تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 489
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331344

رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان ....


رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان ....

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان .... تدوین گردیده است. پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق از نوع توصیفی و از نظر هدف تحقیق از نوع کاربردی است. روش جمع آوری داده ها میدانی و ابزار جمع آوری آن، پرسشنامه است. جامعه آماری این تحقیق را شرکت های تولیدی استان .... به تعداد 1074 شرکت تشکیل داده اند و حجم نمونه نیز 94 شرکت برآورد شده است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS19 با استفاده از آزمون همبستگی، به دو روش توصیفی و استنباطی انجام گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که فرضیه اول یعنی وجود ارتباط بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی ، تایید شده است. در رابطه با فرضیه دوم نتایج حاکی از تایید این فرضیه است یعنی بین بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی رابطه وجود دارد. بررسی فرضیه سوم نشان می دهد که این فرضیه رد می شود یعنی بین بعد ساختاری سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی رابطه وجود ندارد. در رابطه با فرضیه چهارم نتایج حاکی از آن است که بین بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی ارتباط وجود دارد.

کلمات کلیدی: سرمایه اجتماعی، عملکرد بازار، بعد ساختاری، بعد شناختی، بعد ارتیاطی

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

أ1-1) مقدمه. 3

1-2) تعریف و بیان مساله. 4

1-3) اهمیت وضرورت تحقیق.. 7

1-4 )اهداف تحقیق.. 8

1-5 )فرضیه ی تحقیق.. 9

1-6) تعریف عملیاتی متغیرها و واژه‌ها10

1-7) قلمرو تحقيق.. 13

1-7-1) قلمروموضوعی:13

1-7-2) قلمروزمانی:14

1-7-3) قلمرو مکانی :14

فصل دوم: مباني نظري پيشينه تحقيق.. 15

مقدمه 16

بخش اول: سرمایه اجتماعی:18

2-1 )مفهوم سرمایه اجتماعی.. 19

2- 2 سرمایه اجتماعی از دیدگاه پیربوردیو. 21

2-3- سرمایه اجتماعی از دیدگاه جیمزکلمن.. 23

2-4- سرمایه اجتماعی از دیدگاه رابرتپاتنام. 25

2-5- سير تحول سرمایه اجتماعی.. 27

2-6- مدل های سرمایه اجتماعی.. 30

2-6-1- مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیتوگوشال. 30

2-6-2- مدل سرمایه اجتماعی و ایجاد ارزش تسايوگوشال (1998)31

2-6-3- مدل سرمایه اجتماعی هدسون (2005)32

2-7- ويژگي هاي کلیدی سرمایه اجتماعی.. 33

2-8-عوامل موثر بر سرمايه اجتماعي.. 38

2-8-1-اعتماد اجتماعي38

2-8-2 -انسجام اجتماعی40

2-8-3 -مشارکت اجتماعی.. 43

2-9-اهميت و مزاياي سرمايه اجتماعي.. 47

2-10- ابعاد سرمایه اجتماعی براساس مدل ناهاپیتوگوشال. 48

2-10-1- بعدساختاري.. 49

2-10-1-1- روابط شبکه اي.. 49

2-10-1-2-پیکربندي روابط شبکه اي.. 49

2-10-1-3- سازمان مناسب... 50

2-10-2- بعدشناختی.. 50

2-10-2-1-زبان و کدهاي مشترك.. 50

2-10-2-2- حکایات مشترك.. 51

2-10-3- بعد رابطه اي.. 51

2-10-3-1-اعتماد. 51

2-10-3-2- هنجارها51

2-10-3-3-الزامات و انتظارات... 52

2-10-3-4- هویت... 52

2-11- اهمیت سرمایه اجتماعی در بحثهاي شرکت ها و عملکرد بازار. 53

بخش دوم:عملکرد بازار. 54

2-2- مفهوم بازار. 55

2-3-سير تحول عملكرد بازار. 56

2-4- رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار. 57

2-5- مدیریت ارتباط با مشتری.. 57

2-6-مديريت دانايي ارتباط با مشتري.. 58

2-7-دستیابی به سهم بازار. 60

2-8-اهمیت کیفیت خدمات... 62

2-9-ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات در مدل سروکوال. 64

2-10- بدست آوردن و حفظ مشتری.. 66

2-11- شاخصهای سنجش عملکرد بازار. 67

2-12-ایجاد ارزش برای مشتری.. 68

2-13- تفاوت بین ارزش ادراکی و رضایت مشتری.. 68

2-14-رضایت مشتری، رمز بقا در بازار رقابتی.. 71

2-15-شناسائی توقعات مشتری.. 73

2-16- طراحی کالا یا خدمت بر اساس توقعات و نیاز مشتری.. 73

2-17- ارائه خدمت بر اساس طراحی.. 74

2-18-مدیریت انتظارات مشتری.. 75

2-19- رضایت سنجی مشتری.. 75

2-20-معيارهاي عملكرد شركت... 79

2-21- معیارهای مالی سنتی.. 80

2-21-1- بازده سرمایه گذاری.. 80

2-21-2- سود باقیمانده80

2-21-3- بازده فروش... 80

2-21-4- سود هر سهم. 81

2-21-5- قیمت به سود هر سهم. 81

2-22- معیارهای مالی نوین.. 81

2-22-1- ارزش افزوده اقتصادی (EVA)81

بخش سوم :یشینه تحقیقات انجام شده83

2-3- پیشینه تحقیقات انجام شده84

2-3-1-تحقیات داخلی.. 84

2-3-2-تحقیقات خارجی.. 85

فصل سوم: روش تحقيق.. 88

3-1)مقدمه. 89

3-2) روش تحقیق.. 90

3-3) مراحل اجرای پژوهش... 90

3-4) جامعه، نمونه و روش نمونه گیری.. 92

3-5) روش جمع آوري داده ها94

3-6) ابزار جمع آوري داده ها94

3-6-1) اجزاي پرسشنامه. 96

3-6-2) روایی و پایائی پرسشنامه. 97

3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها98

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات... 99

4-1) مقدمه:100

4-2) توصیف متغیر های جمعیت شناختی:101

4-3) توصیف متغیر های تحقيق.. 103

4-4) آزمون فرضیات تحقیق:108

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات... 112

5-1)مقدمه. 113

5-2) خلاصه تحقيق.. 114

5-3) نتايج آمار توصيفي.. 115

5-4 نتايج آمار استنباطي.. 118

5-5) محدوديت هاي تحقيق.. 120

5-6) پيشنهادات با توجه به فرضيه هاي تحقيق.. 121

5-7) پيشنهاد براي تحقيقات آتي.. 122

منابع و ماخذ. 124

 

فهرست جداول

جدول2-1) تلفیق و تلخیص ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات... 64

جدول 2-2): تاثیر استراتژی بازارمحوری، یادگیری محوری و نوآوری در عملکرد بازار شرکت ها78

جدول 3-1): آزمونهاي كرلموگروف- اسميرنف... 91

جدول 3-2) بخش های مختلف پرسشنامه و تعداد سوالات هر بخش... 96

جدول 3-3) آلفاي كرونباخ.. 97

جدول4-1) توصیف تعداد کارکنان. 101

جدول4-2) توصیف سابقه فعاليت... 102

جدول4-3) توصیف متغیر عملکرد بازار. 103

جدول4-4) توصیف متغیر سرمايه اجتماعي.. 104

جدول4-5) توصیف متغیر بعد ساختاري.. 105

جدول4-6) توصیف متغیر بعد شناختي.. 106

جدول4-7) توصیف متغیر بعد ارتباطي.. 107

جدول4-8) ضریب همبستگی بين سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار. 108

جدول4-9) ضریب همبستگی بين بعد شناختي سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار. 109

جدول 4-10) ضریب همبستگی بين بعد ساختاري سرمايه اجتماعي و عملکرد بازار. 110

جدول 4-11) ضریب همبستگی بين بعد ارتباطي سرمايه اجتماعي و عملکرد بازار. 111

جدول 5-1) توصيف معيارهاي بعد ساختاري.. 115

جدول 5-2) توصيف معيارهاي بعد شناختي.. 116

جدول 5-3) توصيف معيارهاي بعد ارتباطي.. 117

جدول (5-4) توصيف معيارهاي عملكرد بازار. 118

 

فهرست نمودار

نمودار 2-1) مدل علی تحقیق (منبع:کسکین، 2006)79

نمودار4-1) هیستوگرام تعداد کارکنان شركت هاي توليدي.. 101

نمودار4-2) هیستوگرام سابقه فعاليت شركت هاي توليدي.. 102

نمودار4-3) هیستوگرام متغیر عملکرد بازار. 103

نمودار4-4) هیستوگرام متغیر سرمايه اجتماعي.. 105

نمودار4-5) هیستوگرام متغیر بعد ساختاري.. 105

نمودار4-6) هیستوگرام متغیر بعد شناختي.. 106

نمودار4-7) هیستوگرام متغیر بعد ارتباطي.. 107

 

فهرست اشكال

شکل 2-1: مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیتوگوشال (منبع، ناهاپیتوگوشال،1998)21

شکل 2-2: مدل سرمایه اجتماعی و ايجاد ارزش ناهاپیتوگوشال (منبع، ناهاپیتوگوشال،1998)33

شکل2-3- مدل جذب و حفظ مشتری(Olakunle,2010)66

شکل2-4- مدل خط مشتري (Helit Keskin,2006)67


مبلغ قابل پرداخت 21,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۸ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 313

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.