.................................................. 98

5-1-2) نتایج آزمون های آماری پژوهش........................................................................... 99

5-1-3) یافته های جانبی..................................................................................................... 103

5-2) محدودیت های پژوهش.............................................................................................. 106

5-3) پیشنهادها ....................................................................................................................107

5-3-1) پیشنهادات کاربردی پژوهش...............................................................................107

5-3-2) توصيه هايي برای محققین آینده........................................................................ 109

خلاصه........................................................................................................................................ 110

منابع و ماخذ ........................................................................................................................... 111

ضمائم و پيوست ها................................................................................................................. 117

پرسشنامه.................................................................................................................................. 118

خروجی نرم افزار SPSS از آزمون ها و تحلیل داده های پژوهش............................. 121

چکیده لاتین............................................................................................................................. 163

 

فهرست جداول و نمودارها

جدول 2-1) منابع حمایت کننده از متغیرهای پژوهش .................................................61

جدول 3-1) تعداد سوالات تخصصی پرسشنامه برای سنجش متغیرهای پژوهش.....70

جدول 3-2) نمره دهی به سوالات در طیف لیکرت.......................................................... 71

جدول 4-1) توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان......................................................... 75

جدول 4-2) توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان................................................................. 76

جدول 4-3) توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان...................................................... 76

جدول 4-4) توزیع فراوانی رشته تحصیلی پاسخ دهندگان............................................. 77

جدول 4-5) توزیع فراوانی سابقه خرید سهام..................................................................... 78

جدول 4-6) آزمون ضريب همبستگي مربوط به فرضيه اول پژوهش 79

جدول 4-7) آزمون ضريب همبستگي مربوط به فرضيه دوم پژوهش 80

جدول 4-8) آزمون ضريب همبستگي مربوط به فرضيه سوم پژوهش 81

جدول 4-9) آزمون ضريب همبستگي مربوط به فرضيه چهارم پژوهش 82

جدول 4-10) آزمون ضريب همبستگي مربوط به فرضيه پنجم پژوهش 83

جدول 4-11) آزمون ضريب همبستگي مربوط به فرضيه ششم پژوهش 84

جدول 4-12) آزمون ضريب همبستگي مربوط به فرضيه هفتم پژوهش 85

جدول 4-13) آزمون ضريب همبستگي مربوط به فرضيه هشتم پژوهش 86

جدول 4-14) آزمون t مستقل بررسی نظرات پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت 88

جدول 4-15) آزمون تحلیل واریانس بررسی نظرات افراد با توجه به سن آنها 89

جدول 4-16) آزمون تحلیل واریانس بررسی نظرات افراد با توجه به تحصیلات 90

جدول 4-17) آزمون تحلیل واریانس بررسی نظرات افراد با توجه به رشته تحصیلی 92

جدول 4-18) آزمون تحلیل واریانس بررسی نظرات با توجه به سابقه خرید سهام 93

جدول 4-19) رتبه بندي عوامل مورد بررسی در پژوهش........................................................ 94

نمودار 1-1) مدل مفهومی پژوهش.......................................................................................... 8


مبلغ قابل پرداخت 21,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۸ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 166

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.