تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 620
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331475

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی


شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی  در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی

چکیده:

درپ ژوهش حاضر به بررسی شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی پرداخته شده است. روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش، توصيفي - تحليلي بوده است.این تحقیق از نوع کاربردی و از بعد زمان مقطعی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامي كاركنان و مديران شعب بانک کشاورزی استان مرکزی به تعداد 175 نفر و حجم نمونه برابر با 120 نفر می ­باشد .نمونه گیري از نوع تصادفی ساده و به منظور جمع آوری اطلاعات در بخش ادبیات نظری تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته و در بخش سنجش شاخص های تحقیق نیز از پرسشنامه استفاده شد.براي تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده آمار تحليلي به دو صورت آمار توصيفي و استنباطي مطرح شده است. در ابتدا با استفاده از آمار توصيفي، شناختي از وضعيت و ويژگي هاي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان حاصل مي شود و در ادامه به کمک تکنیک دلفی به اعتباربخشی عوامل مشخص شده با پرسشنامه و سپس به کمک تکنیک تصمیم گیری تاپسیس به اولویت ­بندی آنها پرداخته خواهد شد. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان داد که 13 عامل موثر در جذب منابع مالی در بانک کشاورزی در استان مرکزی از دیدگاه صاحب نظران نسبت به بقیه عوامل از اولویت بالاتری برخوردارند و از بین آنها عامل " کاهش قیمت تمام شده‌ی خدمات بانکی ناشی از کاهش زمان دستیابی به خدمات موجود در سیستم بانکی" دارای بالاترین اولویت است .

کلمات کليدي: جذب منابع مالي ، آميخته بازاريابي

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول كليات تحقيق.. 1

1 – 1. مقدمه. 2

1-2. بيان مسأله. 3

1-3. اهميت و ضرورت انجام تحقیق.. 6

1- 4- اهداف پژوهش.... 8

1-5. سؤالات پژوهش.... 8

1-6. تعاريف متغيرها و واژه هاي کليدي.. 9

1-6-1.تعاريف نظري.. 9

1-6-1-1.تجهیز و جذب منابع مالی بانکی.. 9

1-6-1-2.آمیخته بازاریابی.. 9

1-7. قلمرو تحقیق:10

فصل دوم مطالعات نظری.. 11

2-1. مقدمه. 12

2-2 . پیدایش بانک وبانکداری.. 14

2-3 . اصول اساسی صنعت بانکداری.. 15

2-4 . بازار یابی.. 16

2-5 . اقدامات بانکها در امر بازار یابی.. 17

2-6 . مؤلفه‌های مؤثربر موفقیت بانک‌ها و مؤسسات مالی در تجهیز منابع مالی.. 18

2- 7. عوامل درون سازمانی موثر بر جذب منابع.. 20

2-7-1 . عوامل خدماتی.. 21

2-7-2 . عوامل مالی.. 23

2-7-3 . عوامل ارتباطی و انسانی.. 24

2-7-4. عوامل و شرایط فیزیکی.. 27

2-8 . آمیزه بازاریابی.. 28

2-9 . آمیخته بازار یابی خدمات بانکی.. 34

2-10. خدمت یا محصول.. 35

2-11. ابعاد آمیخته بازاریابی محصول.. 36

اهداف قیمت گذاری.. 43

ابعاد آمیخته بازاریابی قیمت... 46

عوامل‌ موثر بر قیمت‌گذاری‌47

مکان. 48

ابعاد آمیخته بازاریابی توزیع(مکان). 49

مدیریت کانال توزیع.. 51

ترفیع 53

ابعاد آمیخته بازاریابی ترفیع و تبلیغ.. 54

محدودیتهای مدل آمیخته بازاریابی.. 59

تاریخچه بانک کشاورزی.. 62

پیشینه پژوهش.... 67

فصل سوم روش شناسي تحقيق.. 77

3-1. روش تحقيق.. 78

3-3. جامعه آماري.. 79

3-4. نمونه آماري.. 79

3-5 . ابزار جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات... 79

3-5-1. ابزار گردآوري داده ها79

3-6. روايي و پايايي.. 80

3-7-1. آلفای کرونباخ.. 80

3-7. روش تجزيه و تحليل داده‌ها و اطلاعات... 81

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها:82

4-1 مقدمه. 83

4-2 آمار توصیفی.. 83

4-2-1- مدرک تحصیلی.. 83

4-2-2-سن.. 85

4-2-3- جنسیت... 86

4-3 آمار استنباطی.. 87

پاسخ به سوالات تحقیق.. 87

بخش اول : تکنیک دلفی.. 87

مرحله اول : تحلیل پاسخ های پرسشنامه اول.. 87

مرحله دوم :سطح توافق با معیار های شناسایی شده از دیدگاه متخصصان بانکی.. 91

مرحله سوم : سطح توافق با معیار های مشخص شده ( دستیابی به اجماع ). 94

بخش دوم : تایید شاخص ها با استفاده از ازمون تی.. 96

بخش سوم : الویت بندی معیارهای جذب منابع مالی با استفاده از تکنیک تاپسیس.... 99

گام اول: ایجاد ماتریس تصمیمگیری:99

گام دوم: بهنجار كردن ماتريس تصميم‌گيري(نرمالیزه کردن):101

گام سوم: به دست آوردن ماتریس بی‌مقیاس موزن:102

گام چهارم: تعيين عامل ايده‌آل مثبت و ايده‌آل منفي:103

گام پنجم: محاسبه فاصله از ایدهآل مثبت و منفی:104

گام ششم: محاسبه ميزان نزديكي هر كدام از عوامل به عامل ايده‌آل مثبت و ايده‌آل منفي:104

گام هفتم: رتبه بندی گزینه ها:104

4-4 جمع بندی.. 106

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات:107

5-1 مقدمه. 108

5-2مروری بر فصلهای گذشته. 108

5-3 نتایج تحقیق.. 108

5-3-1 نتایج حاصل از الویت بندی عوامل موثر در جذب منابع مالی براساس مدل آمیخته بازاریابی:109

5-4 مقایسه نتایج این تحقیق با تحقیقات پیشین:110

پیشنهادات... 111

5-6-1 پیشنهادات کاربردی.. 111

5-6-2 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.. 114

5-5 محدودیتهایتحقیق.. 114

منابع.. 115

منابع خارجی.. 120

 

فهرست اشکال

شکل2-1. مدل آمیخته بازار یابی (کاتلر، 1389). 32

شکل2-2. ابعاد محصول از نظر کاتلر(حمدی و همکاران، 1392). 37

شکل2-3. آمیخته کانال های توزیع(جزائری نوش آبادی، 1389). 51

شکل2-4.ابعاد آمیخته بازار یابی ترفیع(اوزی، 1388). 55

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1 : تفکیک نمونه مورد مطالعه بر حسب مدرک تحصیلی با نمودار ستونی.. 84

نمودار 4-2 : تفکیک نمونه مورد مطالعه بر حسب سن با نمودار ستونی.. 85

نمودار 4-3 : تفکیک نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت با نمودار ستونی.. 86

نمودار4-5: رتبه بندی گزینه ها106

 

فهرست جداول

جدول2-1.جدول زیر خلاصه ای از جزییات هر کدام از P های بازاریابی را نشان می دهد.58

جدول 2-2.خلاصه ای از مطالعات پیشینه های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع تحقیق.. 74

جدول 4-1 : بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر مدرک تحصیلی.. 84

جدول 4-2 : بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر سن.. 85

جدول 4-6: میانگین نظرات خبرگان دانشگاهی.. 88

جدول 4-7: میزان موافقت خبرگان بانکی با معیارهای جذب منابع مالی.. 91

جدول4-8 : نتایج آزمون میانگین.. 98

جدول 2 : ماتریس تصمیم گیری(N). 100

جدول4-10 : ماتریس بی مقیاس(). 101

جدول 4-11 : ماتریس بی مقیاس وزین(V). 102

جدول4-12 : ایده آل مثبت و ایده آل منفی هر شاخص.... 103

جدول 4-13 : رتبه بندی گزینه ها105


مبلغ قابل پرداخت 21,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۸ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 461

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.