تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 154
  • بازدید دیروز : 67
  • بازدید کل : 307707

رابطه بين كيفيت خدمات شهري و تمايل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهري(مطالعه موردي شهر آستانه اشرفيه)


رابطه بين كيفيت خدمات شهري و تمايل شهروندان  به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهري(مطالعه موردي شهر آستانه اشرفيه)

چكيده

عوارض نوسازي و عمران شهري يكي از پايدارترين منابع درآمدي سالم شهرداري‌ها، محسوب شده كه به موجب قانون نوسازي و عمران شهري (1347) از شهروندان دريافت مي گردد. ولي بخش مهم و قابل توجهی از عوارض نوسازی و عمران شهری توسط شهروندان پرداخت نمی شود و شهروندان به دلایل گوناگون تمایلی برای پرداخت این گونه عوارض و وجوه قانونی ندارند. پايين بودن كيفيت خدمات شهري از ديد شهروندان مي تواند يكي از دلايل اين عدم رغبت باشد. هدف اصلي اين پژوهش، مطالعه رابطه بين كيفيت خدمات شهري و تمايل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازي و عمران شهري در آستانه اشرفيه مي باشد. اين تحقيق، پژوهشي توصيفي با 6 فرضيه در خصوص رابطه مورد بحث است. جهت گردآوري داده ها در خصوص كيفيت خدمات شهري از پرسشنامه سروكوال و براي سنجش تمايل شهروندان از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گرديد. جامعه آماري اين تحقيق نيز 384 شهروند آستانه اشرفیه بودند، که حداقل دارای مالکیت یک واحد مسکونی یا تجاری یا قطعه زمین با کاربری مسکونی، در محدوده شهر بوده و حداقل یک بار به شهرداری مراجعه نموده باشند. يافته ها نشان مي دهد كه به نظر شهروندان، كيفيت خدمات شهري و همچنين تمايل آنها به پرداخت عوارض نوسازي و عمران شهري، پايين تر از حد متوسط مي باشد. افزايش يا كاهش کیفیت خدمات شهری در افزايش يا كاهش تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری تاثيري نخواهد شد و برعکس. برخی از دلایل مختلف كمك مي كند كه در اين شرایط نیاز به تحقیقات بیشتر مي باشد. با این حال، با توجه به تجزیه و تحلیل تمایل به پرداخت عوارض شهروندان و همچنین نتایج حاصل از مطالعات قبلی، می توان نتیجه گرفت که تمایل به پرداخت عوارض در درجه اول در گرو یک آمادگی ذهنی متأثر از فضای حاکم بر روابط میان شهروندان و مقامات محلی، فضای حاکم بر هنجارهای اجتماعی از طریق مناسبات گروهی و شبکه های سازمانی، و نیز هنجارها و باورهای شخصی شهروندان می باشد. لذا اولین قدم مدیریت شهری می بایست، در جهت افزایش آگاهی شهروندان به کارکردهای قانون نوسازی و عمران شهری و نقش سازنده پرداخت بموقع این عوارض، در عمران و آباداني شهر باشد.

كليد واژه ها: عوارض نوسازي و عمران شهري، كيفيت خدمات شهري، تمايل به پرداخت، مدل سروكوال، مديريت شهري

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول كليات تحقيق.. 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بيان مسئله. 3

1- 3- اهميت و ضرورت موضوع. 7

1-4- اهداف تحقيق.. 11

1-5- سوالات تحقيق.. 11

1-6-فرضیه های تحقیق.. 12

1-7- چارچوب نظری تحقیق.. 13

1- 8 - قلمرو تحقيق.. 19

فصل دوم مبانی نظری تحقيق.. 20

2-1- مقدمه. 21

2-2- کیفیت خدمات به مشتریان (شهروندان)21

2-3- تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.. 36

2-4- پیشینه تحقیقات انجام شده42

فصل سوم روش اجرای تحقیق.. 51

3-1- روش اجرای تحقیق.. 52

3-2 - جامعه آماری و نمونه های تحقیق.. 52

3-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 54

3-4- روش و ابزار گردآوري داده های تحقیق.. 55

3-5-روایی و پايايي ابزار تحقیق.. 56

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق.. 57

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق.. 59

4-1- مقدمه. 59

4-2- توصيف متغیرهای تحقیق.. 60

4-3-آمار استنباطی.. 79

فصل پنجم نتیجه گیری،پیشنهادات... 85

5- 1- مقدمه. 86

5-2- نتایج یافته های تحقیق.. 86

5-3- ارائه پیشنهادات... 93

5-4- محدودیت های تحقیق.. 95

5-5-پيشنهادات براي تحقيقات آينده95

منابع تحقیق.. 97

پيوست ها103

 

فهرست جدول ها

عنوان

صفحه

جدول (1-1) تطبيق درآمد هاي عوارض نوسازي و عمران شهري با ساير عوارض

5

جدول (1-2) تطبيق درآمد هاي عوارض نوسازي و عمران شهري با عوارض بر معاملات غيرمنقول

6

جدول (3-1) ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ها

57

جدول (4-1) فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان به پرسشنامه

60

جدول (4-2) فراوانی سن پاسخ دهندگان به پرسشنامه

61

جدول (4-3) فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه

62

جدول (4-4) سابقه مراجعه به شهرداری پاسخ دهندگان

62

جدول (4-5) آمار توصیفی متغیر وضعیت ظاهری و امکانات شهرداری

63

جدول (4-6) فراوانی امتیازات متغیر وضعیت ظاهری و امکانات شهرداری

 

64

جدول (4-7) آمار توصیفی متغیر قابلیت اطمینان خدمات شهری

 

65

جدول (4-8) فراوانی امتیازات متغیر قابلیت اطمینان خدمات شهری

 

66

جدول (4-9) آمار توصیفی متغیر رغبت و اشتیاق برای پاسخ گویی

 

67

جدول (4-10) فراوانی امتیازات متغیر رغبت و اشتیاق برای پاسخ گویی

 

68

جدول (4-11) آمار توصیفی متغیر تضمین خدمات شهری

 

69

جدول (4-12) فراوانی امتیازات متغیر تضمین خدمات شهری

 

70

جدول (4-13) آمار توصیفی متغیر همدلی با شهروندان در ارائه خدمات شهری

 

71

جدول (4-14) فراوانی امتیازات متغیر همدلی با شهروندان در ارائه خدمات

 

72

جدول (4-15) آمار توصیفی متغیر کیفیت خدمات شهری

 

73

جدول (4-16)فراوانی امتیازات متغیر کیفیت خدمات شهری

 

74

جدول (4-17) آمار توصیفی متغیر تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری

 

76

جدول (4-18) فراوانی امتیازات متغیر تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری

 

77

جدول (4-19) همبستگی پیرسون بین متغیرهای کیفیت خدمات و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی

 

80

جدول (4-20) همبستگی پیرسون بین متغیرهای قابلیت اطمینان و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی

 

80

جدول (4-21) همبستگی پیرسون بین متغیرهای پاسخ گویی و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی

 

81

جدول (4-22) همبستگی پیرسون بین متغیرهای همدلي و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی

82

جدول (4-23) همبستگی پیرسون بین متغیرهای تضمين و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی

 

83

جدول (4-24) همبستگی پیرسون بین متغیرهای وضعیت ظاهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی

 

83

جدول (4-25) آزمون فريدمن جهت تعیین ترتیب اهمیت هر یک از ابعاد 5 گانه مدل سروکوآل

 

84

جدول (5-1) امتیازات داده شده به پرسشنامه سروکوآل

 

89

جدول (5-2) آزمون فریدمن معیارهای متغیر تمایل شهروندان به به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری

 

90

 

فهرست نمودارها

عنوان

صفحه

شكل (1-1) چارچوب نظری تحقيق

 

14

شکل (2ـ1) مدل تحلیل سروکوآل

30

نمودار (2-2) مراحل پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری

 

40

نمودار (4-1) فراوانی متغیر وضعیت ظاهری و امکانات شهرداری

 

64

نمودار (4-2) فراوانی متغیر قابلیت اطمینان خدمات شهری

 

66

نمودار (4-3) فراوانی متغیر رغبت و اشتیاق برای پاسخ گویی

 

68

نمودار (4-4) فراوانی متغیر تضمین خدمات شهری

 

70

نمودار (4-5) فراوانی متغیر همدلی با شهروندان در ارائه خدمات

72

نمودار (4-6) فراوانی متغیر کیفیت خدمات شهری

 

75

تمايل به پرداخت عوارض

نمودار (4-7) فراوانی متغیر تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری

 

78


مبلغ قابل پرداخت 21,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۸ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 262

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.