تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 548
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331403

بررسي رابطه بین ابعاد هشت گانه مديريت كيفيت فراگير گاروین و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


بررسي رابطه بین ابعاد هشت گانه  مديريت كيفيت فراگير گاروین و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش بررسي رابطه هریک از اصول مديريت كيفيت فراگير گاروین بر عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق از نوع تحقیقات توصيفي پيمايشي می باشد. جامعه آماری این تحقيق شامل همه مديران شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمي باشد. كل شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برابر 460 شركت مي باشد. با توجه به اين كه حجم جامعه آماري محدود و مشخص مي باشد براي تعيين حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است كه براي تعداد 460 شركت حجم نمونه برابر 210 شركت مي باشد. در این پژوهش ابزاری که با آن به سنجش و اندازه گیری متغیرهای مورد نظر پرداخته شده است پرسشنامه خودساخته محقق مي باشد با توجه به اینکه نمی توان داده های مربوط به ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر از صورت های مالی بدست آورد و در این زمینه پرسشنامه استانداردی وجود ندارد لذا از پرسشنمه خود ساخته محقق استفاده شده است. براي اطمينان از پايايي بالاي پرسشنامه ابتدا تعداد 20 پرسشنامه در بين اعضاي جامعه آماري پيش آزمون گرديد و پس از جمع آوري و محاسبه آلفاي كرونباخ كه مقدار ان برابر 913/0 بدست آمد كه بيانگر پايايي بالاي پرسشنامه هاي مذكور مي باشد و درنهايت پس از اطمينان از پايايي بالاي آن پرسشنامه ها توزيع شد.داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار spss در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.نتایج بدست آمده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بیانگر وجود رابطه معنادار بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

كلمات كليدي: مدیریت کیفیت فراگیر،بورس اوراق بهادار،عملکرد مالی،ویژگی کالا و خدمات

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده........................................................................................................................................ 1

فصل اول:................................................................................................................................... 2

1-1)مقدمه.................................................................................................................................. 2

1-2)بیان مساله............................................................................................................................ 4

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق..................................................................................................... 5

1-4) اهداف تحقیق..................................................................................................................... 6

1-5) چهارچوب نظري تحقيق...................................................................................................... 7

1-6) فرضیات تحقیق................................................................................................................... 8

1-7)تعریف مفهومی متغیرهاي تحقيق............................................................................................ 9

1-8) تعریف عملیاتی متغیرهاي تحقيق........................................................................................... 10

1-9) متغیر های تحقیق................................................................................................................ 11

1-9-1)متغیر های مستقل............................................................................................................. 11

1-9-2)متغیر های وابسته.............................................................................................................. 11

1-10)قلمرو تحقیق...................................................................................................................... 11

1-10-1)قلمرو موضوعی تحقیق................................................................................................... 12

1-10-2)قلمرو مکانی تحقیق........................................................................................................ 12

1-10-3)قلمرو زمانی تحقیق......................................................................................................... 12

1-11) خلاصه فصل.................................................................................................................... 12

فصل دوم:................................................................................................................................... 13

2-1) مقدمه................................................................................................................................. 14

2-2) تاریخچه مدیریت کیفیت فراگیر............................................................................................ 14

2-3) سیر تکاملی مدیریت کیفیت فراگیر........................................................................................ 17

2-4) مفاهیم مدیریت کیفیت فراگیر............................................................................................... 21

2-5)مفهوم کیفیت........................................................................................................................ 22

2-6)تیم های کنترل کیفیت در سازمان های امروزی......................................................................... 22

2-7)استانداردهای جهانی مرتبط با مدیریت کیفیت.......................................................................... 23

2-8)فلسفه مدیریت کیفیت فراگیر................................................................................................. 25

2-9)معیارهای کیفیت................................................................................................................... 25

2-10) ارتباط میان مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد شرکت............................................................ 26

2-10-1) تمرکز بر مشتریان.......................................................................................................... 26

2-10-2)ارتباط با عرضه کنندگان.................................................................................................. 27

2-10-3) همکاری کارکنان........................................................................................................... 27

2-10-4) محیط کاری.................................................................................................................. 27

2-10-5) بهینه کاوی.................................................................................................................... 28

2-11) بررسی برخی از مدلهای مدیریت کیفیت فراگیر..................................................................... 29

2-12) چهارچوب مفهومی تحقیق................................................................................................. 33

2-13) عملكرد مالي..................................................................................................................... 35

2-14) هدف از ارزيابي عملكرد.................................................................................................... 38

2-15) ارزيابي عملكرد................................................................................................................. 39

2-16) رابطه بین عملکرد شغلی و اثربخشی.................................................................................... 41

2-17) چه كسي بايد ارزيابي را انجام دهد؟.................................................................................... 43

2-18) پیشینه تحقیق.................................................................................................................... 45

2-18-1) تحقیقات انجام شده در داخل کشور................................................................................ 45

2-18-2) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور............................................................................ 46

2-19) خلاصه فصل.................................................................................................................... 47

فصل سوم:.................................................................................................................................. 48

3-1)مقدمه.................................................................................................................................. 49

3-2)روش تحقيق........................................................................................................................ 49

3-3) جامعه و نمونه آماری........................................................................................................... 49

3-4) روش ها وابزار جمع آوری اطلاعات..................................................................................... 50

3-5)روایی پرسشنامه................................................................................................................... 50

3-6)پایایی پرسشنامه................................................................................................................... 50

3-7) روش تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات................................................................................. 51

3-8) خلاصه فصل...................................................................................................................... 52

فصل چهارم:................................................................................................................................ 53

4-1) مقدمه................................................................................................................................. 54

 

4-2) توصيف متغيرهاي تحقيق..................................................................................................... 55

4-2-1) متغير جنسيت................................................................................................................. 55

4-2-2) متغير سن....................................................................................................................... 55

4-2-3) متغير سطح تحصيلات...................................................................................................... 56

4-2-4) توصيف متغير عملکرد مالی.............................................................................................. 56

4-2-5) توصيف متغير عملکرد مدیریت......................................................................................... 57

4-2-6) توصيف متغير ویژگی....................................................................................................... 57

4-2-7) توصيف متغير قابلیت اعتماد............................................................................................. 58

4-2-8) توصيف متغير قابلیت انطباق............................................................................................. 58

4-2-9) توصيف متغير دوام محصول............................................................................................. 59

4-2-10) توصيف متغير قابلیت سرویس دهی................................................................................. 59

4-2-11) توصيف متغير زیباشناسی محصول................................................................................... 60

4-2-12) توصيف متغير درک کیفیت............................................................................................. 60

4-3) آمار استنباطي...................................................................................................................... 61

4-4) آزمون فرضيات تحقيق......................................................................................................... 61

4-5) خلاصه فصل...................................................................................................................... 71

فصل پنجم:................................................................................................................................. 72

5-1) مقدمه................................................................................................................................. 73

5-1-1) نتایج سوال هاي تحقيق.................................................................................................... 73

5-1-2) نتایج آمار استنباطي.......................................................................................................... 74

5-1-2-1) نتايج فرضيه اول.......................................................................................................... 74

5-1-2-2) نتايج فرضيه دوم......................................................................................................... 75

5-1-2-3) نتايج فرضيه سوم......................................................................................................... 75

5-1-2-4) نتيجه فرضيه چهارم..................................................................................................... 75

5-1-2-5) نتيجه فرضيه پنجم....................................................................................................... 75

5-1-2-5) نتيجه فرضيه ششم....................................................................................................... 75

5-1-2-7)نتیجه فرضیه هفتم......................................................................................................... 76

5-1-2-8)نتیجه فرضیه هشتم....................................................................................................... 76

5-2) پيشنهادات بر مبنای نتایج بدست آمده.................................................................................... 76

5-3)محدودیت های تحقیق.......................................................................................................... 77

5-2-1) پیشنهاد برای تحقیقات آتی............................................................................................... 77

منابع و ماخذ............................................................................................................................... 78

پیوست ها................................................................................................................................... 83

 

فهرست جدول

جدول2-1) وقایع مهم در شکل گیریTQM................................................................................ 20

جدول3-1) پایایی متغیرهای تحقیق............................................................................................... 51

جدول (4-1) توصيف متغير جنسيت.............................................................................................. 55

جدول(4-2) توصيف متغيرسن................................................................................................. 55

جدول(4-3) توصيف متغير سطح تحصيلات............................................................................... 56

جدول(4-4)توصيف متغير عملکرد مالی..................................................................................... 56

جدول(4-5)توصيف متغير عملکرد مدیریت................................................................................ 57

جدول(4-6)توصيف متغير ویژگی.............................................................................................. 57

جدول(4-7)توصيف متغير قابلیت اعتماد.................................................................................... 58

جدول(4-8)توصيف متغير قابلیت انطباق.................................................................................... 58

جدول(4-9)توصيف متغير دوام محصول.................................................................................... 59

جدول(4-10)توصيف متغير قابلیت سرویس دهی........................................................................ 59

جدول(4-11)توصيف متغير زیباشناسی محصول.......................................................................... 60

جدول(4-12)توصيف متغير درک کیفیت.................................................................................... 60

جدول (4-13) ضريب همبستگي بين عملکرد مدیریت و عملكرد مالي.......................................... 62

جدول (4-14) ضريب همبستگي بين ویژگی و عملكرد مالي........................................................ 63

جدول (4-15) ضريب همبستگي بين قابلیت اعتماد و عملكرد مالي............................................... 64

جدول (4-16) ضريب همبستگي بين قابلیت انطباق و عملكرد مالي.............................................. 65

جدول (4-17) ضريب همبستگي بين دوام محصول و عملكرد مالي............................................... 66

جدول (4-18) ضريب همبستگي بين قابلیت سرویس دهی و عملكرد مالي.................................... 67

جدول (4-19) ضريب همبستگي بين زیبا شناسی محصول و عملكرد مالي..................................... 68

جدول (4-20) ضريب همبستگي بين درک کیفیت و عملكرد مالي................................................. 69

جدول (4-21) نتايج حاصل از آزمون رتبه بندي فريدمن.............................................................. 70

 

فهرست نمودارها

نمودار(4-1)نمودار هيستوگرام توصيف متغيرجنسيت....................................................................... 86

نمودار(4-2)نمودار هيستوگرام توصيف متغيرسن............................................................................. 86

نمودار(4-3)نمودار هيستوگرام توصيف متغيرسطح تحصيلات........................................................... 87

نمودار(4-4)نمودار هيستوگرام توصيف متغير عملکرد مالی............................................................... 87

نمودار(4-5)نمودار هيستوگرام توصيف متغير عملکرد مدیریت.......................................................... 88

نمودار(4-6)نمودار هيستوگرام توصيف متغير ویژگی....................................................................... 88

نمودار(4-7)نمودار هيستوگرام توصيف متغير قابلیت اعتماد.............................................................. 89

نمودار(4-8)نمودار هيستوگرام توصيف متغير قابلیت انطباق.............................................................. 89

نمودار(4-9)نمودار هيستوگرام توصيف متغير دوام محصول.............................................................. 90

نمودار(4-10)نمودار هيستوگرام توصيف متغير قابلیت سرویس دهی.................................................. 90

نمودار(4-11)نمودار هيستوگرام توصيف متغير زیباشناسی محصول.................................................... 91

نمودار(4-12)نمودار هيستوگرام توصيف متغير درک کیفیت.............................................................. 91


فهرست اشکال

شکل(1-1) مدل مفهومی تحقیق.................................................................................................... 8

شكل (2-1) تاريخچه كيفيت در جهان........................................................................................... 19

شکل(2-2) مدل کفاشپور و همکاران............................................................................................. 29

شکل(2-3) مدل گیلانی نیا و موسویان(1388 )............................................................................... 30

شکل(2-4) مدل TQM هیلستن و کلیفسجو.................................................................................. 31

شکل(2-5) مدل پاسوار و مشبکی (1382)...................................................................................... 32

شکل(2-6) مدل چرخه دمینگ...................................................................................................... 33

شکل(2-7) مدل نظری تحقیق....................................................................................................... 34


مبلغ قابل پرداخت 21,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۸ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 669

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.